Permalink
Browse files

First set for the Bulgarian language pack

Translated by Andrew Ivanov [red_eye@abv.bg]
  • Loading branch information...
1 parent 5b22494 commit 5a4a62f7451660a42c8b4c43dbf6ce8266d42291 koenr committed Oct 9, 2004
View
@@ -0,0 +1,19 @@
+ENGLISH
+-------
+
+English is the default language of Moodle, and this language
+pack is the "master" set against which other packs are compared.
+
+If a string is missing for any reason from another language
+then the English version will be used.
+
+Each installed activity module in moodle/mod should have a file
+here, as well as the main file which is called "moodle.php".
+
+The "help" directory contains whole pages written in HTML,
+and the "docs" directory contains other miscellaneous
+documents.
+
+If you are thinking of translating Moodle to another language,
+please contact Martin Dougiamas!
+
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['filtername'] = 'Àâòîìàòè÷íî îáâúðçâàíå èìåíàòà íà äåéíîñòèòå';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,15 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['cachetext'] = 'Период на достъпност на кешираните текстове';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Филтриране на качените файлове';
+$string['upgradelogs'] = 'За постигане на пълна функционалност, е необходимо обновяване на старите регистри. <a href=\"$a\">Информация по темата</a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Наскоро бяха направени промени в начина на съхраняване на регистрите. За да можете да разглеждате старите регистри, е нужно те да бъдат обновени. В зависимост от сайта ви, това може да отнеме много време (например няколко часа) и може да е доста натоварващо за базите данни, обслужващи големи сайтове. Започнете ли веднъж този процес, трябва да го оставите да завърши (т.е. да не затваряте прозореца на браузъра). Не се безпокойте - сайтът ви ще е достъпен за потребителите по време на този процес.<br /><br />Искате ли да обновите регистрите сега?';
+$string['upgradesure'] = 'Файловете на Moodle са обновени и вие сте на път автоматично да обновите вашия сървър до версия:
+<p><b>$a</b></p>
+<p>Веднъж направите ли го, връщане назад няма.</p>
+<p>Сигурни ли сте, че искате да обновите сървъра до указаната версия?</p>';
+$string['upgradinglogs'] = 'Обновяване на регистрите';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // algebra.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['filtername'] = 'Àëãåáðè÷åí çàïèñ';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?PHP // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Âúçìîæíîñò çà ïîâòîðíî èçáðàùàíå';
+$string['appointmentdetails'] = 'Ïîäðîáíîñòè ';
+$string['appointmentlocation'] = 'Ìÿñòî';
+$string['appointmentname'] = 'Èìå';
+$string['date'] = 'Äàòà';
+$string['description'] = 'Îïèñàíèå';
+$string['early'] = '$a ïî-ðàíî';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Ãðåøêà ïðè îáíîâÿâàíåòî íà ðåöåíçèÿòà çà ïîòðåáèòåëÿ $a';
+$string['feedback'] = 'Ðåöåíçèÿ';
+$string['feedbackupdated'] = 'Ðåöåíçèèòå çà $a äóøè ñà îáíîâåíè';
+$string['late'] = '$a ïî-êúñíî';
+$string['maximumgrade'] = 'Ìàêñèìàëíà îöåíêà';
+$string['maximumsize'] = 'Ìàêñèìàëåí ðàçìåð';
+$string['modulename'] = 'Çàäàíèå';
+$string['modulenameplural'] = 'Çàäàíèÿ';
+$string['newsubmissions'] = 'èçïðàòåíè çàäàíèÿ';
+$string['notgradedyet'] = 'Îùå íÿìà îöåíêà';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Îùå íèùî íå å èçïðàòåíî';
+$string['overwritewarning'] = 'ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Àêî êà÷èòå íîâ ôàéë, òîé ùå ÇÀÌÅÍÈ âå÷å êà÷åíèÿ!';
+$string['saveallfeedback'] = 'Çàïèñ íà âñè÷êè ðåöåíçèè';
+$string['submissionfeedback'] = 'Ðåöåíçèÿ';
+$string['submissions'] = 'Îòãîâîðè';
+$string['submitappointment'] = 'Èçïðàùàíå íà âàøåòî çàäàíèå';
+$string['submitted'] = 'Èçïðàòåíî!';
+$string['timeend'] = 'Êðàé';
+$string['timestart'] = 'Íà÷àëî';
+$string['typeoffline'] = 'Äåéíîñò èçâúí ñèñòåìàòà';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Ôàéë-îòãîâîð';
+$string['uploadbadname'] = 'Èìåòî íà òîçè ôàéë ñúäúðæàøå ñòðàííè çíàöè è çàòîâà êà÷âàíåòî íà ôàéëà ñå ïðîâàëè.';
+$string['uploadedfiles'] = 'êà÷åíè ôàéëîâå';
+$string['uploaderror'] = 'Âúçíèêíà ãðåøêà ïðè ñúõðàíÿâàíåòî íà ôàéëà íà ñúðâúðà.';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Ôàéëúò áåøå êà÷åí áåçïðîáëåìíî, íî îáíîâÿâàíåòî íà îòãîâîðà âè áåøå íåóñïîøíî.';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Ñúæàëÿâàìå, íî ôàéëúò âè å ïðåêàëåíî ãîëÿì (òðÿáâà äà å ïî-ìàëúê îò $a áàéòà)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Íå áåøå îòêðèò ôàéë! Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å èçáðàõòå ôàéë çà êà÷âàíå?';
+$string['uploadnotregistered'] = 'Ôàéëúò \'$a\' áåøå êà÷åí áåç ïðîáëåìíî, íî ñèñòåìàòà íå óñïÿ äà ðåãèñòðèðà îòãîâîðà âè.';
+$string['uploadsuccess'] = 'Ôàéëúò \'$a\' áåøå êà÷åí óñïåøíî.';
+$string['viewfeedback'] = 'Ïðåãëåä íà îöåíêèòå è ðåöåíçèèòå';
+$string['viewsubmissions'] = 'Ïðåãëåí íà $a ïóáëèêóâàíè çàäàíèÿ';
+$string['yoursubmission'] = 'Âàøèÿò îòãîâîð';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,53 @@
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Възможност за повторно изпращане';
+$string['assignmentdetails'] = 'Подробности за задачата';
+$string['assignmentmail'] = 'Преподавателят $a->teacher е написал рецензия за отговора ви на заданието \'$a->assignment\'.
+
+Рецензията е прикачена към вашата работа:
+
+$a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = 'Преподавателят $a->teacher е написал рецензия за отговора ви на заданието \'<i>$a->assignment</i>\'.<br /><br />
+Рецензията е прикачена към <a href=\"$a->url\">вашата работа</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Наименование на заданието';
+$string['assignmenttype'] = 'Тип на заданието';
+$string['configmaxbytes'] = 'Максимален размер за заданията на този сайт. (Зависи и от ограничения в рамките на курсовете и други локални настройки.)';
+$string['description'] = 'Описание';
+$string['duedate'] = 'Краен срок';
+$string['duedateno'] = 'Без краен срок';
+$string['early'] = '$a преди крайния срок';
+$string['existingfiledeleted'] = 'Съществуващ файл беше изтрит: $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Грешка при обновяването на рецензията за отговора на потребителя $a!';
+$string['feedback'] = 'Рецензия';
+$string['feedbackupdated'] = '$a броя рецензии са обновени';
+$string['late'] = '$a след крайния срок';
+$string['maximumgrade'] = 'Максимална оценка';
+$string['maximumsize'] = 'Максимален размер';
+$string['modulename'] = 'Задание';
+$string['modulenameplural'] = 'Задания';
+$string['newsubmissions'] = 'Заданията са изпратени';
+$string['notgradedyet'] = 'Все още не е оценена';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Все още не е пратен отговор';
+$string['overwritewarning'] = 'Внимание! Ако качите нов файл, вече каченият ще бъде ЗАМЕНЕН!';
+$string['saveallfeedback'] = 'Запис на всички рецензии';
+$string['submissionfeedback'] = 'Рецензия';
+$string['submissions'] = 'Отговори';
+$string['submitassignment'] = 'Изпращане на отговор на заданието';
+$string['submitted'] = 'Изпратено';
+$string['typeoffline'] = 'Дейност извън системата';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Качване на единичен файл на сървъра';
+$string['uploadbadname'] = 'Името на този файл съдържаше странни знаци и затова качването му на сървъра се провали.';
+$string['uploadedfiles'] = 'файлове - качени.';
+$string['uploaderror'] = 'При съхраняването на файла на сървъра възникна грешка.';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Файлът беше качен без пробелми, но обновяването на вашия отговор на заданието се провали.';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Съжаляваме, но този файл е твърде голям (ограничението е $a байта)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Не беше открит файл! Сигурни ли сте, че избрахте файл, който да качите?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' беше качен без проблеми, но отговора ви не беше регистриран!';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' беше успешно качен на сървъра.';
+$string['viewfeedback'] = 'Преглед на оценките и рецензиите';
+$string['viewsubmissions'] = 'Преглед на изпратените отговори ($a бр)';
+$string['yoursubmission'] = 'Вашият отговор';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,27 @@
+<?PHP // $Id$
+ // attendance.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['absentlong'] = 'Îòñúñòâà';
+$string['absentshort'] = 'Î';
+$string['auto'] = 'àâòîìàòè÷íî';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Èçòåãëÿíå íà âñè÷êè äàííè â Excel òàáëèöà';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Èçòåãëÿíå íà îáîáùåíè äàííè â Excel òàáëèöà';
+$string['downloadtextfull'] = 'Èçòåãëÿíå íà ïúëåí òåêñòîâ äîêëàä';
+$string['downloadtexttotals'] = 'Èçòåãëÿíå íà îáîáùåí òåêñòîâ äîêëàä';
+$string['endbeforestart'] = 'Êðàéíàòà äàòà å ïðåäè íà÷àëíàòà';
+$string['for'] = 'çà';
+$string['friday'] = 'Ïò';
+$string['gradeshort'] = 'Îöåíåí(à)';
+$string['monday'] = 'Ïí';
+$string['of'] = 'îò';
+$string['pages'] = 'Ñòðàíèöè';
+$string['presentlong'] = 'Ïðèñúñòâà';
+$string['presentshort'] = 'Ï';
+$string['saturday'] = 'Ñá';
+$string['sunday'] = 'Íä';
+$string['thursday'] = '×åò';
+$string['tuesday'] = 'Âò';
+$string['wednesday'] = 'Ñð';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,69 @@
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = 'При този метод се използва външна база данни за проверка на потребителските имена и пароли. Ако профилът е нов, информацията от другите полета също може да бъде копирана в Moodle.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Тези полета не са задължителни. Можете да попълните някои от полетата на Moodle, съдържащи детайли за потребителя, с информация от <B>външната база данни</B>, която настройвате тук. <P>Ако не попълните нищо, ще бъдат използвани настройките по подразбиране.<P>И в двата случая, потребителите могат да редактират тези полета, след като влезнат в системата.';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Име на полето, съдъжащо паролите';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Име на полето, съдържащо потребителските имена';
+$string['auth_dbhost'] = 'Име на компютъра, съхраняващ базата данни';
+$string['auth_dbname'] = 'Име на базата данни';
+$string['auth_dbpass'] = 'Парола, съответстваща на горното име';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Формат за полето, съдържащо паролата. Шифърът MD5 е полезен при свързване с други чсто срещани web приложения, като PostNuke.';
+$string['auth_dbtable'] = 'Име на таблицата в базата данни';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Използване на външна база данни';
+$string['auth_dbtype'] = 'Тип на базата данни. (За повече информация, вижте <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">документацията на ADOdb</a>.)';
+$string['auth_dbuser'] = 'Потребителско име за достъп за четене до базата данни';
+$string['auth_emaildescription'] = 'Потвърждението по електронна поща е метода за идентифициране по подразбиране. Когато потребителя се регистрира, избирайки свое име и парола, до електронния му адрес се изпраща писмо за потвърждение. В писмото се съдържа защитена възка към страница, на която потребителя може да потвърди своя профил. При следващи влизания в системата, потребителското име и паролата се сравняват със стойностите, съхранени в базата данни на Moodle.';
+$string['auth_emailtitle'] = 'Идентификация по е-поща';
+$string['auth_fccreators'] = 'Списък на групите, чиито членове могат да създават нови курсове. Отделние имена в списъка се разделят с \';\'. Имената трябва да са изписани точно както на FirstClass сървъра. Системата е чувствителна към малки/големи букви.';
+$string['auth_fcdescription'] = 'Този метод използва FirstClass сървър за проверка на потребителските имена и пароли.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Порт (най-често е 3333)';
+$string['auth_fchost'] = 'Адресът на FirstClass сървъра. Използвайте IP адрес или DNS име.';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'Парола за горния профил.';
+$string['auth_fctitle'] = 'Използване на FirstClass съръвр';
+$string['auth_fcuserid'] = 'Идентификатор на потребител на FirstClass сървъра, имащ \'Subadministrator\' привилегията.';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Този метод използва IMAP сървър за проверка на потребителските имена и пароли.';
+$string['auth_imaphost'] = 'Адрес на IMAP сървъра. Използвайте IP адрес или DNS име.';
+$string['auth_imapport'] = 'Порт на IMAP сървъра. (Обикновенно 143 или 993.)';
+$string['auth_imaptitle'] = 'Използване на IMAP сървър';
+$string['auth_imaptype'] = 'Тип на IMAP сървъра. IMAP сървърите могат да имат различни методи за оторизация и комуникация.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Ако искате да използвате bind-user, за да търсите потребители, укажете го тук. Нещо от рода на \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Парола за bind-user.';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Списък на местата (contexts), където се намират потребителските списъци. Разделителят е \';\'. Пример: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Ако разрешите създаването на потребители на база потвърждение по е-поща, укажете мястото (context), където да се създават потребителите. От гледна точка на сигурността е по-добре тези потребители да са отделени от останалите. Забележете, че не е нужно да указвате това място в променливата ldap_context. тъй като Moodle автоматично ще го използва.';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Списък на групите, чиито членове могат да създават нови курсове. Разделителят е \';\'. Пример: \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Укажете URL адреса на LDAP сървъра. Например: \'ldap://ldap.myorg.com/\' или \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['auth_ldap_version'] = 'Версията на протокола LDAP, използвана от сървъра.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Този метод осигурява идентификация на базата на външен LDAP сървър. Ако указаното име и парола се потвърдят от LDAP сървъра, Moodle създава нов потребител в своята база данни. Този модул може да изчете определени атрибути от LDAP сървъра и автоматично да попълни съответноте полета от базата данни на Moodle. Процедурата за идентификация от LDAP се изпълнява само веднъж, като след това се използва базата данни на Moodle.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Тези полета не са задължителни. Можете да укажете прехвърлянето на информация за някои от полетата в базата данни на Moodle от <B>LDAP източника</B>. Ако не укажете нищо, ще бъдат използвани подразбиращите се стойности на Moodle.<P>И в двата случая, потребителите имат възможност да редактират полетата, след като влезнат в системата.';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Използване на LDAP сървър';
+$string['auth_manualdescription'] = 'Този метод изключва създаването на нови профили от самите потребители. Всички профили трябва да бъдат създадени на ръка от администратор.';
+$string['auth_manualtitle'] = 'Ръчно създаване на всички профили';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Могат да бъдат указани множество хостове ИЛИ адреси (напр.:host1.com;host2.com;host3.com ИЛИ xxx.xxx.xxx.xxx;xxx.xxx.xxx.xxx)';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'При този метод се използва NNTP сървър, за потвърждаване на заявените потребителски имена и пароли.';
+$string['auth_nntphost'] = 'Адрес на NNTP сървъра. Можете да използвате IP адрес или DNS име.';
+$string['auth_nntpport'] = 'Порт (най-често 119)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'Използване на NNTP сървър';
+$string['auth_nonedescription'] = 'Потребителите могат да създават нови профили незабавно, без да е необходима оторизация от външен сървър или потвърждение по е-поща. Внимавайте с тази опция. Преди да я активирате си помислете за проблемите със сигурността и при администрирането, които може да предизвика.';
+$string['auth_nonetitle'] = 'Без оторизация';
+$string['auth_pop3description'] = 'Този метод използва POP3 сървър за проверка валидността на потребителските имена и пароли.';
+$string['auth_pop3host'] = 'Адрес на POP3 сървъра. Можете да използвате IP адрес или DNS име.';
+$string['auth_pop3mailbox'] = 'Име на пощенската кутия, с която да бъде установена връзка (обикновенно INBOX).';
+$string['auth_pop3port'] = 'Порт (най-често 110 или 995 ако се ползва SSL)';
+$string['auth_pop3title'] = 'Използване на POP3 сървър';
+$string['auth_pop3type'] = 'Тип на сървъра (ако вашият сървър използва цифрови сертификати, изберете pop2cert)';
+$string['auth_user_create'] = 'Възможност за създаване на потребители';
+$string['auth_usernameexists'] = 'Избраното потребителско име вече е регистрирано! Моля, изберете си друго.';
+$string['authenticationoptions'] = 'Настройки на идентификацията';
+$string['authinstructions'] = 'Тък можете да запишете инструкциите си към потребителите относно потребителските имена и пароли. Този текст ще се появява на страницата за влизане в системата. Ако не попълните нищо, няма да бъдат показвани инструкции.';
+$string['changepassword'] = 'Адрес за промяна на парола';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Тук можете да укажете място, където потребителите могат да възстановят или променят потребителскотео си име и парола, в случай че са ги забравили. Ако укажете адрес, той ще е достъпен под формата на бутон на страницата за влизане в системата. Ако оставите полето празно, бутонът няма да бъде показван.';
+$string['chooseauthmethod'] = 'Метод за оторизация:';
+$string['guestloginbutton'] = 'Бутон за вход като гост';
+$string['instructions'] = 'Инструкции';
+$string['md5'] = 'MD5 шифроване';
+$string['plaintext'] = 'Опикновен текст';
+$string['showguestlogin'] = 'Можете да включите/изключите показването на бутона за вход като гост.';
+
+?>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['allcourses'] = 'Àäìèíèñòðàòîðúò âèæäà âñè÷êè êóðñîâå';
+$string['blockname'] = 'Ñïèñúê íà êóðñîâåòå';
+$string['owncourses'] = 'Àäìèíèñòðàòîðúò âèæäà ñîáñòâåíèòå ñè êóðîâå';
+
+?>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['blockname'] = 'Ðåçþìå íà êóðñà';
+$string['siteinfo'] = 'Èíôîðìàöèÿ çà ñàéòà';
+
+?>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['blockname'] = 'Ïîòðåáèòåëè';
+$string['configtimetosee'] = 'Ìèíóòè, íåîáõîäèìè çà îòêðèâàíå íà âêëþ÷èëè ñå ïîòðáèòåëè';
+$string['periodnminutes'] = 'ïîñëåäíèòå $a ìèíóòè';
+
+?>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['blockname'] = 'Âðúçêè';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'Êúì òåêóùàòà òòåìà';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'Êúì òåêóùàòà ñåäìèöà';
+$string['topics'] = 'Òåìè';
+$string['weeks'] = 'Ñåäìèöè';
+
+?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.4.1+ (2004083101)
+
+
+$string['blockname'] = 'Îáùåñòâåíè çàäúëæåíèÿ';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 5a4a62f

Please sign in to comment.