Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20060727)

  • Loading branch information...
1 parent 1a10d90 commit 58643a8110e09c0c9d9843f00bfb826bd4f6c105 moodler committed Jul 27, 2006
Showing with 64 additions and 5 deletions.
  1. +64 −5 install/lang/sl_utf8/installer.php
@@ -9,18 +9,77 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in installer_strings (same dir)
-$string['closewindow'] = 'Zapri okno';
+$string['admindirerror'] = 'Določen skrbniški imenik ni pravilen';
+$string['admindirname'] = 'Skrbniški imenik';
+$string['caution'] = 'Pozor';
+$string['closewindow'] = 'Zapri to okno';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Skripta nameščanja ni mogla samodejno ustvariti datoteke config.php, ki bi vsebovala vaše izbrane nastavitve. Verjetno v Moodle imenik ni možno zapisovanje. Ročno lahko prekopirate sledečo kodo v datoteko z imenom config.php v korenskem imeniku Moodle.';
+$string['configfilewritten'] = 'datoteka config.php je bila uspešno ustvarjena';
$string['continue'] = 'Nadaljuj';
+$string['database'] = 'Podatkovna zbirka';
+$string['dataroot'] = 'Imenik za podatke';
+$string['datarooterror'] = '\'Imenika za podatke\', ki ste ga navedli ni možno najti ali ustvariti. Bodisi popravite pot ali ustvarite imenik ročno.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Povezave ni mogoče vzpostaviti s podatkovno zbirko, ki ste jo navedli. Prosimo, preverite vaše nastavitve podatkovne zbirke.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Napaka ustvarjanja podatkovne zbirke. S podanimi nastavitvami ni možno ustvariti podatkovne zbirke z navedenim imenom';
+$string['dbhost'] = 'Gostiteljski strežnik';
+$string['dbprefix'] = 'Predpona tabel';
+$string['dbtype'] = 'Vrsta';
+$string['dirroot'] = 'Imenik Moodle';
+$string['dirrooterror'] = 'Nastavitev \'Imenik Moodle\' je kot kaže napačna - tam ni najti namestitve Moodle. Spodnja vrednost je bila ponovno nastavljena.';
+$string['download'] = 'Prenos';
$string['error'] = 'Napaka';
+$string['fail'] = 'Neuspeh';
+$string['fileuploads'] = 'Nalaganje datotek';
+$string['fileuploadserror'] = 'To bi moralo biti vključeno';
+$string['gdversion'] = 'Različica GD';
+$string['gdversionerror'] = 'Knjižnica GD mora biti prisotno za obdelavo in ustvarjanje slik';
$string['help'] = 'Pomoč';
+$string['info'] = 'Informacije';
+$string['installation'] = 'Namestitev';
$string['language'] = 'Jezik';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'To bi moralo biti izključeno';
+$string['memorylimit'] = 'Omejitev pomnilnika';
+$string['memorylimiterror'] = 'Omejitev pomnilnika PHP je nastavljena precej nizko ... pozneje lahko pride do težav.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Omejitev pomnilnika PHP je trenutno na vašem strežniku nastavljena na $a.</p>
+
+<p>To lahko povzroči, da bo imel Moodle pozneje težave s pomnilnikom. Še posebej,
+ če imate vključenih veliko modulov oziroma veliko uporabnikov.</p>
+
+<p>Priporočamo, da konfigurirate PHP z višjo omejitvijo, če je možno npr. 16M.
+ To lahko poskusite storiti na več načinov:</p>
+<ol>
+<li>Če lahko, ponovno prevedite PHP z <i>--enable-memory-limit</i>.
+ To bo omogočilo, da bo Moodle sam nastavil omejitev pomnilnik zase.</li>
+<li>Če imate dostop do vaše datoteke php.ini, lahko spremenite vrednost <b>memory_limit</b>
+ v tej datoteki na, recimo, 16M. Če nimate dostopa, boste morda
+ lahko prosili vašega skrbnika, da to naredi za vas.</li>
+<li>Na nekaterih strežnikih PHP lahko ustvarite datoteko .htaccess v imeniku Moodle,
+ ki naj vsebuje to vrstico:
+ <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+ <p>Vendar lahko to prepreči delovanje <b>vseh</b> PHP strani
+ (ob prikazu strani boste videli napake) in boste morali odstraniti datoteko .htaccess.</p></li>
+</ol>';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP ni bil pravilno konfiguriran z razširitvijo MySQL in zato ne more komunicirati z MySQL. Prosimo, preverite vašo datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
$string['name'] = 'Ime';
-$string['next'] = 'Naslednji';
-$string['ok'] = 'OK';
+$string['next'] = 'Naslednje';
+$string['ok'] = 'V redu';
+$string['pass'] = 'Uspešno';
$string['password'] = 'Geslo';
-$string['previous'] = 'Prej&#65533;nji';
+$string['phpversion'] = 'Različica PHP';
+$string['phpversionerror'] = 'Različica PHP mora biti vsaj 4.1.0';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle potrebuje različico PHP vsaj 4.1.0.</p>
+<p>Vaša trenutna različica je $a</p>
+<p>Posodobiti in nadgraditi morate PHP ali premakniti program na strežnik s novejšo različico PHP!</p>';
+$string['previous'] = 'Prejšnje';
+$string['safemode'] = 'Varni način';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle lahko ima težave z vključenim varnim načinom';
+$string['sessionautostart'] = 'Samodejni začetek seje';
+$string['sessionautostarterror'] = 'To bi moralo biti izključeno';
$string['status'] = 'Stanje';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Slovenščina';
-$string['user'] = 'uporabnik';
+$string['user'] = 'Uporabnik';
+$string['wwwroot'] = 'Spletni naslov';
+$string['wwwrooterror'] = 'Spletni naslov kot kaže ni veljaven - te namestitve Moodle, kot kaže, ni tam.';
?>

0 comments on commit 58643a8

Please sign in to comment.