Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
Merge branch 'install_master' of https://git.in.moodle.com/amosbot/mo…
  • Loading branch information
David Monllao committed May 24, 2018
2 parents 1bcc54e + 3f2168d commit 59cc07a
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 26 additions and 28 deletions.
4 changes: 2 additions & 2 deletions install/lang/tl/admin.php
Expand Up @@ -38,7 +38,7 @@
$string['clitypevaluedefault'] = 'iteklado ang halaga, pindutin ang Enter para magamit ang default na halaga ({$a})';
$string['cliunknowoption'] = 'Di-kilalang opsiyon:
{$a}
Gamit po ang --help na opsiyon';
Gamitin po ang --help na opsiyon';
$string['cliyesnoprompt'] = 'iteklado ang y (ibig sabihin ay yes/oo) o n (ibig sabihin ay no/hindi)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'ay kinakailangang maluklok/mabuhay';
$string['environmentrequireinstall'] = 'ay dapat ma-install at ma-enable';
$string['environmentrequireversion'] = 'ang bersiyon {$a->needed} ay kinakailangan at ang pinatatakbo mo ay {$a->current}';
22 changes: 11 additions & 11 deletions install/lang/tl/error.php
Expand Up @@ -32,16 +32,16 @@

$string['cannotcreatelangdir'] = 'Hindi makalikha ng lang bgsk.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Hindi makalikha ng temp bgsk.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Hindi mailusong ang mga piyesa';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Hindi mailusong ang sakong ZIP.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Hindi makita ang piyesa.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Hindi maisilid ang sakong md5.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Hindi maisilid ang sakong ZIP.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Hindi mai-unzip ang sako.';
$string['componentisuptodate'] = 'Bago ang piyesa.';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Bigo ang pagsusuri sa inilusong na sako.';
$string['invalidmd5'] = 'Ditanggap na md5';
$string['missingrequiredfield'] = 'May ilang nawawalang pitak na kailangan';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Hindi mai-download ang mga sangkap';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Hindi mai-download ang ZIP file.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Hindi makita ang component.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Hindi mai-save ang file na md5.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Hindi mai-save ang file na ZIP.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Hindi mai-unzip ang file.';
$string['componentisuptodate'] = 'Up-to-date ang component.';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Bigo ang pagsusuri sa idinownload na file.';
$string['invalidmd5'] = 'Mali ang check variable - paki-ulit';
$string['missingrequiredfield'] = 'May ilang nawawalang field na kailangan';
$string['wrongdestpath'] = 'Mali ang patutunguhang landas';
$string['wrongsourcebase'] = 'Mali ang URL base ng source.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Mali ang ngalan ng sako na ZIP';
$string['wrongzipfilename'] = 'Mali ang pangalan ng ZIP file';
28 changes: 13 additions & 15 deletions install/lang/tl/install.php
Expand Up @@ -30,34 +30,32 @@

defined('MOODLE_INTERNAL') || die();

$string['admindirname'] = 'Pang-Admin na Bugsok';
$string['admindirname'] = 'Pang-Admin na direktoryo';
$string['availablelangs'] = 'Magagamit na mga pakete ng wika';
$string['chooselanguagehead'] = 'Pumilì ng wika';
$string['chooselanguagesub'] = 'Pumili po ng wika para sa pagluluklok LAMANG. Sa mga susunod na iskrin ay makakapili ka ng wika para sa site o tagagamit.';
$string['dataroot'] = 'Bugsok ng Datos';
$string['dbprefix'] = 'Unlapi ng mga teybol';
$string['dirroot'] = 'Bugsok ng Moodle';
$string['dataroot'] = 'Direktoryo ng Datos';
$string['dbprefix'] = 'Unlapi ng mga table';
$string['dirroot'] = 'Direktoryo ng Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Sinusuri ang kapaligiran mo...';
$string['installation'] = 'Pagluklok';
$string['langdownloaderror'] = 'Ikinalulungkot namin na ang wikang "{$a}" ay hindi nailuklok. Ang kabuuan ng pagluluklok ay itutuloy sa Ingles.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Ang memory limit ng PHP para sa server mo ay kasalukuyang nakatakda sa {$a}.</p>
<p>Maaaring magdulot ito ng mga problemang pangmemorya sa Moodle sa mga susunod na panahon, lalo na
kung marami kang binuhay na modyul at/o marami kang tagagamit.</p>
<p>Maaaring magdulot ito ng mga problemang pangmemorya sa Moodle sa mga susunod na panahon, lalo na kung marami kang naka-enable na modyul at/o marami kang tagagamit.</p>
<p>Iminumungkahi namin na isaayos mo ang PHP na may mas mataas na limit kung maaari, tulad ng 40M.
May iba\'t-ibang paraan na magagawa kayo upang ito ay maiisakatuparan:</p>
<p>Iminumungkahi namin na isaayos mo ang PHP na may mas mataas na limit kung maaari, tulad ng 40M. May iba\'t-ibang paraan na magagawa ka upang ito ay maisakatuparan:</p>
<ol>
<li>Kunga maaari mong gawin, muling ikompayl ang PHP na may <i>--enable-memory-limit</i>.
<li>Kung maaari mong gawin, muling ikompayl ang PHP na may <i>--enable-memory-limit</i>.
Pahihintulutan nito ang Moodle na itakda ang memory limit sa sarili nito.</li>
<li>Kung mapapasok mo ang iyong sakong php.ini, mababago mo ang <b>memory_limit</b>
na kaayusan doon at gawin itong mga 40M. Kung wala kang karapatang pasukin ito
<li>Kung mapapasok mo ang iyong php.ini file, mababago mo ang <b>memory_limit</b>
na setting doon at gawin itong mga 40M. Kung wala kang karapatang pasukin ito
baka puwede mong hilingin sa administrador na gawin ito para sa iyo.</li>
<li>Sa ilang PHP serve maaari kang lumikha ng isang sakong .htaccess sa bugsok ng Moodle
<li>Sa ilang PHP server maaari kang lumikha ng isang file na .htaccess sa direktoryo ng Moodle
na naglalaman ng linyang ito:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Subali\'t sa ilang server ay pipigilin nito ang paggana ng <b>lahat</b> ng pahinang PHP
(makakakita ka ng mga error kapag tumingin ka sa mga pahina) kaya\'t kakailanganin mong tanggalin ang sakong .htaccess.</p></li>
(makakakita ka ng mga error kapag tumingin ka sa mga pahina) kaya\'t kakailanganin mong tanggalin ang .htaccess file.</p></li>
</ol>';
$string['phpversion'] = 'Bersiyon ng PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Kinakailangan ng Moodle ang isang bersiyon ng PHP na kahit man lamang 4.3.0. o 5.1.0 (ang 5.0.x ay maraming problema)</p>
Expand All @@ -69,6 +67,6 @@
$string['welcomep30'] = 'Ang lathala ng <strong>{$a->installername}</strong> na ito ay naglalaman ng mga aplikasyon na lilikha ng kapaligiran na tatakbuhan ng <strong>Moodle</strong>, ito ay ang mga sumusunod:';
$string['welcomep40'] = 'Nilalaman din ng paketeng ito ang <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Ang paggamit ng lahat ng aplikasyon sa paketeng ito ay alinsunod sa kani-kaniyang lisensiya. Ang kumpletong pakete na <strong>{$a->installername}</strong> ay <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> at ipinamamahagi alinsunod sa lisensiyang <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>';
$string['welcomep60'] = 'Dadalhin kayo ng mga sumusunod na pahina sa mga madaling hakbang upang maisaayos at mapatakbo ang <strong>Moodle</strong> sa kompyuter ninyo. Kung gusto ninyo ay panatilihin ang umiiral o kaya ay baguhin ito ayon sa inyong pangangailangan.';
$string['welcomep60'] = 'Dadalhin ka ng mga sumusunod na pahina sa mga madaling sundang hakbang upang maisaayos at mapatakbo ang <strong>Moodle</strong> sa kompyuter mo. Maaari mong tanggapin ang default o kaya ay baguhin ito ayon sa inyong pangangailangan.';
$string['welcomep70'] = 'Iklik ang "Susunod" na buton sa ibaba upang maituloy ang pasasaayos ng <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Web address';

0 comments on commit 59cc07a

Please sign in to comment.