Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent ddb7ae2 commit 5e48d31effe8bf591c49a234d53cddd7809f82b2 AMOS bot committed Dec 24, 2011
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/fi/install.php
@@ -34,6 +34,8 @@
$string['availablelangs'] = 'Saatavilla olevat kielipaketit';
$string['chooselanguagehead'] = 'Valitse kieli';
$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
+$string['databasehost'] = 'Tietokannan isäntä';
+$string['databasename'] = 'Tietokannan nimi';
$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';

0 comments on commit 5e48d31

Please sign in to comment.