Permalink
Browse files

xhtml-compliance

  • Loading branch information...
1 parent 85304b4 commit 5ff99bd6aaf52dfed344939f93d8f5d2f76b9398 koenr committed Feb 3, 2005
Showing with 1 addition and 30 deletions.
  1. +1 −30 lang/cs/docs/intro.html
View
@@ -1,30 +1 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
-<head>
-
-<title>Dokumentace Moodlu: Úvod</title>
-
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
-
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
-
-<h1>Úvod</h1>
-<blockquote>
- <p>Moodle [čti můdl] je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o&nbsp;neustále se vyvíjející projekt, navržený na základě <a href="?file=philosophy.html">sociálně konstruktivistického</a> přístupu k&nbsp;vzdělávání.</p>
- <p>Moodle je poskytován zdarma jako <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html" target="_top">
- Open Source</a> software (spadající pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_top">obecnou veřejnou licenci GNU</a>). To v&nbsp;zásadě znamená, že je chráněn autorskými právy, ale poskytuje přitom uživatelům značnou svobodu. Moodle můžete kopírovat, používat i upravovat, pokud souhlasíte s tím, že: <strong>budete tento zdroj poskytovat ostatním</strong>; <strong>nebudete měnit ani odstraňovat původní údaje o licencích a autorských právech</strong>, a <strong>uplatníte stejné licenční podmínky i u jakýchkoliv odvozených produktů</strong>. Pro podrobnější informace nahlédněte do plného znění licence. S&nbsp;případnými dotazy se laskavě obraťte přímo na <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1">držitele autorských práv</a>.
-</p>
- <p>Moodle lze použít na jakémkoliv počítači s fungujícím <a href="http://www.php.net/" target="_top">PHP</a>, podporuje řadu typů databází (především <a href="http://www.mysql.com/" target="_top">MySQL</a>).</p>
-
- <p>Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku); tato informace může být zajímavá především pro programátory a teoretické pedagogy.&nbsp;
- Lze ho také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k&nbsp;druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k&nbsp;pochopení problému a podporuje tvořivost. V&nbsp;tomto smyslu se vztahuje jak k&nbsp;samotnému zrodu Moodlu, tak k&nbsp;přístupu studenta či učitele k&nbsp;výuce v&nbsp;on-line kurzech.</p>
- <p>Neváhejte a <a href="http://moodle.org/community/" target="_top">připojte se s námi k Moodlu</a>!</p>
-</blockquote>
-<p><br />
-</p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
-</body>
-</html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><html><head> <title>Dokumentace Moodlu: Úvod</title> <link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"></head><body bgcolor="#ffffff"> <h1>Úvod</h1><blockquote> <p>Moodle [čti můdl] je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o&nbsp;neustále se vyvíjející projekt, navržený na základě <a href="?file=philosophy.html">sociálně konstruktivistického</a> přístupu k&nbsp;vzdělávání.</p> <p>Moodle je poskytován zdarma jako <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html" target="_top"> Open Source</a> software (spadající pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_top">obecnou veřejnou licenci GNU</a>). To v&nbsp;zásadě znamená, že je chráněn autorskými právy, ale poskytuje přitom uživatelům značnou svobodu. Moodle můžete kopírovat, používat i upravovat, pokud souhlasíte s tím, že: <strong>budete tento zdroj poskytovat ostatním</strong>; <strong>nebudete měnit ani odstraňovat původní údaje o licencích a autorských právech</strong>, a <strong>uplatníte stejné licenční podmínky i u jakýchkoliv odvozených produktů</strong>. Pro podrobnější informace nahlédněte do plného znění licence. S&nbsp;případnými dotazy se laskavě obraťte přímo na <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1">držitele autorských práv</a>. </p> <p>Moodle lze použít na jakémkoliv počítači s fungujícím <a href="http://www.php.net/" target="_top">PHP</a>, podporuje řadu typů databází (především <a href="http://www.mysql.com/" target="_top">MySQL</a>).</p> <p>Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku); tato informace může být zajímavá především pro programátory a teoretické pedagogy.&nbsp; Lze ho také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k&nbsp;druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k&nbsp;pochopení problému a podporuje tvořivost. V&nbsp;tomto smyslu se vztahuje jak k&nbsp;samotnému zrodu Moodlu, tak k&nbsp;přístupu studenta či učitele k&nbsp;výuce v&nbsp;on-line kurzech.</p> <p>Neváhejte a <a href="http://moodle.org/community/" target="_top">připojte se s námi k Moodlu</a>!</p></blockquote><p><br /></p><p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p><p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p></body></html>

0 comments on commit 5ff99bd

Please sign in to comment.