Permalink
Browse files

upgrading to next release

  • Loading branch information...
1 parent 1f63b7c commit 582a8dbef80352845bf5d51ea8ecbd316ae849b5 koenr committed Jul 12, 2004
Showing with 29 additions and 0 deletions.
  1. +29 −0 lang/nl/docs/release.html
View
@@ -16,6 +16,35 @@
<body bgcolor="#FFFFFF">
<h1>Nieuwste Release notes</h1>
+<h3> Nieuw in Moodle 1.3.2 (9 Juli, 2004)</h3>
+<ul>
+ <dl>
+ <dt>Updates</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>De SCORM module is maakt nu deel uit van de standaardinstallatie </li>
+ <li>Enkele nieuwe talen (Maleisisch, Ests) </li>
+ <li>Veel bestaande vertalingen zijn nu bijgewerkt tot versie 1.3.x</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ <dt>Herstelde fouten</dt>
+ <dd>
+ <ul>
+ <li>Een mogelijke kwetsbaarheid van de startpagina bij Moodle op servers met een oude versie van PHP is hersteld. Als je een versie ouder dan 4.3 gebruikt is het misschien een goed idee om naar deze versie van Moodle te upgraden.</li>
+ <li>Belangrijke herstellingen aan de logica achter de forums wanneer je ze gebruikt als groepsactiviteit.</li>
+ <li>De profielen van de leraars die het vak beheren zijn nu zihtbaar, zelfs al zijn ze ingedeeld bij een andere gescheiden groep van de klas.</li>
+ <li>De onderwerpregels in multibyte talen in recente activiteit wordt niet meer afgebroken.</li>
+ <li>Enkele problemen met export/import in de woordenlijst zijn hersteld</li>
+ <li>De Backupfunctie behandelt nu z'n tijdelijke bestanden beter.</li>
+ <li>En nog heel wat andere kleine herstellingen hier en daar.</li>
+ </ul>
+ </dd>
+ </dl>
+</ul>
+
+<br />
+
+
<h3> Nieuw in Moodle 1.3.1 (4 Juni, 2004)</h3>
<ul>
<dl>

0 comments on commit 582a8db

Please sign in to comment.