Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent 27a2c76 commit 60c9f51a418a769129ba54510b33ba20c4310cf9 stigbjarne committed Dec 10, 2003
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Vurdering av vurderinger</B></P>
+
+<p>I den første halvdelen av denne siden vises studentenes vurderinger av sitt
+eget arbeide. Disse vurderingene bør vurderes (gis karakter) (på en skala med
+maks 20). De representerer en vurdering av arbeidet som vises i den andre
+lenkeboksen. (Den første lenkeboksen er beskrivelsen av øvelsen som sådan.)
+Vurderingen av vurderingene burde vanligvis forklares med kommentarer du skriver
+i lærerens tekstboks for kommentarer. Karakteren bør reflektere hvor nøyaktig
+vurderingen er. Eksempel: En vurdering som gir lav karakter til en dårlig
+oppgave bør få bedre karakter enn en vurdering som gir dårlig karakter til en
+bra oppgave. </p>
+
+<p>I den andre halvdelen av denne siden er det et tomt skjema for vurdering for
+din egen vurdering av studentens arbeide.</p>
@@ -0,0 +1,15 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Vurdering av studentinnleveringer</B></P>
+
+<P>Vanligvis vil læreren vurdere arbeidene som studentene leverer. Disse
+vurderingene av lærer vil vises til studentene og bør dermed gi tilbakemelding
+til arbeidet de har gjort. </P>
+<P>Karakterene fra disse vurderingene kan brukes på to måter i den endelige
+utregningen av karakterer.
+</P>
+<ul>
+ <li>Karakteren kan brukes som en (vektet) del av den endelige karakteren.
+ </li>
+ <li>De kan (valgfritt) legges til i samlingen av medstudentenes karakterer
+ (student til student) og brukes som en 'utjevningsfaktor' dersom disse
+ karakterene virker for høye eller for lave. </li>
+</ul>
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Inkluder lærerens karakter</B></P>
+
+<p>Dette valget lar lærerens vurderinger av innleveringer bli inkludert som om
+de var vurderinger av medstudenter. Hvis dette valget settes til '<b>Ja</b>'
+teller lærerens vurdering to ganger. Først som lærerens vurdering og deretter
+inkludert i samlingen av vurderinger fra medstudenter. Læreren vil kanskje gjøre
+dette hvis: </p>
+<ul>
+ <li>antallet vurderinger (av hver innlevering) fra medstudenter er lav, eller</li>
+ <li>læreren vil forsøke å utjevne vurderingen fra medstudentene hvis de er
+ enten partiske eller usannsynlige. </li>
+</ul>

0 comments on commit 60c9f51

Please sign in to comment.