Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent bdc4dea commit 6087fc206295f6055cb8677e3bd98fb32a951ef5 koenr committed Dec 27, 2003
Showing with 21 additions and 5 deletions.
  1. +3 −2 lang/nl/dialogue.php
  2. +4 −3 lang/nl/exercise.php
  3. +14 −0 lang/nl/moodle.php
View
5 lang/nl/dialogue.php
@@ -36,14 +36,15 @@
$string['notextentered'] = 'Geen tekst ingevoegd';
$string['notstarted'] = 'Je bent deze dialoog nog niet begonnen';
$string['notyetseen'] = 'Nog niet bekeken';
-$string['numberofentries'] = 'Aantal items';
-$string['numberofentriesadded'] = 'Aantal items toegevoegd: $a';
+$string['numberofentries'] = 'Aantal boodschappen';
+$string['numberofentriesadded'] = 'Aantal boodschappen toegevoegd: $a';
$string['of'] = 'van';
$string['onwrote'] = 'Op $a schreef';
$string['onyouwrote'] = 'Op $a schreef jij';
$string['open'] = 'Open';
$string['openadialoguewith'] = 'Open een dialoog met';
$string['opendialogue'] = 'Open dialoog';
+$string['opendialogueentries'] = 'Open de boodschappen van de dialoog';
$string['pane0'] = 'Open een dialoog';
$string['pane1'] = '$a dialogen te beantwoorden';
$string['pane1one'] = '1 dialoog te beantwoorden';
View
7 lang/nl/exercise.php
@@ -1,12 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
$string['absent'] = 'Afwezig';
$string['accumulative'] = 'Accumulatief';
$string['action'] = 'Actie';
$string['ago'] = '$a geleden';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle cijfers hebben een maximum van: $a';
+$string['amend'] = 'Verbeter';
$string['amendassessmentelements'] = 'Verbeter beoordelingselementen';
$string['amendtitle'] = 'Verbeter titel';
$string['assess'] = 'Beoordeel';
@@ -20,6 +21,7 @@
$string['atthisstageyou'] = 'Je hebt nu een beoordeling afgewerkt.<br/>Misschien wil je je werk herzien met deze beoordeling in gedachte.<br/>Als je dat doet, vergeet dan niet om ook je beoordeling te herzien.<br/>Je kunt dit doen door hier onder op de Beoordeel opnieuw-link te klikken.';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Beoordeling van de $a verwacht';
$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Feedback van de $a verwacht';
+$string['clearlateflag'] = 'Toch niet te laat';
$string['comment'] = 'Commentaar';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bevestig de verwijdering van $a';
$string['correct'] = 'Juist';
@@ -99,8 +101,6 @@
$string['phase2short'] = 'Open';
$string['phase3'] = 'Stop $a opdrachten en inzendingen';
$string['phase3short'] = 'Gesloten';
-$string['phase4'] = 'Toon de totaalcijfers en de scoretabel';
-$string['phase4short'] = 'Toon';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Geef een cijfer voor de beoordeling van dit werkstuk door $a';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Stuur je werk in met dit formulier';
$string['pleaseusethisform'] = 'Vul dit formulier in wanneer je klaar bent<br/>met alle instructies van onderstaande
@@ -144,6 +144,7 @@
$string['teacherassessment'] = '$a Beoordeling';
$string['teacherassessmenttable'] = '$a Beoordelingstabel';
$string['teacherscomment'] = 'Commentaar van de leraar';
+$string['theexercise'] = 'De oefening';
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'De oefening en de inzending door $a';
$string['thegradeis'] = 'Het cijfer is$a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Er is feedback van de $a';
View
14 lang/nl/moodle.php
@@ -3,6 +3,7 @@
$string['action'] = 'Actie';
+$string['active'] = 'Actief';
$string['activities'] = 'Activiteiten ';
$string['activity'] = 'Activiteit';
$string['activityclipboard'] = 'Verplaats deze activiteit: <b>$a</b>';
@@ -76,12 +77,18 @@
$string['availability'] = 'Beschikbaarheid';
$string['availablecourses'] = 'Beschikbare vakken';
$string['backup'] = 'Backup';
+$string['backupcoursefileshelp'] = 'Selecteer als je de bestanden van het vak in de backup wil';
$string['backupdate'] = 'Datum backup';
$string['backupdetails'] = 'Details van de backup';
$string['backupfilename'] = 'backup';
$string['backupfinished'] = 'De backup is succesvol afgerond';
+$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Selecteer als je vakmodules met of zonder gebruikersgegevens in de backup wil';
+$string['backuplogshelp'] = 'Selecteer als je de logbestanden van het vak mee in de backup wil';
$string['backupnameformat'] = '%%d%%m%%Y-%%H%%M';
$string['backuporiginalname'] = 'Naam backup';
+$string['backupsavetohelp'] = 'Volledig pad naar de map waar je de backupbestanden wil bewaren<br>(laat blanco als je ze in de standaardmap van het vak wil bewaren)';
+$string['backupuserfileshelp'] = 'Selecteer als je gebruikersbestanden in de de backup';
+$string['backupusershelp'] = 'Selecteer als je alle gebruikers op de server of alleen de gebruikers van het vak in de backup wil';
$string['backupversion'] = 'Versie backup';
$string['cancel'] = 'Annuleer ';
$string['categories'] = 'Vak categorieën';
@@ -243,6 +250,7 @@
$string['editthiscategory'] = 'Bewerk deze categorie';
$string['edituser'] = 'Wijzig gebruikers accounts';
$string['email'] = 'E-mail adres';
+$string['emailagain'] = 'Email (nogmaals)';
$string['emailconfirm'] = 'Bevestig je account';
$string['emailconfirmation'] = 'Beste $a->firstname,
@@ -299,6 +307,7 @@
$string['error'] = 'Fout';
$string['errortoomanylogins'] = 'Het spijt me, maar je hebt te vaak geprobeerd om in te loggen. Herstart je browser.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Je account is nog niet bevestigd omdat er iets fout gelopen is. Als je hier gekomen bent door op een link in een e-mail te klikken, kijk dan eens goed of die lijn in je mail niet onderbroken of vervormd was. Het is mogelijk dat je knippen en plakken moet gebruiken om de link op de juiste manier te reconstrueren.';
+$string['executeat'] = 'Voor uit op';
$string['existing'] = 'Bestaande';
$string['existingadmins'] = 'Bestaande beheerders';
$string['existingcourse'] = 'Bestaand vak';
@@ -393,6 +402,7 @@
$string['includecourseusers'] = 'Voeg de gebruikers van het vak toe';
$string['included'] = 'Ingevoegd';
$string['includelogentries'] = 'Voeg het logboek toe';
+$string['includemodules'] = 'Voeg&nbsp;modules&nbs;toe';
$string['includeneededusers'] = 'Voeg de nodige gebruikers toe';
$string['includeuserfiles'] = 'Voeg gebruikersbestanden toe';
$string['invalidemail'] = 'Ongeldig e-mail adres';
@@ -601,6 +611,7 @@
$string['preferredlanguage'] = 'Voorkeurstaal';
$string['preview'] = 'Bekijk';
$string['previeworchoose'] = 'Bekijk of kies een thema';
+$string['previous'] = 'Vorige';
$string['publicdirectory'] = 'Publieke map';
$string['publicdirectory0'] = 'Publiceer deze site niet';
$string['publicdirectory1'] = 'Publiceer alleen de naam van de site';
@@ -640,6 +651,7 @@
$string['revert'] = 'Keer terug';
$string['role'] = 'Rol';
$string['savechanges'] = 'Bewaar de wijzigingen';
+$string['saveto'] = 'Bewaar op';
$string['scale'] = 'Schaal';
$string['scales'] = 'Schalen';
$string['scalescustom'] = 'Aangepaste schalen';
@@ -648,6 +660,8 @@
$string['scalesstandard'] = 'Standaard schalen';
$string['scalestip'] = 'Om aangepaste schalen te maken, gebruik je de link
\'Schalen...\'in het beheermenu van je vak';
+$string['schedule'] = 'Planning';
+$string['scheduledbackupstatus'] = 'Status van geplande backup';
$string['search'] = 'Zoek';
$string['searchagain'] = 'Zoek nog een keer';
$string['searchcourses'] = 'Zoek vakken';

0 comments on commit 6087fc2

Please sign in to comment.