Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 7e69ec5 commit 5bcd9913b991a944c7df6218fee0d68c0b31cb3b AMOS bot committed Apr 22, 2014
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 install/lang/cs/error.php
  2. +1 −1 install/lang/sr_lt/error.php
@@ -31,7 +31,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Nelze vytvořit databázi.</p>
-<p>Určená databáze neexistuje a uživatel nemá oprávnění k vytvoření databáze. </p>
+<p>Určená databáze neexistuje a uživatel nemá oprávnění k vytvoření databáze.</p>
<p>Správce stránek by měl ověřit konfiguraci databáze.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nelze vytvořit adresář pro jazykové soubory';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář';
@@ -46,7 +46,7 @@
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Nije uspela provera preuzete datoteke';
$string['invalidmd5'] = 'Neispravna md5 datoteka';
$string['missingrequiredfield'] = 'Nedostaje neko obavezno polje';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Preuzimanje komponente na Vaš server nije uspelo. Proverite podešavanja proksi serevera. PHP cURL ekstenzija se preporučuje.<br /><br />Morate da preuzmete <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> datoteku ručno, kopirate je u direktorijum "{$a->dest}" na svom sereveru tamo je raspakujete.';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Preuzimanje komponente na vaš server nije uspelo. Proverite podešavanja proksi servera. PHP cURL ekstenzija se preporučuje.<br /><br />Morate da preuzmete <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> datoteku ručno, kopirate je u direktorijum "{$a->dest}" na svom serveru i tamo je raspakujete.';
$string['wrongdestpath'] = 'Pogrešna odredišna putanja';
$string['wrongsourcebase'] = 'Pogrešna baza izvornog URL-a';
$string['wrongzipfilename'] = 'Pogrešan naziv arhive';

0 comments on commit 5bcd991

Please sign in to comment.