Skip to content
Permalink
Browse files

index and some better titles

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jun 12, 2005
1 parent 6905d7b commit 59796d614da55654a795f394940a00e373289990
@@ -1,3 +1,3 @@
<p align="center"><b>Commentaar in line</b></p>
<p align="center"><b>In line commentaar</b></p>

<p>Als deze optie gekozen is, dan zal de originele inzending naar het feedbackveld gekopieerd worden, zodat het gemakkelijker is om commentaar in de tekst te geven (bijvoorbeeld door een andere kleur te gebruiken) of om de originele tekst te bewerken.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
<p align="center"><b>Stuur een e-mail als waarschuwing naar de leraren</b></p>
<p align="center"><b>E-mailnotificatie sturen</b></p>

<p>Als deze optie ingeschakeld is, dan krijgen leraren een korte e-mail als waarschuwing dat een leerling een opdracht heeft ingestuurd of geüpdatet.</p>

@@ -1 +1 @@
<p>Opdrachten</p><ul> <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=assignmenttype.html">Type opdracht</a> </li> <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=resubmit.html">Nog een keer insturen</a> </li></ul>
<p>Opdrachten</p><ul> <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=assignmenttype.html">Type opdracht</a> </li> <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=commentinline.html">In line commentaar</a></li> <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=emailteachers.html">Emailnotificatie sturen </a></li> <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=resubmit.html">Nog een keer insturen</a> </li> <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=types.html"></a></li> </ul>

0 comments on commit 59796d6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.