Permalink
Browse files

Kayit suresi

  • Loading branch information...
1 parent 745bc03 commit 5bcf49947c93c8bea479e8eb7d41a5d0f1b4e736 ethem committed Jul 26, 2005
Showing with 16 additions and 0 deletions.
  1. +16 −0 lang/tr/help/enrolperiod.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p align="center"><b>Kayıt süresi</b></b></p>
+
+<p>Bu ayar, bir öğrencinin ne kadar süre (gün) bu kursa
+ kayıtlı kalacağını belirtir.
+ (Kursa kaydın yapıldığı andan başlayarak).</p>
+
+<p>Bu ayarlanırsa, belirtilen zaman geçtikten sonra
+ öğrencilerin dersten kayıtları otomatikman kaldırılacaktır.
+ Bu, başlangıç veya bitiş zamanı belirtilmeyen kurslara
+ kayıtlar için çok kullanışlıdır.</p>
+
+<p>Bunu ayarlamazsanız, öğrenci kendi kendinin kaydını kurstan
+ silmez veya program tarafından sağlanan otomatik kayıt silme
+ fonksiyonu devreye girmezse öğrenci derse kayıtlı kalacaktır.</p>
+
+<p>Bu kursu meta kurs olarak belirttiyseniz kayıt süresi kullanılmayacaktır.</p>

0 comments on commit 5bcf499

Please sign in to comment.