Permalink
Browse files

filling in missing strings (finely understood 'instances' :-') )

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Nov 21, 2004
1 parent 5c2b2dd commit 59aa64497207bc9c0b3463416f4c4a85ec05533c
Showing with 4 additions and 2 deletions.
  1. +2 −1 lang/nl/admin.php
  2. +2 −1 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004111700)
+$string['blockinstances'] = 'In gebruik';
$string['blockmultiple'] = 'Meer';
$string['cachetext'] = 'Hoelang mag tekst in cache blijven';
$string['change'] = 'wijzig';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004111000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004111700)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -300,6 +300,7 @@
$string['defaultcourseteachers'] = 'Leraren';
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['deleteall'] = 'Verwijder alle';
+$string['deletecategorycheck'] = 'Ben je er zeker van dat je heel de categorie <b>\'$a\'</b> wil verwijderen?<br /> Hierdoor zullen alle vakken van die categorie verplaatst worden: indien mogelijk naar de bovenliggende categorie en indien niet mogelijk naar de categorie \'Diversen\'.';
$string['deletecheck'] = 'Verwijder $a?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Weet je zeker dat je deze bestanden wilt verwijderen?';
$string['deletecheckfull'] = 'Weet je zeker dat je $a volledig wilt verwijderen?';

0 comments on commit 59aa644

Please sign in to comment.