Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070318)

  • Loading branch information...
1 parent d8793bf commit 61231d5b66ae1900f7aa1d2c078107728779ffd0 moodler committed Mar 18, 2007
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 install/lang/sk_utf8/installer.php
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfigurácia ukončená';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle so pokusil uložiť súbor s konfiguráciou do koreňového adresára inštalácie Moodle.';
$string['continue'] = 'Pokračovať';
-$string['curlrecommended'] = 'Pre beh sieťových funkcionalít (\"Moodle Networking\") je potřebné nainštalovať voliteľnú knižnicu Curl.';
+$string['curlrecommended'] = 'Pre beh sieťových funkcionalít (\"Moodle Networking\") je treba nainštalovať voliteľnú knižnicu Curl.';
$string['database'] = 'Databáza';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Teraz musíte nastaviť pripojenie k databáze, kam si bude Moodle ukladať väčšinu svojich údajov. Táto databáza môže byť vytvorená inštalátorom automaticky podľa následujúcího nastavenia.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Typ:</b> inštalátor nastaví na \"mysql\"<br />
@@ -60,13 +60,13 @@
$string['dbprefix'] = 'Predpona tabuliek';
$string['dbtype'] = 'Typ';
$string['dbwrongencoding'] = 'Vybraná databáza používa nedoporučené kódovanie $a. Vhodnejšie by bylo používať databázu s kódovaním Unicode (UTF-8). Túto kontrolu môžete preskočiť zaškrtnutím poľa \"Preskočiť test kódovania DB\", môžete však v budúcnosti naraziť na problémy.';
-$string['directorysettingshead'] = 'Potvrďte prosím adresy této inštalace Moodle.';
+$string['directorysettingshead'] = 'Potvrďte prosím adresy tejto inštalácie Moodle.';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Webová adresa</b>:
zadajte úplnu webovú adresu, na ktorej bude Moodle dostupný. Ak sú vaše stránky dostupné na viacerých URL, vyberte z nich tú, ktorú budú vaši študenti používať nejčastejšie. Na konci adresy nepíšte lomítko.
<br />
<br />
<b>Adresár Moodle</b>:
-zadajte úplnu cestu k adresáru s touto inštaláciou. Uistite sa, že sú v nej správne uvedené malé/VEĽKÁ písmená.
+zadajte úplnu cestu k adresáru s touto inštaláciou. Uistite sa, že sú v nej správne uvedené malé/VEĽKÉ písmená.
<br />
<br />
<b>Datový adresár</b>:

0 comments on commit 61231d5

Please sign in to comment.