Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Apr 5, 2004
1 parent 9ff5310 commit 591d5168cbf1dcdd38dac862edef37396670c990
Showing with 25 additions and 35 deletions.
  1. +25 −35 lang/ca/help/forum/ratings.html
@@ -1,43 +1,33 @@
<p align="center"><b>Valoracions</b></p>
-<p>Cada missatge es pot valorar utilitzant una escala basada en la <b>teoria del coneixement separat i connectat</b>. Aquesta teoria us pot ajudar a veure les interaccions humanes d'una altra manera. Descriu dues formes diferents d'avaluar i aprendre sobre les coses que veiem i sentim. Tot i que cadascun de nosaltres utilitzem aquests dos m&egrave;todes en diferent mesura en diferents ocasions, pot ser &uacute;til com a exemple per entendre'ns prendre dues persones , una que sigui majorit&agrave;riament un coneixedor separat, en Joan, i l'altra que sigui majorment una coneixedora connectada, la Maria.</p>
+<p>Cada missatge es pot valorar utilitzant una escala basada en la <b>teoria del coneixement separat i connectat</b>.</p>
+
+<p>Aquesta teoria us pot ajudar a veure les interaccions humanes d'una altra manera. Descriu dues formes diferents d'avaluar i aprendre sobre les coses que veiem i sentim.</p>
+
+<p>Tot i que cadascun de nosaltres utilitzem aquests dos m&egrave;todes en diferent mesura en diferents ocasions, pot ser &uacute;til com a exemple per entendre'ns imaginar dues persones, una que sigui majorit&agrave;riament un coneixedor separat, en Joan, i l'altra que sigui majorment una coneixedora connectada, la Maria.</p>
<ul>
- <li>En Joan prefereix romandre tan 'objectiu' com sigui possible sense incloure
- sentiments ni emocions. En una discussi&oacute; amb altres persones d'idees
- diferents ell s'estima m&eacute;s defendre les seves pr&ograve;pies idees
- i usar la l&ograve;gica per trobar escletxes en les idees dels oponents. &Eacute;s
- cr&iacute;tic amb les idees noves a no ser que siguin fets provats per fonts
- reputades, com ara llibres, persones respectades o l'experi&egrave;ncia directa.
- En Joan &eacute;s un exemple de <b>coneixedor separat.</b></li>
- <li>La Maria &eacute;s m&eacute;s sensible a les altres persones. Est&agrave;
- preparada per a l'empatia i tendeix a escoltar i fer preguntes fins que sent
- que pot connectar i &quot;entendre les coses des del seu punt de vista&quot;.
- Apr&egrave;n a trav&eacute;s de provar a compartir les experi&egrave;ncies
- que porten al coneixement a altres persones. Quan parla amb altres evita la
- confrontaci&oacute; i molt sovint prova d'ajudar-los si pot veure la manera
- de fer-ho, usant suggeriments l&ograve;gics. La Maria &eacute;s un bon exemple
- de <b>coneixedora connectada.</b></li>
+ <li>En Joan prefereix romandre tan 'objectiu' com sigui possible, sense permetre que intervinguin sentiments ni emocions. En una discussi&oacute; amb altres persones que tenen idees diferents, a ell li agrada defendre les seves idees i usar la l&ograve;gica per trobar escletxes en les idees dels oponents. &Eacute;s cr&iacute;tic amb les idees noves mentre no siguin fets provats per fonts respectables, com ara llibres de text, professors prestigiosos o b&eacute; la seva experi&egrave;ncia directa. En Joan &eacute;s tot un exemple de <b>coneixedor separat.</b></li>
+ <li>La Maria &eacute;s m&eacute;s sensible a les altres persones. Est&agrave; preparada per a l'empatia i tendeix a escoltar i fer preguntes fins que sent que pot connectar i "entendre les coses des de l'altre punt de vista". Apr&egrave;n provant a compartir les experi&egrave;ncies que menen als coneixements de les altres persones. Quan parla amb altres evita la confrontaci&oacute; i molt sovint prova d'ajudar-los si pot veure la manera de fer-ho, usant suggeriments l&ograve;gics. La Maria &eacute;s un bon exemple de <b>coneixedora connectada.</b></li>
</ul>
-<p>Us heu fixat que el coneixedor separat &eacute;s home i la connectada &eacute;s
- dona? Alguns estudis han demostrat estad&iacute;sticament que aquesta &eacute;s
- la realitat, tot i que hi ha casos individuals en tot l'espectre que va entre
- aquests dos extrems. Per a un grup d'aprenents efectiu i col&middot;laboratiu
- seria ideal si tothom fos capa&ccedil; d'usar AMBDUES maneres de con&egrave;ixer.
- En una situaci&oacute; concreta com un f&ograve;rum electr&ograve;nic una intervenci&oacute;
- particular pot mostrar alguna de les dues caracter&iacute;stiques i fins i tot
- les dues. Alg&uacute; que general &eacute;s un bon coneixedor 'connectat' pot
- fer alguna intervenci&oacute; molt 'separada', i a la inversa. L'objectiu de
- valorar cada intervenci&oacute; usant aquesta escala &eacute;s:</p>
-<blockquote> a) ajudar-vos a pensar sobre aquestes q&uuml;estions quan llegiu
- altres intervencions i b) proporcionar retroalimentaci&oacute; a cada autor
- sobre com els veuen els altres.</blockquote>
-Els resultats no s'usen en l'avaluaci&oacute; dels estudiants, nom&eacute;s s&oacute;n
-per ajudar a millorar la comunicaci&oacute; i l'aprenentatge.
-<hr>
-Si hi esteu interessats, aquestes s&oacute;n algunes refer&egrave;ncies d'articles
-dels autors que originalment van desenvolupar aquestes idees:,
+<p>Us heu fixat que el coneixedor separat &eacute;s home i la connectada &eacute;s dona? Alguns estudis han mostrat que estad&iacute;sticament sol ser aix&iacute;, tot i que hi ha casos individuals en tot l'espectre que va entre aquests dos extrems.</p>
+
+<p>Per a un grup d'aprenents efectiu i col&middot;laboratiu, seria ideal que tothom fos capa&ccedil; d'usar AMBDUES maneres de con&egrave;ixer.</p>
+
+<p>En una situaci&oacute; concreta com un f&ograve;rum electr&ograve;nic, una intervenci&oacute; d'una persona pot mostrar alguna de les dues caracter&iacute;stiques i fins i tot les dues. Alg&uacute; que generalment &eacute;s un bon coneixedor 'connectat' pot fer una intervenci&oacute; molt 'separada', i a l'inrev&eacute;s. L'objectiu de valorar cada missatge per mitj&agrave; d'aquesta escala &eacute;s:</p>
+
+<blockquote>
+a) ajudar-vos a pensar sobre aquestes q&uuml;estions quan llegiu altres missatges i b) proporcionar informaci&oacute; a cada autor sobre com el veuen els altres.
+</blockquote>
+
+<p>Els resultats no s'utilitzen per avaluar de cap manera els estudiants; simplement serveixen per ajudar a millorar la comunicaci&oacute; i l'aprenentatge.</p>
+
+<hr />
+
+<p>Si hi esteu interessats, aquestes s&oacute;n algunes refer&egrave;ncies d'articles
+dels autors que originalment van desenvolupar aquestes idees:</p>
+
<ul>
<li>Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., &amp; Tarule, J.M. (1986).
Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York,
@@ -49,7 +39,7 @@
<li>Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage
of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &amp;</li>
<li>Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired
- by &#8220;Women&#8217;s Ways of Knowing&#8221; (pp. 205-247). New York, NY:
+ by &ldquo;Women&rsquo;s Ways of Knowing&rdquo; (pp. 205-247). New York, NY:
Basic Books.</li>
<li>Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., &amp; Mansfield,
A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards

0 comments on commit 591d516

Please sign in to comment.