Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Jan 20, 2012
1 parent 269c884 commit 5b014591025687005c02a041d1b3ccbdf30b25fe
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −2 install/lang/he/install.php
  2. +1 −0 install/lang/pl/install.php
@@ -92,8 +92,7 @@
(במקרים של גרסת 5.0.x תוכל גם לרדת בגירסה ל- 4.4.x)
</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'הינך רואה את עמוד זה מפני שהתקנת והפעלת בהלכה את <strong> $a-packname {$a->packversion}
-</strong>
+$string['welcomep20'] = 'הינך רואה את עמוד זה מפני שהתקנת והפעלת בהלכה את <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>
חבילה במחשבך. ברכותינו!';
$string['welcomep30'] = 'גירסת <strong>{$a->installername}</strong> כוללת את היישומים ליצור סביבה אשר בה <strong> Moodle </strong>
יפעל דהיינו:';
@@ -41,6 +41,7 @@
$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabel';
$string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
+$string['environmentsub2'] = 'Każde wydanie Moodle ma pewne minimalne wymagania wersji PHP i pewną liczbę obowiązkowych rozszerzeń PHP. Pełna kontrola środowiska odbywa się przed każdą instalacją i aktualizacją. Prosimy o kontakt z administratorem serwera, jeśli nie wiesz jak zainstalować nową wersję lub włączyć rozszerzenie PHP.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola środowiska zakończona niepowodzeniem!';
$string['installation'] = 'Instalacja';
$string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie może zostać pobrany. Proces instalacji będzie kontynuowany w języku angielskim.';

0 comments on commit 5b01459

Please sign in to comment.