Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070116)

  • Loading branch information...
1 parent c0543ba commit 5d9bc144f35a8967dc71516b904bb144009c7b32 moodler committed Jan 16, 2007
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/da_utf8/installer.php
@@ -47,7 +47,7 @@
<p>For at tilføje GD på unix skal PHP kompileres med \'--with-gd\" parameteret.</p>
-<p>Under windows er det normalt nok at udkommentere den linje i php.ini der referere til php_gd2.dll </p>';
+<p>Under windows er det normalt nok at udkommentere den linje i php.ini der referere til libgd.dll </p>';
$string['help'] = 'Hjælp';
$string['iconvrecommended'] = 'Det anbefales at installere/aktivere ICONV udvidelsen for at forbedre sitets hastighed, især hvis dit site understøtter sprog med ikke-latinske tegn.';
$string['info'] = 'Information';

0 comments on commit 5d9bc14

Please sign in to comment.