Skip to content
Browse files

new strings and helpfiles for grading enhancements

  • Loading branch information...
1 parent 2095ca3 commit 6050b29718cefdea7f7a7e09c26642f4661c31fe koenr committed Nov 3, 2005
View
4 lang/nl/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['allowresubmit'] = 'Sta herhaald insturen toe';
@@ -51,7 +51,9 @@
$string['notgradedyet'] = 'Nog niet beoordeeld';
$string['notsubmittedyet'] = 'Nog niet ingestuurd';
$string['overwritewarning'] = 'Waarschuwing: als je opnieuw een opdracht instuurt OVERSCHRIJFT deze de huidige ingestuurde opdracht';
+$string['pagesize'] = 'Aantal te tonen inzendingen per pagina';
$string['preventlate'] = 'Blokkeer te laat insturen';
+$string['quickgrade'] = 'Snel verbeteren';
$string['saveallfeedback'] = 'Bewaar al mijn feedback';
$string['submission'] = 'Ingestuurde opdracht';
$string['submissionfeedback'] = 'Feedback op de ingestuurde opdracht';
View
5 lang/nl/help/assignment/pagesize.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Paginagrootte</b></p>
+
+<p>Geef hier het aantal inzendingen in dat je wil zien per pagina.</p>
+
+<p>Je keuze zal bewaard worden en meegenomen worden in alle opdrachten van al je cursussen.</p>
View
4 lang/nl/help/assignment/quickgrade.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Snel verbeteren</b></p>
+<p>Met snel verbeteren ingeschakeld, kun je de opdrachten van meerdere leerlingen verbeteren op één pagina.</p>
+<p>Geef cijfers en commentaar en gebruik de bewaar-knop onderaan om alle wijzigingen voor die pagina tegelijk te bewaren.</p>
+<p>De gewone knoppen aan de rechterkant zullen ook werken voor het geval je meer ruimte nodig hebt. Je keuze voor snel verbeteren wordt bewaard en zal meegenomen worden in alle opdrachten van al je cursussen.</p>
View
2 lang/nl/moodle.php
@@ -987,7 +987,9 @@
$string['rssarticles'] = 'Aantal recente RSS-artikels';
$string['rsserror'] = 'Fout tijdens het lezen van de RSS-gegevens';
$string['rsstype'] = 'RSS-feed voor deze activiteit';
+$string['saveandnext'] = 'Bewaar en toon volgende';
$string['savechanges'] = 'Bewaar de wijzigingen';
+$string['savepreferences'] = 'Instellingen bewaren';
$string['saveto'] = 'Bewaar op';
$string['scale'] = 'Schaal';
$string['scales'] = 'Schalen';

0 comments on commit 6050b29

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.