Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit 5bb52974d6395bd771dc4e56ec3f0902d13df1bb 1 parent 9c8b8ee
authored April 01, 2004
2  lang/ca/help/courseuploadsize.html
... ...
@@ -1,4 +1,4 @@
1  
-<P ALIGN=CENTER><B>Mida de c&agrave;rrega del curs</B></P>
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Mida dels fitxers del curs</B></P>
2 2
 
3 3
 <P>Aquest par&agrave;metre defineix la mida m&agrave;xima dels fitxers que poden penjar els estudiants en aquest curs (l'administrador defineix un l&iacute;mit m&agrave;xim v&agrave;lid per a tot el lloc).
4 4
 
21  lang/ca/help/emoticons.html
... ...
@@ -1,4 +1,3 @@
1  
-
2 1
 <P ALIGN=CENTER><B>Emoticones</B></P>
3 2
 
4 3
 <table border="1" align="center">
@@ -12,7 +11,7 @@
12 11
   </tr>
13 12
   <tr>
14 13
    <td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></a></td>
15  
-     <td>riallada</td>
  14
+     <td>rialla</td>
16 15
    <td><font face="courier">:-D</font></td>
17 16
   </tr>
18 17
   <tr>
@@ -32,7 +31,7 @@
32 31
   </tr>
33 32
   <tr>
34 33
    <td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></a></td>
35  
-     <td>treure la llengua</td>
  34
+     <td>burleta</td>
36 35
    <td><font face="courier">:-P</font></td>
37 36
   </tr>
38 37
   <tr>
@@ -76,7 +75,7 @@
76 75
   </tr>
77 76
   <tr>
78 77
    <td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></a></td>
79  
-     <td>petons</td>
  78
+     <td>pet&oacute;</td>
80 79
    <td><font face="courier">:-X</font></td>
81 80
   </tr>
82 81
   <tr>
@@ -101,7 +100,7 @@
101 100
   </tr>
102 101
   <tr>
103 102
    <td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></a></td>
104  
-     <td>adormit</td>
  103
+     <td>somnolent</td>
105 104
    <td><font face="courier">|-.</font></td>
106 105
   </tr>
107 106
   <tr>
@@ -112,11 +111,9 @@
112 111
   </table>
113 112
 </table>
114 113
 
115  
-<P>Quan s'escriu a Internet a vegades &eacute;s dif&iacute;cil expressar les emocions 
116  
- nom&eacute;s amb text. Aquestes icones hi poden ajudar.
117  
-<p>Per inserir-les al text nom&eacute;s cal que cliqueu sobre la icona o b&eacute; 
118  
- escriviu directament al vostre escrit els car&agrave;cters de text associats 
119  
- a cada icona .</p>
120  
-<P>Fixeu-vos que els propis car&agrave;cters fan un dibuixet: gireu el cap cap 
121  
- a l'esquerra per veure'ls.</P>
  114
+<P>Quan s'escriu a Internet de vegades &eacute;s dif&iacute;cil expressar emocions nom&eacute;s amb text. Aquestes petites icones hi poden ajudar.</P>
  115
+
  116
+<P>Per inserir-les al text nom&eacute;s cal que feu clic sobre la icona aqu&iacute; dalt o b&eacute; teclegeu al vostre escrit els car&agrave;cters de text associats a la icona.</P>
  117
+
  118
+<P>Fixeu-vos que els car&agrave;cters mateixos s&oacute;n com un dibuixet: tombeu el cap a l'esquerra per veure'ls.</P>
122 119
 
21  lang/ca/help/enrolmentkey.html
... ...
@@ -1,16 +1,11 @@
1  
-<P ALIGN=CENTER><B>Clau d'inscripció als cursos</B></P>
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Clau d'inscripci&oacute; del curs</B></P>
2 2
 
3  
-<P>Una Clau d'inscripci&oacute;a un curs és allò que manté fora d'un curs a les 
4  
- persones no autoritzades 
5  
-<P>Si ho deixeu en blanc aleshores qualsevol que pugui crear un compte d'usuari Moodle en aquest lloc 
6  
-serà capaç d'inscriure's en un dels vostres cursos simplement entrant-hi.
  3
+<P>La Clau d'inscripci&oacute;a del curs mant&eacute; fora del curs a les persones no autoritzades.</P>
  4
+ 
  5
+<P>Si deixeu en blanc aquest camp, aleshores qualsevol persona que tingui o es cre&iuml; un compte d'usuari en aquest Moodle podr&agrave; inscriure's al curs simplement entrant-hi.</P>
7 6
 
8  
-<P>Si hi escriviu alguna cosa aleshores se'ls hi demanarà als estudiants que proven 
9  
- d'entrar-hi que escriguin aquest text però NOMÉS LA PRIMERA VEGADA 
10  
-<P>La idea és que simplement doneu la Clau a les persones autoritzades per altres mitjans, com ara un missatge de correu privat,m
11  
-correu ordinari, per telèfon o, fins i tot, verbalment en una classe presencial.
  7
+<P>Si empleneu aquest camp, aleshores als estudiants que proven d'entrar al curs se'ls demanar&agrave; que donen aquesta paraula o frase, per&ograve; NOM&Eacute;S LA PRIMERA VEGADA.</P> 
12 8
 
13  
-<P>Si aquesta Clau s'escampa i algunes persones no autoritzades s'inscriuen aleshores 
14  
- podeu anul·lar llurs inscripcions a través de la pàgina de Perfils d'usuari 
15  
- i canviar la Clau. Cap dels estudiants leg&iacute;timament autoritzats no es 
16  
- veurà afectat però les persones no desitjades ja no hi podran tornar a entrar. 
  9
+<P>La idea &eacute;s que doneu la clau a les persones autoritzades per mitj&agrave; d'un correu privat, per correu postal, per tel&egrave;fon o fins i tot verbalment en una classe presencial.</P>
  10
+
  11
+<P>Si aquesta clau s'escampa i algunes persones no autoritzades s'inscriuen al curs, sempre podeu anul&middot;lar la seva inscripci&oacute; (vg. la p&agrave;gina de perfil de l'usuari) i canviar la clau. Aix&ograve; no afectar&agrave; els estudiants ja inscrits, per&ograve; impedir&agrave; que els expulsats tornin a entrar-hi.</P>
21  lang/ca/help/groupmode.html
... ...
@@ -0,0 +1,21 @@
  1
+<p align="center"><b>Mode de grup</b></p>
  2
+
  3
+<p>El mode de grup pot ser un d'aquests tres:
  4
+  <ul>
  5
+   <li>Sense grups - no hi ha subgrups, tots s&oacute;n membres d'una sola comunitat</li>
  6
+   <li>Grups separats - cada grup pot veure nom&eacute;s dins del seu grup, els altres s&oacute;n invisibles</li>
  7
+   <li>Grups visibles - es treballa dins de cada grup, per&ograve; es poden veure tamb&eacute; els altres grups</li>
  8
+  </ul>
  9
+</p>
  10
+
  11
+<P>El mode de grup es pot definir en dos nivells:</p>
  12
+
  13
+<dl>
  14
+  <dt><b>1. Nivell de curs</b></dt>
  15
+  <dd>El mode de curs definit al nivell del curs &eacute;s el mode per defecte per a totes les activitats definides dins d'aquest curs<br /><br /></dd>
  16
+  <dt><b>2. Nivell d'activitat</b></dt>
  17
+  <dd>Cada activitat que admeti grups pot definir tamb&eacute; el seu mode d'agrupaci&oacute;. Si el curs t&eacute; posat el par&agrave;metre d'"<a href="help.php?module=moodle&amp;file=groupmodeforce.html">imposar mode de grup</a>", aleshores s'ignorar&agrave; el par&agrave;metre corresponent a cada activitat.</dd>
  18
+</dl>
  19
+
  20
+<P>
  21
+
5  lang/ca/help/groupmodeforce.html
... ...
@@ -0,0 +1,5 @@
  1
+<p align="center"><b>Imposa el mode de grup</b></p>
  2
+
  3
+<P>Si el mode de grup &eacute;s &quot;imposat&quot; al nivell de curs, aleshores el mode de grup del curs s'aplica a cada activitat del curs. Els par&agrave;metres de grup de les activitats individuals s'ignoren.</p>
  4
+
  5
+<p>Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til, per exemple, quan es vol configurar un curs per a diverses cohorts completament separades.</p>
28  lang/ca/help/guestaccess.html
... ...
@@ -1,21 +1,11 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B> Acc&eacute;s de visitants</B></P>
1 2
 
2  
-<P ALIGN=CENTER><B> Acc&eacute;s d'invitats</B></P>
  3
+<P>Teniu l'opci&oacute; de permetre &quot;visitants&quot; en el vostre curs.</P>
3 4
 
4  
-<P>Teniu la possibilitat de permetre que els &quot;invitats&quot; entrin als vostres 
5  
- cursos.
6  
-<P>Es pot entrar com a invitat usant el bot&oacute; &quot;Entrar com a invitat&quot; 
7  
- a la p&agrave;gina d'entrada.
8  
-<P>Els invitats SEMPRE tenen un nivell d'acc&eacute;s de &quot;nom&eacute;s lectura&quot;, 
9  
- el que significa que no poden deixar missatges o enredar el curs dels estudiants 
10  
- reals.
11  
-<P>Aix&ograve; pot ser &uacute;til si voleu que un col&middot;lega entri a fer 
12  
- un cop d'ull al vostre treball o tamb&eacute; per permetre que els estudiants 
13  
- vegin com va un curs abans de decidir-se a inscriure-s'hi.
14  
-<P>Fixeu-vos que teniu una opci&oacute; entre dues possibles per donar acc&eacute;s 
15  
- als invitats: amb clau d'inscripci&oacute; o sense. Si escolliu que entrin amb 
16  
- la Clau aleshores els invitats l'hauran d'escriure CADA VEGADA que vulguin entrar, 
17  
- a difer&egrave;ncia dels estudiants que nom&eacute;s l'han d'entrar un cop. 
18  
- Aix&ograve; us permetr&agrave; restringir els permisos d'acc&eacute;s dels invitats. 
19  
- Per&ograve; si escolliu permetre l'entrada sense clau aleshores qualsevol podr&agrave; 
20  
- entrar al vostre curs.
21  
-<P>&nbsp;
  5
+<P>La gent pot entrar com a visitant per mitj&agrave; del bot&oacute; &quot;Entra com a visitant&quot; de la p&agrave;gina d'entrada.</P>
  6
+
  7
+<P>Els invitats SEMPRE tenen un nivell d'acc&eacute;s &quot;nom&eacute;s de lectura&quot;, la qual cosa significa que no poden deixar missatges o enredar el curs als estudiants reals.</P>
  8
+
  9
+<P>Aquesta opci&oacute; pot ser &uacute;til si voleu que un col&middot;lega entri a donar un cop d'ull al vostre treball o tamb&eacute; per deixar que els estudiants vegin un curs abans de decidir-se a inscriure-s'hi.</P>
  10
+
  11
+<P>Fixeu-vos que podeu triar dos tipus d'acc&eacute;s per als visitants: amb clau d'inscripci&oacute; o sense. Si trieu que hagin d'entrar amb la clau, aleshores els visitants l'hauran de teclejar CADA VEGADA que entrin (els estudiants de deb&ograve; nom&eacute;s cal que ho facin la primera vegada). D'aquesta manera podeu limitar quins invitats entren. Per&ograve; si trieu permetre l'entrada de visitants sense clau, aleshores qualsevol persona podr&agrave; entrar directament al vostre curs.</P>
16  lang/ca/help/html.html
... ...
@@ -1,13 +1,13 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Ajuda per a escriure HTML</B></P>
1 2
 
2  
-<P ALIGN=CENTER><B>Ajuda per escriure codi HTML</B></P>
  3
+<P>Quan escriviu HTML en Moodle sou lliures d'utilitzar gaireb&eacute; qualsevol etiqueta HTML per produir l'efecte que vulgueu.</P>
3 4
 
4  
-<P>Quan a Moodle escriviu codi HTML podeu usar l'etiqueta html que vulgueu per 
5  
- produir l'efecte que desitgeu.
6  
-<P>El codi normalment &eacute;s impr&egrave;s a la p&agrave;gina a la cel&middot;la 
7  
- d'una taula, aix&iacute;:
  5
+<P>Teniu en compte que les seq&uuml;&egrave;ncies Javascript, VB Script o altres, no s&oacute;n permeses i s'eliminaran autom&agrave;ticament.</P>
  6
+
  7
+<p>Moodle normalment inclour&agrave; el vostre codi dins d'una cel&middot;la cel&middot;la d'una taula, de manera que:</P>
8 8
 <UL>
9  
- <LI>no cal que useu les etiquetes &lt;HEAD> ni &lt;BODY> 
10  
- <LI>fixeu-vos b&eacute; amb les etiquetes &lt;/TABLE> no aparellades perqu&egrave; 
11  
-  produiran alteracions en la disposici&oacute; de la p&agrave;gina. 
  9
+ <LI>No cal que useu les etiquetes &lt;HEAD> ni &lt;BODY>.
  10
+ <LI>Pareu molt de compte en les etiquetes &lt;/TABLE> per no enredar la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina.
12 11
 </UL>
13 12
 
  13
+</P>Les emoticones es transformaran en el seu equivalent gr&agrave;fic, i els URL es transformaran en enlla&ccedil;os.</P>
30  lang/ca/help/index.html
... ...
@@ -1,35 +1,37 @@
1  
-
2  
-<p><b>&Iacute;ndex dels arxius d'ajuda</b></p>
  1
+<p><b>&Iacute;ndex dels fitxers d'ajuda</b></p>
3 2
 
4 3
 <p>General</p>
5 4
 <ul>
6  
- <li><a href="help.php?file=cookies.html">Galetes o cookies</a> 
  5
+ <li><a href="help.php?file=cookies.html">Galetes</a> 
7 6
 </ul>
8 7
 
9 8
 <p>Administraci&oacute;</p>
10 9
 <ul>
11  
- <li><a href="help.php?file=langedit.html">Edició de l'idioma</a> 
  10
+ <li><a href="help.php?file=langedit.html">Edici— de l'idioma</a> 
  11
+ <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Cˆrrega d'usuaris</a> 
12 12
 </ul>
13 13
 
14 14
 <p>Configuraci&oacute; de cursos</p>
15 15
 <ul>
16  
- <li><a href="help.php?file=mods.html">Mňduls d'activitat</a> 
  16
+ <li><a href="help.php?file=mods.html">M˜duls d'activitat</a> 
  17
+ <li><a href="help.php?file=coursereports.html">Informes d'activitat</a>
17 18
  <li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Disponibilitat d'un curs</a> 
18 19
  <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Categories de cursos</a> 
19 20
  <li><a href="help.php?file=courseformats.html">Formats de curs</a> 
20  
- <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Nom sencer del curs</a> 
21  
- <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Nombre de notícies d'un curs</a> 
  21
+ <li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Nom complet del curs</a> 
  22
+ <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Nombre de not’cies del curs</a> 
22 23
  <li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Nombre de setmanes o temes d'un curs</a> 
23 24
  <li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Nom curt del curs</a> 
24 25
  <li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Data d'inici del curs</a> 
25  
- <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Clau d'inscripció als cursos</a> 
26  
- <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Notes</a> 
27  
- <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Accés d'invitats</a> 
  26
+ <li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Mida dels fitxers del curs</a> 
  27
+ <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Clau d'inscripci— del curs</a> 
  28
+ <li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Qualificacions</a> 
  29
+ <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">AccŽs de visitants</a> 
28 30
  <li><a href="help.php?file=courserecent.html">Activitat recent</a> 
29 31
  <li><a href="help.php?file=scales.html">Escales</a> 
30  
- <li><a href="help.php?file=summaries.html">Resums de Tema/Setmana</a> 
  32
+ <li><a href="help.php?file=summaries.html">Resums de seccions</a> 
31 33
  <li><a href="help.php?file=teachers.html">Professors</a> 
32  
- <li><a href="help.php?file=picture.html">Cŕrrega d'imatges</a> 
  34
+ <li><a href="help.php?file=picture.html">Penjar una imatge</a> 
33 35
 </ul>
34 36
 
35 37
 <p>Llegir i escriure</p>
@@ -41,6 +43,6 @@
41 43
  <li><a href="help.php?file=html.html">Editar format HTML</a> 
42 44
  <li><a href="help.php?file=text.html">Editar format de text</a> 
43 45
  <li><a href="help.php?file=wiki.html">Editar format Wiki</a> 
44  
- <li><a href="help.php?file=richtext.html">Usar l'editor de text enriquit HTML</a> 
45  
- <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Usar les emoticones</a> 
  46
+ <li><a href="help.php?file=richtext.html">Utilitzar l'editor de text enriquit HTML</a> 
  47
+ <li><a href="help.php?file=emoticons.html">Utilitzar les emoticones</a> 
46 48
 </ul>
30  lang/ca/help/text.html
... ...
@@ -1,14 +1,10 @@
  1
+<P ALIGN=CENTER><B>Ajuda per a escriure de text</B></P>
1 2
 
2  
-<P ALIGN=CENTER><B>Ajuda en l'escriptura de text</B></P>
  3
+Escriure text en Moodle &eacute;s tan senzill com aix&ograve;, per&ograve; tamb&eacute; teniu algunes possibilitats addicionals com ara incloure emoticones, adreces URL i algunes etiquetes HTML.
3 4
 
4  
-Escriure text a Moodle funciona de la manera que espereu, per&ograve; teniu, a 
5  
-m&eacute;s, la possibilitat d'escriure emoticones, adreces URL i algunes etiquetes 
6  
-HTML. 
7 5
 <P><B>Emoticones</B></P>
8 6
 <UL>
9  
- <P>Per incloure aquestes petites icones al text nom&eacute;s cal que escriviu 
10  
-  el codi associat. Els propis codis s&oacute;n com dibuixets si els mireu girant 
11  
-  el cap a l'esquerra. </P>
  7
+ <P>Per incrustar aquestes petites icones al text nom&eacute;s cal que teclegeu el codi associat. Els codis mateixos s&oacute;n com dibuixets si els mireu tombant el cap a l'esquerra.</P>
12 8
  <table border="1" align="center">
13 9
   <tr valign="top"> 
14 10
    <td> 
@@ -20,7 +16,7 @@
20 16
      </tr>
21 17
      <tr> 
22 18
       <td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></a></td>
23  
-      <td>riallada</td>
  19
+      <td>rialla</td>
24 20
       <td><font face="courier">:-D</font></td>
25 21
      </tr>
26 22
      <tr> 
@@ -40,7 +36,7 @@
40 36
      </tr>
41 37
      <tr> 
42 38
       <td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></a></td>
43  
-      <td>treure la llengua</td>
  39
+      <td>burleta</td>
44 40
       <td><font face="courier">:-P</font></td>
45 41
      </tr>
46 42
      <tr> 
@@ -84,7 +80,7 @@
84 80
      </tr>
85 81
      <tr> 
86 82
       <td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></a></td>
87  
-      <td>petons</td>
  83
+      <td>pet&oacute;</td>
88 84
       <td><font face="courier">:-X</font></td>
89 85
      </tr>
90 86
      <tr> 
@@ -109,7 +105,7 @@
109 105
      </tr>
110 106
      <tr> 
111 107
       <td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></a></td>
112  
-      <td>adormit</td>
  108
+      <td>somnolent</td>
113 109
       <td><font face="courier">|-.</font></td>
114 110
      </tr>
115 111
      <tr> 
@@ -123,19 +119,17 @@
123 119
 
124 120
 <P><B>Enlla&ccedil;os</B></P>
125 121
 <UL>
126  
- <P>Qualsevol text que comenci per <B>www.</B> o per <B>http://</B> autom&agrave;ticament 
127  
-  es convertir&agrave; en un enlla&ccedil; on poder clicar. 
128  
- <P>Per exemple: <A HREF="http://www.yahoo.com">www.yahoo.com</A> o <A HREF="http://curtin.edu">http://www.xtec.es/~jqueralt</A> 
  122
+ <P>Qualsevol text que comenci per <B>www.</B> o per <B>http://</B> es convertir&agrave; autom&agrave;ticament en un enlla&ccedil; on poder fer clic.
  123
+ <P>Per exemple: <A HREF="http://www.google.com">www.google.com</A> o <A HREF="http://moodle.org">http://moodle.org</A> 
129 124
 </UL>
130 125
 
131 126
 <P><B>Etiquetes HTML</B></P>
132 127
 <UL>
133  
- <P>Podeu usar un redu&iuml;t joc d'etiquetes HTML per donar &egrave;mfasi als 
134  
-  textos: 
  128
+ <P>Podeu utilitzar un joc redu&iuml;t d'etiquetes HTML per donar &egrave;mfasi als textos: 
135 129
  <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=5 CELLSPACING=5>
136 130
   <TR> 
137  
-   <TH>Etiquetes HTML 
138  
-   <TH>Produeixen 
  131
+   <TH>Etiqueta HTML 
  132
+   <TH>Produeix 
139 133
   </TR>
140 134
   <TR> 
141 135
    <TD>&lt;B> text en negreta&lt;/B> 
8  lang/ca/moodle.php
@@ -411,8 +411,8 @@
411 411
 $string['groupinfopeople'] = 'Informació sobre les persones seleccionades';
412 412
 $string['groupmemberssee'] = 'Visualitza els membres del grup';
413 413
 $string['groupmembersselected'] = 'Membres del grup seleccionat';
414  
-$string['groupmode'] = 'Mode grup';
415  
-$string['groupmodeforce'] = 'Imposa el mode grup';
  414
+$string['groupmode'] = 'Mode de grup';
  415
+$string['groupmodeforce'] = 'Imposa el mode de grup';
416 416
 $string['groupmy'] = 'El meu grup';
417 417
 $string['groupnonmembers'] = 'Persones que no estan en un grup';
418 418
 $string['grouprandomassign'] = 'Assigna tots a grups aleatòriament';
@@ -425,7 +425,7 @@
425 425
 $string['guestskey'] = 'Permet visitants amb clau';
426 426
 $string['guestsno'] = 'No permetis l\'entrada de visitants';
427 427
 $string['guestsnotallowed'] = '\'$a\' no permet l\'entrada de visitants';
428  
-$string['guestsyes'] = 'Permet invitats sense clau';
  428
+$string['guestsyes'] = 'Permet visitants sense clau';
429 429
 $string['guestuser'] = 'Usuari visitant';
430 430
 $string['guestuserinfo'] = 'Aquest usuari és un usuari especial que permet entrar a alguns cursos en mode només de lectura (read-only).';
431 431
 $string['help'] = 'Ajuda';
@@ -496,7 +496,7 @@
496 496
 $string['loggedinnot'] = 'No heu entrat';
497 497
 $string['login'] = 'Entrada';
498 498
 $string['loginas'] = 'Entra com';
499  
-$string['loginguest'] = 'Entra com a invitat';
  499
+$string['loginguest'] = 'Entra com a visitant';
500 500
 $string['loginsite'] = 'Entra en aquest lloc';
501 501
 $string['loginsteps'] = 'Hola! L\'accés complet als cursos requereix que dediqueu un minut a la creació d\'un nou compte d\'usuari vàlid en aquest lloc web. Cada curs pot requerir també una &quot;clau d\'inscripció&quot; que no necessitareu fins més tard. Els passos que heu de donar són els següents:
502 502
 <OL size=2>
8  lang/ca/pix.php
... ...
@@ -1,10 +1,10 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // pix.php - created with Moodle 1.2 development (2004021000)
  2
+   // pix.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['angry'] = 'enfadat';
6 6
 $string['approve'] = 'd\'acord';
7  
-$string['biggrin'] = 'riallada';
  7
+$string['biggrin'] = 'rialla';
8 8
 $string['blackeye'] = 'ull tapat';
9 9
 $string['blush'] = 'avergonyit';
10 10
 $string['clown'] = 'pallasso';
@@ -15,11 +15,11 @@
15 15
 $string['mixed'] = 'indecís';
16 16
 $string['sad'] = 'trist';
17 17
 $string['shy'] = 'tímid';
18  
-$string['sleepy'] = 'adormit';
  18
+$string['sleepy'] = 'somnolent';
19 19
 $string['smiley'] = 'somriure';
20 20
 $string['surprise'] = 'sorprès';
21 21
 $string['thoughtful'] = 'pensarós';
22  
-$string['tongueout'] = 'treure la llengua';
  22
+$string['tongueout'] = 'burleta';
23 23
 $string['wideeyes'] = 'ulls oberts';
24 24
 $string['wink'] = 'fer l\'ullet';
25 25
 

0 notes on commit 5bb5297

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.