Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 48fddab commit 599adf55a637204b3d3d57aca20de32978c44834 carlesbellver committed Dec 26, 2005
Showing with 116 additions and 0 deletions.
  1. +73 −0 lang/ca/help/quiz/calculated.html
  2. +43 −0 lang/ca/help/quiz/export.html
@@ -0,0 +1,73 @@
+<p align="center"><b>Preguntes calculades</b></p>
+
+Les preguntes calculades ofereixen una manera de crear una pregunta numèrica individual mitjançant l'ús de comodins que són substituïts per valors individuals quan es visualitza el qüestionari.
+
+<br />Més avall teniu una visualització encongida de la pàgina principal d'edició amb algunes entrades d'exemple: <br />
+
+<table><tbody>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Pregunta:</b></p>
+ </td>
+ <td>
+ <textarea id="questiontext" name="questiontext" rows="5" cols="40" wrap="virtual">Quant és {a} + {b} ?</textarea>
+</td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Imatge per visualitzar:</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="image"><option value="" selected="selected">Cap</option><option value="grevture.gif">grevture.gif</option></select>
+ </td>
+</tr>
+
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Fórmula de la resposta correcta:</b></p></td>
+ <td>
+ <input align="left" type="text" id="formula0" name="answer[]" size="20" value="{a} + {b}">&nbsp;&nbsp;
+ <input type="hidden" name="fraction[]" value="1.0">
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Tolerància:</b></p></td>
+ <td>
+ <input align="left" type="text" id="tolerance0&quot;" name="tolerance[]" size="15" value="0.01"
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Tipus de tolerància:</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="tolerancetype[]"><option value="1" selected="selected">Relativa</option><option value="2">Nominal</option><option value="3">Geomètrica</option></select>
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Xifres significatives:</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="correctanswerlength[]"><option value="1">1</option><option value="2" selected="selected">2</option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option><option value="6">6</option><option value="7">7</option><option value="8">8</option><option value="9">9</option><option value="10">10</option></select>
+ </td>
+</tr>
+</tbody></table>
+
+<br />
+En el text d'entrada de la pregunta i en "Fórmula de resposta correcta" podeu veure {a} i {b}. Aquests i qualsevol altre {nom} es poden utilitzar com a comodins que són substituïts per algun valor quan es visualitza el qüestionari. A més a més, en trametre el qüestionari es calcula la resposta correcta mitjançant l'expressió que apareix en "Fórmula de la resposta correcta", que és tractada com una expressió numèrica després de substituir els comodins. Els valors possibles dels comodins es defineixen o es generen en una pàgina posterior dins de l'"assistent d'edició" de preguntes calculades...
+<br/>
+La fórmula de l'exemple utilitza l'operador +. Altres operadors acceptats són -*/ i % on % és l'operador mòdul. També és possible utilitzar algunes funcions matemàtiques del PHP, entre altres 24 funcions d'un sol argument:<br /><b>
+abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh,
+</b><br />dues funcions de dos arguments:<br /><b>
+atan2, pow
+</b><br />i les funcions <b>min</b> i <b>max</b> que poden utilitzar dos o més arguments. També és possible utilitzar la funció <b>pi</b> que no utilitza arguments (però no oblideu utilitzar els parèntesis: la sintaxi correcta és <b>pi()</b>). Anàlogament, les altres funcions han de portar els seus arguments entre parèntesis. Per exemple: <b>sin({a}) + cos({b}) * 2</b>. No hauria de suposar cap problema utilitzar unes funcions dins d'altres com ara <b>cos(deg2rad({a} + 90))</b> etc.
+<br />Podeu trobar més detalls sobre l'ús d'aquestes funcions PHP en la <a target="phpmathdoc" href="http://www.php.net/manual/en/ref.math.php">documentació del lloc web de PHP</a>
+<br /><br />
+Pel que fa a les preguntes numèriques, és possible donar un marge dins del qual les respostes s'acceptin com a correctes.
+El camp "Tolerància" s'utilitza amb aquest fi. Tanmateix, hi ha tres tipus diferents de tolerància: <b>Relativa, Nominal i Geomètrica</b>. Suposem que en trametre el qüestionari es calcula que la resposta correcta és 200 i la tolerància s'havia definit com 0,5. Llavors els diferents tipus de tolerància funcionarien així:
+<br /><br />
+<b>Relativa:</b> l'interval de tolerància es calcularia multiplicant la resposta correcta per 0,5. En aquest cas obtindríem una tolerància de 100, de manera que per a aquesta tolerància la resposta correcta hauria d'estar entre 100 i 300 (200 ± 100). <br />Això és útil si la magnitud de la resposta correcta pot diferir molt segons els valors dels comodins.
+<br /><br />
+<b>Nominal:</b> el tipus més senzill, però no molt potent. La resposta correcta hauria d'estar entre 199.5 i 200.5 (200 ± 0.5)<br />
+Aquest tipus de tolerància pot resultar útil si les diferències entre les distintes respostes correctes són petites.
+<br /><br />
+<b>Geomètrica:</b> el límit superior de l'interval de tolerància és 200 + 0.5*200 i és el mateix que per a la tolerància relativa. El límit inferior és 200/(1 + 0.5). Per tant la resposta correcta ha d'estar entre 133.33 i 300.<br />
+Això és útil per a càlculs complexos que hagin de tenir una tolerància gran, quan es puguin utilitzar toleràncies relatives d'1 o més per al límit superior, però no siguin acceptables per al límit inferior, ja que llavors el zero seria sempre considerat una resposta correcta.
+<br /><br />
+El camp <b>Xifres significatives</b> només es refereix a la visualització de la resposta correcta en la revisió o en els informes. Per exemple: si es posa a 3, la resposta correcta 13.333 es visualitza 13.3; 1236 es visualitza 1240; 23 es visualitza 23,0 etc.
+<br /><br />
+El camp de retroacció i els camps opcionals d'unitat funcionen igual que en les preguntes numèriques.
+<br />
@@ -0,0 +1,43 @@
+<p align="center"><b>Exportar preguntes d'una categoria</b></p>
+
+<p>Aquesta funció permet exportar una categoria completa de preguntes en un fitxer de text.</p>
+
+<p>Teniu en compte que en molts formats de fitxer es perd informació quan s'exporten les preguntes. Això és perquè molts formats no inclouen totes les característiques que existeixen en els qüestionaris de Moodle. No hauríeu d'esperar que després d'exportar un conjunt de preguntes i tornar-les a importar, el resultat fos idèntic a l'original. A més a més, és possible que alguns tipus de preguntes no es puguin exportar en absolut. S'aconsella comprovar les dades exportades abans d'utilitzar-les en entorns en producció.</p>
+
+<p>Els formats que funcionen actualment són:</p>
+
+<p><b>Format GIFT</b></p>
+<ul>
+<p>GIFT és el format d'importació/exportació disponible més general i amb més característiques. Va ser dissenyat com un mètode d'escriure preguntes en un fitxer de text fàcil per al professorat. Admet preguntes de respostes múltiples, de vertader/fals, de resposta breu, numèriques i d'aparellar, així com la inserció de guions baixos _____ per al format de paraula omesa. Teniu en compte que les preguntes Cloze no hi funcionen actualment. Es pot combinar diversos tipus de preguntes en un sol fitxer de text. El format admet també comentaris inserits, títols de preguntes, retroacció i qualificacions ponderades. Heus ací alguns exemples:</p>
+<pre>En quin mes va descobrir Amèrica Cristòfol Colom?{~novembre ~setembre =octubre}
+
+Cristòfol Colom va descobrir Amèrica el 12 de {~setembre =octubre ~novembre} de 1492.
+
+Cristòfol Colom va descobrir Amèrica el 12 de novembre de 1492.{FALSE}
+
+Qui va descobrir Amèrica el 12 d'octubre de 1492?{=Colom =Cristòfol Colom}
+
+Quin any va arribar Colom a Amèrica?{#1492}
+</pre>
+
+<p align="right"><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Més informació sobre el format GIFT</a></p>
+</ul>
+
+<p><b>Format Moodle XML</b></p>
+<ul>
+<p>Aquest format específic de Moodle exporta preguntes d'un qüestionari en un senzill format XML. Després les preguntes poden importar-se en una altra categoria del qüestionari o utilitzar-se en algun altre procés com ara una transformació XSLT.</p>
+</ul>
+
+<p><b>Format IMS QTI 2.0</b></p>
+<ul>
+<p>Format d'exportació estàndard IMS QTI (versió 2.0). Teniu en compte que això genera un grup de fitxers dins d'un fitxer 'zip'.</p>
+<p align="right"><a href="http://www.imsglobal.org/question/" target="_qti">Més informació al lloc web IMS QTI</a>
+ (lloc web extern en una nova finestra)</p>
+</ul>
+
+<p><b>Format XHTML</b></p>
+<ul>
+<p>Exporta la categoria en una sola pàgina en format XHTML 'estricte'. Cada pregunta es col·loca clarament dins de la seva etiqueta &lt;div&gt;. Si voleu utilitzar aquesta pàgina tal com surt, us caldrà almenys editar l'etiqueta &lt;form&gt; del començament de la secció &lt;body&gt; per posar-hi una acció adequada (p. ex. un 'mailto').</p>
+</ul>
+
+<p>En el futur potser hi haurà més formats, inclosos WebCT i qualssevol altres que puguin aportar els usuaris i usuàries de Moodle.</p>

0 comments on commit 599adf5

Please sign in to comment.