Permalink
Browse files

Updated files, merged from HEAD

 • Loading branch information...
moodler
moodler committed Sep 5, 2004
1 parent 6472c54 commit 6154173f512a23fb2b3828c4b4461162b6e4af72
Showing with 3,172 additions and 1,254 deletions.
 1. +4 −3 lang/ca/README
 2. +10 −1 lang/ca/auth.php
 3. +13 −1 lang/ca/chat.php
 4. +2 −1 lang/ca/countries.php
 5. +6 −2 lang/ca/editor.php
 6. +20 −4 lang/ca/enrol_flatfile.php
 7. +9 −3 lang/ca/enrol_internal.php
 8. +3 −1 lang/ca/error.php
 9. +5 −1 lang/ca/forum.php
 10. +79 −5 lang/ca/moodle.php
 11. +19 −2 lang/ca/resource.php
 12. +12 −1 lang/ca/wiki.php
 13. +10 −1 lang/cs/auth.php
 14. +13 −1 lang/cs/chat.php
 15. +14 −13 lang/cs/choice.php
 16. +8 −3 lang/cs/editor.php
 17. +13 −1 lang/cs/enrol_flatfile.php
 18. +6 −1 lang/cs/enrol_internal.php
 19. +3 −1 lang/cs/enrol_paypal.php
 20. +3 −1 lang/cs/error.php
 21. +28 −11 lang/cs/exercise.php
 22. +5 −1 lang/cs/forum.php
 23. +9 −7 lang/cs/glossary.php
 24. +81 −10 lang/cs/moodle.php
 25. +44 −2 lang/cs/quiz.php
 26. +20 −3 lang/cs/resource.php
 27. +37 −1 lang/cs/scorm.php
 28. +17 −17 lang/cs/survey.php
 29. +17 −3 lang/cs/wiki.php
 30. +11 −2 lang/de/auth.php
 31. +2 −1 lang/de/block_course_summary.php
 32. +11 −3 lang/de/chat.php
 33. +11 −1 lang/de/choice.php
 34. +246 −245 lang/de/countries.php
 35. +5 −1 lang/de/editor.php
 36. +4 −2 lang/de/error.php
 37. +26 −6 lang/de/exercise.php
 38. +12 −2 lang/de/forum.php
 39. +13 −11 lang/de/glossary.php
 40. +9 −8 lang/de/lesson.php
 41. +82 −3 lang/de/moodle.php
 42. +63 −1 lang/de/quiz.php
 43. +15 −4 lang/de/resource.php
 44. +41 −1 lang/de/scorm.php
 45. +41 −5 lang/de/wiki.php
 46. +713 −709 lang/el/moodle.php
 47. +4 −0 lang/en/admin.php
 48. +4 −0 lang/en/exercise.php
 49. +1 −1 lang/en/glossary.php
 50. +1 −1 lang/en/help/glossary/defaultapproval.html
 51. +4 −1 lang/en/moodle.php
 52. +2 −2 lang/en_us/moodle.php
 53. +45 −0 lang/it/appointment.php
 54. +4 −2 lang/it/auth.php
 55. +1 −1 lang/it/calendar.php
 56. +6 −1 lang/it/chat.php
 57. +2 −1 lang/it/choice.php
 58. +5 −1 lang/it/editor.php
 59. +18 −0 lang/it/enrol_database.php
 60. +13 −1 lang/it/enrol_flatfile.php
 61. +6 −1 lang/it/enrol_internal.php
 62. +3 −1 lang/it/enrol_paypal.php
 63. +3 −1 lang/it/error.php
 64. +5 −1 lang/it/forum.php
 65. +2 −1 lang/it/glossary.php
 66. +0 −7 lang/it/help/scorm/mods.html
 67. +12 −0 lang/it/hotpot.php
 68. +92 −0 lang/it/install.php
 69. +2 −1 lang/it/lesson.php
 70. +40 −3 lang/it/moodle.php
 71. +16 −0 lang/it/questionnaire.php
 72. +15 −2 lang/it/quiz.php
 73. +15 −9 lang/it/resource.php
 74. +2 −1 lang/it/scorm.php
 75. +12 −1 lang/it/wiki.php
 76. +1 −1 lang/ja/README
 77. +1 −1 lang/ja/algebra.php
 78. +13 −13 lang/ja/glossary.php
 79. +11 −10 lang/ja/lesson.php
 80. +12 −4 lang/ja/moodle.php
 81. +3 −3 lang/ja/quiz.php
 82. +44 −0 lang/pl/help/quiz/.#multianswer.html.1.1
 83. +8 −1 lang/ru/README
 84. +6 −1 lang/ru/chat.php
 85. +2 −1 lang/ru/countries.php
 86. +803 −47 lang/ru/docs/faq.html
 87. +13 −1 lang/ru/enrol_flatfile.php
 88. +4 −2 lang/ru/error.php
 89. +6 −5 lang/ru/exercise.php
 90. +5 −1 lang/ru/forum.php
 91. +2 −7 lang/ru/glossary.php
 92. +53 −4 lang/ru/moodle.php
 93. +18 −1 lang/ru/quiz.php
 94. +17 −3 lang/ru/resource.php
View
@@ -55,12 +55,13 @@ quiz.php No assignat
resource.php CENT
scheduler.php No assignat
scorm.php CENT
-survey.php No assignat
+survey.php No assignat
wiki.php CENT
workshop.php No assignat
-admin.php CENT
-auth.php CENT
+admin.php CENT
+auth.php CENT
+enrol_*.php CENT
calendar.php CENT
countries.php CENT
editor.php CENT
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['auth_dbdescription'] = 'Aquest mètode utilitza una taula d\'una base de dades externa per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids. Si el compte és nou, aleshores també es pot copiar en Moodle informació d\'altres camps.';
@@ -16,6 +16,13 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Nom d\'usuari amb accés de lectura a la base de dades';
$string['auth_emaildescription'] = 'La confirmació per correu electrònic és el mètode d\'autenticació per defecte. Quan l\'usuari es registra i tria el seu nom d\'usuari i contrasenya, se li envia un missatge per confirmar les dades. Aquest missatge conté un enllaç segur a una pàgina en la qual l\'usuari pot confirmar el seu compte. En les connexions següents simplement es compara el nom d\'usuari i la contrasenya amb els valors guardats a la base de dades de Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Autenticació basada en el correu electrònic';
+$string['auth_fccreators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès de crear nous cursos. Separeu els diferents grups amb \';\'. Els noms han de ser exactament iguals als del servidor FirstClass. El sistema distingeix majúscules i minúscules.';
+$string['auth_fcdescription'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor FirstClass per comprovar si el nom d\'usuari i la contrasenya són vàlids.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Número de port del servidor (el més comú és el 3333)';
+$string['auth_fchost'] = 'Adreça del servidor FirstClass. Utilitzeu el número IP o el nom del DNS.';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'Contrasenya d\'aquest compte.';
+$string['auth_fctitle'] = 'Utilitza un servidor FirstClass';
+$string['auth_fcuserid'] = 'Userid del compte FirstClass amb conjunt de privilegis de \'Subaministrador\'.';
$string['auth_imapdescription'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor IMAP per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids.';
$string['auth_imaphost'] = 'L\'adreça del servidor IMAP. Ha de ser el número IP, no el nom del DNS.';
$string['auth_imapport'] = 'El número de port del servidor IMAP. Generalment és el 143 o el 993.';
@@ -28,6 +35,7 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès crear nous cursos. Separeu els grups amb \';\'. Generalment una cosa semblant a \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Especifiqueu l\'hoste LDAP en format URL, per exemple \'ldap://ldap.myorg.com/\' o \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Especifiqueu l\'atribut de membre de l\'usuari, quan els usuaris pertanyen a un grup. Generalment \'member\'';
+$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtre utilitzat per nomenar/cercar usuaris. Generalment es defineix quelcom semblant a objectClass=posixAccount. Per defecte objectClass=*, que retorna tots els objectes de LDAP.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Poseu el valor <> 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Passar les dades de l\'usuari (nom, cognoms, adreça...) de LDAP a Moodle. Informació sobre mapatge en /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'L\'atribut utilitzat per anomenar/cercar usuaris. Generalment \'cn\'.';
@@ -54,6 +62,7 @@
$string['auth_nonetitle'] = 'Sense autenticació';
$string['auth_pop3description'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor POP3 per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids.';
$string['auth_pop3host'] = 'L\'adreça del servidor POP3. Ha de ser el número IP, no el nom del DNS.';
+$string['auth_pop3mailbox'] = 'Nom de la bústia amb la qual es fa la connexió (generalment INBOX)';
$string['auth_pop3port'] = 'Número de port del servidor (el 110 és el més habitual)';
$string['auth_pop3title'] = 'Utilitza un servidor POP3';
$string['auth_pop3type'] = 'Tipus de servidor. Si el vostre servidor utilitza seguretat per certificat, trieu pop3cert.';
View
@@ -1,33 +1,45 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['beep'] = 'bip';
$string['chatintro'] = 'Text de presentació';
$string['chatname'] = 'Nom d\'aquesta sala de xat';
$string['chatreport'] = 'Sessions de xat';
$string['chattime'] = 'Pròxim dia i hora de xat';
+$string['configmethod'] = 'El mètode normal de xat implica que els clients contactin regularment el servidor en cerca d\'actualitzacions. No necessita cap configuració i funciona enlloc, però pot crear una càrrega gran al servidor si s\'apleguen molts usuaris. Utilitzar un dimoni servidor requereix accés a l\'intèrpret d\'ordres d\'Unix, però comporta un entorn de xat ràpid i escalable.';
$string['configoldping'] = 'Després de quant temps d\'estar en silenci cal considerar que un usuari ha marxat?';
$string['configrefreshroom'] = 'Freqüència de refresc de la sala de xat (en segons). Posar aquest valor massa baix farà que la sala sembli més ràpida, però pot carregar excessivament el servidor quan hi ha molt gent xerrant.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Freqüència de refresc de la llista d\'usuaris (en segons)';
+$string['configserverhost'] = 'El nom de l\'ordinador on hi ha el dimoni servidor';
+$string['configserverip'] = 'L\'adreça IP numèrica corresponent al mateix ordinador';
+$string['configservermax'] = 'Nombre màxim de clients permesos';
+$string['configserverport'] = 'Número del port que pot utilitzar el dimoni';
$string['currentchats'] = 'Sessions de xat actives';
$string['currentusers'] = 'Usuaris actuals';
$string['deletesession'] = 'Suprimeix aquesta sessió';
$string['deletesessionsure'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquesta sessió?';
$string['donotusechattime'] = 'No publiquis el dia i hora dels xats';
$string['enterchat'] = 'Feu clic aquí per entrar al xat';
$string['errornousers'] = 'No s\'ha pogut trobar cap usuari!';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Aquests paràmetres són efectius <strong>sempre</strong>';
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Aquests paràmetres <strong>només</strong> compten si heu seleccionat \"Dimoni servidor de chat\" en chat_method';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Aquests paràmetres <strong>només</strong> compten si heu seleccionat \"Mètode normal\" en chat_method';
+$string['generalconfig'] = 'Configuració normal';
$string['helpchatting'] = 'Ajuda del xat';
$string['idle'] = 'Inactiu';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a ha fet bip a tothom!';
$string['messagebeepsyou'] = '$a t\'acaba de fer bip!';
$string['messageenter'] = '$a acaba d\'entrar en aquest xat';
$string['messageexit'] = '$a ha abandonat aquest xat';
$string['messages'] = 'Missatges';
+$string['methoddaemon'] = 'Dimoni servidor de xat';
+$string['methodnormal'] = 'Mètode normal';
$string['modulename'] = 'Xat';
$string['modulenameplural'] = 'Xats';
$string['neverdeletemessages'] = 'No suprimeixis mai els missatges';
$string['nextsession'] = 'Pròxima sessió programada';
+$string['noguests'] = 'El xat no està obert a visitants';
$string['nomessages'] = 'No hi ha missatges encara';
$string['repeatdaily'] = 'A la mateixa hora cada dia';
$string['repeatnone'] = 'No es repeteix - publica només la data i hora especificades';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['AD'] = 'Andorra';
@@ -177,6 +177,7 @@
$string['PM'] = 'Saint Pierre i Miquelon';
$string['PN'] = 'Pitcairn';
$string['PR'] = 'Puerto Rico';
+$string['PS'] = 'Palestina';
$string['PT'] = 'Portugal';
$string['PW'] = 'Palau';
$string['PY'] = 'Paraguai';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['about'] = 'Referent a aquest editor';
@@ -8,7 +8,10 @@
$string['address'] = 'Adreça';
$string['alignment'] = 'Alineació';
$string['alternatetext'] = 'Text alternatiu';
-$string['baseline'] = 'Baseline';
+$string['anchorhelp'] = 'Només crea l\'àncora. Heu de crear l\'enllaç a mà.';
+$string['anchorname'] = 'Nom de l\'àncora';
+$string['anchors'] = 'Àncores';
+$string['baseline'] = 'Línia base';
$string['bold'] = 'Negreta';
$string['borderthickness'] = 'Gruix del contorn';
$string['bottom'] = 'Bottom';
@@ -21,6 +24,7 @@
$string['close'] = 'Tanca';
$string['cols'] = 'Cols';
$string['copy'] = 'Copia la selecció';
+$string['createanchor'] = 'Crea àncora';
$string['createfolder'] = 'Crea una carpeta';
$string['createlink'] = 'Insereix un enllaç web';
$string['cut'] = 'Talla la selecció';
View
@@ -1,5 +1,21 @@
-<?php
-$string['enrolname'] = "Fitxer de text";
-$string['filelockedmailsubject'] = "Error important: fitxer d'inscripcions";
-$string['filelockedmail'] = "El procés del cron no pot suprimir el fitxer de text que esteu utilitzant per a les inscripcions (\$a). Generalment això és degut a un error de permisos. Corregiu els permisos per tal que Moodle pugui suprimir el fitxer, o si no es podria tornar a processar repetidament.";
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['description'] = 'Aquest mètode comprova repetidament si hi ha un fitxer de text en una ubicació que especifiqueu i quan hi és el processa. Aquest fitxer ha de tenir un format especial. Pot tenir un aspecte semblant a aquest:
+<pre>
+add, student, 5, CF101
+add, teacher, 6, CF101
+add, teacheredit, 7, CF101
+del, student, 8, CF101
+del, student, 17, CF101
+add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
+</pre>';
+$string['enrolname'] = 'Fitxer de text';
+$string['filelockedmail'] = 'El procés del cron no pot suprimir el fitxer de text que esteu utilitzant per a les inscripcions basades en un fitxer de text ($a). Generalment això és degut a un error de permisos. Corregiu els permisos de manera que Moodle pugui suprimir el fitxer, o si no es podria tornar a processar repetidament.';
+$string['filelockedmailsubject'] = 'Error important: fitxer d\'inscripcions';
+$string['location'] = 'Ubicació del fitxer';
+$string['mailadmin'] = 'Notifica a l\'administrador per correu electrònic';
+$string['mailusers'] = 'Notifica als usuaris per correu electrònic';
+
?>
View
@@ -1,6 +1,12 @@
-<?php
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
-$string['enrolname'] = "Intern";
-?>
+$string['description'] = '<p>Aquest és el mètode per defecte de gestió d\'inscripcions. Bàsicament un estudiant es pot inscriure en un curs de dues maneres:</p>
+<ul>
+<li>Un professor o administrador l\'inscriuen a mà des del menú d\'Administració del curs</li>
+<li>Un curs pot tenir definida una mena de contrasenya, coneguda com a \"clau d\'inscripció\". Qualsevol que conegui aquesta clau pot entrar per si mateix al curs.</li>
+</ul>';
+$string['enrolname'] = 'Intern';
+?>
View
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
$string['erroronline'] = 'Error a la línia $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" és un camp necessari';
+$string['filenotfound'] = 'El fitxer sol·licitat no es pot trobar';
$string['groupalready'] = 'L\'usuari ja pertany al grup $a';
$string['groupunknown'] = 'El grup $a no està associat al curs especificat';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" no és un nom vàlid per a un camp';
@@ -15,5 +16,6 @@
$string['unknowncourse'] = 'El curs \"$a\" és desconegut';
$string['usernotaddederror'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - error desconegut';
$string['usernotaddedregistered'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - ja està registrat';
+$string['usernotavailable'] = 'Els detalls d\'aquest usuari no estan disponibles per a vós.';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
@@ -43,6 +43,7 @@
$string['emptymessage'] = 'El vostre missatge presentava algun problema. Potser l\'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s\'han desat.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Cadascú pot triar subscriure\'s';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Tothom està subscrit a aquest fòrum';
+$string['existingsubscribers'] = 'Subscriptors actuals';
$string['forcesubscribe'] = 'Imposa que tothom estigui subscrit';
$string['forcesubscribeq'] = 'Imposeu que tothom estigui subscrit?';
$string['forum'] = 'Fòrum';
@@ -100,6 +101,7 @@
$string['posts'] = 'Missatges';
$string['posttoforum'] = 'Envia al fòrum';
$string['postupdated'] = 'S\'ha actualitzat el vostre missatge';
+$string['potentialsubscribers'] = 'Subscriptors potencials';
$string['processingdigest'] = 'S\'està processant el resum de correu de l\'usuari $a';
$string['processingpost'] = 'S\'està processant el missatge $a';
$string['prune'] = 'Separa';
@@ -147,6 +149,8 @@
$string['unsubscribe'] = 'Cancel·la la meva subscripció a aquest fòrum';
$string['unsubscribed'] = 'La vostra subscripció ha estat cancel·lada';
$string['unsubscribeshort'] = 'Cancel·la subscripció';
+$string['yesforever'] = 'Sí, per sempre';
+$string['yesinitially'] = 'Sí, inicialment';
$string['youratedthis'] = 'La vostra valoració';
$string['yournewtopic'] = 'Nou tema de debat';
$string['yourreply'] = 'La vostra resposta';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 6154173

Please sign in to comment.