Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 4a6f5ff commit 59678118dd37752ec34fa2d36c6b9c94dd246177 koenr committed Mar 11, 2004
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 lang/nl/admin.php
  2. +1 −0 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
+ // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta + (2004030702)
$string['cachetext'] = 'Hoelang mag tekst in cache blijven';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Gebruik de filters in geüploade bestanden';
$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geupgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geupdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgrade, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
$string['upgradinglogs'] = 'Bezig met upgraden van logs';
View
@@ -133,6 +133,7 @@
$string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
$string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.
';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Door deze optie in te schakelen gaat Moodle alle geüploade HTML en tekstbestanden door de gekozen filters halen voor ze getoond worden';
$string['configforcelogin'] = 'Standaard kunnen de startpagina van de site en de lijst van de vakken (maar niet de vakken zelf) bekeken worden door iedereen, zonder zich aan te melden op de site. Als je wil afdwingen dat er moet aangemeld worden voor er maar iets van de site te zien is, dan kan dat door deze instelling aan te zetten.';
$string['configframename'] = 'Als je Moodle in een webframe opneemt (embed), zet de naam van het frame dan hier. In alle andere gevallen moet de waarde \'_top\' blijven staan.';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Deze instelling bepaalt hoe de volledige namen getoond worden. Voor de meeste enkeltalige sites is de beste instelling de standaardinstelling, nl \"voornaam + achternaam\", maar je kunt er voor kiezen de achternaam te verbergen of de gekozen taalinstelling te volgen (sommige talen gebruiken een andere volgorde).';

0 comments on commit 5967811

Please sign in to comment.