Permalink
Browse files

outdated file (no longer in use and containing short tags)

  • Loading branch information...
1 parent 9d3f115 commit 59a61954e50991dc46ecc88fcf5e1a9cac039f26 koenr committed Sep 19, 2004
Showing with 0 additions and 26 deletions.
  1. +0 −26 lang/gl/help/resource/resourcetype.html
@@ -1,26 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Tipos de Material</B></P>
-
-<P>Os Materiais son calquera tipo de contido que vostede desexe colocar para a lectura
-dos estudantes. Os diferentes tipos son:<P><B>Texto Plano</B> - o tipo máis
-doado. Vostede simplemente pode teclear (editar) a páxina dun formulario na páxina
-seguinte. Algunhas das cousas que teclee
-serán automaticamente formateadas, da mesmo xeito que as mensaxes nos foros. Vexa
-a axuda sobre escribir texto: <? helpbutton ("text", get_string
-("helptext"))?><P><B>Texto HTML</B> - para os usuarios/as máis avanzados. Non se efectúa ningún tipo
-de formateo automático, senón que vostede ten que facelo manualmente
-empregando os
-códigos de HTML.<P><B>Referencia</B> - unha referencia a un xornal ou libro.<P><B>Arquivo subido</B> -
-amosa calquera arquivo que subira ao curso. Vexa a sección de &quot;Arquivos&quot;.<P><B>Enlace Web </B> - Unha
-ligazón (<i>link</i>) a algunha parte da web. Cando o alumno/a fai
-clic neste material será levado fóra do curso (a páxina especificada encherá
-a xanela do navegador).<P><B>Páxina Web</B> - Unha URL a algunha parte da web. Como
-o tipo de material
-anterior, isto amosará unha páxina web. Pero, ó contrario deste, a páxina amosarase
-dentro dun marco, como se estivese integrada dentro do curso.<P><B>Programa</B> - Un programa externo que
-require información do usuario/a e
-curso. Isto permite que aplicacións externas de Internet cooperen con Moodle.
-<a href="help.php?file=program.html&module=resource">Máis información sobre Programas</a></p>
-
-<p><b>Texto Wiki</b> - Permite formatear texto sen empregar HTML. O formato consíguese con caracteres
-normais, por exemplo: *isto é negriñas* /isto é cursivas/).
-<a href="help.php?file=wiki.html">Máis información sobre Wiki</a></p>

0 comments on commit 59a6195

Please sign in to comment.