Permalink
Browse files

new help files

  • Loading branch information...
1 parent 4cce92b commit 5f1fca9b8a5cb59558ad821d68ef9363109c98ef rcantada committed Oct 2, 2005
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center"><b>Magdagdag ng kadena ng mga tanong</b></p>
+<dl>
+ <dt><b>Hindi</b></dt>
+ <dd>Isang pagsusulit lamang ang idaragdag sa kurso</dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Oo</b></dt>
+ <dd>
+ Kung ang &quot;pangalan ng File&quot; ay file, tatratuhin ito na simula ng isang kadena ng mga pagsusulit na Hot Potatoes at ang lahat ng pagsusulit sa kadena ay idaragdag sa kurso na parepareho ang pagkakaayos.
+<br \>
+<br \>
+ Kung ang &quot;pangalan ng File&quot; ay folder, lahat ng pagsusulit na
+Hot Potatoes sa folder na iyon ay idaragdag sa kurso bilang kadena ng mga pagsusulit na may pareparehong pagkakaayos.
+</dd>
+</dl>
@@ -0,0 +1,117 @@
+<style type="text/css">
+<!--
+ dd {font-size:0.8em; margin-top:0.5em;}
+-->
+</style>
+<p align="center">
+ <b>Nilalaman ng Ulat</b>
+</p>
+<p>
+ Maaari kang magtakda ng iba't-ibang nilalaman para sa mga ulat na Hot Potatoes.
+</p>
+<dl>
+ <dt><b>Pagpili ng uri ng ulat</b></dt>
+ <dd><b>Pangkalahatang Tanaw</b><br />
+Ang ulat na ito ay listahan ng mga pagkuha ng pagsusulit na ito.
+Ang mga &quot;inabandonang&quot; pagkuha ay kasama, pero ang mga
+&quot;kasalukuyang ginagawa&quot; na pagkuha ay hindi ipapakita.
+
+Ipinapakita nito ang larawan at pangalan ng bawat user, pati ang marka nila
+sa pagsusulit at iskor, oras at tagal ng bawat pagkuha.
+
+Ang mga pagkuha ay maaaring piliin at pagkatapos ay burahin kung kinakailangan.
+
+ </dd>
+ <dd><b>Simpleng estadistika</b><br />
+Ang ulat na ito ay listahan ng lahat ng nakumpletong pagkuha ng pagsusulit na ito.
+
+Ang mga pagkuha na may markang &quot;inabandona&quot; o
+&quot;kasalukuyang ginagawa&quot; ay hindi isasama.
+
+Ipinapakita nito ang larawan at pangalan ng bawat user, pati ang marka nila
+sa pagsusulit at iskor, at ang iskor sa bawat tanong sa bawat pagkuha.
+
+Ibinibigay din nito ang katamtamang iskor sa bawat indibidwal na
+tanong at sa kabuuang pagsusulit.
+ </dd>
+ <dd><b>Detalyadong estadistika</b><br />
+Ipinapakita ng ulat na ito ang buong detalye ng lahat ng
+nakumpletong pagkuha ng pagsusulit na ito.
+
+Ang mga pagkuha na may markang &quot;inabandona&quot; o
+&quot;kasalukuyang ginagawa&quot; ay hindi isasama.
+
+Naglalaman ang ulat ng mga sumusunod na manghad:
+ <ul>
+ <li>
+ ang <a href="help.php?module=hotpot&file=responsestable.html">teybol ng mga tugon</a>, na nagpapakita kung paano tumugon ang bawat user sa bawat tanong sa bawat pagkuha nila ng pagsusulit.
+ </li>
+ <ul>
+ ang <a href="help.php?module=hotpot&file=analysistable.html">teybol ng pagsusuri ng aytem</a>, na naglilista ng mga tugon sa bawat tanong at ng kalimitan ng bawat tugon.
+ </li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dd><b>Ulat ng pagsubaybay sa pagklik</b><br />
+Ipinapakita ng ulat na ito ang detalye ng bawat klik ng bawat mag-aaral sa mga nakumpletong pagkuha ng pagsusulit na Hot Potatoes.
+
+ Maaaring maging napakalaki ng ulat at sinadya ito na madownload at matingnan sa isang program na spreadsheet, tulad ng Microsoft Excel.
+
+ Ang mga detalye ng mga hanay ng ulat na ito ay matatagpuan sa
+ <a href="help.php?module=hotpot&file=clickreporttable.html">iklik ang teybol ng pagsubaybay</a> na tulong na file
+
+ </dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Pagpili ng kurso</b></dt>
+
+ <dd><b>Ang kursong ito</b><b />
+Ipapakita ng ulat na ito ang mga tugon ng mga kalahok sa kasalukuyang kurso
+ </dd>
+
+ <dd><b>Lahat ng kurso ko</b><br />
+Ipapakita ng ulat na ito ang mga tugon ng mga kalahok sa lahat ng kurso na
+gumagamit ng pagsusulit na ito at kung saan ikaw ang guro.
+Paa magamit sa maraming kurso, ang pagsusulit ay dapat nasa direktoryo ng file ng Site.
+ <b><i>Ang opsiyong ito ay magagamit lamang ng mga administrador ng site.
+</i></b>
+ </dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Pagpili ng mga user</b></dt>
+
+ <dd><b>Lahat ng kalahok
+</b><br />
+ Ipapakita ng ulat ang mga tugon ng mag-aaral, guro, tagalikha ng kurso at administrador. Ang mga tugon ng
+&quot;bisitang&quot; user, kung mayroon man, ay isasama rin.
+ </dd>
+
+ <dd><b>Mga mag-aaral</b><br />
+Ipapakita ng ulat ang mga tugon ng mag-aaral na kumukuha ng kursong ito.
+Hindi isasama ang mga tugon ng guro sa ulat.
+ </dd>
+
+ <dd><b>Iisang mag-aaral</b><br />
+Ipapakita ng ulat ang mga tugon ng iisang mag-aaral na pinili mula sa
+hinahatak-pababa na listahan ng mga pangalan ng estudyante.
+ </dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Pagpili ng mga marka</b></dt>
+
+ <dd><b>Lahat ng pagkuha</b><br />
+Isasama sa ulat ang mga tugon mula sa lahat ng pagkuha ng bawat user
+</dd>
+
+ <dd><b>Pinakamahusay na pagkuha</b><br />
+Isasama lamang sa ulat ang mga tugon mula sa pagkuha na may pinakamataas na iskor ang bawat user
+</dd>
+
+ <dd><b>Unang pagkuha</b><br />
+Isasama lamang sa ulat ang mga tugon mula sa unang pagkuha ng bawat user
+</dd>
+
+ <dd><b>Huling pagkuha</b><br />
+Isasama lamang sa ulat ang mga tugon mula sa pinakabagong pagkuha ng bawat user
+ </dd>
+</dl>
@@ -0,0 +1,39 @@
+<p align="center">
+ <b>Feedback ng mag-aaral</b>
+</p>
+<p>
+ Kapag binuhay ang opsiyong ito, ipapakita ang isang link sa isang popup
+ feedback window sa tuwing iklik ng mag-aaral ang
+&quot;Tsekin&quot; na buton. Sa pamamagitan ng feedback window maaaring magpadala ng feedback ang mag-aaral sa guro hinggil sa pagsusulit.
+
+Ang opsiyong ito ay maaaring magkaroon ng sumusunod na kaayusan:
+
+</p>
+<dl>
+ <dt><b>Wala</b></dt>
+ <dd>walang ipapakitang feedback window</dd>
+
+ <dt><b>Web page</b></dt>
+ <dd>
+ magpapakita ng web page sa feedback window.
+Kailangan mong ipasok ang URL ng web page, halimbawa:
+ <tt>http://myserver.com/feedbackform.html</tt>
+ </dd>
+
+ <dt><b>Feedback form</b></dt>
+ <dd>
+ isang form na angkop sa pagpapadala ng istandad ng form-to-email na script,
+tulad ng formmail.pl, ay ipapakita sa feedback window.
+Dapat mo ring ipasok ang URL ng form script, halimbawa:
+ <tt>http://myserver.com/cgi-bin/formmail.pl</tt>
+ </dd>
+
+ <dt><b>Talakayang pang-Moodle</b></dt>
+ <dd>ang indeks ng talakayang ito para sa kursong pang-Moodle ay ipapakita
+the forum index for this Moodle course will be displayed</dd>
+
+ <dt><b>Mensaheng pang-Moodle</b></b></dt>
+ <dd>
+ ipapakita ang pangmensaheng window ng Moodle. Kung maraming guro ang kurso, huhudyatan ang mag-aaral na piliin ang guro bago lumitaw ang pahina na pangmensahe.
+ </dd>
+</dl>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Gawing bago ang susunod na pagsusulit</b></p>
+<dl>
+ <dt><b>Hindi</b></dt>
+ <dd>Tanging ang kasalukuyang pagsusulit ang gagawing bago</dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Oo</b></dt>
+ <dd>
+ Kung ang pagsusulit na ito ay bahagi ng kadena ng mga pagsusulit an Hot Potatoes, ang lahat ng pagsusulit sa kadena ay bibigyan ng kaparehong kaayusan ng kasalukuyang pagsusulit.
+ </dd>
+</dl>
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p align="center"><b>Mga Parameter ng Rekursong IMS</b></p>
+
+<ul>
+
+<p>Sa pamamagitan ng parameter na ito, maisasaayos mo kung paano ipapakita ang Pakete ng Nilalaman na IMS:
+</p>
+
+<p><li><b>Nilalaman:</b> Ang pagbuhay sa opsiyong ito sa unang pahina ng pakete ay magpapakita ng nilalaman ng mga rekuso. Upang maiwasan ang awtomatikong nilikhang pahina na iyon, patayin ang opsiyong ito.
+</li></p>
+
+<p><li><b>Buton na Pangnabigasyon:</b>Ang pagbuhay ng opsiyong ito sa bawat pahina ay magpapakita ng ilang buton na pangnabigasyon para pumunta sa nauna at susunod na pahina sa pakete. Upang maiwasan ang mga buton, patayin ang opsiyong ito.
+</li></p>
+
+</ul>
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p><b>Pakete ng Nilalaman na IMS</b></p>
+
+<ul>
+
+<p>Makakapaglatag ka ng mga pakete na umaayon sa
+ <a href="http://www.imsglobal.org/content/packaging/index.html"
+ target="_new">IMS Content Package specifications</a> sa pamamagitan ng uri ng rekursong ito.</p>
+
+<p>Iaplowd lamang ang .zip file na naglalaman ng pakete, piliin ang
+Tagapamahala ng File at pindutin ang <b>&lt;Ilatag&gt;</b> na buton.</p>
+
+<p>Maraming opsiyon sa pagpapakita ng nilalaman ninyo sa popup window, nakaframe na window at iba pa.
+</p>
+
+<p>Makapagpapasya ka hinggil sa iba't-ibang aspekto kung paano ilalatag ang mga nilalaman, butong pangnabigasyon...)</p>
+
+<p>Ineeksperimento pa lamang ito nang lubusan kaya, pakipadala ang anumang problema, ideya o pagpapaunlad sa
+<a href="http://moodle.org/mod/forum/view.php?id=738"
+ target="_new">"Resource module forum"</a> at <a href="http://moodle.org"
+ target="_new">moodle.org</a>.</p>
+
+</ul>
View
@@ -3,7 +3,7 @@
$string['abandoned'] = 'inabandona';
-$string['addquizchain'] = 'Magdadag ng quiz chain';
+$string['addquizchain'] = 'Magdadag ng kadena ng tanong';
$string['allmycourses'] = 'lahat ng kurso ko';
$string['alwaysopen'] = 'Palaging bukás';
$string['attemptsall'] = 'Lahat ng pagkuha';
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['attemptslast'] = 'Huling pagkuha';
$string['average'] = 'Katamtaman';
$string['checks'] = 'mga tsek';
-$string['clickreporting'] = 'Pahintulutan ang pag-ulat ng click';
+$string['clickreporting'] = 'Pahintulutan ang pag-ulat ng klik';
$string['clues'] = 'mga clue';
$string['completed'] = 'Nakumpleto na';
$string['configexcelencodings'] = 'Listahan ng mga encoding, na pinaghihiwalay ng mga kuwit, na magagamit para maipilit ang isang takdang encoding sa mga halaga sa ulat, para sa mga program na spreadsheet. Halimbawa, kailangan ng Microsoft Excel ng &quot;SJIS&quot; na encoding para sa Nihonggo.';
@@ -124,7 +124,7 @@
$string['textsourcespecific'] = 'Partikular na teksto';
$string['thiscourse'] = 'ang kursong ito';
$string['timedout'] = 'Nagtime-out';
-$string['updatequizchain'] = 'Gawing bago ang quiz chain';
+$string['updatequizchain'] = 'Gawing bago ang kadena ng tanong';
$string['weighting'] = 'timbang';
$string['wrong'] = 'Malî';
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center"><b>Magdagdag ng kadena ng mga tanong</b></p>
+<dl>
+ <dt><b>Hindi</b></dt>
+ <dd>Isang pagsusulit lamang ang idaragdag sa kurso</dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Oo</b></dt>
+ <dd>
+ Kung ang &quot;pangalan ng File&quot; ay file, tatratuhin ito na simula ng isang kadena ng mga pagsusulit na Hot Potatoes at ang lahat ng pagsusulit sa kadena ay idaragdag sa kurso na parepareho ang pagkakaayos.
+<br \>
+<br \>
+ Kung ang &quot;pangalan ng File&quot; ay folder, lahat ng pagsusulit na
+Hot Potatoes sa folder na iyon ay idaragdag sa kurso bilang kadena ng mga pagsusulit na may pareparehong pagkakaayos.
+</dd>
+</dl>
@@ -0,0 +1,117 @@
+<style type="text/css">
+<!--
+ dd {font-size:0.8em; margin-top:0.5em;}
+-->
+</style>
+<p align="center">
+ <b>Nilalaman ng Ulat</b>
+</p>
+<p>
+ Maaari kang magtakda ng iba't-ibang nilalaman para sa mga ulat na Hot Potatoes.
+</p>
+<dl>
+ <dt><b>Pagpili ng uri ng ulat</b></dt>
+ <dd><b>Pangkalahatang Tanaw</b><br />
+Ang ulat na ito ay listahan ng mga pagkuha ng pagsusulit na ito.
+Ang mga &quot;inabandonang&quot; pagkuha ay kasama, pero ang mga
+&quot;kasalukuyang ginagawa&quot; na pagkuha ay hindi ipapakita.
+
+Ipinapakita nito ang larawan at pangalan ng bawat user, pati ang marka nila
+sa pagsusulit at iskor, oras at tagal ng bawat pagkuha.
+
+Ang mga pagkuha ay maaaring piliin at pagkatapos ay burahin kung kinakailangan.
+
+ </dd>
+ <dd><b>Simpleng estadistika</b><br />
+Ang ulat na ito ay listahan ng lahat ng nakumpletong pagkuha ng pagsusulit na ito.
+
+Ang mga pagkuha na may markang &quot;inabandona&quot; o
+&quot;kasalukuyang ginagawa&quot; ay hindi isasama.
+
+Ipinapakita nito ang larawan at pangalan ng bawat user, pati ang marka nila
+sa pagsusulit at iskor, at ang iskor sa bawat tanong sa bawat pagkuha.
+
+Ibinibigay din nito ang katamtamang iskor sa bawat indibidwal na
+tanong at sa kabuuang pagsusulit.
+ </dd>
+ <dd><b>Detalyadong estadistika</b><br />
+Ipinapakita ng ulat na ito ang buong detalye ng lahat ng
+nakumpletong pagkuha ng pagsusulit na ito.
+
+Ang mga pagkuha na may markang &quot;inabandona&quot; o
+&quot;kasalukuyang ginagawa&quot; ay hindi isasama.
+
+Naglalaman ang ulat ng mga sumusunod na manghad:
+ <ul>
+ <li>
+ ang <a href="help.php?module=hotpot&file=responsestable.html">teybol ng mga tugon</a>, na nagpapakita kung paano tumugon ang bawat user sa bawat tanong sa bawat pagkuha nila ng pagsusulit.
+ </li>
+ <ul>
+ ang <a href="help.php?module=hotpot&file=analysistable.html">teybol ng pagsusuri ng aytem</a>, na naglilista ng mga tugon sa bawat tanong at ng kalimitan ng bawat tugon.
+ </li>
+ </ul>
+ </dd>
+
+ <dd><b>Ulat ng pagsubaybay sa pagklik</b><br />
+Ipinapakita ng ulat na ito ang detalye ng bawat klik ng bawat mag-aaral sa mga nakumpletong pagkuha ng pagsusulit na Hot Potatoes.
+
+ Maaaring maging napakalaki ng ulat at sinadya ito na madownload at matingnan sa isang program na spreadsheet, tulad ng Microsoft Excel.
+
+ Ang mga detalye ng mga hanay ng ulat na ito ay matatagpuan sa
+ <a href="help.php?module=hotpot&file=clickreporttable.html">iklik ang teybol ng pagsubaybay</a> na tulong na file
+
+ </dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Pagpili ng kurso</b></dt>
+
+ <dd><b>Ang kursong ito</b><b />
+Ipapakita ng ulat na ito ang mga tugon ng mga kalahok sa kasalukuyang kurso
+ </dd>
+
+ <dd><b>Lahat ng kurso ko</b><br />
+Ipapakita ng ulat na ito ang mga tugon ng mga kalahok sa lahat ng kurso na
+gumagamit ng pagsusulit na ito at kung saan ikaw ang guro.
+Paa magamit sa maraming kurso, ang pagsusulit ay dapat nasa direktoryo ng file ng Site.
+ <b><i>Ang opsiyong ito ay magagamit lamang ng mga administrador ng site.
+</i></b>
+ </dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Pagpili ng mga user</b></dt>
+
+ <dd><b>Lahat ng kalahok
+</b><br />
+ Ipapakita ng ulat ang mga tugon ng mag-aaral, guro, tagalikha ng kurso at administrador. Ang mga tugon ng
+&quot;bisitang&quot; user, kung mayroon man, ay isasama rin.
+ </dd>
+
+ <dd><b>Mga mag-aaral</b><br />
+Ipapakita ng ulat ang mga tugon ng mag-aaral na kumukuha ng kursong ito.
+Hindi isasama ang mga tugon ng guro sa ulat.
+ </dd>
+
+ <dd><b>Iisang mag-aaral</b><br />
+Ipapakita ng ulat ang mga tugon ng iisang mag-aaral na pinili mula sa
+hinahatak-pababa na listahan ng mga pangalan ng estudyante.
+ </dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Pagpili ng mga marka</b></dt>
+
+ <dd><b>Lahat ng pagkuha</b><br />
+Isasama sa ulat ang mga tugon mula sa lahat ng pagkuha ng bawat user
+</dd>
+
+ <dd><b>Pinakamahusay na pagkuha</b><br />
+Isasama lamang sa ulat ang mga tugon mula sa pagkuha na may pinakamataas na iskor ang bawat user
+</dd>
+
+ <dd><b>Unang pagkuha</b><br />
+Isasama lamang sa ulat ang mga tugon mula sa unang pagkuha ng bawat user
+</dd>
+
+ <dd><b>Huling pagkuha</b><br />
+Isasama lamang sa ulat ang mga tugon mula sa pinakabagong pagkuha ng bawat user
+ </dd>
+</dl>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 5f1fca9

Please sign in to comment.