Skip to content
Browse files

part of the language pack from now on

  • Loading branch information...
1 parent 3cac987 commit 5b9205e2c3bd81e6c3172193068a27e58ef5de34 koenr committed Aug 29, 2004
View
5 lang/nl/help/questionnaire/qmanage.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Beheer onderzoeken met phpESP</B></P>
+<P>
+ De enquêtemodule gebruikt phpESP om onderzoeken te maken en te beheren. Gebruik deze link om je onderzoeken te beheren.
+</P>
+
View
6 lang/nl/help/questionnaire/qtype.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Type antwoorden op onderzoek</B></P>
+<P>
+ Als je wil dat je gebruikers het onderzoek maar één keer kunnen invullen, kies dan "antwoord één keer". <br />
+ Als je wil dat ze meerdere keren kunnen invullen, kies dan "antwoord meerdere keren".
+</P>
+
View
5 lang/nl/help/questionnaire/questionnaireid.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Kies een onderzoek</B></P>
+<P>
+ Kies een onderzoek uit de lijst van beschikbare <i>actieve</i> onderzoeken uit phpESP. Als je onderzoek niet in de lijst voorkomt, dan is het waarschijnlijk niet <b>actief</b>.
+</P>
+
View
6 lang/nl/help/questionnaire/respondenttype.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Antwoordtype onderzoek</B></P>
+<P>
+ Je kunt de volledige naam van je gebruikers tonen bij elk antwoord door deze instelling op "fullname" te zetten.<br />
+ Je kunt de identiteit van je gebruikers verborgen houden door deze instelling op "anonymous" te zetten.
+</P>
+
View
0 lang/nl/hotpot.php
No changes.

0 comments on commit 5b9205e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.