Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 9b65e58 commit 5fc1b61a88a9ab322e613445da1c4f078a3e765d AMOS bot committed Sep 20, 2012
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +1 −1 install/lang/fi/admin.php
  2. +4 −4 install/lang/fi/error.php
@@ -38,5 +38,5 @@
$string['clitypevaluedefault'] = 'syötä arvo, paina Enteriä käyttääksesi oletusarvoa ({$a})';
$string['cliunknowoption'] = 'Tunnistamaton valinta: {$a} Ole hyvä ja käytä --help -valintaa.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'syötä y (kyllä) tai n (ei)';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'vaaditaan asennettavaksi/käyttöönotettavaksi';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'pitää olla asennettuna ja käytössä';
$string['environmentrequireversion'] = 'versio {$a->needed} vaaditaan ja käytössä on versio {$a->current}';
@@ -30,18 +30,18 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kielihakemistoa ei voitu luoda';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kielihakemistoa ei voida luoda';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Temp-hakemistoa ei voitu luoda';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponentteja ei voitu ladata';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP-tiedostoa ei voitu ladata';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenttia ei löytynyt';
$string['cannotsavemd5file'] = 'MD5-tiedostoa ei voitu tallentaa';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedosta ei voitu tallentaa';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedostoa ei voitu tallentaa';
$string['cannotunzipfile'] = 'Zip-tiedostoa ei voitu purkaa';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponentti on ajan tasalla';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ladatun tiedoston tarkistus epäonnistui';
-$string['invalidmd5'] = 'Virheellinen MD5';
-$string['missingrequiredfield'] = 'JOitakin vaadituista kentistä puuttuu';
+$string['invalidmd5'] = 'Tarkistusmuuttuja oli väärin - yritä uudelleen';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Joitakin vaadituista kentistä puuttuu';
$string['remotedownloaderror'] = 'Komponentin lataaminen palvelimelle epäonnistui, ole hyvä ja varmista välityspalvelimen asetukset, PHP cURL -laajennus on suositeltu.<br /><br />Sinun täytyy ladata <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> -tiedosto manuaalisesti, kopioi se kohteeseen "{$a->dest}" serverilläsi ja pura se sinne.';
$string['wrongdestpath'] = 'Virheellinen kohdekansio';
$string['wrongsourcebase'] = 'Väärä lähteen web-osoitteen kanta';

0 comments on commit 5fc1b61

Please sign in to comment.