Permalink
Browse files

Readme is now translated with information about the Dutch translation…

… and the translators.
  • Loading branch information...
1 parent 138def3 commit 5c59f72ffb8f397c320b658276d027706647e1e4 hansdezwart committed Aug 25, 2003
Showing with 29 additions and 0 deletions.
  1. +29 −0 lang/nl/README.txt
View
@@ -0,0 +1,29 @@
+LEESMIJ VOOR HET TAALPAKKET
+---------------------------
+
+Deze map bevat alle "strings" en teksten die nodig zijn
+om een de Nederlandse taal voor een Moodle string te ge-
+bruiken.
+
+De standaardtaal is Engels. Als een Nederlandse "string"
+om ��n of andere reden ontbreekt, dan zal de Engelse versie
+worden gebruikt.
+
+Naast het bestand "moodle.php" zou elke ge�nstalleerde module
+hier een bestand moeten hebben.
+
+In de "help" map staan complete pagina's geschreven in HTML en
+de "docs" map bevat de overige verscheidene soorten documenten.
+
+De primaire vertaler van Moodle naar het Nederlands is Hans de
+Zwart (moodle@hansdezwart.info). Er is ook veel werk verricht
+(met name voor de help pagina's) door Koen Roggemans
+(koen.roggemans@pandora.be).
+
+Als je Moodle in een andere taal wilt vertalen, neem dan contact
+op Martin Dougiamas (martin@dougiamas.com) zodat hij je kan
+helpen!
+
+Met vriendelijke groet, namens Martin,
+
+Hans de Zwart

0 comments on commit 5c59f72

Please sign in to comment.