Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080131)

  • Loading branch information...
1 parent 7e555c8 commit 59d4af490e88c0eea82f4bd49fa358e38d6d1c8b moodler committed Jan 31, 2008
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/da_utf8/installer.php
@@ -230,7 +230,7 @@
<p>Det kan dog på nogle servere forårsage en fejl på <b>alle</b> PHP-siderne. I så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Der mangler nogle obligatoriske felter';
-$string['moodledocslink'] = 'Moodle Doks for denne side';
+$string['moodledocslink'] = 'Moodle Docs for denne side';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
$string['mssql_n'] = 'SQL*Server med UTF-8 support (mssql_n)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke konfigureret ordentligt med MSSQL-extensionen så den kan kommunikere med SQL*Serveren. Vær venlig at tjekke din php.ini-fil eller genkompiler PHP.';

0 comments on commit 59d4af4

Please sign in to comment.