Skip to content
Browse files

Automatic installer lang files (20100923)

  • Loading branch information...
1 parent d9e2908 commit 5e69e75edb13f6a4ce9e313e5b217ac72c08c7b6 AMOS bot committed Sep 23, 2010
Showing with 10 additions and 1 deletion.
  1. +3 −0 install/lang/ar/install.php
  2. +1 −1 install/lang/hu/error.php
  3. +6 −0 install/lang/sk/install.php
View
3 install/lang/ar/install.php
@@ -31,6 +31,9 @@
$string['admindirname'] = 'مجلد الإدارة';
$string['availablelangs'] = 'حزم اللغة المتوفره';
$string['chooselanguagehead'] = 'اختر اللغة';
+$string['chooselanguagesub'] = 'الرجاء حدد لغة للتثبيت. هذه اللغة ستستخدم أيضاً كاللغة الافتراضية للموقع، لكن يمكنك تغييرها لاحقا.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'الملف config.php موجود مسبقاً، يرجى استخدام admin/cli/upgrade.php إن كنت تريد تحديث موقعك.';
+$string['databasename'] = 'اسم قاعدة البيانات';
$string['dataroot'] = 'دليل البيانات';
$string['dbprefix'] = 'مقدمة الجداول';
$string['dirroot'] = 'دليل مودل';
View
2 install/lang/hu/error.php
@@ -42,5 +42,5 @@
$string['missingrequiredfield'] = 'Egy szükséges mező hiányzik.';
$string['remotedownloaderror'] = 'Az összetevőt nem lehet szerverére letölteni, ellenőrizze a proxy beállításait. Ajánlatos a PHP cURL-kiterjesztés használata. A(z) <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) "{$a->dest}" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
$string['wrongdestpath'] = 'Hibás célútvonal.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Hibás URL-forrás.';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Hibás forrás-URL.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Hibás a tömörített állomány neve.';
View
6 install/lang/sk/install.php
@@ -55,6 +55,12 @@
Na niektorých PHP serveroch, si môžete vytvoriť súbor .htaccess v Adresári Moodle, ktorý bude obsahovať tento riadok: <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Avšak, na niektorých serveroch bude toto brániť <b>všetkým</b> PHP stránkam v práci (budete vidieť chyby, keď sa pozriete na stránky), takže budete musieť odstrániť súbor .htaccess.</p></li>
</ol>';
+$string['paths'] = 'Cesty';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Adresár súborov ({$a->dataroot}) nie je možné vytvoriť. ';
+$string['pathshead'] = 'Vytvoriť cesty';
+$string['pathsrodataroot'] = 'Kmeňový adresár nie je zapisovateľný';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Potrebujete adresár, kam Moodle bude ukladať nahrané súbory. Adresár by mal povoliť čítanie a zapisovanie údajov používateľom web serveru, ale nesmie byť prístupný priamo cez web rozhranie. Pokiaľ ešte neexistuje, inštalácia sa pokúsi o jeho vytvorenie. ';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Plná cesta adresára moodle inštalácie';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Umiestnenie dátového adresára nie je bezpečné';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Administrátorský adresár neexistuje';
$string['phpextension'] = 'Rozšírenie PHP {$a}';

0 comments on commit 5e69e75

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.