Permalink
Browse files

change [U|u]zivatel to [Pou|pou]zivatel

zmenene [U|u]zivatel to [Pou|pou]zivatel
  • Loading branch information...
havran
havran committed Jun 17, 2005
1 parent 67e60d1 commit 60be2c78fbf2d2fc161c596746b0521e076c79ba
View

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
View
@@ -9,7 +9,7 @@
$string['date'] = 'Dátum zadania';
$string['description'] = 'Popis';
$string['early'] = '$a skoro';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'Pokus o aktualizáciu odovzdaného zadania od u¾ívateµa $a bol neúspe¹ný ';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Pokus o aktualizáciu odovzdaného zadania od pou¾ívateµa $a bol neúspe¹ný ';
$string['feedback'] = 'Odpoveï na zadanie';
$string['feedbackupdated'] = 'Odpovede na odovzdané zadania boli aktualizované pre $a µudí ';
$string['late'] = '$a neskoro';
View
@@ -35,7 +35,7 @@
$string['emailteachers'] = 'Posielať učiteľom oznámenia o zaslaní vypracovaného zadania študentmi na emailovú adresu';
$string['emptysubmission'] = 'Ešte ste nič neposlali';
$string['existingfiledeleted'] = 'Existujúci súbor bol vymazaný: $a';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'Nepodarilo sa aktualizovať komentár na vypracované zadanie pre užívateľa $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Nepodarilo sa aktualizovať komentár na vypracované zadanie pre používateľa $a';
$string['feedback'] = 'Komentár';
$string['feedbackfromteacher'] = 'Komentár od $a';
$string['feedbackupdated'] = 'Komentár na vypracované zadania bol aktualizovaný pre $a ľudí';
View
@@ -4,16 +4,16 @@
$string['absentlong'] = 'Chýba';
$string['absentshort'] = 'A';
-$string['addingmultiple'] = 'Pridávajú sa archívy o viacnásobnej úèasti u¾ívateµov v kurze';
-$string['addmultiple'] = 'Prida» archívy o viacnásobnej úèasti u¾ívateµov v kurze';
-$string['allmodulename'] = 'V¹etky archívy o úèasti u¾ívateµov v kurze';
+$string['addingmultiple'] = 'Pridávajú sa archívy o viacnásobnej úèasti pou¾ívateµov v kurze';
+$string['addmultiple'] = 'Prida» archívy o viacnásobnej úèasti pou¾ívateµov v kurze';
+$string['allmodulename'] = 'V¹etky archívy o úèasti pou¾ívateµov v kurze';
$string['auto'] = 'automaticky';
-$string['autoattend'] = 'Automaticky zapísa» dochádzku na základe protokolov o aktivite u¾ívateµov';
-$string['autoattendmulti'] = 'Automaticky zapísa» dochádzku do v¹etkých archívov na základe protokolov o aktivite u¾ívateµa';
+$string['autoattend'] = 'Automaticky zapísa» dochádzku na základe protokolov o aktivite pou¾ívateµov';
+$string['autoattendmulti'] = 'Automaticky zapísa» dochádzku do v¹etkých archívov na základe protokolov o aktivite pou¾ívateµa';
$string['autoattendshort'] = 'Automaticky z protokolov';
$string['choosedays'] = 'Dni v tý¾dni, poèas ktorých sa bude robi» dochádzka';
$string['dayofroll'] = 'Dátum, kedy robi» dochádzku';
-$string['defaultautoattend'] = 'Èi sa má implicitne robi» dochádzka na základe protokolov o aktivite u¾ívateµa';
+$string['defaultautoattend'] = 'Èi sa má implicitne robi» dochádzka na základe protokolov o aktivite pou¾ívateµa';
$string['defaultdynamicsection'] = 'Èi sa má implicitne presunú» dochádzka do správneho tý¾dòa ';
$string['defaultgrade'] = 'Èi má by» implicitne vytvorený archív dochádzky s mo¾nos»ou udeµovania bodov';
$string['defaulthoursinclass'] = 'Koµko hodín by malo by» implicitne uvedených v archíve dochádzky ';
@@ -44,7 +44,7 @@
$string['norolls'] = 'V tomto kurze e¹te nie sú ¾iadne archívy dochádzok';
$string['notes'] = 'Doplòujúce informácie';
$string['notesfor'] = 'Doplòujúce informácie pre ';
-$string['noviews'] = 'Prepáète, ale pre Vá¹ u¾ívateµský úèet neexistujú ¾iadne údaje';
+$string['noviews'] = 'Prepáète, ale pre Vá¹ pou¾ívateµský úèet neexistujú ¾iadne údaje';
$string['of'] = '-';
$string['pages'] = 'Strany';
$string['presentlong'] = 'Prítomný/Prítomná';
View

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
@@ -3,9 +3,9 @@
$string['addentry'] = 'Pridajte Váš obľúbený citát!';
-$string['askaddentry'] = 'Ak môžu užívatelia pridávať záznamy do slovníku, zobraz odkaz s týmto textom';
-$string['askinvisible'] = 'Ak nemôžu užívatelia pridávať záznamy do slovníku, zobraz tento text (bez odkazu)';
-$string['askviewglossary'] = 'Ak si užívatelia môžu prezerať slovník, ale nemôžu doňho vkladať položky, zobraz odkaz s týmto textom';
+$string['askaddentry'] = 'Ak môžu používatelia pridávať záznamy do slovníku, zobraz odkaz s týmto textom';
+$string['askinvisible'] = 'Ak nemôžu používatelia pridávať záznamy do slovníku, zobraz tento text (bez odkazu)';
+$string['askviewglossary'] = 'Ak si používatelia môžu prezerať slovník, ale nemôžu doňho vkladať položky, zobraz odkaz s týmto textom';
$string['blockname'] = 'Náhodná položka slovníku';
$string['intro'] = 'Uistite sa, že máte vo svojom kurze aspoň jeden slovník s aspoň jedným záznamom. Potom môžete upraviť nasledujúce nastavenia';
$string['invisible'] = '(pokračovanie)';
@@ -2,8 +2,8 @@
// block_online_users.php - created with Moodle 1.6 development (2005053000)
-$string['blockname'] = 'Prihlásení u¾ívatelia';
-$string['configtimetosee'] = 'Ako èasto zis»ova» prihlásených u¾ívateµov (v minútach)?';
+$string['blockname'] = 'Prihlásení pou¾ívatelia';
+$string['configtimetosee'] = 'Ako èasto zis»ova» prihlásených pou¾ívateµov (v minútach)?';
$string['periodnminutes'] = 'posledných $a minút';
?>
View
@@ -83,19 +83,19 @@
$string['tt_hidecourse'] = 'Udalosti kurzu sú zobrazené (klikni pre skrytie)';
$string['tt_hideglobal'] = 'V¹eobecné udalosti sú zobrazené (klikni pre skrytie)';
$string['tt_hidegroups'] = 'Skupinové udalosti sú zobrazené (klikni pre skrytie)';
-$string['tt_hideuser'] = 'Udalosti u¾ívateµa sú zobrazené (klikni pre skrytie)';
+$string['tt_hideuser'] = 'Udalosti pou¾ívateµa sú zobrazené (klikni pre skrytie)';
$string['tt_showcourse'] = 'Udalosti kurzu sú skryté (klikni pre zobrazenie)';
$string['tt_showglobal'] = 'V¹eobecné udalosti sú skryté (klikni pre zobrazenie)';
$string['tt_showgroups'] = 'Skupinové udalosti sú skryté (klikni pre zobrazenie)';
-$string['tt_showuser'] = 'Udalosti u¾ívateµa sú skryté (klikni pre zobrazenie)';
+$string['tt_showuser'] = 'Udalosti pou¾ívateµa sú skryté (klikni pre zobrazenie)';
$string['tue'] = 'Ut';
$string['tuesday'] = 'Utorok';
$string['typecourse'] = 'Udalos» kurzu';
$string['typegroup'] = 'Skupinová udalos»';
-$string['typesite'] = 'Udalos» urèená v¹etkým u¾ívateµom stránky';
-$string['typeuser'] = 'Udalos» u¾ívateµa';
+$string['typesite'] = 'Udalos» urèená v¹etkým pou¾ívateµom stránky';
+$string['typeuser'] = 'Udalos» pou¾ívateµa';
$string['upcomingevents'] = 'Nadchádzajúce udalosti';
-$string['userevents'] = 'Udalosti u¾ívateµa';
+$string['userevents'] = 'Udalosti pou¾ívateµa';
$string['wed'] = 'Str';
$string['wednesday'] = 'Streda';
$string['yesterday'] = 'Vèera';
View
@@ -8,20 +8,20 @@
$string['chatreport'] = 'Chatovanie';
$string['chattime'] = 'Najbli¾¹ie chatovanie';
$string['configmethod'] = 'Pri normálnom chate sa aktualizujú klienti pri spojení so serverom. Táto metóda si nevy¾aduje ¾iadnu konfiguráciu a funguje v¹ade, ale mô¾e spôsobi» dlhé èakanie na serveri. Pou¾ívanie démona na serveri si vy¾aduje prístup do Unixu shellu, èo v¹ak zrýchli prostredie pre chatovanie.';
-$string['configoldping'] = 'Po akom èase mô¾eme pova¾ova», ¾e sa u¾ívateµ odhlásil z chatu (v sekundách)? Toto je len horný limit, preto¾e odhlásenia z chatu sú detekované veµmi rýchlo. Ni¾¹ie hodnoty budú viac za»a¾ova» Vá¹ server. Ak pou¾ívate normálnu metódu, <strong>nikdy</strong> nenastavujte túto hodnotu na menej ako 2* chat_refresh_room.';
+$string['configoldping'] = 'Po akom èase mô¾eme pova¾ova», ¾e sa pou¾ívateµ odhlásil z chatu (v sekundách)? Toto je len horný limit, preto¾e odhlásenia z chatu sú detekované veµmi rýchlo. Ni¾¹ie hodnoty budú viac za»a¾ova» Vá¹ server. Ak pou¾ívate normálnu metódu, <strong>nikdy</strong> nenastavujte túto hodnotu na menej ako 2* chat_refresh_room.';
$string['configrefreshroom'] = 'Po akom èase sa má chatovacia miestnos» obnovova»? (v sekundách). Nastavenie príli¹ krátkeho èasu sposobí èasté obnovovanie a vy¹¹ie nároky na server, ale chat sa javí ako rýchly.';
-$string['configrefreshuserlist'] = 'Ako èasto sa má obnovova» zoznam u¾ívateµov? (v sekundách)';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Ako èasto sa má obnovova» zoznam pou¾ívateµov? (v sekundách)';
$string['configserverhost'] = 'Hos»ovské meno poèítaèa, kde je umiestnený serverový démon';
$string['configserverip'] = 'Èíselná IP adresa, ktorá platí pre vy¹¹ie uvedené hos»ovské meno';
$string['configservermax'] = 'Maximálny poèet povolených klientov';
$string['configserverport'] = 'Port, ktorý sa na serveri pou¾íva pre démona';
$string['currentchats'] = 'Prebieha chatovanie';
-$string['currentusers'] = 'Prihlásení u¾ívatelia do chatu ';
+$string['currentusers'] = 'Prihlásení pou¾ívatelia do chatu ';
$string['deletesession'] = 'Odstráni» toto chatovanie';
$string['deletesessionsure'] = 'Ste si istý, ¾e chcete odstráni» toto chatovanie?';
$string['donotusechattime'] = 'Nezverejòova» èas chatovania';
$string['enterchat'] = 'Kliknite sem, ak sa chcete zapoji» do chatovania';
-$string['errornousers'] = 'Nemô¾em nájs» ¾iadnych u¾ívateµov!';
+$string['errornousers'] = 'Nemô¾em nájs» ¾iadnych pou¾ívateµov!';
$string['explaingeneralconfig'] = 'Tieto nastavenia pôsobia <strong>v¾dy</strong> ';
$string['explainmethoddaemon'] = 'Tieto nastavenia pôsobia <strong>iba</strong> vtedy, keï ste si vybrali chat_method \"Chat démon na serveri\" ';
$string['explainmethodnormal'] = 'Tieto nastavenia pôsobia <strong>iba</strong> vtedy, keï ste si vybrali chat_method \"Normálna metóda\" ';
View
@@ -24,7 +24,7 @@
Mô¾ete si ho pozrie» pripojený k Vá¹mu <a href=\"$a->url\">rozhovoru</a>.';
$string['dialoguename'] = 'Meno rozhovoru';
$string['dialogueopened'] = 'Bol nadviazaný rozhovor s $a';
-$string['dialoguewith'] = 'Rozhovor s u¾ívateµom $a';
+$string['dialoguewith'] = 'Rozhovor s pou¾ívateµom $a';
$string['everybody'] = 'Medzi v¹etkými';
$string['furtherinformation'] = 'Ïal¹ie informácie';
$string['lastentry'] = 'Posledný príspevok';
@@ -15,7 +15,7 @@
$string['ccvv'] = 'CV2';
$string['ccvvhelp'] = 'Pozrite sa na zadnú stranu karty (posledné 3 čísla)';
$string['chooseone'] = 'Vypíšte jedno alebo obidve nasledujúce polia';
-$string['description'] = 'Modul Authorize.net umožňuje nastaviť platenie za kurzy pomocou kreditnej karty. Pokiaľ je cena niektorého kurzu nulová, nebude od užívateľov sa nebude vyžadovať platba za vstup pri zápise do kurzu. Cenu je možné nastaviť globálne pre všetky kurzy na stránkach a tiež pre každý kurz osobitne. Pokiaľ je nastavená cena za individuálny kurz, potom sa globálne nastavenie pre všetky kurzy neberie do úvahy.';
+$string['description'] = 'Modul Authorize.net umožňuje nastaviť platenie za kurzy pomocou kreditnej karty. Pokiaľ je cena niektorého kurzu nulová, nebude od používateľov sa nebude vyžadovať platba za vstup pri zápise do kurzu. Cenu je možné nastaviť globálne pre všetky kurzy na stránkach a tiež pre každý kurz osobitne. Pokiaľ je nastavená cena za individuálny kurz, potom sa globálne nastavenie pre všetky kurzy neberie do úvahy.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net: Brána pre kreditné karty';
$string['nameoncard'] = 'Meno na karte';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Odoslať platbu';
@@ -7,12 +7,12 @@
$string['dbpass'] = 'Heslo na prístup na server';
$string['dbtable'] = 'Tabuľka v tejto databáze';
$string['dbtype'] = 'Typ databázového servera';
-$string['dbuser'] = 'Užívateľské meno na prístup na server';
-$string['description'] = 'Môžete použiť externú databázu (resp. jej približnú) na kontrolu vašich zápisov. Predpokladom je, že Vaša externá databáza obsahuje položku s ID kurzu a položku s ID užívateľa. Tieto sa budú porovnávať s tými položkami, ktoré si zvolíte v miestnom kurze a tabuľkách užívateľa.';
+$string['dbuser'] = 'Používateľské meno na prístup na server';
+$string['description'] = 'Môžete použiť externú databázu (resp. jej približnú) na kontrolu vašich zápisov. Predpokladom je, že Vaša externá databáza obsahuje položku s ID kurzu a položku s ID používateľa. Tieto sa budú porovnávať s tými položkami, ktoré si zvolíte v miestnom kurze a tabuľkách používateľa.';
$string['enrolname'] = 'Externá databáza';
$string['localcoursefield'] = 'Meno položky v tabuľke kurzu, ktorá sa používa na porovnanie so záznamami vo vzdialenej databáze (napr. idnumber)';
-$string['localuserfield'] = 'Meno položky v tabuľke miestneho užívateľa, ktorá sa používa na porovnanie užívateľa so záznamom vo vzdialenej databáze (napr. idnumber)';
+$string['localuserfield'] = 'Meno položky v tabuľke miestneho používateľa, ktorá sa používa na porovnanie používateľa so záznamom vo vzdialenej databáze (napr. idnumber)';
$string['remotecoursefield'] = 'Položka vo vzdialenej databáze, v ktorej by sme mali nájsť ID kurzu.';
-$string['remoteuserfield'] = 'Položka vo vzdialenej databáze, v ktorej by sme mali nájsť ID užívateľa.';
+$string['remoteuserfield'] = 'Položka vo vzdialenej databáze, v ktorej by sme mali nájsť ID používateľa.';
?>
@@ -15,6 +15,6 @@
$string['filelockedmailsubject'] = 'Dôle¾itá chyba: Súbor so zápismi';
$string['location'] = 'Umiestnenie súboru';
$string['mailadmin'] = 'Upozorni» administrátora emailom';
-$string['mailusers'] = 'Upozorni» u¾ívateµov emailom';
+$string['mailusers'] = 'Upozorni» pou¾ívateµov emailom';
?>
View
@@ -2,20 +2,20 @@
// enrol_ldap.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
-$string['description'] = '<p>Na kontrolu Vašich zápisov, môžete použiť LDAP server. Predpokladom je, že Váš LDAP strom obsahuje skupiny, ktoré mapujú kurzy a každá z týchto skupín/kurzov obsahuje záznamy o užívateľoch, ktoré mapujú študentov.</p>
-<p>Predpokladá sa, že kurzy sú definované ako skupiny v LDAP a každá skupina má viacero užívateľských polí (<em>člen</em> alebo <em>Uidčlena</em>), ktoré zabezpečujú jednoznačnú identifikáciu užívateľa.</p>
-<p>Aby ste mohli použiť LDAP zapisovanie, Vaši užívatelia <strong>musia</strong> mať platné pole idnumber. LDAP skupiny musia mať idnumber v poliach pre užívateľa, aby sa mohli zapisovať do kurzov. Toto bude pravdepodobne fungovať bez problémov, ak už používate LDAP Autentifikáciu.</p>
-<p>Zápisy sa budú aktualizovať, keď sa užívateľ prihlási. Na synchronizáciu uchovávania zápisov, môžete použiť aj skript. Pozrite sa do <em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.</p>
+$string['description'] = '<p>Na kontrolu Vašich zápisov, môžete použiť LDAP server. Predpokladom je, že Váš LDAP strom obsahuje skupiny, ktoré mapujú kurzy a každá z týchto skupín/kurzov obsahuje záznamy o používateľoch, ktoré mapujú študentov.</p>
+<p>Predpokladá sa, že kurzy sú definované ako skupiny v LDAP a každá skupina má viacero používateľských polí (<em>člen</em> alebo <em>Uidčlena</em>), ktoré zabezpečujú jednoznačnú identifikáciu používateľa.</p>
+<p>Aby ste mohli použiť LDAP zapisovanie, Vaši používatelia <strong>musia</strong> mať platné pole idnumber. LDAP skupiny musia mať idnumber v poliach pre používateľa, aby sa mohli zapisovať do kurzov. Toto bude pravdepodobne fungovať bez problémov, ak už používate LDAP Autentifikáciu.</p>
+<p>Zápisy sa budú aktualizovať, keď sa používateľ prihlási. Na synchronizáciu uchovávania zápisov, môžete použiť aj skript. Pozrite sa do <em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.</p>
<p>Tento plugin môže byť nastavený na automatické vytváranie nových kurzov, ak sa objavia nové skupiny v LDAP.</p>';
$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Kurzy môžu byť vytvárané automaticky, ak existujú zápisy do kurzov, ktoré ešte neexistujú v Moodle.';
$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Nastavenia automatického vytvárania kurzov';
-$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Ak chcete použiť spoluužívateľa na vyhľadávanie užívateľov, definujte to tu. Niečo ako: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Ak chcete použiť spoluužívateľa na vyhľadávanie používateľov, definujte to tu. Niečo ako: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Heslo pre spoluužívateľa.';
$string['enrol_ldap_category'] = 'Kategória pre automaticky vytvorené kurzy.';
-$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Nepovinné: LDAP pole, z ktorého sa má vybrať celé meno užívateľa.';
+$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Nepovinné: LDAP pole, z ktorého sa má vybrať celé meno používateľa.';
$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Plán jednoznačného identifikátora v LDAP, obyčajne <em>cn</em> alebo <em>uid</em>. Odporúča sa \"uzamknúť\" túto hodnotu, ak používate automatické vytváranie kurzov.';
$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Nastavenia zápisov do kurzov';
-$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Nepovinné: LDAP pole, z ktorého sa má vybrať skrátené menou užívateľa.';
+$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Nepovinné: LDAP pole, z ktorého sa má vybrať skrátené menou používateľa.';
$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Nepovinné: LDAP pole, z ktorého sa má vybrať súhrn.';
$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Uzamknúť hodnotu';
$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Všeobecné nastavenia';
@@ -25,11 +25,11 @@
$string['enrol_ldap_search_sub'] = 'Hľadať účastníkov skupiny v subkontextoch.';
$string['enrol_ldap_server_settings'] = 'Nastavenia LDAP servera';
$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Zoznam kontextov, kde sú umiestnené skupiny so zápismi študentov. Rozdielne kontexty oddeľte bodkočiarkou, napr: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
-$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Atribút užívateľa, keď užívatelia patria (sú zapísaní) do skupiny. Obyčajne \'member\'
+$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Atribút používateľa, keď používatelia patria (sú zapísaní) do skupiny. Obyčajne \'member\'
alebo \'memberUid\'.';
$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Nastavenia zápisov študentov';
$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Zoznam kontextov, kde sú umiestnené skupiny so zápismi učiteľov. Rozdielne kontexty oddeľte bodkočiarkou, napr: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
-$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Atribút užívateľa, keď užívatelia patria (sú zapísaní) do skupiny. Obyčajne \'member\'
+$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Atribút používateľa, keď používatelia patria (sú zapísaní) do skupiny. Obyčajne \'member\'
alebo \'memberUid\'.';
$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Nastavenia zápisov učiteľov';
$string['enrol_ldap_template'] = 'Nepovinné: Pri automaticky vytváraných kurzoch sa môžu ich nastavenia kopírovať zo šablóny kurzu.';
View
@@ -8,7 +8,7 @@
$string['erroronline'] = 'Chyba na riadku $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" je povinné pole';
$string['filenotfound'] = 'Ľutujeme, požadovaný súbor sa nenašiel';
-$string['groupalready'] = 'Užívateľ už je členom skupiny $a';
+$string['groupalready'] = 'Používateľ už je členom skupiny $a';
$string['groupunknown'] = 'Skupina $a nebola priradená k určenému kurzu';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" nie je platný názov poľa';
$string['missingfield'] = 'Chýba pole \"$a\"';
@@ -18,10 +18,10 @@
$string['processingstops'] = 'Tu sa ukončilo spracovávanie. Zostávajúce záznamy boli ignorované.';
$string['restricteduser'] = 'Ľutujeme, ale súčasnému účtu \"$a\" nebolo dovolené toto previesť.';
$string['sessionerroruser'] = 'Boli ste príliš dlho nečinný a Vaše prihlásenie sa stalo neplatným. Prosím prihláste sa znovu.';
-$string['sessionipnomatch'] = 'Ľutujeme, ale Vaše IP číslo sa od Vášho prvého prihlásenia zmenilo. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje útočníkom vydávať sa za prihláseného užívateľa. Bežným užívateľom by sa táto správa nemala zobraziť - kontaktujte Vášho administrátora a požiadajte ho o pomoc.';
+$string['sessionipnomatch'] = 'Ľutujeme, ale Vaše IP číslo sa od Vášho prvého prihlásenia zmenilo. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje útočníkom vydávať sa za prihláseného používateľa. Bežným používateľom by sa táto správa nemala zobraziť - kontaktujte Vášho administrátora a požiadajte ho o pomoc.';
$string['unknowncourse'] = 'Neznámy kurz s názvom \"$a\"';
-$string['usernotaddederror'] = 'Užívateľ \"$a\" nebol pridaný - neznáma chyba';
-$string['usernotaddedregistered'] = 'Užívateľ \"$a\" nebol pridaný - už sa zaregistroval';
-$string['usernotavailable'] = 'Informácie o tomto užívateľovi Vám nie sú dostupné.';
+$string['usernotaddederror'] = 'Používateľ \"$a\" nebol pridaný - neznáma chyba';
+$string['usernotaddedregistered'] = 'Používateľ \"$a\" nebol pridaný - už sa zaregistroval';
+$string['usernotavailable'] = 'Informácie o tomto používateľovi Vám nie sú dostupné.';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 60be2c7

Please sign in to comment.