Permalink
Browse files

update for moodle 1.0.9

  • Loading branch information...
1 parent d90f8c6 commit 605fd762e44224421330e8a56bcf42630196dcbf palojacko committed Jul 16, 2003
Showing with 510 additions and 327 deletions.
  1. +22 −14 lang/sk/assignment.php
  2. +32 −25 lang/sk/auth.php
  3. +21 −21 lang/sk/choice.php
  4. +44 −33 lang/sk/forum.php
  5. +14 −5 lang/sk/journal.php
  6. +243 −134 lang/sk/moodle.php
  7. +50 −20 lang/sk/quiz.php
  8. +29 −29 lang/sk/resource.php
  9. +55 −46 lang/sk/survey.php
View
36 lang/sk/assignment.php
@@ -1,42 +1,50 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
-$string['allowresubmit'] = "Povoli» opätovné odoslanie";
+$string['allowresubmit'] = "Povoli» opätovné predlo¾enie";
$string['assignmentdetails'] = "Podrobnosti zadania";
+$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher poslal odozvu na vami vypracované zadanie pre '\$a->assignment'
+
+Mô¾ete ju vidie» ako pridanú k vá¹mu vypracovaniu zadania:
+
+\$a->url";
+$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher poslal odozvu na vami vypracované zadanie pre '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+Mô¾ete ju vidie» ako pridanú k vá¹mu
+<a href=\\\"\$a->url\\\">vypracovaniu zadania</a>";
$string['assignmentname'] = "Názov zadania";
$string['assignmenttype'] = "Typ zadania";
$string['description'] = "Popis";
-$string['duedate'] = "Termín ukonèenia";
-$string['early'] = "\$a skoro";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Chyba pri aktualizácii spätnej väzby pri opätovnom odoslaní pre u¾ívateµa \$a";
+$string['duedate'] = "Dátum vypracovania";
+$string['early'] = "\$a skor¹ie";
+$string['failedupdatefeedback'] = "Chyba pri aktualizácii spätnej väzby znovu-predlo¾enia pre u¾ívateµµµa \$a";
$string['feedback'] = "Spätná väzba";
-$string['feedbackupdated'] = "Spätná väzba pri opätovnom odoslaní aktualizovaná pre \$a µudí";
+$string['feedbackupdated'] = "Spätná väzba znovu-predlo¾enia aktualizovaná pre \$a µudí";
$string['late'] = "\$a neskoro";
$string['maximumgrade'] = "Maximálna známka";
$string['maximumsize'] = "Maximálna veµkos»";
$string['modulename'] = "Zadanie";
$string['modulenameplural'] = "Zadania";
-$string['newsubmissions'] = "Zadania odoslané";
-$string['notsubmittedyet'] = "Zatiaµ nebolo odoslané";
-$string['overwritewarning'] = "Upozornenie: Opätovné odoslanie PREPÍ©E naposledy zaslané údaje";
+$string['newsubmissions'] = "Zadania predlo¾ené";
+$string['notsubmittedyet'] = "E¹te nepredlo¾ené";
+$string['overwritewarning'] = "Upozornenie: Opätovný prenos NAHRADÍ va¹e aktuálne predlo¾enie";
$string['saveallfeedback'] = "Ulo¾i» v¹etky moje spätné väzby";
-$string['submissionfeedback'] = "Spátná väzba predlo¾enia";
+$string['submissionfeedback'] = "Spätná väzba predlo¾enia";
$string['submissions'] = "Predlo¾enia";
$string['submitassignment'] = "Predlo¾te va¹e zadanie s pou¾itím tohoto formulára";
$string['submitted'] = "Predlo¾ené";
-$string['typeoffline'] = "Èinos» offline ";
+$string['typeoffline'] = "Èinnos» offline ";
$string['typeuploadsingle'] = "Prenies» jeden súbor";
$string['uploadbadname'] = "Tento názov súboru obsahoval zvlá¹tne znaky a nemô¾e by» prenesený";
$string['uploadedfiles'] = "Prenies» súbory";
$string['uploaderror'] = "Poèas ukladania súboru na server sa vyskytla chyba";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Súbor bol prenesený v poriadku, ale nedoká¾e aktualizova» va¹e predlo¾enie!";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "Súbor bol prenesený v poriadku, ale nedoká¾em aktualizova» vá¹ príspevok!";
$string['uploadfiletoobig'] = "Prepáète, ale tento súbor je priveµký (limit je \$a bytov)";
-$string['uploadnofilefound'] = "Súbor nebol nájdený - ste si istý, ¾e ste na prenos nejaký vybrali?";
+$string['uploadnofilefound'] = "Súbor nebol nájdený - ste si istý, ¾e nejaký ste na prenos vybrali?";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' bol prenesený v poriadku, ale predlo¾enie nie je zaregistrované!";
$string['uploadsuccess'] = "Prenesený '\$a' úspe¹ne";
$string['viewfeedback'] = "Zobrazi» známky a spätnú väzbu zadania";
$string['viewsubmissions'] = "Zobrazi» \$a predlo¾ené zadania";
-$string['yoursubmission'] = "Va¹e odoslanie";
+$string['yoursubmission'] = "Va¹e predlo¾enie";
?>
View
57 lang/sk/auth.php
@@ -1,55 +1,62 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
-$string['auth_dbdescription'] = "Táto metóda využíva externú databázovú tabuľku na kontrolu platnosti daného užívateľského mena a hesla. Ak je to nové konto, môžu byť do Moodle prenesené informácie aj z inýcho políčok.";
-$string['auth_dbextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je tu možnosť, aby niektoré užívateľské políčka systému uvádzali informácie z <B>políčok externých databáz</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, bude uvádzané pôvodné nastavenie.<P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
-$string['auth_dbfieldpass'] = "Názov políčka obsahuje heslá";
-$string['auth_dbfielduser'] = "Názov políčka obsahuje užívateľské mená";
+$string['auth_dbdescription'] = "Táto metóda využíva externú databázovú tabuľku na kontrolu platnosti daného užívateľského mena a hesla. Ak je to nové konto môžu byť do Moodle prenesené informácie aj z inýcho políčok.";
+$string['auth_dbextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je tu možnosť, aby niektoré užívateľské políčka Moodle uvádzali informácie z <B>políčok externých databáz</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, bude uvádzané pôvodné nastavenie.<P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
+$string['auth_dbfieldpass'] = "Názov políčka obsahujúceho heslá";
+$string['auth_dbfielduser'] = "Názov políčka obsahujúceho užívateľské mená";
$string['auth_dbhost'] = "Počítač hosťujúci databázový server";
$string['auth_dbname'] = "Vlastný názov databázy";
-$string['auth_dbpass'] = "Heslo je identické s uvedeným užívateľom";
-$string['auth_dbpasstype'] = "Špecifkujte formát, ktorý používa políčko pre heslo. MD5 šifrovanie je vhodné pre pripojenie k ďalším bežným web aplikáciám ako PostNuke.";
-$string['auth_dbtable'] = "Názov tabuľky je v databáze";
+$string['auth_dbpass'] = "Heslo pre uvedeného užívateľa";
+$string['auth_dbpasstype'] = "Špecifkujte formát, ktorý používa políčko pre heslo. MD5 šifrovanie je vhodné pre pripojenie k ďalším bežným web aplikáciám ako PostNuke";
+$string['auth_dbtable'] = "Názov tabuľky v databáze";
$string['auth_dbtitle'] = "Použiť externú databázu";
$string['auth_dbtype'] = "Databázový typ (bližšie viď<A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> )";
$string['auth_dbuser'] = "Užívateľské meno s prístupom do databázy len na čítanie.";
-$string['auth_emaildescription'] = "Spôsob overovania je nastavený ako potvrdzovanie prostredníctvom emailu. Keď sa užívateľ prihlási, vyberie si vlastné nové užívateľské meno a heslo a dostane potvrdzovací email na svoju emailovú adresu. Tento email obsahuje bezpečnostnú linku na stránku, kde môže užívateľ potvrdiť svoje nastavenie. Pri ďalších prihlasovaniach iba skontroluje užívateľské meno a heslo v porovnaní s údajmi uloženými v databáze systému.";
-$string['auth_emailtitle'] = "Overovanie emailom";
+$string['auth_emaildescription'] = "Emailové potvrdzovanie je prednastavený spôsob overovania. Keď sa užívateľ prihlási, vyberie si vlastné nové užívateľské meno a heslo a dostane potvrdzovací email na svoju emailovu adresu. Tento email obsahuje bezpečnostnú linku na stránku, kde môže užívateľ potvrdiť svoje nastavenie. Pri ďalších prihlasovaniach iba skontroluje užívateľské meno a heslo v porovnaní s údajmi uloženými v Moodle databáze.";
+$string['auth_emailtitle'] = "Emailové overovanie";
$string['auth_imapdescription'] = "Na kontrolu správnosti daného užívateľského mena a hesla používa táto metóda IMAP server.";
$string['auth_imaphost'] = "Adresa IMAP serveru. Používajte číslo IP, nie názov DNS.";
$string['auth_imapport'] = "Číslo IMAP server portu. Zvyčajne je to 143 alebo 993.";
-$string['auth_imaptitle'] = "IMAP server";
-$string['auth_imaptype'] = "Typ IMAP serveru. IMAP servery môžu mať rozličné typy overovania.";
+$string['auth_imaptitle'] = "Použite IMAP server";
+$string['auth_imaptype'] = "Typ IMAP serveru. IMAP servery môžu mať rozličné typy overovania.";
$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Ak chcete používať spoluužívateľov, aby ste mohli hľadať užívateľov uveďte to tu. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Heslo pre spoluužívateľov.";
-$string['auth_ldap_contexts'] = "Zoznam prostredí, kde sa nachádzajú užívatelia. Oddeľte rozličné prostredia s ';'. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
-$string['auth_ldap_host_url'] = "Špecifikujte hostiteľa LDAP vo forme URL tj. 'ldap://ldap.myorg.com/' alebo 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
+$string['auth_ldap_contexts'] = "Zoznam prostredí, kde sa machádzajú užívatelia. Oddeľte rozličné prostredia s ';'. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_create_context'] = "Ak umožníte vytváranie užívateľov s eailovým potvrdzovaním, špecifikujte kontext, kde budú užívatelia vytvorení. Tento kontext by mal byť iný, ako pre ostatných užívateľov v záujme bezpečnosti. Nepotrebujete pridať tento kontext fo premennej ldap-context, Moodle bude vyhľadávať užívateľov z tohto kontextu automaticky.";
+$string['auth_ldap_creators'] = "Zoznam skupín, ktorých členovia majú dovolené vytvárať nové kurzy. Jednotlivé skupiny oddeľujte bodkočiarkou. Obyčajne niečo ako cn=ucitelia,ou=ostatni,o=univ'";
+$string['auth_ldap_host_url'] = "Špecifikujte hostiteľa LDAP v podobe URL tj. 'ldap://ldap.myorg.com/' alebo 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = "Špecifikujte členský atribút užívateľa, keď užívatelia patria do skupín; obyčajne je to 'member'";
$string['auth_ldap_search_sub'] = "Uveďte hodnotu &lt;&gt; 0 ak chcete hľadať užívateľov v subkontextoch.";
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Aktualizovať informácie o užívateľovi (krstné meno, priezvisko, adresa,...) z LDAP do systému. Hľadať v /auth/ldap/attr_mappings.php pre priraďujúce informácie.";
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Aktualizovať informácie o užívateľovi (krstné meno, priezvisko, adresa,...) z LDAP do Moodle. Hľadať v /auth/ldap/attr_mappings.php pre priraďujúce informácie.";
$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Vlastnosť používaná na hľadanie mien užívateľov. Zvyčajne 'cn'.";
$string['auth_ldapdescription'] = "Táto metóda poskytuje overovanie s LDAP serverom.
- Ak je užívateľské meno a heslo správne, systém vytvorí nový vstup užívateľa do jeho databázy.
- Tento modul dokáže čítať užívateľské vlastnosti z LDAP a vyplniť želané políčka v systéme.
- Pre nasledujúce prihlasovania sa kontrolujú iba užívateľské meno a heslo.";
-$string['auth_ldapextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je taká možnosť, že užívateľské políčka systému budú uvádzať informácie z <B>LDAP políčok</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, informácie z LDAP nebudú prevedené, a namiesto toho bude uvádzané Moodle nastavenie. <P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
-$string['auth_ldaptitle'] = "LDAP server";
+Ak je užívateľské meno a heslo správne, Moodle vytvorí nového užívateľa v svojej databáze. Tento modul dokáže čítať užívateľské vlastnosti z LDAP a vyplniť želané políčka v Moodle.
+Pre nasledujúce prihlasovania sa kontrolujú iba užívateľské meno a heslo.";
+$string['auth_ldapextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je taká možnosť, že Moodle užívateľské políčka budú uvádzať informácie z <B>LDAP políčok</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, informácie z LDAP nebudú prevedené, a namiesto toho bude uvádzané Moodle nastavenie. <P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
+$string['auth_ldaptitle'] = "Použite LDAP server";
+$string['auth_manualdescription'] = "Táto metóda neumožňuje užívateľom vytvárať vlastné kontá. Všetky kontá musí manuálne vytvoriť administrátor.";
+$string['auth_manualtitle'] = "Len manuálne kontá";
$string['auth_nntpdescription'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla NNTP server.";
$string['auth_nntphost'] = "Adresa NNTP servera. Použite číslo IP, nie názov DNS.";
-$string['auth_nntpport'] = "Port serveru (119 je najbežnejší)";
-$string['auth_nntptitle'] = "NNTP server";
-$string['auth_nonedescription'] = "Užívatelia sa môžu prihlásiť a vytvoriť kontá bez overovania s externým serverom a bez potvrdzovania prostredníctvom emailu. Pri tejto voľbe buďte opatrní - myslite na bezpečnosť a problémy pri administrácii, ktoré tým môžu vzniknúť.";
+$string['auth_nntpport'] = "Server port (119 je najbežnejší)";
+$string['auth_nntptitle'] = "Použite NNTP server";
+$string['auth_nonedescription'] = "Užívatelia sa môžu prihlásiť a vytvoriť kontá bez overovania s externým serverom a bez potvrdzovania prostredníctvom emailu. Buďte opatrní pri tejto voľbe - myslite na bezpečnosť a problémy pri administrácii, ktoré tým môžu vzniknúť.";
$string['auth_nonetitle'] = "Žiadne overenie";
$string['auth_pop3description'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla POP3 server.";
$string['auth_pop3host'] = "Adresa POP3 servera. Použite číslo IP , nie názov DNS.";
$string['auth_pop3port'] = "Server port (110 je najbežnejší)";
-$string['auth_pop3title'] = "POP3 server";
+$string['auth_pop3title'] = "Používajte POP3 server";
$string['auth_pop3type'] = "Typ servera. Ak váš server používa certifikované zabezpečenie, vyberte si pop3cert.";
+$string['auth_user_create'] = "Umožniť vytváranie užívateľov";
+$string['auth_user_creation'] = "Noví (anonymní) užívatelia môžu vytvárať užívateľské kontá v externom prostredí a overovať ich cez e=mail. Ak to umožníte, nezabudnite tiež skonfigurovať špecifické voľby pre jednotlivé moduly.";
+$string['auth_usernameexists'] = "Vybrané užívateľské meno už existuje. Prosím, vyberte si iné.";
$string['authenticationoptions'] = "Možnosti overovania";
$string['authinstructions'] = "Tu môžete uviesť pokyny pre užívateľov, aby vedeli, aké užívateľské meno a heslo majú používať. Text, ktorý tu vložíte sa objaví na prihlasovacej stránke. Ak to tu neuvediete, nebudú zobrazené žiadne pokyny.";
$string['changepassword'] = "Zmeniť heslo URL";
$string['changepasswordhelp'] = "Tu môžete uviesť miesto, na ktorom si vaši užívatelia môžu pripomenúť, alebo zmeniť užívateľské meno/heslo, ak ho zabudli. Pre užívateľov to bude zobrazené ako tlačidlo na prihlasovacej stránke ich užívateľskej stránky. Ak to tu neuvediete, tlačidlo sa nezobrazí.";
-$string['chooseauthmethod'] = "Vyberte si metódu overenia : ";
+$string['chooseauthmethod'] = "Vyberte si postup overovania: ";
$string['guestloginbutton'] = "Prihlasovacie tlačidlo pre hosťa";
$string['instructions'] = "Inštrukcie";
$string['md5'] = "MD5 šifrovanie";
View
42 lang/sk/choice.php
@@ -1,21 +1,21 @@
-<?PHP // $Id$
-
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Odpoveï";
-$string['modulenameplural'] = "Odpovede";
-#------------------------------------------------------------
-
-$string['answered'] = "Zodpovedané";
-$string['choice'] = "Odpoveï \$a";
-$string['choicename'] = "Názov odpovede";
-$string['choicetext'] = "Text odpovede";
-$string['notanswered'] = "E¹te nezodpovedané";
-$string['publish'] = "Uvies» výsledky";
-$string['publishanonymous'] = "Uvies» anonymné výsledky, neznázoròova» mená ¹tudentov";
-$string['publishnames'] = "Uvies» kompletné výsledky, ukáza» mená a ich odpovede";
-$string['publishnot'] = "Neuvádza» výsledky ¹tudentom";
-$string['responses'] = "Správne odpovede";
-$string['responsesto'] = "Správne odpovede na \$a";
-$string['savemychoice'] = "Ulo¾i» moje odpovede";
-$string['viewallresponses'] = "Zobrazi» \$a správne odpovede";
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
+
+
+$string['answered'] = "Zodpovedané";
+$string['choice'] = "Voµba \$a";
+$string['choicename'] = "Názov voµby";
+$string['choicetext'] = "Text voµby";
+$string['modulename'] = "Voµba";
+$string['modulenameplural'] = "Voµby";
+$string['notanswered'] = "E¹te nezodpovedané";
+$string['publish'] = "Uvies» výsledky";
+$string['publishanonymous'] = "Uvies» anonymné výsledky, neznázoròova» mená ¹tudentov";
+$string['publishnames'] = "Uvies» kompletné výsledky, ukáza» mená a ich odpovede";
+$string['publishnot'] = "Neuvádza» výsledky ¹tudentom";
+$string['responses'] = "Správne odpovede";
+$string['responsesto'] = "Správne odpovede na \$a";
+$string['savemychoice'] = "Ulo¾i» moje odpovede";
+$string['viewallresponses'] = "Zobrazi» \$a správne odpovede";
+
+?>
View
77 lang/sk/forum.php
@@ -1,14 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
$string['addanewdiscussion'] = "Prida» novú diskusnú tému";
$string['allowchoice'] = "Povoli» výber v¹etkým";
$string['allowdiscussions'] = "Mô¾e \$a prispieva» do tohoto fóra?";
$string['allowratings'] = "Povoli» vyhodnocovanie príspevkov?";
$string['allowsdiscussions'] = "Toto fórum povoµuje ka¾dému zaèa» jednu diskusnú tému.";
-$string['anyfile'] = "¾iaden súbor";
-$string['attachment'] = "Príloha";
+$string['anyfile'] = "Hocijaký súbor";
+$string['attachment'] = "Dodatok";
$string['bynameondate'] = "od \$a->name - \$a->date";
$string['couldnotadd'] = "Kvôli neznámej chybe nie je mo¾né prida» vá¹ príspevok";
$string['couldnotdeleteratings'] = "Prepáète, toto nemô¾e by» odstránené, preto¾e to u¾ µudia ohodnotili";
@@ -19,9 +19,10 @@
$string['deletedpost'] = "Príspevok bol odstránený";
$string['deletesure'] = "Ste si istý, ¾e chcete odstráni» tento príspevok?";
$string['discussion'] = "Diskusia";
+$string['discussionmoved'] = "Táto diskúsia sa ods»ahovala na '\$a'.";
$string['discussions'] = "Diskusie";
$string['discussionsstartedby'] = "Diskusiu zaèal \$a";
-$string['discussthistopic'] = "Prida» príspevok do diskusie";
+$string['discussthistopic'] = "Diskutova» na túto tému";
$string['eachuserforum'] = "Ka¾dý prispieva do jednej diskusie";
$string['edit'] = "Upravi»";
$string['editing'] = "Upravovanie";
@@ -30,75 +31,85 @@
$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¾dý je prihlásený do tohoto fóra";
$string['forcesubscribe'] = "Ka¾dý musí by» prihlásený";
$string['forcesubscribeq'] = "Musí by» ka¾dý prihlásený?";
-$string['forum'] = "diskusné fórum";
-$string['forumintro'] = "Úvod diskusného fóra";
-$string['forumname'] = "Názov diskusného fóra";
-$string['forums'] = "diskusné fóra";
-$string['forumtype'] = "Typ diskusného fóra";
-$string['generalforum'] = "Standardné diskusné fórum pre be¾né pou¾itie";
-$string['generalforums'] = "Be¾né diskusné fóra";
+$string['forum'] = "Fórum";
+$string['forumintro'] = "Úvod fóra";
+$string['forumname'] = "Názov fóra";
+$string['forums'] = "Fóra";
+$string['forumtype'] = "Typ fóra";
+$string['generalforum'] = "©tandardné fórum pre be¾né pou¾itie";
+$string['generalforums'] = "Be¾né fóra";
$string['inforum'] = "v \$a";
$string['intronews'] = "V¹eobecké správy a oznamy";
-$string['introsocial'] = "Otvorené diskusie pre rozhovory na µubovoµnú tému";
+$string['introsocial'] = "Otvorené fórum pre rozhovory na µubovoµnú tému";
$string['introteacher'] = "Fórum len pre poznámky a diskusiu uèiteµov";
-$string['learningforums'] = "Vzdelávacie diskusné fóra";
+$string['lastpost'] = "Posledný príspevok";
+$string['learningforums'] = "Vzdelávacie fóra";
$string['maxtimehaspassed'] = "Prepáète, maximálny povolený èas na úpravu tohoto príspevku (\$a) vypr¹al!";
$string['message'] = "Správa";
$string['modeflatnewestfirst'] = "Znázorni» odpovede, od najnov¹ej";
$string['modeflatoldestfirst'] = "Znázorni» odpovede, od najstar¹ej";
$string['modenested'] = "Znázorni» odpovede v skupinovej forme";
$string['modethreaded'] = "Znázorni» odpovede v líniovej forme";
-$string['modulename'] = "Diskusné fórum";
-$string['modulenameplural'] = "Diskusné fóra";
+$string['modulename'] = "Fórum";
+$string['modulenameplural'] = "Fóra";
$string['more'] = "viac";
+$string['movethisdiscussionto'] = "Pres»ahova» túto diskúsiu do ...";
$string['namenews'] = "Fórum noviniek";
$string['namesocial'] = "Sociálne fórum";
$string['nameteacher'] = "Uèiteµské fórum";
-$string['newforumposts'] = "Nové príspevky diskusného fóra";
+$string['newforumposts'] = "Nové príspevky fóra";
$string['nodiscussions'] = "V tomto fóre e¹te nie sú diskusné témy";
$string['noguestpost'] = "Prepáète, hostia nemô¾u prispieva»";
$string['noposts'] = "®iadne príspevky";
$string['nopostscontaining'] = "Neboli nájedné ¾iadne príspevky obsahujúce '\$a' ";
-$string['nosubscribers'] = "Zatiaµ nie sú prihlásení do tohoto diskusného fóra";
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NEBUDE dostáva» kópie '\$a->diskusné forum' emailom.";
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->name BUDE dostáva» kópie '\$a->diskusné forum' emailom.";
+$string['nosubscribers'] = "Zatiaµ nie sú prihlásení do tohoto fóra";
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NEBUDE dostáva» kópie '\$a->forum' emailom.";
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->name BUDE dostáva» kópie '\$a->forum' emailom.";
$string['numposts'] = "\$a príspevkov";
$string['olderdiscussions'] = "Star¹ie diskusie";
$string['openmode0'] = "®iadne diskusie, ¾iadne reakcie";
$string['openmode1'] = "®iadne diskusie, ale reakcie sú povolené";
$string['openmode2'] = "Diskusie a reakcie sú povolené";
$string['parentofthispost'] = "Autor príspevku";
$string['postadded'] = "Vá¹ príspevok bol úspe¹ne pridaný.<P>You máte \$a na úpravu, ak chcete urobi» nejaké zmeny.";
-$string['postincontext'] = "Pozrie» tento príspevok v kontexte";
-$string['postmailinfo'] = "Toto je kópia správy odoslanej na \$a internetovú stránku.
+$string['postincontext'] = "Vidie» tento príspevok v kontexte";
+$string['postmailinfo'] = "Toto je kópia správy poslanej na \$a internetovú stránku.
Ak chcete prida» va¹u reakciu na stránku, kliknite na túto linku:";
$string['postrating1'] = "Znázorni» hlavne ODDELENÉ vzdelávanie";
$string['postrating2'] = "Rovnako oddelené aj pripojené";
$string['postrating3'] = "Znázorni» hlavne PRIPOJENÉ vzdelávanie";
+$string['posts'] = "Príspevky";
$string['postupdated'] = "Vá¹ príspevok bol aktualizovaný";
$string['processingpost'] = "Spracovávanie príspevku \$a";
-$string['rate'] = "Výsledok";
-$string['ratings'] = "Výsledky";
-$string['ratingssaved'] = "Výsledky ulo¾ené";
+$string['rate'] = "Hodnoti»";
+$string['ratings'] = "Hodnotenia";
+$string['ratingssaved'] = "Hodnotenia ulo¾ené";
$string['re'] = "Re:";
-$string['readtherest'] = "Èíta» zvy¹ok tejto témy";
+$string['readtherest'] = "Èíta» ostatok tejto témy";
+$string['replies'] = "Odpovede";
$string['repliesmany'] = "\$a odpovedí zatiaµ";
$string['repliesone'] = "\$a odpoveï zatiaµ";
$string['reply'] = "Odpoveï";
-$string['search'] = "Vyhµada»";
-$string['searchforums'] = "Vyhµada» diskusné fóra";
+$string['search'] = "Hµada»";
+$string['searchforums'] = "Hµada» fóra";
$string['searchresults'] = "Hµada» výsledky";
-$string['sendinratings'] = "Po¹lite mi moje posledné výsledky";
+$string['sendinratings'] = "Po¹lite mi moje posledné hodnotenia";
$string['showsubscribers'] = "Znázorni» prihlásených";
$string['singleforum'] = "Jednoduchá diskusia";
+$string['startedby'] = "Na¹tartoval";
$string['subject'] = "Predmet";
-$string['subscribe'] = "Prihlási» do tohoto diskusného fóra";
+$string['subscribe'] = "Prihlási» do tohoto fóra";
$string['subscribed'] = "Prihlásený";
-$string['subscribers'] = "Prihásení";
+$string['subscribers'] = "Prihlásení";
$string['subscribersto'] = "Prihlásení na '\$a'";
-$string['unsubscribe'] = "Odhlási» z tohoto diskusného fóra";
-$string['youratedthis'] = "Va¹e výsledky";
-$string['yournewtopic'] = "Va¹a nová doskusná téma";
+$string['subscribestart'] = "Posla» kópie príspevkov do tohto fóra e-mailom";
+$string['subscribestop'] = "Nechcem e-mailové kópie príspevkov z tohto fóra";
+$string['subscription'] = "Prihlásenie";
+$string['subscriptions'] = "Prihlásenia";
+$string['unsubscribe'] = "Odhlási» z tohoto fóra";
+$string['unsubscribed'] = "Odhlásený";
+$string['youratedthis'] = "Va¹e hodnotenie";
+$string['yournewtopic'] = "Va¹a nová diskusná téma";
$string['yourreply'] = "Va¹a odpoveï";
?>
View
19 lang/sk/journal.php
@@ -1,13 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+ // journal.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
-$string['alwaysopen'] = "V¾dy otvori»";
-$string['blankentry'] = "Vstup voµný ";
+$string['alwaysopen'] = "Otvori» v¾dy";
+$string['blankentry'] = "Voµný vstup";
$string['daysavailable'] = "Dostupné dni";
$string['editingended'] = "Èas na úpravu vypr¹al";
$string['editingends'] = "Koniec èasového limitu na úpravu";
+$string['entries'] = "vstupy";
$string['feedbackupdated'] = "Spätná väzba aktualizovaná u \$a vstupov";
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher poslal istú odozvu na vá¹ ¾urnálový príspevok pre '\$a->journal'
+
+Mô¾ete ju vidie» pridanú k vásmu príspevku:
+
+\$a->url";
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher poslal istú odozvu na vá¹ ¾urnálový príspevok pre '<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
+Mô¾ete ju vidie» pridanú k vá¹mu
+<a href=\\\"\$a->url\\\">¾urnálovému príspevku</a>.";
$string['journalname'] = "Názov spisu";
$string['journalquestion'] = "Otázka spisu";
$string['journalrating1'] = "Neuspokojivé";
@@ -19,9 +28,9 @@
$string['noentry'] = "®iaden vstup";
$string['noratinggiven'] = "®iadne udané hodnotenia";
$string['notopenuntil'] = "Tento spis nebude otvorený a¾ do";
-$string['notstarted'] = "Tento sps ste e¹te nezaèali";
+$string['notstarted'] = "E¹te ste nezaèali tento spis";
$string['overallrating'] = "Celkové hodnotenie";
-$string['rate'] = "Vyhodnoti»";
+$string['rate'] = "Hodnoti»";
$string['saveallfeedback'] = "Ulo¾i» v¹etky moje spätné väzby";
$string['startoredit'] = "Zaèa» alebo zapísa» môj denníkový vstup";
$string['viewallentries'] = "Ukáza» \$a vstupy do spisu";
View
377 lang/sk/moodle.php
@@ -1,14 +1,16 @@
-<?PHP //
+<?PHP // $Id$
+ // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
-$string['thislanguage'] = "Slovenèina"; // Názov tohoto jazyka v tom jazyku, napr Français
-$string['thischarset'] = "iso-8859-2"; // Najlep¹í charset pre tento jazyk
$string['action'] = "Akcia";
$string['activities'] = "Aktivity";
$string['activity'] = "Aktivita";
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = "¥utujem, táto aktivita sa momentálne skrýva";
+$string['activitymodule'] = "Modul aktivít";
$string['activityreport'] = "Správa o aktivitách";
$string['add'] = "Prida»";
$string['addadmin'] = "Prida» administrátora";
+$string['addcreator'] = "Prida» tvorcov kurzov";
$string['added'] = "Pridané \$a";
$string['addinganew'] = "Pridávanie novej \$a";
$string['addinganewto'] = "Pridávanie novej \$a->what do \$a->to";
@@ -18,6 +20,7 @@
$string['addteacher'] = "Prida» uèiteµa";
$string['admin'] = "Administrátor";
$string['administration'] = "Administratíva";
+$string['administrator'] = "Administrátor";
$string['again'] = "opä»";
$string['all'] = "V¹etko";
$string['alldays'] = "V¹etky dni";
@@ -30,16 +33,29 @@
$string['alphanumerical'] = "Mô¾e obsahova» iba písmená alebo èísla";
$string['alreadyconfirmed'] = "Registrácia bola u¾ potvrdená";
$string['answer'] = "Odpoveï";
+$string['areyousuretorestorethis'] = "Ste si istí, ¾e to chcete obnovit?";
$string['assessment'] = "Ohodnotenie";
$string['assignadmins'] = "Prideli» administrátorov";
+$string['assigncreators'] = "Prideli» tvorcov kurzov";
$string['assignteachers'] = "Prideli» uèiteµov";
$string['authentication'] = "Overovanie";
+$string['autosubscribe'] = "Auto-prihlasovanie do fóra";
+$string['autosubscribeno'] = "Neprihlasova» ma automaticky do fór";
+$string['autosubscribeyes'] = "Prohlási» ma do fóra, keï po¹lem prvý príspevok";
$string['availablecourses'] = "Dostupné kurzy";
+$string['backup'] = "Zálohovanie";
+$string['backupdate'] = "Dátum zálohovania";
+$string['backupdetails'] = "Detaily zálohovania";
+$string['backupdir'] = "Dáta zo zálohy";
+$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
+$string['backuporiginalname'] = "Názov zálohy";
+$string['backupversion'] = "Verzia zálohy";
$string['cancel'] = "Zru¹i»";
-$string['categories'] = "Kategórie kurzu";
+$string['categories'] = "Kategórie kurzov";
$string['category'] = "Kategória";
$string['categoryadded'] = "Kategória '\$a' bola pridaná";
$string['categorydeleted'] = "Kategória '\$a' bola odstránená";
+$string['categoryduplicate'] = "Kategória nazvaná '\$a' u¾ existuje!";
$string['changedpassword'] = "Zmenené heslo";
$string['changepassword'] = "Zmeni» heslo";
$string['changessaved'] = "Zmeny ulo¾ené";
@@ -51,52 +67,68 @@
$string['choosetheme'] = "Vybra» tému";
$string['chooseuser'] = "Vybra» u¾ívateµa";
$string['city'] = "Mesto";
-$string['closewindow'] = "zavrie» okno";
+$string['closewindow'] = "zavrie» toto okno";
$string['comparelanguage'] = "Porovna» a upravi» súèasný jazyk";
$string['complete'] = "Ukonèené";
-$string['configcountry'] = "Ak si tu vyberiete krajinu, tak bude táto krajina nastavením vybratá pre nové u¾ívateµské kontá. Ak chcete aby si u¾ívatelia sami vybrali krajinu nenasavujte ju tu.";
+$string['configcountry'] = "Ak si tu vyberiete krajinu, tak bude táto krajina nastavením vybratá pre nové u¾ívateµské kontá. Ak chcete aby si u¾ívatelia sami vybrali krajinu nenastavujte ju tu.";
$string['configdebug'] = "Ak zapnene toto, PHP zvý¹i oznamovanie chýb tak, ¾e bude uvádzaných viac varovaní. Toto je u¾itoèné len pre tvorcov-programátorov.";
$string['configerrorlevel'] = "Vyberte si mno¾stvo PHP varovaní, ktoré chcete ma» znázoròované. Normal je zvyèajne najlep¹ia mo¾nos».";
+$string['configframename'] = "Ak pou¾ívate Moodle vo web-frame (rámci) potom tu uveïte názov tohto frame. Inak nechajte tento názov ako je ('_top').";
$string['configgdversion'] = "Oznaète verziu GD, ktorá je nain¹talovaná. Nastavená verzia je tá, ktorá bola automaticky detekovaná. Nemeòte to, iba ak skutoène viete èo robíte!";
$string['confightmleditor'] = "Vyberte si, èi chcete povoli» pou¾ívanie zakomponovaného HTML textového editora, alebo nie. Aj keï si vyberiete povoli», tento editor sa objaví iba keï u¾ívateµ pou¾íva kompatibilný prehliadaè (IE 5.5 alebo nov¹ie verzie). U¾ívatelia mô¾u zamientu» jeho pou¾ívanie.";
-$string['configintro'] = "Na tejto strane mô¾ete ¹pecifikova» poèet variabilít konfigurácie, èo pomô¾e systému, aby pracoval presne s va¹im serverom. Moc sa s tým netrápte - východzie nastavenia zvyèajne pracujú správne a v¾dy sa mô¾ete k tejto stránke vráti» a tieto nastavenia zmeni».";
+$string['configintro'] = "Na tejto strane mô¾ete ¹pecifikova» rôzne konfiguraèné premenné, èo pomô¾e Moodle, aby pracoval správne s va¹im serverom. Veµmi sa s tým netrápte - východiskové nastavenia zvyèajne pracujú správne a v¾dy sa mô¾ete k tejto stránke vráti» a tieto nastavenia zmeni».";
+$string['configintroadmin'] = "Na tejto stránke by ste mali skonfigurova» va¹e hlavné konto pre administrátora, ktorý má plnú kontrolu nad celým site-om. Dajte mu bezpeèné u¾ívateµské meno, heslo a tie¾ platnú e-mailovú adresu. Neskôr mô¾ete vytvori» viac. administrátorských úètov.";
+$string['configintrosite'] = "Táto stránka vám umo¾òuje konfigurova» titulnú stránku a meno tejto www-site. Neskôr to mô¾ete kedykoµvek zmeni» cez link 'Site Settings'. ";
$string['configlang'] = "Vyberte si východzí jazyk pre celú stránku. U¾ívatelia mô¾u neskôr toto nastavenie prepísa».";
$string['configlangdir'] = "Väè¹ina jazykov pí¹e zµava do prava, ale niektoré, ako arabèina a hebrejèina pí¹u zprava do µava.";
+$string['configlanglist'] = "Nechajte túto voµbu prázdnu, ak chcete aby si u¾ívatelia mohli vybra» µubovoµný jazyk z va¹ej in¹talácie Moodle. Tento zoznam mô¾ete skráti» ak uvediete zoznam jazykov, oddelených èiarkou, napr.
+sk,cz,en,es_es,fr,it.";
+$string['configlangmenu'] = "Vyberte si, èi chcete zobrazi» menu pre voµbu jazyka na www-stránkach Moodle. To sa nedotkne
+mo¾nosti ¹pecifikova» jazyk v profiloch jednotlivých u¾ívateµov.";
$string['configlocale'] = "Vyberte si miestne jazykové nastavenie - toto ovplyvní formát a jazyk údajov. Tieto miestne údaje musíte ma» in¹talované vo va¹om operaènom systéme (napríklad en_US alebo es_ES). Ak neviete, èo si vybra», nechajte to prázdne.";
+$string['configloglifetime'] = "Tu ¹pecifikujete èasový interval, poèas ktorého chcete zachova» logy o u¾ívateµských aktivitách. Logy, ktoré sú star¹ie sa automaticky vyma¾ú. Je dobré dr¾a» si logy tak dlho, ako je to mo¾né, ale ak máte veµmi zaneprázdnený server a máte problémy s rýchlos»ou, potom si vyberte krat¹í èas pre uschovanie logov.";
$string['configlongtimenosee'] = "Ak sa ¹tudenti dlhý èas neprihlásia, sú automaticky vyradení z kurzov. Tento parameter stanovuje tento èasový limit.";
-$string['configmaxeditingtime'] = "Toto urèuje èas, ktorý majú µudia na upravovanie príspevkov do fóra, spätnej väzby do spisu atï. Zvyèajne je to 30 minút.";
+$string['configmaxeditingtime'] = "Toto urèuje èas, ktorý majú µudia na upravovanie príspevkov do fóra, spätnej väzby do spisu atï. Zvyèajne je to 30minút.";
$string['configproxyhost'] = "Ak tento <B>server</B> potrebuje pou¾íva» server proxy (napríklad bránu firewall) pri prístupe na internet, tak tu uveïte hostiteµské meno a port. Ak nie, nechajte to prázdne.";
+$string['configsecureforms'] = "Moodle mô¾e pou¾i» dodatoèné bezpeènostné opatrenia pri akceptovaní vstupov z web-formulárov. Ak to umo¾níte, potom sa bude overova» premenná HTTP_REFERER, ktorú po¹le browser a porovná sa s aktuálnou adresou formulára. Toto mô¾e spôsobi» (vo veµmi zriedkavých prípadoch) problémy. napr. ak je u¾ívateµ za firewall-om, ktorý je nakonfigurovaný tak, ¾e odstráni premennú HTTP_REFERER. Vtedy sa mô¾e sta», ¾e formulár vám 'stvrdne'. Ak sa na to u¾ívatelia s»a¾ujú. mô¾ete znemo¾ni» toto nastavenie. Ale to vás vystavuje väè¹mi útokom zvonku (brute force password attacks). ";
+$string['configsessiontimeout'] = "Ak sú µudia pripojení na túto stránku dlho neèinní (bez s»ahovania stránok) sú automaticky odpojení. Táto premenná urèuje aký dlhý by mal by» ten èas neèinnosti.";
$string['configslasharguments'] = "Súbory (obrázky atï.) sú prená¹ané prostredníctvom skriptu pou¾ívajúceho znaèku 'lomeno' (druhá mo¾nos» vo výbere). Táto metóda umo¾òuje, aby boli súbory µah¹ie zachytené na webových prehliadaèoch, proxy serveroch atï. Nane¹»astie, niektoré PHP servery túto metódu nepodporujú. Ak máte problémy pri zobrazovaní stiahnutých súborov alebo obrázkov, nastavte tu prvú mo¾nos» vo výbere.";
-$string['configsmtphosts'] = "Udajte plný názov jedného alebo viacerých SMTP serverov, ktoré má systém pou¾íva» pri posielaní po¹ty (napríklad 'mail.a.com' alebo 'mail.a.com;mail.b.com'). Ak to neuvediete, systém pou¾ije postup posielania po¹ty podµa východzích nastavení.";
+$string['configsmtphosts'] = "Udajte plný názov jedného alebo viacerých SMTP serverov, ktoré má Moodle pou¾íva» pri posielaní po¹ty (napríklad 'mail.a.com' alebo 'mail.a.com;mail.b.com'). Ak to neuvediete, Moodle pou¾ije postup posielania po¹ty podµa východzích nastavení.";
$string['configsmtpuser'] = "Ak ste uvieldi SMTP server a ten vy¾aduje overovanie, uveïte tu u¾ívateµské meno a heslo.";
$string['configunzip'] = "Uveïte umiestnenie vá¹ho unzip programu (iba Unix). Je to potrebné na rozbalenie zozipovaných archívov na serveri.";
-$string['configvariables'] = "Nastavenie premenných";
+$string['configvariables'] = "Nastavte premenné";
$string['configzip'] = "Uveïte umiestnenie vá¹ho zip programu (iba Unix). Je to potrebné na vytvorenie zipových archívov na serveri.";
$string['confirmed'] = "Va¹a registrácia bola potvrdená";
+$string['confirmednot'] = "Va¹a registrácia e¹te nebola potvrdená!";
$string['continue'] = "Pokraèova»";
$string['cookiesenabled'] = "Cookies musia by» zapnuté na va¹om prehliadaèi ";
$string['copyrightnotice'] = "Upozornenie o autorských právach";
$string['country'] = "Krajina";
$string['course'] = "Kurz";
+$string['coursebackup'] = "Záloha kurzu";
+$string['coursefiles'] = "Súbory kurzu";
$string['courseformats'] = "Formáty kurzu";
+$string['courserestore'] = "Obnovi» kurz zo zálohy";
$string['courses'] = "Kurzy";
$string['courseupdates'] = "Aktualizácia prevedená";
$string['createaccount'] = "Vytvori» moje nové konto";
$string['createuserandpass'] = "Vytvori» nové u¾ívateµské meno a heslo na prihlasovanie";
$string['createziparchive'] = "vytvori» zip archív";
$string['currentlanguage'] = "Aktuálny jazyk";
$string['currentlocaltime'] = "vá¹ aktuálny miestny èas";
-$string['databasechecking'] = "Aktualizova» databázu systému z verzie \$a->oldversion na \$a->newversion...";
+$string['currentrelease'] = "Informácia o verzii kurzu";
+$string['currentversion'] = "Súèasná verzia";
+$string['databasechecking'] = "Aktualizujem Moodle databázu z verzie \$a->oldversion na \$a->newversion...";
$string['databasesetup'] = "Nastavovanie databázy";
-$string['databasesuccess'] = "databáza bola úspe¹ne aktualizovaná";
-$string['databaseupgrades'] = "aktualizácia databázy";
+$string['databasesuccess'] = "Databáza bola úspe¹ne aktualizovaná";
+$string['databaseupgrades'] = "Aktualizácia databázy";
$string['day'] = "deò";
$string['days'] = "dni";
$string['defaultcoursefullname'] = "Plný názov kurzu 101";
$string['defaultcourseshortname'] = "PNK101";
$string['defaultcoursestudent'] = "©tudent";
$string['defaultcoursestudents'] = "©tudenti";
-$string['defaultcoursesummary'] = "Tu napí¹te výsti¾ný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetµuje o èom je tento kurz. ";
+$string['defaultcoursesummary'] = "Tu napí¹te výsti¾ný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetµuje o èom je tento kurz ";
$string['defaultcourseteacher'] = "Uèiteµ";
$string['defaultcourseteachers'] = "Uèitelia";
$string['delete'] = "Odstráni»";
@@ -112,9 +144,10 @@
$string['deletingcourse'] = "Odstraòovanie \$a";
$string['department'] = "Oddelenie";
$string['description'] = "Popis";
+$string['displayingfirst'] = "Len prvých \$a->count \$a->things sú zobrazené.";
$string['displayingrecords'] = "Znázornenie \$a záznamov";
$string['displayingusers'] = "Znázornenie u¾ívateµov \$a->start do \$a->end";
-$string['documentation'] = "Dokumentácia systému";
+$string['documentation'] = "Moodle dokumentácia";
$string['downloadexcel'] = "Stiahnu» vo formáte Excel";
$string['downloadtext'] = "Stiahnu» v textovom formáte";
$string['doyouagree'] = "Preèítali ste si podmienky a rozumiete im?";
@@ -127,59 +160,64 @@
$string['edituser'] = "Upravi» u¾ívateµské kontá";
$string['email'] = "Emailová adresa";
$string['emailconfirm'] = "Potvrdenie vá¹ho konta";
-$string['emailconfirmation'] = "Ahoj \$a->firstname,
-
-po¾iadali ste o nové konto u '\$a->sitename'
-pou¾ívajúce va¹u emailovú adresu. Na potvrdenie vá¹ho nového konta,
-choïte prosím na nasledujúcu webovú adresu:
-
- \$a->link
-
-vo väè¹ine emailových programoch by sa to malo objavi» ako
-modrá linka, na ktorú staèí kliknú». Ak to nefunguje
-skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej èasti
-okna vá¹ho web prehliadaèa.
-
-S pozdravom od '\$a->sitename' administrátora,
-
- \$a->admin";
-
-$string['emailconfirmsent'] = "
- <P>email by mal by» odoslaný na va¹u adresu <B>\$a</B>
- <P>Obsahuje jednoduchý návod na ukonèenie va¹ej registrácie.
+$string['emailconfirmation'] = "Ahoj \$a->firstname,Po¾iadali ste o nové konto u '\$a->sitename'
+pou¾ívajúce va¹u emailovú adresu. Na potvrdenie vá¹ho nového konta, choïte prosím na nasledujúcu webovú adresu: \$a->link vo väè¹ine emailových programoch by sa to malo objavi» ako modrá linka, na ktorú staèí kliknú». Ak to nefunguje skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej èasti okna vá¹ho web prehliadaèa.
+S pozdravom od '\$a->sitename' administrátora, \$a->admin";
+$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: potvrdenie konta";
+$string['emailconfirmsent'] = " <P>email by mal by» posielaný na va¹u adresu <B>\$a</B>
+ <P>Obsahuje jednoduchý návod na ukonèenie va¹ej registrácie.
<P>Ak problémy pretrvávajú kontaktujte administrátora stránky.";
$string['emaildisplay'] = "Zobrazenie emailov";
$string['emaildisplaycourse'] = "Povoli» zobrazenie mojej emailovej adresy len èlenom kurzu";
$string['emaildisplayno'] = "Ukry» moju skutoènú emailovú adresu pre v¹etkých";
$string['emaildisplayyes'] = "Povoli» zobrazenie mojej emailovej adresy pre ka¾dého";
$string['emailexists'] = "Táto emailová adresa je u¾ zaregistrovaná.";
-$string['emailformat'] = "Formát emailu";
+$string['emailformat'] = "Emailový formát";
$string['emailmustbereal'] = "Pozor: va¹a emailová adresa musí by» skutoèná";
+$string['emailpasswordconfirmation'] = "Hi \$a->firstname,
+
+Niekto (pravdepodobne vy) si vy¾iadal nové heslo pre va¹e konto na '\$a->sitename'.
+
+Aby ste to potvrdili a dostali nové heslo e-mailom, nav¹tívte nasledujúcu web-adresu:
+
+\$a->link
+
+(buï kliknutím na horeuvedený link, alebo to past-nite my¹ou do príslu¹ného okienka váskho web browsera).
+
+Ak potrebujete pomoc, kontaktujte administrátora \$a->admin";
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "\$a: potvrdenie zmeny hesla";
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = "Na va¹u adresu <b>\$a</b> mal by» poslaný e-mail, ktorý obsahuje zrozumiteµné in¹trukcie pre odsúhlasenie a vykonanie zmeny hesla. Ak stále neviete kam z konopí, kontaktujte administrátora.";
+$string['emailpasswordsent'] = "Ïakujeme, ¾e ste potvrdili zmenu hesla.<p>Poslali sme vám e=mail na adresu b>\$a->email</b>.<p>
+Nové heslo bolo automaticky generované - hádam si ho budete chcie» <a href=\$a->link>zmeni»</a> na nieèo µah¹ie zapamätateµné.";
$string['enrolmentkey'] = "Prihlasovací kµúè";
$string['enrolmentkeyfrom'] = "Tento kurz vy¾aduje 'prihlasovací kµúè' - one-time<BR> heslo, ktoré by ste mali ma» od \$a";
$string['enrolmentkeyhint'] = "Tento prihlasovací kµúè nebol správny, skúste opä»<BR> (Tu je pomôcka - zaèína to s '\$a')";
$string['entercourse'] = "Kliknite na vstup do tohoto kurzu";
-$string['enteremailaddress'] = "Stlaète enter na va¹u emailovú adresu a odstránite va¹e heslo. Nové heslo vám bude zaslané emailom.";
+$string['enteremailaddress'] = "Stlaète enter na va¹u emailovú adresu a odstránite va¹e heslo. Nové heslo vám bude poslané emailom.";
$string['error'] = "Chyba";
$string['errortoomanylogins'] = "Prepáète presiahli ste povolený poèet prihlasovacích pokusov. Re¹tartujte vá¹ prehliadaè.";
$string['existingadmins'] = "Existujúci administrátor";
+$string['existingcourse'] = "Existujúci kurz";
+$string['existingcreators'] = "Existujúci tvorcovia kurzov";
$string['existingteachers'] = "Existujúci uèiteµ";
$string['feedback'] = "Spätná väzba";
$string['filemissing'] = "\$a chýba";
$string['files'] = "Súbory";
$string['filloutallfields'] = "Vyplòte prosím v¹etky políèka tohoto formulára";
$string['firstname'] = "Krstné meno";
$string['firsttime'] = "Je toto prvý krát èo ste tu?";
-$string['followingoptional'] = "Nasledujúce body sú nepovinné";
+$string['followingoptional'] = "Nasledujúce body sú nepovinné.";
$string['followingrequired'] = "Nasledujúce body sú povinné.";
$string['forgotten'] = "Zabudli ste u¾ívateµské meno a heslo?";
$string['format'] = "Formát";
$string['formathtml'] = "HTML formát";
+$string['formatplain'] = "Textový formát";
$string['formatsocial'] = "Sociálny formát";
-$string['formattext'] = "Auto-formát";
+$string['formattext'] = "Moodle auto-formát";
$string['formattexttype'] = "Formátovanie";
$string['formattopics'] = "Tematický formát";
$string['formatweeks'] = "Tý¾denný formát";
+$string['formatwiki'] = "Wiki formát";
$string['frontpagedescription'] = "Popis titulnej stránky";
$string['frontpageformat'] = "Formát titulnej stránky";
$string['fulllistofcourses'] = "V¹etky kurzy";
@@ -188,34 +226,37 @@
$string['fullsitename'] = "Plný názov stránky";
$string['gd1'] = "GD 1.x je nain¹talované";
$string['gd2'] = "GD 2.x je nain¹talované";
-$string['gdneed'] = "Aby sa zobrazil tento graf, musí by» nain¹talované GD";
+$string['gdneed'] = "aby sa zobrazil tento graf, musí by» nain¹talované GD";
$string['gdnot'] = "GD nie je nain¹talované";
-$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-on Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
-
-Tento program je free software; mo¾ete ho ïalej distribuova» a/alebo upravova» v rámci podmienok GNU General Public License ako ich publikovala Free Software Foundation; druhú alebo nov¹ie verzie licencie.
-
-Tento program je distribuovaný v nádeji, ¾e bude u¾itoèný,
- ale je BEZ ZÁRUKY,
- a to aj èo sa týka PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY CIE¥.
- Pre ïal¹ie detaily viï GNU General Public License :
-
+$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-on Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
+
+Tento program je free software; mo¾ete ho ïalej distribuova» a/alebo upravova» v rámci podmienok GNU General Public License ako ich publikovala Free Software Foundation; druhú alebo nov¹ie verzie licencie.
+
+Tento program je distribuovaný v nádeji, ¾e bude u¾itoèný,
+ ale je BEZ ZÁRUKY,
+ a to aj èo sa týka PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY CIE¥.
+ Pre ïal¹ie detaily viï GNU General Public License :
+
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
-
$string['grade'] = "Známka";
$string['grades'] = "Známky";
-$string['guestskey'] = "Povoli» vstup hostí, ktorí majú kµúè";
+$string['guestskey'] = "Povoli» hostí, ktorí majú kµúè";
$string['guestsno'] = "Nepovoli» vstup hostí";
$string['guestsnotallowed'] = "Prepáète, '\$a' nepovoµuje vstup hostí.";
$string['guestsyes'] = "Povoli» hostí bez kµúèa";
$string['guestuser'] = "Hos»ovský u¾ívateµ";
-$string['guestuserinfo'] = "Tento u¾ívateµ je u¾ívateµ, ktorý má prístup len na èítanie do niektorých kurzov.";
+$string['guestuserinfo'] = "Tento u¾ívateµ je zvlá¹tny u¾ívateµ, ktorý má prístup len na èítanie do niektorých kurzov.";
$string['help'] = "Pomoc";
+$string['helpemoticons'] = "Pou¾ívajte úsmevèeky.";
+$string['helpformatting'] = "O formátovaní textu";
$string['helphtml'] = "Ako písa» html";
$string['helppicture'] = "Ako stiahnu» obrázok";
$string['helpquestions'] = "Pýtajte sa dobré otázky";
$string['helpreading'] = "Èítajte pozorne";
$string['helprichtext'] = "O editore Richtext ";
+$string['helpsummaries'] = "O týchto zhrnutiach";
$string['helptext'] = "Ako napísa» text";
+$string['helpwiki'] = "Ako písa» Wiki text";
$string['helpwriting'] = "Pí¹te opatrne";
$string['hide'] = "Skry»";
$string['hits'] = "Obµúbené";
@@ -225,28 +266,39 @@
$string['hour'] = "hodina";
$string['hours'] = "hodín";
$string['howtomakethemes'] = "Ako robi» nové témy";
-$string['htmleditor'] = "Pou¾ite HTML editor Richtext (iba IE , 5.5 alebo nov¹ie)";
+$string['htmleditor'] = "Pou¾ite HTML editor Richtext (iba IE , 5.5 alebo nov¹ie)";
$string['htmleditoravailable'] = "Editor Richtext je dostupný";
$string['htmleditordisabled'] = "Vo va¹om u¾ívateµskom profile ste vypli editor Richtext";
$string['htmleditordisabledadmin'] = "Administrátor vypol editor Richtext na tejto stránke";
-$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Editor Richtext nie je dostupný, preto¾e nepou¾ívate Internet Explorer 5.5 alebo nov¹í";
+$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Editor Richtext nie je dostupný, preto¾e nepou¾ívate Internet Explorer 5.5 alebo lep¹í";
$string['htmlformat'] = "Pekný HTML formát";
$string['icqnumber'] = "Èíslo ICQ";
$string['idnumber'] = "Èíslo ID";
-$string['invalidemail'] = "Emailová adresa nie je platná";
+$string['include'] = "Zahrnú»";
+$string['includeallusers'] = "Zahrnú» v¹etkých u¾ívateµov";
+$string['includecoursefiles'] = "Zahrnú» súbory kurzu";
+$string['includecourseusers'] = "Zahrnú» u¾ívateµov kurzu";
+$string['included'] = "Zahrnuté";
+$string['includelogentries'] = "Zahrnú» log-súbory";
+$string['includeneededusers'] = "Zahrnú» potrebných u¾ívateµov";
+$string['includeuserfiles'] = "Zahrnú» súbory u¾ívateµov";
+$string['invalidemail'] = "Neplatná emailová adresa";
$string['invalidlogin'] = "Neplatné pripojenie, skúste e¹te raz ";
-$string['jumpto'] = "Choï na...";
+$string['jumpto'] = "Skoè na...";
$string['langltr'] = "Smer jazyka zµava do prava";
$string['langrtl'] = "Smer jazyka zprava do µava ";
$string['language'] = "Jazyk";
$string['languagegood'] = "Tento balíèek jazykových nastavení je aktuálny! :-)";
$string['lastaccess'] = "Posledný prístup";
-$string['lastedited'] = "Posledná úprava";
+$string['lastedited'] = "posledná úprava";
$string['lastmodified'] = "Posledná zmena";
$string['lastname'] = "Priezvisko";
+$string['latestlanguagepack'] = "Overte posledný balíèek jazykových nastavení na moodle.org";
$string['latestnews'] = "Posledné správy";
$string['leavetokeep'] = "Ak nevyplníte, ostáva pôvodné heslo";
$string['license'] = "GPL Licencia";
+$string['list'] = "Zoznam";
+$string['listfiles'] = "Zoznam súborov v \$a";
$string['listofallpeople'] = "Zoznam v¹etkých µudí";
$string['livelogs'] = "®ivé pripojenia z poslednej hodiny";
$string['locale'] = "sk_SK";
@@ -257,35 +309,37 @@
$string['loginas'] = "Prihlásenie ako";
$string['loginguest'] = "Prihlásenie ako hos»";
$string['loginsite'] = "Prihlásenie na stránku";
-$string['loginsteps'] = "Ahoj! Na úplný prístup do kurzov potrebujete chvíµu èasu,
- aby ste si vytvorili nový úèet na tejto web stránke.
- Ka¾dý z jednotlivých kurzov mô¾e ma» aj jednorazový
- &quot;enrolment key&quot;, ktorý zatiaµ nebudete potrebova».
- Tu sú kroky:
- <OL size=2>
- <LI>Doplòte <A HREF=\$a>Nové konto</A> do formulára va¹e údaje.
- <LI>Na va¹u emailovú adresu bude okam¾ite odoslaný email.
- <LI>Preèítajte si vá¹ email a kliknite na webovú linku, ktorú obsahuje.
- <LI>Va¹e konto bude potvrdené a vy budete prihlásený.
- <LI>Teraz si vyberte kurz, ktorého sa chcete zúèasni».
- <LI>Ak ste po¾iadaný o &quot;enrolment key&quot; - pou¾ite ten,
- ktorý vám dal vá¹ uèiteµ. To vás &quot;enrol&quot; do kurzu.
- <LI>Teraz máte prístup do celého kurzu. Od teraz budete musie» u¾ len
- uvies» va¹e osobné u¾ívateµské meno a heslo (vo formulári na tejto strane)
- a prihlásite sa a vstúpite do ka¾dého kurzu na ktorý ste sa prihlásili.
+$string['loginsteps'] = "Ahoj! Na úplný prístup do kurzov potrebujete chvíµu èasu,
+ aby ste si vytvorili nový úèet na tejto web stránke.
+ Ka¾dý z jednotlivých kurzov mô¾e ma» aj jednorazový
+ &quot;enrolment key&quot;, ktorý zatiaµ nebudete potrebova».
+ Tu sú kroky:
+ <OL size=2>
+ <LI>Doplòte <A HREF=\$a>Nové konto</A> do formulára va¹e údaje.
+ <LI>Na va¹u emailovú adresu bude okam¾ite odoslaný email.
+ <LI>Preèítajte si vá¹ email a kliknite na webovú linku, ktorú obsahuje.
+ <LI>Va¹e konto bude potvrdené a vy budete prihlásený.
+ <LI>Teraz si vyberte kurz, ktorého sa chcete zúèasni».
+ <LI>Ak ste po¾iadaný o &quot;enrolment key&quot; - pou¾ite ten,
+ ktorý vám dal vá¹ uèiteµ. To vás &quot;enrol&quot; do kurzu.
+ <LI>Teraz máte prístup do celého kurzu. Od teraz budete musie» u¾ len
+ uvies» va¹e osobné u¾ívateµské meno a heslo (vo formulári na tejto strane)
+ a prihlásite sa a vstúpite do ka¾dého kurzu na ktorý ste sa prihlásili.
</OL>";
-$string['loginstepsnone'] = "Ahoj!<P>Aby ste mohli plne vstúpi» do kurzov musíte si vytvori»
-svoje konto.<P>Potrebujete si stanovi» u¾ívateµské meno a heslo a pou¾i» ho
-vo formulári na tejto strane!<P>Ak si u¾ niekto pred vami vybral také isté u¾ívateµské meno
+$string['loginstepsnone'] = "Ahoj!<P>Aby ste mohli plne vstúpi» do kurzov musíte si vytvori»
+svoje konto.<P>Potrebujete si stanovi» u¾ívateµské meno a heslo a pou¾i» ho
+vo formulári na tejto strane!<P>Ak si u¾ niekto pred vami vybral také isté u¾ívateµské meno
budete to musie» skúsi» e¹te raz a pou¾i» iné u¾ívateµské meno.";
-$string['loginto'] = "Prihlásenie na\$a";
-$string['loginusing'] = "Prihlásenie sa s pou¾itím vá¹ho u¾ívateµského mena a hesla";
+$string['loginto'] = "Prihlásenie na \$a";
+$string['loginusing'] = "Prihlásenie tu s pou¾itím vá¹ho u¾ívateµského mena a hesla";
$string['logout'] = "Odhlási»";
$string['logs'] = "Prihlásenia";
$string['mainmenu'] = "Hlavné menu";
$string['makeafolder'] = "Vytvori» súbor";
-$string['makeeditable'] = "Ak robíte '\$a' zapisovanie prostredníctvom web serverového procesu (napr. Apache), potom mô¾ete zapisova» tento súbor priamo z tejto stránky.";
+$string['makeeditable'] = "Ak robíte '\$a' zapisovanie prostredníctvom web serverového procesu (napr. Apache), potom mô¾ete zapisova» tento súbor priamo z tejto stránky";
$string['managedatabase'] = "Spravova» databázu ";
+$string['managemodules'] = "Administrácia modulov";
+$string['markedthistopic'] = "Táto polo¾ka je vysvietená ako aktuálna";
$string['markthistopic'] = "Oznaèi» túto tému, ako aktuálnu tému";
$string['maximumchars'] = "Maximum \$a znakov";
$string['maximumgrade'] = "Maximálna známka";
@@ -312,68 +366,81 @@
$string['missingstudent'] = "Musíte si nieèo vybra»";
$string['missingsummary'] = "Chýbajúce zhrnutie";
$string['missingteacher'] = "Musíte si nieèo vybra»";
+$string['missingurl'] = "Chýba URL adresa";
$string['missingusername'] = "Chýbajúce u¾ívateµské meno";
$string['modified'] = "Modifikované";
+$string['moduledeleteconfirm'] = "Chcete kompletne zru¹i» modul '\$a'. To spôsobí tie¾ zru¹enie v¹etkých informácií v databáze, ktoré s týmto modulom súvisia. STE SI ISTÍ, ¾e chcete pokraèova»? ";
+$string['moduledeletefiles'] = "V¹etky dáta súvisiace s modulom '\$a->module' boli vymazané z databázy. Aby ste zavà¹ili túto katastrofu, mali by ste vymaza» adresár \$a->directory na va¹om servri";
$string['modulesetup'] = "Nastavovanie modulových tabuliek";
$string['modulesuccess'] = "\$a tabuµky boli nastavené správne";
+$string['moodleversion'] = "Verzia Moodle";
$string['mostrecently'] = "v poslednom èase";
$string['movedown'] = "Prenies» nadol";
$string['movefilestohere'] = "Prenies» súbory sem";
$string['movetoanotherfolder'] = "Prenies» do iného súboru";
$string['moveup'] = "Prenies» nahor";
$string['mustconfirm'] = "Musíte potvrdi» va¹e prihlásenie";
-$string['mycourses'] = "Môj kurz";
+$string['mycourses'] = "Moje kurzy";
$string['name'] = "Meno";
$string['namesocial'] = "sekcia";
$string['nametopics'] = "téma";
$string['nameweeks'] = "tý¾deò";
+$string['needed'] = "Potrebné";
$string['never'] = "Nikdy";
+$string['neverdeletelogs'] = "Nikdi neru¹i» prihlásenia";
$string['new'] = "Nový";
$string['newaccount'] = "Nové konto";
+$string['newcourse'] = "Nový kurz";
$string['newpassword'] = "Nové heslo";
-$string['newpasswordtext'] = "Ahoj \$a->firstname,
-
-Va¹e heslo úètu na '\$a->sitename' bolo zmenené
-a vy ste si stanovili nové aktuálne heslo.
-
-Va¹e aktuálne prihlasovacie informácie sú:
- u¾ívateµské meno: \$a->username
- heslo: \$a->newpassword
-
-Ak chcete zmeni» va¹e heslo, choïte, prosím, na túto stránku:
- \$a->link
-
-Vo väè¹ine emailových programoch by sa to malo objavi» ako modrá linka, na ktorú staèí kliknú». Ak to nefunguje skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej èasti okna vá¹ho web prehliadaèa.
-
-S pozdravom '\$a->sitename' administrátor,
+$string['newpasswordtext'] = "Ahoj \$a->firstname,
+
+Va¹e heslo úètu na '\$a->sitename' bolo zmenené
+a bolo vám generované nové aktuálne heslo.
+
+Va¹e aktuálne prihlasovacie informácie sú:
+ u¾ívateµské meno: \$a->username
+ heslo: \$a->newpassword
+
+Ak chcete zmeni» va¹e heslo, choïte, prosím, na túto stránku:
+ \$a->link
+
+Vo väè¹ine emailových programoch by sa to malo objavi» ako modrá linka, na ktorú staèí kliknú». Ak to nefunguje skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej èasti okna vá¹ho web prehliadaèa.
+
+S pozdravom '\$a->sitename' administrátor,
\$a->signoff";
-
$string['newpicture'] = "Nový obrázok";
$string['newsitem'] = "nová správa";
$string['newsitems'] = "nové správy";
$string['newsitemsnumber'] = "Nové správy na zobrazenie";
$string['newuser'] = "Nový u¾ívateµ";
$string['newusers'] = "Noví u¾ívatelia";
$string['no'] = "Nie";
-$string['nocoursesyet'] = "V tejto kategórii nie sú ¾iadne kurzy ";
+$string['nocoursesyet'] = "®iadne kurzy v tejto kategórii";
$string['noexistingadmins'] = "Neexistuje administrátor, toto je vá¾na chyba a táto správa by sa nemala nikdy zobrazi».";
+$string['noexistingcreators'] = "Neexistujú vytváratelia kurzov";
$string['noexistingteachers'] = "Nie sú uèitelia";
+$string['nofilesselected'] = "Neoznaèili ste ¾iadne súbory na obnovenie zo zálohy";
$string['nofilesyet'] = "Pre vá¹ kurz e¹te neboli nahrané ¾iadne súbory";
$string['nograde'] = "®iadna známka";
$string['noimagesyet'] = "Pre vá¹ kurz e¹te neboli nahrané ¾iadne zobrazenia";
$string['none'] = "®iadne";
-$string['nopotentialadmins'] = "®iaden potenciálny administrátor";
-$string['nopotentialteachers'] = "®iaden potenciálny uèiteµ";
-$string['normal'] = "Normal";
-$string['nostudentsyet'] = "Na tento kurz zatiaµ nie sú prihlásení ¾iadni ¹tudenti";
-$string['nosuchemail'] = "Taká emailová adresa neexistuje";
-$string['noteachersyet'] = "V tomto kurze nie sú zatiaµ ¾iadni uèitelia ";
+$string['nopotentialadmins'] = "®iadny potenciálny administrátor";
+$string['nopotentialcreators'] = "Nie sú potenciálni tvorcovia kurzov";
+$string['nopotentialteachers'] = "®iaden potenciálny uèitelia";
+$string['normal'] = "Normál";
+$string['nostudentsyet'] = "Zatiaµ ¾iadni ¹tudenti prihlásení na tento kurz";
+$string['nosuchemail'] = "Nie je taká emailová adresa";
+$string['notavailable'] = "Nie je k dispozícii";
+$string['noteachersyet'] = "Zatiaµ ¾iadni uèitelia v tomto kurze";
$string['notenrolled'] = "\$a nie je prihlásený na tento kurz.";
$string['nothingnew'] = "Od vá¹ho posledného prihlásenia sa niè nezmenilo";
-$string['nousersyet'] = "U¾ívatelia zatiaµ neexistujú";
+$string['notincluded'] = "Nezahrnuté";
+$string['nousersmatching'] = "Neboli nájdení u¾ívatelia, vyhovujúci '\$a' ";
+$string['nousersyet'] = "Zatiaµ nie sú u¾ívatelia";
$string['now'] = "teraz";
$string['numberweeks'] = "Poèet tý¾dòov/tém";
$string['numdays'] = "\$a dní";
+$string['numhours'] = "\$a hodín";
$string['numminutes'] = "\$a minút";
$string['numviews'] = "\$a názorov";
$string['numweeks'] = "\$a tý¾dòov";
@@ -387,50 +454,73 @@
$string['participants'] = "Úèastníci";
$string['password'] = "Heslo";
$string['passwordchanged'] = "Heslo bolo zmenené";
-$string['passwordrecovery'] = "Ano, pomô¾te mi príhlási» sa";
+$string['passwordconfirmchange'] = "Potvrdi» zmenu hesla";
+$string['passwordrecovery'] = "Ano, pomô¾te mi prihlási» sa";
$string['passwordsdiffer'] = "Tieto heslá nie sú správne";
-$string['passwordsent'] = "Heslo bolo odoslané ";
-$string['passwordsenttext'] = "
- <P>Na va¹u adresu \$a->email bol odoslaný email.
- <P><B>Skontroluje, prosím, po¹tu, kvôli novému heslu</B>
- <P>Nové heslo bolo automaticky vytvorené, tak¾e ho mô¾ete
+$string['passwordsent'] = "Heslo bolo poslané";
+$string['passwordsenttext'] = " <P>Na va¹u adresu \$a->email bol poslaný email.
+ <P><B>Skontroluje, prosím, po¹tu, kvôli novému heslu</B>
+ <P>Nové heslo bolo automaticky vytvorené, tak¾e ho mô¾ete
<A HREF=\$a->link>change na nieèo µah¹ie zapamätateµné</A>.";
$string['people'] = "¥udia";
$string['personalprofile'] = "Personálny profil";
$string['phone'] = "Telefón";
+$string['popupwindow'] = "Otvori» súbor v novom okne";
$string['potentialadmins'] = "Potenciálni administrátori";
+$string['potentialcreators'] = "Potenciálni tvorcovia kurzov";
$string['potentialteachers'] = "Potenciálni uèitelia";
$string['preferredlanguage'] = "Preferovaný jazyk";
$string['preview'] = "Prehliada»";
$string['previeworchoose'] = "Prehliada», alebo vybra» tému";
+$string['publicdirectory'] = "V¹eobecne dostupný adresár";
+$string['publicdirectory0'] = "Nepublikova» túto www-site";
+$string['publicdirectory1'] = "Publikova» len meno www-site";
+$string['publicdirectory2'] = "Publikova» meno www-site aj s odkazom na òu";
$string['question'] = "Otázka";
-$string['readme'] = "ÈÍTAJ";
+$string['readme'] = "README";
$string['recentactivity'] = "Aktuálna èinnos»";
+$string['registration'] = "Registrácia Moodle";
+$string['registrationemail'] = "Oznámenia cez e-mail";
+$string['registrationinfo'] = "Táto stránka dovoµuje registrova» va¹u Moodle
+www-site na domovskej stránke Moodle(moodle.org). Registrácia je bezplatná. Hlavná výhoda registrácie je, ¾e budete pridaní do slabo frekventovanej mail-konferencie, kde budú oznamované dôle¾ité informácie také ako problémy z bezpeènos»ou alebo oznamy o nových verziách Moodle.<p>Va¹e informácie budú len pre potrebu vývoja Moodle a nebudú ¹írené ïalej. Vyu¾ijeme ich len na úèely grantovej podpory a zis»ovania ¹tatistických údajov o Moodle komunite.
+<p>Ak chcete, mô¾ete povoli» pridanie vá¹ho URL,
+mena www-site a krajiny do verejného zoznamu Moodle site-ov.
+<p>V¹etky nové registrácie sú overované manuálne predtým, ne¾ sú zaradené do zoznamu. Ak ste u¾ zaradení, mô¾ete kedykoµvek aktualizova» va¹e registraèné údaje ak po¹lete (upravený) tento formulár.";
+$string['registrationno'] = "Nechcem dostáva» e-maily";
+$string['registrationsend'] = "Posla» registraèné informácie na Moodle domovskú stránku";
+$string['registrationyes'] = "Informujte ma o dôle¾itých Moodle-udalostiach";
$string['removeadmin'] = "Odstráni» administrátora";
+$string['removecreator'] = "Odstráni» tvorcu kurzov";
$string['removeteacher'] = "Odstráni» uèiteµa";
$string['rename'] = "Premenova»";
$string['requireskey'] = "Tento kurz vy¾aduje prihlasovací kµúè";
$string['resources'] = "Zdroje";
+$string['restore'] = "Obnovi» zo zálohy";
+$string['restorecancelled'] = "Obnovovanie zru¹ené";
+$string['restoreto'] = "Obnovi» do";
$string['returningtosite'] = "Vráti» sa na túto webovú stránku?";
$string['revert'] = "Vráti»";
-$string['role'] = "Úloha";
+$string['role'] = "Rola";
$string['savechanges'] = "Ulo¾i» zmeny";
$string['search'] = "Hµada»";
-$string['searchagain'] = "Znova vyhµada» ";
+$string['searchagain'] = "Hµada» opä»";
$string['searchresults'] = "Výsledky hµadania";
$string['sec'] = "sec";
$string['secs'] = "secs";
$string['section'] = "Sekcia";
$string['selectacountry'] = "Vybra» krajinu";
-$string['senddetails'] = "Odosla» údaje emailom";
+$string['senddetails'] = "Posiela» moje údaje prostredníctvom emailu";
$string['separateandconnected'] = "Oddelené a Pripojené spôsoby poznania";
$string['serverlocaltime'] = "Miestny èas serveru";
$string['settings'] = "Nastavenia";
$string['shortname'] = "Skrátené meno";
+$string['shortnametaken'] = "Krátke meno je u¾ pou¾ité pre kurz (\$a)";
$string['shortsitename'] = "Skrátený názov miesta (napr. jedno slovo)";
$string['show'] = "Zobrazi»";
+$string['showall'] = "Zobrazi» v¹etky \$a";
$string['showallcourses'] = "Zobrazi» v¹etky kurzy";
$string['showalltopics'] = "Zobrazi» v¹etky témy";
+$string['showallusers'] = "Zobrazi» v¹etkých u¾ívateµov";
$string['showallweeks'] = "Zobrazi» v¹etky tý¾dne";
$string['showlistofcourses'] = "Zobrazi» zoznam kurzov";
$string['showonlytopic'] = "Zobrazi» iba tému \$a";
@@ -445,10 +535,19 @@
$string['size'] = "Veµkos»";
$string['socialheadline'] = "Sociálne fórum - posledné témy";
$string['someallowguest'] = "Niektoré kurzy mô¾u povoli» prístup hostí";
-$string['someerrorswerefound'] = "Nejaké informácie chýbali, alebo neboli správne. Pre podrobnosti pozrite ni¾¹ie.";
+$string['someerrorswerefound'] = "Nejaké informácie chýbali, alebo neboli správne. Pozri ni¾¹ie pre podrobnosti.";
$string['startdate'] = "Dátum zaèiatku kurzu";
-$string['startsignup'] = "Vytvori» nový úèet";
+$string['startsignup'] = "Zaènite teraz vytvorením nového úètu!";
+$string['state'] = "©tát/VÚC";
$string['status'] = "Status";
+$string['strftimedate'] = "%%d %%B %%Y";
+$string['strftimedateshort'] = "%%d %%B";
+$string['strftimedatetime'] = "%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p";
+$string['strftimedaydate'] = "%%A, %%d %%B %%Y";
+$string['strftimedaydatetime'] = "%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p";
+$string['strftimerecent'] = "%%d %%b, %%H:%%M";
+$string['strftimerecentfull'] = "%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p";
+$string['strftimetime'] = "%%I:%%M %%p";
$string['stringsnotset'] = "Nasledovné spojenia nie sú definované v \$a";
$string['studentnotallowed'] = "Prepáète, Nemô¾ete vstúpi» do tohoto kurzu ako '\$a'";
$string['success'] = "Úspech";
@@ -469,59 +568,69 @@
$string['todaylogs'] = "Dne¹né prihlásenia";
$string['toomanytoshow'] = "Je priveµa u¾ívateµov, aby mohli by» zobrazení";
$string['topic'] = "Téma";
+$string['topichide'] = "Ukry» túto polo¾ku od \$a";
$string['topicoutline'] = "Prehµad témy";
+$string['topicshow'] = "Ukáza» túto polo¾ku \$a";
$string['total'] = "Spolu";
$string['turneditingoff'] = "Vypnú» upravovanie";
$string['turneditingon'] = "Zapnú» upravovanie";
$string['undecided'] = "Nerozhodnutý";
$string['unenrol'] = "Odhlásený";
$string['unenrolme'] = "Odhlási» ma z \$a";
$string['unenrolsure'] = "Ste si istý, ¾e sa chcete odhlási» \$a z tohoto kurzu?";
+$string['unpacking'] = "Rozbaµujem \$a";
$string['unsafepassword'] = "Heslo nie je bezpeèné - skúste nieèo iné";
$string['unusedaccounts'] = "Kontá nepou¾ívané viac ne¾ \$a dní sú automaticky odhlásené";
$string['unzip'] = "Rozbali»";
-$string['update'] = "Aktualizovaø";
+$string['update'] = "Aktualizova»";
$string['updated'] = "Aktualizované \$a";
$string['updatemyprofile'] = "Aktualizova» profil";
$string['updatesevery'] = "Aktualizuje ka¾dých \$a sekúnd";
-$string['updatethis'] = "Aktualizova» \$a";
+$string['updatethis'] = "Aktualizova» toto \$a";
$string['updatethiscourse'] = "Aktualizova» tento kurz";
-$string['updatinga'] = "Aktualitzuje \$a";
+$string['updatinga'] = "Aktualizuje \$a";
$string['updatingain'] = "Aktualizuje \$a->what v \$a->in";
$string['upload'] = "Prenies»";
$string['uploadafile'] = "Prenies» súbor";
$string['uploadedfileto'] = "Prenies» \$a->file do \$a->directory";
-$string['uploadnofilefound'] = "Súbor nebol nájdený - ste si istý, ¾e ste nejaký vybrali na prenos?";
+$string['uploadnofilefound'] = "Nebol nájdený súbor - ste si istý, ¾e ste nejaký vybrali na prenos?";
$string['uploadproblem'] = "Pri prenose súboru '\$a' sa vyskytol neznámy problém (mo¾no bol príli¹ veµký?)";
$string['uploadthisfile'] = "Prenies» tento súbor";
+$string['user'] = "U¾ívateµ";
$string['userdeleted'] = "Toto u¾ívateµské konto bolo odstránené";
$string['userdescription'] = "Popis";
+$string['userfiles'] = "Súbory u¾ívateµa";
$string['username'] = "U¾ívateµské meno";
$string['usernameexists'] = "Toto u¾ívateµské meno u¾ existuje, vyberte si nové";
$string['userprofilefor'] = "U¾ívateµský profil pre \$a";
$string['users'] = "U¾ívatelia";
$string['webpage'] = "Webová stránka";
$string['week'] = "Tý¾deò";
+$string['weekhide'] = "Ukry» tento tý¾deò pred \$a";
$string['weeklyoutline'] = "Tý¾denný prehµad";
+$string['weekshow'] = "Ukáza» tento tý¾deò \$a";
$string['welcometocourse'] = "Vitajte v \$a";
-$string['welcometocoursetext'] = "Vitajte v \$a->coursename!
-
-Jedna z prvých vecí, ktoré by ste mali urobi» je, upravi» va¹u profilovú stránku v rámci kurzu, aby sme sa mohli o vás nieèo viac dozvedie»:
-
+$string['welcometocoursetext'] = "Vitajte v \$a->coursename!
+
+Jedna z prvých vecí, ktoré by ste mali urobi» je, upravi» va¹u profilovú stránku v rámci kurzu, aby sme sa mohli o vás nieèo viac dozvedie»:
+
\$a->profileurl";
$string['withchosenfiles'] = "S vybranými súbormi";
-$string['wordforstudent'] = "Va¹e pomenovanie ¹tudenta";
-$string['wordforstudenteg'] = "napr. ¹tudent, úèastník atï.";
-$string['wordforstudents'] = "Va¹e pomenovanie ¹tudentov";
-$string['wordforstudentseg'] = "napr. ¹tudenti, úèastníci atï.";
-$string['wordforteacher'] = "Va¹e pomenovanie uèiteµa";
-$string['wordforteachereg'] = "napr. uèiteµ, tútor, facilitátor atï.";
-$string['wordforteachers'] = "Va¹e pomenovanie uèiteµov";
-$string['wordforteacherseg'] = "napr. uèitelia, tútori, facilitátori atï.";
+$string['withoutuserdata'] = "bez u¾ívateµových dát";
+$string['withuserdata'] = "s dátami u¾ívateµa";
+$string['wordforstudent'] = "Va¹e slovo pre ¹tudenta";
+$string['wordforstudenteg'] = "Napr. ¹tudent, úèastník atï.";
+$string['wordforstudents'] = "Va¹a reè pre ¹tudentov";
+$string['wordforstudentseg'] = "Napr. ¹tudenti, úèastníci atï.";
+$string['wordforteacher'] = "Va¹a reè pre uèiteµa";
+$string['wordforteachereg'] = "Napr. uèiteµ, tútor, facilitátor atï.";
+$string['wordforteachers'] = "Va¹a reè pre uèiteµov";
+$string['wordforteacherseg'] = "Napr. uèitelia, tútori, facilitátori atï.";
$string['wrongpassword'] = "Nesprávne heslo pre tohoto u¾ívateµa";
$string['yes'] = "Áno";
+$string['youaregoingtorestorefrom'] = "Idete obnovova» z:";
$string['yourlastlogin'] = "Va¹e posledné prihlásenie bolo";
-$string['yourself'] = "vy sám";
-$string['yourteacher'] = "¹ \$a";
+$string['yourself'] = "Vy sám";
+$string['yourteacher'] = "¹ \$a";
?>
View
70 lang/sk/quiz.php
@@ -1,66 +1,83 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
+$string['addingquestions'] = "Toto je &#269;as&#357; stránky, kde si vediete databázu va&#353;ich otázok. Aby bolo otázky mo&#382;né udr&#382;a&#357; usporiadané a aby mohli by&#357; pou&#382;ité v &#318;ubovo&#318;nom teste vo va&#353;om kurze, alebo dokonca aj inými kurzami, ak sa rozhodnete publikova&#357; ich,sú ulo&#382;ené v kategóriách.<br /><br />Ke&#271; vyberiete alebo vytvoríte kategóriu otázok, budete môc&#357; tvori&#357; alebo meni&#357; otázky. Mô&#382;ete vybra&#357; ktorúko&#318;vek z týchto otázok a prida&#357; ju do vá&#353;ho testu na ostatných &#269;astiach tejto stránky.";
+$string['addquestions'] = "Prida» otázky";
+$string['addquestionstoquiz'] = "Prida» otázky do testu";
$string['addselectedtoquiz'] = "Vybrané prida» do testu";
$string['allowreview'] = "Povoli» prehµad";
$string['alreadysubmitted'] = "Je pravdepodobné ¾e u¾ ste predlo¾ili tento pokus";
$string['alwaysavailable'] = "V¾dy dostupné";
$string['answer'] = "Odpoveï";
-$string['answerhowmany'] = "Jedna alebo viacero odpoveï?";
+$string['answerhowmany'] = "Jedna, alebo viacero odpovedí?";
$string['answersingleno'] = "Povolené viacero odpovedí";
$string['answersingleyes'] = "Iba jedna odpoveï";
$string['attempt'] = "Pokus \$a";
$string['attemptfirst'] = "Prvý pokus";
$string['attemptlast'] = "Posledný pokus";
-$string['attemptquiznow'] = "Urobi» test ";
+$string['attemptquiznow'] = "Pokúsi» sa urobi» test teraz";
$string['attempts'] = "Pokusy";
-$string['attemptsallowed'] = "Povolené pokusy";
+$string['attemptsallowed'] = "Povolený poèet pokusov";
$string['attemptsunlimited'] = "Neobmedzené pokusy";
$string['backtoquiz'] = "Spä» na zapisovanie testu";
$string['bestgrade'] = "Najlep¹ia známka";
+$string['blackboard'] = "Èierna tabuµa";
$string['caseno'] = "Nie, veµké a malé písmená nie sú dôle¾ité";
$string['casesensitive'] = "Citlivos» na veµké a malé písmená";
$string['caseyes'] = "Áno, veµké a malé písmená musia sedie»";
$string['categories'] = "Kategórie";
-$string['category'] = "Kategórie";
+$string['category'] = "Kategória";
$string['categoryinfo'] = "Informácie o kategórii";
$string['categorymove'] = "Kategória '\$a->name' obsahuje \$a->count otázok. vyberte si prosím inú kategóriu, do ktorej ich prenesiete.";
$string['categorymoveto'] = "Preneste ich do tejto kategórie";
$string['choice'] = "Mo¾nos»";
$string['choices'] = "Dostupné mo¾nosti";
$string['correctanswer'] = "Správna odpoveï";
$string['correctanswers'] = "Správne odpovede";
-$string['createnewquestion'] = "Vytvorte novú otázku";
+$string['createmultiple'] = "Vytvori» viacero otázok";
+$string['createnewquestion'] = "Vytvori» novú otázku";
+$string['custom'] = "U¾ívateµský formát";
$string['daysavailable'] = "Dostupné dni";
-$string['default'] = "Východzie nastavenie";
+$string['default'] = "Východiskové nastavenie";
+$string['defaultgrade'] = "Prednastavená hodnota známky";
$string['defaultinfo'] = "Nastavená kategória pre otázky.";
$string['deletequestioncheck'] = "Ste si úplne istý, ¾e chcete vymaza» '\$a'?";
$string['editcategories'] = "Zapísa» kategórie";
+$string['editingmatch'] = "Editova» zodpovedajúcu otázku";
$string['editingmultichoice'] = "Zapisovanie otázky s viacerými mo¾nos»ami výberu";
$string['editingquestion'] = "Zapisovanie otázky";
$string['editingquiz'] = "Zapisovanie testu";
+$string['editingrandom'] = "Editova» náhodnú otázku";
+$string['editingrandomsamatch'] = "Editova» náhodnú otázku s krátkou odpoveïou";
$string['editingshortanswer'] = "Zapisovanie otázky s krátkou odpoveïou";
-$string['editingtruefalse'] = "Zapisovanie otázky áno/nie ";
+$string['editingtruefalse'] = "Zapisovanie áno/nie otázky";
$string['false'] = "Nesprávne";
$string['feedback'] = "Spätná väzba";
+$string['fileformat'] = "Formát súboru";
$string['filloutoneanswer'] = "Musíte vyplni» aspoò jednu mo¾nú odpoveï. Nevyplnené odpovede nebudú pou¾ité.";
+$string['filloutthreequestions'] = "Musíte vyplni» aspoò tri otázky. Nevyplnené otázky nebudú pou¾ité.";
$string['fillouttwochoices'] = "Musíte uvies» aspoò dve mo¾nosti. Nevyplnené mo¾nosti nebudú pou¾ité.";
$string['fractionsaddwrong'] = "Kladné známky, ktoré ste uviedli nemajú súèet 100%%
<BR>ale ich súèet je \$a%%
-<BR>Chcete ís» spä» a upravi» túto otázku?";
-$string['fractionsnomax'] = "Jedna z odpovedí musí by» 100%, aby bolo
+<BR>Chcete ís» spä» a opravi» túto otázku?";
+$string['fractionsnomax'] = "Jedna z odpovedí musí by» 100%%, aby bolo
<BR>mo¾né získa» plný poèet za túto otázku.
<BR>Chcete ís» spä» a opravi» túto otázku?";
$string['gradeaverage'] = "Priemerná známka";
-$string['gradehighest'] = "Najvy¹ia známka";
-$string['grademethod'] = " Metóda známkovania ";
-$string['guestsno'] = "Prepáète, hostia si nemô¾u prezera» alebo skú¹a» testy.";
+$string['gradehighest'] = "Najvy¹¹ia známka";
+$string['grademethod'] = "Metóda známkovania";
+$string['grades'] = "Známky";
+$string['guestsno'] = "Prepáète, hostia si nemô¾u prezera» alebo skú¹a» testy";
$string['imagedisplay'] = "Obraz na znázornenie";
+$string['importquestions'] = "Import otázok zo súboru";
$string['introduction'] = "Úvod";
$string['marks'] = "Známky";
+$string['match'] = "Zodpovedajúci";
+$string['matchanswer'] = "Zodpovedajúca odpoveï";
$string['missingname'] = "Chýba názov otázky";
$string['missingquestiontext'] = "Chýba text otázky";
+$string['missingword'] = "Chýba formát slova";
$string['modulename'] = "Test";
$string['modulenameplural'] = "Testy";
$string['multichoice'] = "Viaceré mo¾nosti";
@@ -70,20 +87,28 @@
$string['noquestions'] = "Zatiaµ neboli pridané otázky";
$string['noreview'] = "Nemáte oprávnenie prehliada» tento test";
$string['noreviewuntil'] = "Nemáte oprávnenie prehliada» tento test do \$a";
+$string['notenoughsubquestions'] = "Nebolo definované dos» podotázok (mo¾ností).<br>
+Chcete sa vráti» a opravi» túto otázku?";
$string['publish'] = "Publikova»";
+$string['qti'] = "Formát IMS QTI";
$string['question'] = "Otázka";
$string['questioninuse'] = "Otázka '\$a' je práve pou¾ívaná:";
$string['questionname'] = "Názov otázky";
$string['questions'] = "Otázky";
$string['quizavailable'] = "Test je dostupný do: \$a";
$string['quizclose'] = "Zatvori» test";
-$string['quizclosed'] = "Tento test zatvorený \$a";
+$string['quizclosed'] = "Tento test bol zatvorený \$a";
$string['quiznotavailable'] = "Test nebude dostupný do: \$a";
$string['quizopen'] = "Otvori» test";
-$string['random'] = "Náhodná sada";
-$string['readytosend'] = "Pripravujete sa na odosielanie celého vá¹ho testu na ohodnotenie. Ste si istý, ¾e chcete pokraèova»?";
-$string['regrade'] = "Pretriedi» v¹etky pokusy";
-$string['regradecomplete'] = "V¹etky pokusy boli pretriedené";
+$string['random'] = "Náhodná otázka";
+$string['randomcreate'] = "Vytvori» náhodné otázky";
+$string['randomsamatch'] = "Náhodná zodpovedajúca krátka odpoveï";
+$string['randomsamatchcreate'] = "Vytvori» náhodné zodpovedajúce otázky s krátkymi odpoveïami";
+$string['randomsamatchintro'] = "Pre ka¾dú z nasledujúcich otázok vyberte zodpovedajúcu odpoveï z menu.";
+$string['randomsamatchnumber'] = "Poèet otázok, ktoré chcete vybra»";
+$string['readytosend'] = "Pripravujete sa na posielanie celého vá¹ho testu na ohodnotenie. Ste si istý, ¾e chcete pokraèova»?";
+$string['regrade'] = "Preznámkova» v¹etky pokusy";
+$string['regradecomplete'] = "V¹etky pokusy boli preznámkované";
$string['regradecount'] = "\$a->changed z \$a->attempt boli zmenené známky";
$string['rename'] = "Premenova»";
$string['report'] = "Správy";
@@ -93,18 +118,23 @@
$string['savequiz'] = "Ulo¾i» tento celý test";
$string['score'] = "Hrubé skóre";
$string['select'] = "Vybra»";
+$string['selectall'] = "Vybra» v¹etko";
$string['selectcategoryabove'] = "Vybra» kategóriu z uvedených";
$string['shortanswer'] = "Krátka odpoveï";
$string['show'] = "Ukáza»";
-$string['showcorrectanswer'] = "Zobrazi» v spätnej väzbe správne odpovede?";
+$string['showcorrectanswer'] = "V spätnej väzbe zobrazi» správne odpovede?";
$string['showfeedback'] = "Po zodpovedaní uká¾te spätnú väzbu?";
+$string['shuffleanswers'] = "Zamie¹a» otázky";
+$string['shufflequestions'] = "Zamie¹a» odpovede";
$string['time'] = "Èas";
$string['timecompleted'] = "Èas vypr¹al";
$string['timetaken'] = "Strávený èas";
+$string['toomanyrandom'] = "Po¾adovaný poèet náhodných otázok je väè¹í, ne¾ je obsiahnuté v tejto kategórii! (\$a)";
$string['true'] = "Správne";
$string['truefalse'] = "Správne/Nesprávne";
$string['type'] = "Typ";
-$string['viewallanswers'] = "Zobrazi» \$a celé testy";
+$string['viewallanswers'] = "Zobrazi» \$a celých testov";
+$string['webct'] = "Formát WebCT";
$string['yourfinalgradeis'] = "Va¹a koneèná známka za tento test je \$a";
?>
View
58 lang/sk/resource.php
@@ -1,30 +1,30 @@
-<?PHP // $Id$
-
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Zdroj";
-$string['modulenameplural'] = "Zdroje";
-#------------------------------------------------------------
-
-$string['addresource'] = "Prida» zdroj";
-$string['editingaresource'] = "Upravi» zdroj ";
-$string['example'] = "Príklad";
-$string['examplereference'] = "Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.";
-$string['exampleurl'] = "http://www.example.com/somedirectory/somefile.html";
-$string['filename'] = "Názov súboru";
-$string['fulltext'] = "Plný text";
-$string['htmlfragment'] = "HTML fragment";
-$string['neverseen'] = "Nikdy nevidené";
-$string['note'] = "Poznámka";
+<?PHP // $Id$
+ // resource.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 + (2003052300)
+
+
+$string['addresource'] = "Prida» zdroj";
+$string['editingaresource'] = "Upravi» zdroj ";
+$string['example'] = "Príklad";
+$string['examplereference'] = "Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.";
+$string['exampleurl'] = "http://www.example.com/somedirectory/somefile.html";
+$string['filename'] = "Názov súboru";
+$string['fulltext'] = "Plný text";
+$string['htmlfragment'] = "HTML fragment";
+$string['modulename'] = "Zdroj";
+$string['modulenameplural'] = "Zdroje";
+$string['neverseen'] = "Nikdy nevidené";
+$string['note'] = "Poznámka";
$string['notefile'] = "Na prenos ïal¹ích súborov do kurzu (tak aby sa zobrazili v tomto zozname) pou¾ite
-<A HREF=\$a >Mana¾ér súborov</A>.";
-$string['notypechosen'] = "Musíte si vybra» typ. Pou¾ite tlaèidlo spä», vrá»te sa a skúste znova.";
-$string['resourcetype'] = "Typ zdroja";
-$string['resourcetype1'] = "Odkaz";
-$string['resourcetype2'] = "Webová stránka";
-$string['resourcetype3'] = "Prenesený súbor";
-$string['resourcetype4'] = "Èistý text";
-$string['resourcetype5'] = "Webová linka";
-$string['resourcetype6'] = "HTML text";
-$string['resourcetype7'] = "Program";
-
-?>
+<A HREF=\$a >Mana¾ér súborov</A>.";
+$string['notypechosen'] = "Musíte si vybra» typ. Pou¾ite tlaèidlo spä», vrá»te sa a skúste znova.";
+$string['resourcetype'] = "Typ zdroja";
+$string['resourcetype1'] = "Odkaz";
+$string['resourcetype2'] = "Webová stránka";
+$string['resourcetype3'] = "Prenesený súbor";
+$string['resourcetype4'] = "Èistý text";
+$string['resourcetype5'] = "Webový odkaz";
+$string['resourcetype6'] = "HTML text";
+$string['resourcetype7'] = "Program";
+$string['resourcetype8'] = "Wiki text";
+
+?>
View
101 lang/sk/survey.php
@@ -1,50 +1,51 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+ // survey.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
$string['actual'] = "Aktuálny";
-$string['actualclass'] = "Súèasná trieda";
+$string['actualclass'] = "ostatný aktuálny";
$string['actualstudent'] = "\$a aktuálny";
$string['allquestions'] = "V¹etky otázky v poradí, v¹etci ¹tudenti";
$string['allscales'] = "V¹etky ¹kály, v¹etci ¹tudenti";
-$string['alreadysubmitted'] = "U¾ ste absolvovali tento prieskum";
+$string['alreadysubmitted'] = "U¾ ste zaslali tento prieskum";
$string['analysisof'] = "Analýzy \$a";
+$string['answers'] = "Odpovede";
$string['attls1'] = "Pri hodnotení toho, èo niekto hovorí, sa zameriavam na silu jeho argumentov, a nie na èloveka, ktorý ich prezentuje.";
$string['attls10'] = "Keï nieèo analyzujem, je pre mòa dôle¾ité zosta» èo najobjektívnej¹í.";
$string['attls10short'] = "zosta» objektívny";
-$string['attls11'] = "Sna¾ím sa myslei» s µuïmi a nie proti nim.";
-$string['attls11short'] = "myslie» s µuïmi";
-$string['attls12'] = "Mám urèité kritériá, ktoré pou¾ívam pri hodnotení argumentov.";
+$string['attls11'] = "Sna¾ím sa myslie» s µuïmi a nie proti nim..";
+$string['attls11short'] = "myslie» S µuïmi";
+$string['attls12'] = "Mám urèité kritériá,ktoré pou¾ívam pri hodnotení argumentov.";
$string['attls12short'] = "pou¾íva» kritériá na hodnotenie";
$string['attls13'] = "Viac sa sna¾ím chápa» názory iných, ako ich hodnoti».";
$string['attls13short'] = "snaha pochopi»";
$string['attls14'] = "Sna¾ím sa poukáza» na slabé miesta v myslení iných, a tak im pomáham aby si sami objasnili svoje argumenty.";
$string['attls14short'] = "poukazova» na slabosti";
$string['attls15'] = "Keï diskutujeme o kontroverzných témach, mám sklon predstavova» si sám seba v ko¾i druhých, aby som tak pochopil, preèo myslia tak ako myslia.";
$string['attls15short'] = "sám v cudzej ko¾i";
-$string['attls16'] = "Môj spôsob analyzovania vecí by sa dal nazva» 'dávanie na súd', preto¾e dôkladne zva¾ujem v¹etky dôkazy.";
+$string['attls16'] = "Môj spôsob analyzovania vecí by sa dal nazva» 'dávanie na súd' preto¾e dôkladne zva¾ujem v¹etky dôkazy.";
$string['attls16short'] = "dávanie na súd";
$string['attls17'] = "Pri rie¹ení problémov oceòujem pou¾ívanie logiky a rozumu pred zohµadnením svojich vlastných záujmov.";
$string['attls17short'] = "oceòujem logiku";
-$string['attls18'] = "Prostredníctvom empatie mô¾em získa» vhµad do názorov, ktoré sa lí¹ia od mojich vlastných.";
+$string['attls18'] = "Prostredníctvom empatie mô¾em získa» vhµad do názorov, ktoré sa lí¹ia od mojich vlastných .";
$string['attls18short'] = "vhµad vïaka empatii";
$string['attls19'] = "Keï sa stretnem s èlovekom, ktorého názory sa mi zdajú cudzie, sna¾ím sa úmyselne 'roz¹íri»' do tohoto èloveka, aby som pochopil, ako je mô¾né, ¾e má také názory.";
$string['attls19short'] = "snaha roz¹íri» sa";
-$string['attls1short'] = "zameranie na silu argumentu";
-$string['attls2'] = "Rád hrám diablovho advokáta - tvrdím opak toho, èo druhý hovorí.";
-$string['attls20'] = "Trávim èas tým, ¾e zis»ujem, kde je problém. Napríklad to, èo nie je dostatoène presvedèivé budem hµada» v odbornom výklade.";
+$string['attls1short'] = "Zameranie na silu argumentu";
+$string['attls2'] = "Rád hrám diablovho advokáta - obhajujem opak toho, èo druhý hovorí.";
+$string['attls20'] = "Trávim èas tým, ¾e zis»ujem, kde je problém. Napríklad hµadám to, èo nie je dostatoène presvedèivé pri doslovnej interpretácii.";
$string['attls20short'] = "kde je problém?";
-$string['attls2short'] = "hra» diablovho advokáta";
-$string['attls3'] = "Zaujímam sa o to 'odkiaµ sú' iní µudia a aké skúsenosti ich vedú k tomu aby sa cítili tak, ako sa cíta.";
+$string['attls2short'] = "Hra» diablovho advokáta";
+$string['attls3'] = "Zaujímam sa o to 'odkiaµ sú' iní µudia a aké skúsenosti ich vedú k tomu aby cítili tak, ako cítia.";
$string['attls3short'] = "odkiaµ sú µudia";
$string['attls4'] = "Najdôle¾itej¹ou èas»ou môjho vzdelania je uèenie sa chápa» µudí, ktorí sa odo mòa veµmi lí¹ia.";
$string['attls4short'] = "chápa» odli¹ných µudí";
$string['attls5'] = "Mám pocit, ¾e najlep¹í spôsob ako dosiahnem svoju vlastnú identitu je interakcia s mno¾stvom rozlièných µudí.";
$string['attls5short'] = "interakcia s rozliènými";
-$string['attls6'] = "Rád poèúvam názory µudí, ktorí pochádzajú z iných pozadí, ako ja - pomáha mi to chápa» ako mô¾u iné veci vníma» tak odli¹ne.";
+$string['attls6'] = "Rád poèúvam názory µudí, ktorí pochádzajú z iných prostredí, ako ja - pomáha mi to chápa» ako mô¾u tie isté veci vníma» celkom odli¹ne.";
$string['attls6short'] = "rád poèúvam názory";
-$string['attls7'] = "Zis»ujem, ¾e svoju vlastnú pozíciu posilòujem dohadovaním sa s tým, kto so mnou nesúhlasí.";
-$string['attls7short'] = "posilnený dohadovaním";
+$string['attls7'] = "Zis»ujem, ¾e svoju vlastnú pozíciu posilòujem v diskúsii s niekym, kto so mnou nesúhlasí.";
+$string['attls7short'] = "Posilnený argumentáciou";
$string['attls8'] = "V¾dy rád poznávam, preèo µudia hovoria a veria v isté veci.";
$string['attls8short'] = "vedie» preèo to µudia robia";
$string['attls9'] = "Èasto sa pristihnem, ¾e sa hádam s autormi kníh, ktoré èítam a sna¾ím sa logicky zisti», preèo sa mýlia.";
@@ -57,54 +58,61 @@
$string['attlsm3'] = "Oddelené vzdelávanie";
$string['attlsmintro'] = "V diskusii...";
$string['attlsname'] = "ATTLS (20 item verzia)";
+$string['ciq1'] = "V ktorom momente v kurze ste boli najviac zaanga¾ovaný ako uèiteµ (ten, èo uèí)?";
+$string['ciq2'] = "V ktorom momente v kurze ste boli najviac duchom vzdialený uèiteµstvu?";
+$string['ciq3'] = "Ktorú akciu od niekoho vo fóre pova¾ujete za najviac presvedèivú alebo naju¾itoènej¹iu? ";
+$string['ciq4'] = "Ktorú akciu od niekoho vo fóre pova¾ujete za najviac mätúcu alebo zamotanú? ";
+$string['ciq5'] = "Ktorá udalos» vás najviac prekvapila?";
+$string['ciqintro'] = "Pokiaµ sa zamý¹µate nad poslednými udalos»ami v kurze, odpovedzte prosím na doleuvedené otázky.";
+$string['ciqname'] = "Kritické incidenty";
$string['clicktocontinue'] = "Ak chcete pokraèova», kliknite tu ";
$string['clicktocontinuecheck'] = "Ak chcete skontrolova» a pokraèova», kliknite tu ";
$string['colles1'] = "Moje vzdelávanie sa sústreïuje na problematiku, ktorá ma zaujíma.";
$string['colles10'] = "®iadam iných ¹tudentov, aby vysvetlili svoje my¹lienky.";
-$string['colles10short'] = "®iadam vysvetlenia";
-$string['colles11'] = "iní ¹tudenti ma ¾iadajú, aby som vysvetlil moje my¹lienky.";
-$string['colles11short'] = "®iadajú ma o vysvetlenie";
-$string['colles12'] = "ostatní ¹tudenti reagujú na moje my¹lienky.";
+$string['colles10short'] = "¾iadam vysvetlenia";
+$string['colles11'] = "Iní ¹tudenti ma ¾iadajú, aby som vysvetlil moje my¹lienky.";
+$string['colles11short'] = "¾iadajú ma o vysvetlenie";
+$string['colles12'] = "Ostatní ¹tudenti reagujú na moje my¹lienky.";
$string['colles12short'] = "¹tudenti na mòa reagujú";
-$string['colles13'] = "¹koliteµ stimuluje moje myslenie.";
+$string['colles13'] = "©koliteµ stimuluje moje myslenie.";
$string['colles13short'] = "¹koliteµ stimuluje myslenie";
-$string['colles14'] = "¹koliteµ ma povzbudzuje, aby som sa zapájal.";
+$string['colles14'] = "©koliteµ ma povzbudzuje, aby som sa zapájal.";
$string['colles14short'] = "¹koliteµ ma povzbudzuje";
-$string['colles15'] = "¹koliteµ vytvára dobrý rozhovor.";
+$string['colles15'] = "©koliteµ vytvára dobrý rozhovor.";
$string['colles15short'] = "¹koliteµ vytvára rozhovor";
-$string['colles16'] = "¹koliteµ vytvára kritickú sebareflexiu.";
+$string['colles16'] = "©koliteµ vytvára kritickú sebareflexiu.";
$string['colles16short'] = "¹koliteµ vytvára sebareflexiu";
-$string['colles17'] = "ostatní ¹tudenti ma povzbudzujú, aby som sa zapájal.";
+$string['colles17'] = "Ostatní ¹tudenti ma povzbudzujú, aby som sa zapájal.";
$string['colles17short'] = "¹tudenti ma povzbudzujú";
-$string['colles18'] = "ostatní ¹tudenti ma chvália za môj prínos.";
+$string['colles18'] = "Ostatní ¹tudenti ma chvália za môj prínos.";
$string['colles18short'] = "¹tudenti ma chvália";
$string['colles19'] = "Ostatní ¹tudenti oceòujú môj prínos.";
$string['colles19short'] = "¹tudenti oceòujú";
$string['colles1short'] = "zameranie na zaujímavú problematiku";
-$string['colles2'] = "uèím sa to, èo je dôle¾ité pre moju profesionálnu prax.";
-$string['colles20'] = "ostatní ¹tudenti súcitia s mojími vzdelávacími problémami.";
-$string['colles20short'] = "¹tudenti súcitia";
+$string['colles2'] = "Èo sa uèím, je dôle¾ité pre moju profesionálnu prax.";
+$string['colles20'] = "Ostatní ¹tudenti spolucítia s mojími vzdelávacími problémami.";
+$string['colles20short'] = "¹tudenti spolucítia";
$string['colles21'] = "Rozumiem tomu, èo chcú ostatní ¹tudenti poveda».";
-$string['colles21short'] = "Rozumiem ostatným ¹tudentom";
-$string['colles22'] = "ostatní ¹tudenti dobre rozumejú tomu, èo chcem poveda».";
+$string['colles21short'] = "rozumiem ostatným ¹tudentom";
+$string['colles22'] = "Ostatní ¹tudenti dobre rozumejú tomu, èo chcem poveda».";
$string['colles22short'] = "¹tudenti mi rozumejú";
$string['colles23'] = "Rozumiem tomu, èo chce ¹koliteµ poveda».";
-$string['colles23short'] = "Rozumiem ¹koliteµovi";
-$string['colles24'] = "¹koliteµ rozumie tomu, èo chcem poveda».";
+$string['colles23short'] = "rozumiem ¹koliteµovi";
+$string['colles24'] = "©koliteµ rozumie tomu, èo chcem poveda».";
$string['colles24short'] = "¹koliteµ mi rozumie";
$string['colles2short'] = "dôle¾ité pre moju prax";
$string['colles3'] = "Uèím sa ako zlep¹i» moju profesionálnu prax.";
$string['colles3short'] = "zlep¹i» moju prax";
$string['colles4'] = "To, èo sa uèím, dobre nadväzuje na moju profesionálnu prax.";
$string['colles4short'] = "nadväzuje na moju prax";
$string['colles5'] = "Kriticky uva¾ujem o tom, ako sa uèím.";
-$string['colles5short'] = "Som kritický k svojmu uèeniu";
+$string['colles5short'] = "som kritický k svojmu uèeniu";
$string['colles6'] = "Kriticky uva¾ujem o mojich vlastných my¹lienkach.";
-$string['colles6short'] = "Som kritický k vlastným my¹lienkam";
+$string['colles6short'] = "som kritický k vlastným my¹lienkam";
$string['colles7'] = "Kriticky uva¾ujem o my¹lienkach iných ¹tudentov.";
$string['colles7short'] = "som kritický k iným ¹tudentom";
$string['colles8'] = "Kriticky uva¾ujem o my¹lienkach v zadanom èítaní.";
-$string['colles8short'] = "Som kritický k preèítanemu";
+$string['colles8short'] = "som kritický k preèítanemu";
$string['colles9'] = "Vysvetµujem svoje my¹lienky ostatným ¹tudentom.";
$string['colles9short'] = "Vysvetµujem svoje my¹lienky";
$string['collesaintro'] = "Cieµom tohoto dotazníka je pomôc» nám aby sme pochopili, ako vám online doruèovanie tohto kurzu umo¾nilo vzdeláva» sa.
@@ -134,7 +142,7 @@
$string['collesm3'] = "Interaktivita";
$string['collesm3short'] = "Interaktivita";
$string['collesm4'] = "Podpora ¹koliteµa";
-$string['collesm4short'] = "Podpora ¹koliteµa";
+$string['collesm4short'] = "Podpora rovesníkov";
$string['collesm5'] = "Podpora rovesníkov";
$string['collesm5short'] = "Podpora rovesníkov";
$string['collesm6'] = "Interpretácia";
@@ -152,13 +160,14 @@
$string['collespname'] = "COLLES (Uprednostòovaný)";
$string['done'] = "Urobené";
$string['download'] = "Stiahnu»";
-$string['downloadexcel'] = "Stiahnu» údaje ako Excelový tabuµkový procesor";
-$string['downloadinfo'] = "Mô¾ete stiahnu» kompletné nespracované údaje pre tento dotazník vo forme ktorá je vhodná pre analýzu v Exceli, SPSS alebo iných programoch.";
-$string['downloadtext'] = "Stiahnu» údaje ako textový súbor";
-$string['editingasurvey'] = "Upravovanie prieskumu";
+$string['downloadexcel'] = "Stiahnu» údaje ako Excelový tabuµkový súbor";
+$string['downloadinfo'] = "Mô¾ete stiahnu» kompletné nespracované údaje pre tento dotazník vo forme vhodnej pre analýzu v Exceli, SPSS alebo iných programoch.";
+$string['downloadtext'] = "Stiahnu» údaje ako èisto textový súbor";
+$string['editingasurvey'] = "Editovanie prieskumu";
+$string['guestsnotallowed'] = "Hos»om nie je dovolené posiela» dotazníky";
$string['helpsurveys'] = "Pomoc pri rozlièných typoch prieskumov";
$string['howlong'] = "Ako dlho vám trvalo vyplnenie prieskumu?";
-$string['howlongoptions'] = "menej ako 1 min,1-2 min,2-3 min,3-4 min,4-5-min,5-10 min,viac ne¾ 10";
+$string['howlongoptions'] = "menej ako 1 min,1-2 min,2-3 min,3-4 min,4-5 min,5-10 min,viac ne¾ 10 min.";
$string['ifoundthat'] = "Zistil som, ¾e";
$string['introtext'] = "Úvodný text";
$string['ipreferthat'] = "Uprednostòujem, keï";
@@ -168,7 +177,7 @@
$string['newsurveyresponses'] = "Nové odpovede na prieskum ";
$string['nobodyyet'] = "E¹te nikto neukonèil tento prieskum";
$string['notdone'] = "Nedokonèené";
-$string['notes'] = "Va¹a súkromá analýza a poznámky";
+$string['notes'] = "Va¹a súkromná analýza a poznámky";
$string['othercomments'] = "Máte ïal¹ie postrehy?";
$string['peoplecompleted'] = "\$a µudí zatiaµ ukonèilo tento prieskum";
$string['preferred'] = "Preferované";
@@ -179,10 +188,10 @@
$string['questionsnotanswered'] = "Niekoµko otázok s mo¾nos»ou výberu odpovede nebolo zodpovedaných.";
$string['report'] = "Správa z prieskumu";
$string['savednotes'] = "Va¹e poznámky boli ulo¾ené";
-$string['scaleagree5'] = "Výrazne nesúhlasí,Èiastoène nesúhlasí,Nie je proti,ale ani ne súhlasí,Èiastoène súhlasí,Úplne súhlasí";
+$string['scaleagree5'] = "Výrazne nesúhlasí,Èiastoène nesúhlasí,Nie je proti,ale ani nie za,Èiastoène súhlasí, Úplne súhlasí";
$string['scales'] = "©kály";
$string['scaleti