Skip to content
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
1 parent 541d936 commit 5e46fb58014b29a4f076fa26fed9cb8133258d78 ethem committed Oct 10, 2005
Showing with 23 additions and 4 deletions.
  1. +2 −1 lang/tr/grades.php
  2. +21 −3 lang/tr/moodle.php
View
3 lang/tr/grades.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // grades.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // grades.php - created with Moodle 1.6 development (2005100400)
$string['addcategory'] = 'Kategori Ekle';
@@ -76,6 +76,7 @@
$string['nomode'] = 'YOK';
$string['nonnumericweight'] = 'Sayýsal olmayan deðer alýndý ';
$string['nonweightedpct'] = 'Aðýrlýksýz %%';
+$string['notteachererror'] = 'Bu özelliði kullanmak için eðitimci olmalýsýnýz.';
$string['pctoftotalgrade'] = 'toplam notlarýn %%';
$string['percent'] = 'Yüzde';
$string['percentascending'] = 'Yüzde (artan sýralama)';
View
24 lang/tr/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005100400)
$string['action'] = 'Eylem';
@@ -151,14 +151,12 @@
$string['changedpassword'] = 'Şifre değişti';
$string['changepassword'] = 'Şifre değiştir';
$string['changessaved'] = 'Değişiklikler kaydedildi';
-$string['checkall'] = 'Tümünü seç';
$string['checkingbackup'] = 'Yedek kontrol ediliyor';
$string['checkingcourse'] = 'Kurs kontrol ediliyor';
$string['checkingforbbexport'] = 'BlackBoard çıkarması için kontrol ediliyor';
$string['checkinginstances'] = 'Tekrarları kontrol ediliyor';
$string['checkingsections'] = 'Bölümler kontrol ediliyor';
$string['checklanguage'] = 'Dili kontrol et';
-$string['checknone'] = 'Hiçbirini seçme';
$string['childcoursenotfound'] = 'Alt kurs bulunamadı';
$string['choose'] = 'Seç';
$string['choosecourse'] = 'Bir kurs seçiniz';
@@ -416,11 +414,16 @@
<p>Yeni şifreniz otomatik olarak oluşturulmuştur ve isterseniz <a href=$a->link>şifre değişim sayfasını</a> kullanarak hatırlayacağınız bir şifre oluşturabilirsiniz.';
$string['enable'] = 'Etkinleştir';
$string['encryptedcode'] = 'Şifrelenmiş kod';
+$string['enroldate'] = 'Tarih aralığı';
+$string['enrolenddate'] = 'Bitiş tarihi';
+$string['enrolenddaterror'] = 'Kayıt bitiş tarihi kayıt başlangıç tarihinden önce olamaz';
+$string['enrollable'] = 'Kursa kayıt olunabilir';
$string['enrolledincourse'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapıldı';
$string['enrolledincoursenot'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapılmadı';
$string['enrollfirst'] = 'Site etkinliklerini görebilmeniz için derslerden en az bir tanesine kaydolmak durumundasınız.';
$string['enrolme'] = 'Beni bu kursa kaydet';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Bu kursa kendi kendinizi kaydetmek üzereseniz. <br /> Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?';
+$string['enrolmentend'] = 'Kayıt Bitişi';
$string['enrolmentkey'] = 'Kayıt anahtarı';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Bu kurs kaydı için bir defalığına kullanacağınız özel bir \'Kayıt Anahtarı\' gerekmektedir.<br />
Eğer bu anahtarı bilmiyorsanız bu kişiden isteyebilirsiniz: $a';
@@ -431,7 +434,9 @@
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manual olarak yapılan kayıtlar şu anda etkin değil';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Üzgünüz, bu derse şu tarihe kadar erişemezsiniz <br /> $a';
$string['enrolments'] = 'Ders kayıtları';
+$string['enrolmentstart'] = 'Kayıt Başlangıcı';
$string['enrolperiod'] = 'Kayıt süresi';
+$string['enrolstartdate'] = 'Başlangıç tarihi';
$string['entercourse'] = 'Bu derse girmek için tıklayınız';
$string['enteremailaddress'] = 'Şifrenizi sıfırlamak ve yeni şifrenizi
epostayla göndermek için eposta adresinizi yazınız.';
@@ -449,7 +454,17 @@
$string['existingcreators'] = 'Mevcut kurs oluşturucular';
$string['existingstudents'] = 'Kayıtlı öğrenci';
$string['existingteachers'] = 'Mevcut eğitmenler';
+$string['expirynotify'] = 'Kayıt bitiş onayı';
+$string['expirynotifystudents'] = 'Öğrencileri bilgilendir';
+$string['expirynotifystudentsemail'] = 'Sevgili öğrenci:
+
+Bu uyarı $a->threshold gün içinde kayıt süresinin biteceği $a->course kursuna kaydınız hakkındadır.
+
+Lütfen daha fazla bilgi için eğitimcinizle iletişim kurunuz.';
+$string['expirythreshold'] = 'Aralık';
$string['explanation'] = 'Açıklama';
+$string['extendenrol'] = 'Kaydı uzat';
+$string['extendperiod'] = 'Uzatılan süre';
$string['failedloginattempts'] = 'Son girişinizden beri $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->accounts hesap için $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
@@ -596,6 +611,7 @@
$string['includeuserfiles'] = 'Kullanıcı dosyalarını dahil et';
$string['info'] = 'Bilgi';
$string['institution'] = 'Kurum';
+$string['instudentview'] = '(öğrenci görünümü)';
$string['invalidemail'] = 'Geçersiz eposta adresi';
$string['invalidlogin'] = 'Geçersiz giriş, tekrar deneyin';
$string['ip_address'] = 'IP Adresi';
@@ -783,6 +799,7 @@
$string['next'] = 'Sonraki';
$string['no'] = 'Hayır';
$string['nobody'] = 'Hiçkimse';
+$string['nochange'] = 'Değişiklik yok';
$string['nocoursesfound'] = 'Bu kelimeyle ilgili bir ders bulunamadı \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Bu kategoride ders yoktur';
$string['nodstpresets'] = 'Yönetici Yaz Saati Uygulamasını desteğini etkinleştirmedi.';
@@ -815,6 +832,7 @@
$string['nosuchemail'] = 'Böyle bir eposta adresi yoktur';
$string['notavailable'] = 'Ulaşılamaz';
$string['noteachersyet'] = 'Bu derste henüz bir eğitmen yoktur';
+$string['notenrollable'] = 'Bu kursa şu anda kayıt olunamaz.';
$string['notenrolled'] = '$a bu derse kaydolmadı.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Dikkat: Kullanıcı verisini geri yüklerken kurs kullanıcılarının da geri yüklenmesi gerekiyor (etkinlikler, dosyalar, mesajlardaki). Bu ayar sizin için değiştirildi.';
$string['nothingnew'] = 'Son girişinizden beri yeni bir şey yok';

0 comments on commit 5e46fb5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.