Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Updated files, merged from HEAD

 • Loading branch information...
commit 6154173f512a23fb2b3828c4b4461162b6e4af72 1 parent 6472c54
moodler authored
Showing with 3,172 additions and 1,254 deletions.
 1. +4 −3 lang/ca/README
 2. +10 −1 lang/ca/auth.php
 3. +13 −1 lang/ca/chat.php
 4. +2 −1  lang/ca/countries.php
 5. +6 −2 lang/ca/editor.php
 6. +20 −4 lang/ca/enrol_flatfile.php
 7. +9 −3 lang/ca/enrol_internal.php
 8. +3 −1 lang/ca/error.php
 9. +5 −1 lang/ca/forum.php
 10. +79 −5 lang/ca/moodle.php
 11. +19 −2 lang/ca/resource.php
 12. +12 −1 lang/ca/wiki.php
 13. +10 −1 lang/cs/auth.php
 14. +13 −1 lang/cs/chat.php
 15. +14 −13 lang/cs/choice.php
 16. +8 −3 lang/cs/editor.php
 17. +13 −1 lang/cs/enrol_flatfile.php
 18. +6 −1 lang/cs/enrol_internal.php
 19. +3 −1 lang/cs/enrol_paypal.php
 20. +3 −1 lang/cs/error.php
 21. +28 −11 lang/cs/exercise.php
 22. +5 −1 lang/cs/forum.php
 23. +9 −7 lang/cs/glossary.php
 24. +81 −10 lang/cs/moodle.php
 25. +44 −2 lang/cs/quiz.php
 26. +20 −3 lang/cs/resource.php
 27. +37 −1 lang/cs/scorm.php
 28. +17 −17 lang/cs/survey.php
 29. +17 −3 lang/cs/wiki.php
 30. +11 −2 lang/de/auth.php
 31. +2 −1  lang/de/block_course_summary.php
 32. +11 −3 lang/de/chat.php
 33. +11 −1 lang/de/choice.php
 34. +246 −245 lang/de/countries.php
 35. +5 −1 lang/de/editor.php
 36. +4 −2 lang/de/error.php
 37. +26 −6 lang/de/exercise.php
 38. +12 −2 lang/de/forum.php
 39. +13 −11 lang/de/glossary.php
 40. +9 −8 lang/de/lesson.php
 41. +82 −3 lang/de/moodle.php
 42. +63 −1 lang/de/quiz.php
 43. +15 −4 lang/de/resource.php
 44. +41 −1 lang/de/scorm.php
 45. +41 −5 lang/de/wiki.php
 46. +713 −709 lang/el/moodle.php
 47. +4 −0 lang/en/admin.php
 48. +4 −0 lang/en/exercise.php
 49. +1 −1  lang/en/glossary.php
 50. +1 −1  lang/en/help/glossary/defaultapproval.html
 51. +4 −1 lang/en/moodle.php
 52. +2 −2 lang/en_us/moodle.php
 53. +45 −0 lang/it/appointment.php
 54. +4 −2 lang/it/auth.php
 55. +1 −1  lang/it/calendar.php
 56. +6 −1 lang/it/chat.php
 57. +2 −1  lang/it/choice.php
 58. +5 −1 lang/it/editor.php
 59. +18 −0 lang/it/enrol_database.php
 60. +13 −1 lang/it/enrol_flatfile.php
 61. +6 −1 lang/it/enrol_internal.php
 62. +3 −1 lang/it/enrol_paypal.php
 63. +3 −1 lang/it/error.php
 64. +5 −1 lang/it/forum.php
 65. +2 −1  lang/it/glossary.php
 66. +0 −7 lang/it/help/scorm/mods.html
 67. +12 −0 lang/it/hotpot.php
 68. +92 −0 lang/it/install.php
 69. +2 −1  lang/it/lesson.php
 70. +40 −3 lang/it/moodle.php
 71. +16 −0 lang/it/questionnaire.php
 72. +15 −2 lang/it/quiz.php
 73. +15 −9 lang/it/resource.php
 74. +2 −1  lang/it/scorm.php
 75. +12 −1 lang/it/wiki.php
 76. +1 −1  lang/ja/README
 77. +1 −1  lang/ja/algebra.php
 78. +13 −13 lang/ja/glossary.php
 79. +11 −10 lang/ja/lesson.php
 80. +12 −4 lang/ja/moodle.php
 81. +3 −3 lang/ja/quiz.php
 82. +44 −0 lang/pl/help/quiz/.#multianswer.html.1.1
 83. +8 −1 lang/ru/README
 84. +6 −1 lang/ru/chat.php
 85. +2 −1  lang/ru/countries.php
 86. +803 −47 lang/ru/docs/faq.html
 87. +13 −1 lang/ru/enrol_flatfile.php
 88. +4 −2 lang/ru/error.php
 89. +6 −5 lang/ru/exercise.php
 90. +5 −1 lang/ru/forum.php
 91. +2 −7 lang/ru/glossary.php
 92. +53 −4 lang/ru/moodle.php
 93. +18 −1 lang/ru/quiz.php
 94. +17 −3 lang/ru/resource.php
View
7 lang/ca/README
@@ -55,12 +55,13 @@ quiz.php No assignat
resource.php CENT
scheduler.php No assignat
scorm.php CENT
-survey.php No assignat
+survey.php No assignat
wiki.php CENT
workshop.php No assignat
-admin.php CENT
-auth.php CENT
+admin.php CENT
+auth.php CENT
+enrol_*.php CENT
calendar.php CENT
countries.php CENT
editor.php CENT
View
11 lang/ca/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['auth_dbdescription'] = 'Aquest mètode utilitza una taula d\'una base de dades externa per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids. Si el compte és nou, aleshores també es pot copiar en Moodle informació d\'altres camps.';
@@ -16,6 +16,13 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Nom d\'usuari amb accés de lectura a la base de dades';
$string['auth_emaildescription'] = 'La confirmació per correu electrònic és el mètode d\'autenticació per defecte. Quan l\'usuari es registra i tria el seu nom d\'usuari i contrasenya, se li envia un missatge per confirmar les dades. Aquest missatge conté un enllaç segur a una pàgina en la qual l\'usuari pot confirmar el seu compte. En les connexions següents simplement es compara el nom d\'usuari i la contrasenya amb els valors guardats a la base de dades de Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Autenticació basada en el correu electrònic';
+$string['auth_fccreators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès de crear nous cursos. Separeu els diferents grups amb \';\'. Els noms han de ser exactament iguals als del servidor FirstClass. El sistema distingeix majúscules i minúscules.';
+$string['auth_fcdescription'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor FirstClass per comprovar si el nom d\'usuari i la contrasenya són vàlids.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Número de port del servidor (el més comú és el 3333)';
+$string['auth_fchost'] = 'Adreça del servidor FirstClass. Utilitzeu el número IP o el nom del DNS.';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'Contrasenya d\'aquest compte.';
+$string['auth_fctitle'] = 'Utilitza un servidor FirstClass';
+$string['auth_fcuserid'] = 'Userid del compte FirstClass amb conjunt de privilegis de \'Subaministrador\'.';
$string['auth_imapdescription'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor IMAP per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids.';
$string['auth_imaphost'] = 'L\'adreça del servidor IMAP. Ha de ser el número IP, no el nom del DNS.';
$string['auth_imapport'] = 'El número de port del servidor IMAP. Generalment és el 143 o el 993.';
@@ -28,6 +35,7 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès crear nous cursos. Separeu els grups amb \';\'. Generalment una cosa semblant a \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Especifiqueu l\'hoste LDAP en format URL, per exemple \'ldap://ldap.myorg.com/\' o \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Especifiqueu l\'atribut de membre de l\'usuari, quan els usuaris pertanyen a un grup. Generalment \'member\'';
+$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtre utilitzat per nomenar/cercar usuaris. Generalment es defineix quelcom semblant a objectClass=posixAccount. Per defecte objectClass=*, que retorna tots els objectes de LDAP.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Poseu el valor <> 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Passar les dades de l\'usuari (nom, cognoms, adreça...) de LDAP a Moodle. Informació sobre mapatge en /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'L\'atribut utilitzat per anomenar/cercar usuaris. Generalment \'cn\'.';
@@ -54,6 +62,7 @@
$string['auth_nonetitle'] = 'Sense autenticació';
$string['auth_pop3description'] = 'Aquest mètode utilitza un servidor POP3 per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids.';
$string['auth_pop3host'] = 'L\'adreça del servidor POP3. Ha de ser el número IP, no el nom del DNS.';
+$string['auth_pop3mailbox'] = 'Nom de la bústia amb la qual es fa la connexió (generalment INBOX)';
$string['auth_pop3port'] = 'Número de port del servidor (el 110 és el més habitual)';
$string['auth_pop3title'] = 'Utilitza un servidor POP3';
$string['auth_pop3type'] = 'Tipus de servidor. Si el vostre servidor utilitza seguretat per certificat, trieu pop3cert.';
View
14 lang/ca/chat.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['beep'] = 'bip';
@@ -7,9 +7,14 @@
$string['chatname'] = 'Nom d\'aquesta sala de xat';
$string['chatreport'] = 'Sessions de xat';
$string['chattime'] = 'Pròxim dia i hora de xat';
+$string['configmethod'] = 'El mètode normal de xat implica que els clients contactin regularment el servidor en cerca d\'actualitzacions. No necessita cap configuració i funciona enlloc, però pot crear una càrrega gran al servidor si s\'apleguen molts usuaris. Utilitzar un dimoni servidor requereix accés a l\'intèrpret d\'ordres d\'Unix, però comporta un entorn de xat ràpid i escalable.';
$string['configoldping'] = 'Després de quant temps d\'estar en silenci cal considerar que un usuari ha marxat?';
$string['configrefreshroom'] = 'Freqüència de refresc de la sala de xat (en segons). Posar aquest valor massa baix farà que la sala sembli més ràpida, però pot carregar excessivament el servidor quan hi ha molt gent xerrant.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Freqüència de refresc de la llista d\'usuaris (en segons)';
+$string['configserverhost'] = 'El nom de l\'ordinador on hi ha el dimoni servidor';
+$string['configserverip'] = 'L\'adreça IP numèrica corresponent al mateix ordinador';
+$string['configservermax'] = 'Nombre màxim de clients permesos';
+$string['configserverport'] = 'Número del port que pot utilitzar el dimoni';
$string['currentchats'] = 'Sessions de xat actives';
$string['currentusers'] = 'Usuaris actuals';
$string['deletesession'] = 'Suprimeix aquesta sessió';
@@ -17,6 +22,10 @@
$string['donotusechattime'] = 'No publiquis el dia i hora dels xats';
$string['enterchat'] = 'Feu clic aquí per entrar al xat';
$string['errornousers'] = 'No s\'ha pogut trobar cap usuari!';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Aquests paràmetres són efectius <strong>sempre</strong>';
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Aquests paràmetres <strong>només</strong> compten si heu seleccionat \"Dimoni servidor de chat\" en chat_method';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Aquests paràmetres <strong>només</strong> compten si heu seleccionat \"Mètode normal\" en chat_method';
+$string['generalconfig'] = 'Configuració normal';
$string['helpchatting'] = 'Ajuda del xat';
$string['idle'] = 'Inactiu';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a ha fet bip a tothom!';
@@ -24,10 +33,13 @@
$string['messageenter'] = '$a acaba d\'entrar en aquest xat';
$string['messageexit'] = '$a ha abandonat aquest xat';
$string['messages'] = 'Missatges';
+$string['methoddaemon'] = 'Dimoni servidor de xat';
+$string['methodnormal'] = 'Mètode normal';
$string['modulename'] = 'Xat';
$string['modulenameplural'] = 'Xats';
$string['neverdeletemessages'] = 'No suprimeixis mai els missatges';
$string['nextsession'] = 'Pròxima sessió programada';
+$string['noguests'] = 'El xat no està obert a visitants';
$string['nomessages'] = 'No hi ha missatges encara';
$string['repeatdaily'] = 'A la mateixa hora cada dia';
$string['repeatnone'] = 'No es repeteix - publica només la data i hora especificades';
View
3  lang/ca/countries.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['AD'] = 'Andorra';
@@ -177,6 +177,7 @@
$string['PM'] = 'Saint Pierre i Miquelon';
$string['PN'] = 'Pitcairn';
$string['PR'] = 'Puerto Rico';
+$string['PS'] = 'Palestina';
$string['PT'] = 'Portugal';
$string['PW'] = 'Palau';
$string['PY'] = 'Paraguai';
View
8 lang/ca/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['about'] = 'Referent a aquest editor';
@@ -8,7 +8,10 @@
$string['address'] = 'Adreça';
$string['alignment'] = 'Alineació';
$string['alternatetext'] = 'Text alternatiu';
-$string['baseline'] = 'Baseline';
+$string['anchorhelp'] = 'Només crea l\'àncora. Heu de crear l\'enllaç a mà.';
+$string['anchorname'] = 'Nom de l\'àncora';
+$string['anchors'] = 'Àncores';
+$string['baseline'] = 'Línia base';
$string['bold'] = 'Negreta';
$string['borderthickness'] = 'Gruix del contorn';
$string['bottom'] = 'Bottom';
@@ -21,6 +24,7 @@
$string['close'] = 'Tanca';
$string['cols'] = 'Cols';
$string['copy'] = 'Copia la selecció';
+$string['createanchor'] = 'Crea àncora';
$string['createfolder'] = 'Crea una carpeta';
$string['createlink'] = 'Insereix un enllaç web';
$string['cut'] = 'Talla la selecció';
View
24 lang/ca/enrol_flatfile.php
@@ -1,5 +1,21 @@
-<?php
-$string['enrolname'] = "Fitxer de text";
-$string['filelockedmailsubject'] = "Error important: fitxer d'inscripcions";
-$string['filelockedmail'] = "El procés del cron no pot suprimir el fitxer de text que esteu utilitzant per a les inscripcions (\$a). Generalment això és degut a un error de permisos. Corregiu els permisos per tal que Moodle pugui suprimir el fitxer, o si no es podria tornar a processar repetidament.";
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+
+
+$string['description'] = 'Aquest mètode comprova repetidament si hi ha un fitxer de text en una ubicació que especifiqueu i quan hi és el processa. Aquest fitxer ha de tenir un format especial. Pot tenir un aspecte semblant a aquest:
+<pre>
+add, student, 5, CF101
+add, teacher, 6, CF101
+add, teacheredit, 7, CF101
+del, student, 8, CF101
+del, student, 17, CF101
+add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
+</pre>';
+$string['enrolname'] = 'Fitxer de text';
+$string['filelockedmail'] = 'El procés del cron no pot suprimir el fitxer de text que esteu utilitzant per a les inscripcions basades en un fitxer de text ($a). Generalment això és degut a un error de permisos. Corregiu els permisos de manera que Moodle pugui suprimir el fitxer, o si no es podria tornar a processar repetidament.';
+$string['filelockedmailsubject'] = 'Error important: fitxer d\'inscripcions';
+$string['location'] = 'Ubicació del fitxer';
+$string['mailadmin'] = 'Notifica a l\'administrador per correu electrònic';
+$string['mailusers'] = 'Notifica als usuaris per correu electrònic';
+
?>
View
12 lang/ca/enrol_internal.php
@@ -1,6 +1,12 @@
-<?php
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
-$string['enrolname'] = "Intern";
-?>
+$string['description'] = '<p>Aquest és el mètode per defecte de gestió d\'inscripcions. Bàsicament un estudiant es pot inscriure en un curs de dues maneres:</p>
+<ul>
+<li>Un professor o administrador l\'inscriuen a mà des del menú d\'Administració del curs</li>
+<li>Un curs pot tenir definida una mena de contrasenya, coneguda com a \"clau d\'inscripció\". Qualsevol que conegui aquesta clau pot entrar per si mateix al curs.</li>
+</ul>';
+$string['enrolname'] = 'Intern';
+?>
View
4 lang/ca/error.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
$string['erroronline'] = 'Error a la línia $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" és un camp necessari';
+$string['filenotfound'] = 'El fitxer sol·licitat no es pot trobar';
$string['groupalready'] = 'L\'usuari ja pertany al grup $a';
$string['groupunknown'] = 'El grup $a no està associat al curs especificat';
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" no és un nom vàlid per a un camp';
@@ -15,5 +16,6 @@
$string['unknowncourse'] = 'El curs \"$a\" és desconegut';
$string['usernotaddederror'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - error desconegut';
$string['usernotaddedregistered'] = 'No s\'ha afegit l\'usuari \"$a\" - ja està registrat';
+$string['usernotavailable'] = 'Els detalls d\'aquest usuari no estan disponibles per a vós.';
?>
View
6 lang/ca/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
@@ -43,6 +43,7 @@
$string['emptymessage'] = 'El vostre missatge presentava algun problema. Potser l\'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s\'han desat.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Cadascú pot triar subscriure\'s';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Tothom està subscrit a aquest fòrum';
+$string['existingsubscribers'] = 'Subscriptors actuals';
$string['forcesubscribe'] = 'Imposa que tothom estigui subscrit';
$string['forcesubscribeq'] = 'Imposeu que tothom estigui subscrit?';
$string['forum'] = 'Fòrum';
@@ -100,6 +101,7 @@
$string['posts'] = 'Missatges';
$string['posttoforum'] = 'Envia al fòrum';
$string['postupdated'] = 'S\'ha actualitzat el vostre missatge';
+$string['potentialsubscribers'] = 'Subscriptors potencials';
$string['processingdigest'] = 'S\'està processant el resum de correu de l\'usuari $a';
$string['processingpost'] = 'S\'està processant el missatge $a';
$string['prune'] = 'Separa';
@@ -147,6 +149,8 @@
$string['unsubscribe'] = 'Cancel·la la meva subscripció a aquest fòrum';
$string['unsubscribed'] = 'La vostra subscripció ha estat cancel·lada';
$string['unsubscribeshort'] = 'Cancel·la subscripció';
+$string['yesforever'] = 'Sí, per sempre';
+$string['yesinitially'] = 'Sí, inicialment';
$string['youratedthis'] = 'La vostra valoració';
$string['yournewtopic'] = 'Nou tema de debat';
$string['yourreply'] = 'La vostra resposta';
View
84 lang/ca/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -13,6 +13,7 @@
$string['activityselect'] = 'Seleccioneu aquesta activitat per moure-la a un altre lloc';
$string['activitysince'] = 'Activitat des de $a';
$string['add'] = 'Afegeix';
+$string['addactivity'] = 'Afegeix una activitat...';
$string['addadmin'] = 'Afegeix administrador';
$string['addcreator'] = 'Afegeix un creador de cursos';
$string['added'] = 'S\'ha afegit $a';
@@ -25,6 +26,7 @@
$string['addnewcategory'] = 'Afegeix una nova categoria';
$string['addnewcourse'] = 'Afegeix un nou curs';
$string['addnewuser'] = 'Afegeix un nou usuari';
+$string['addresource'] = 'Afegeix un recurs...';
$string['address'] = 'Adreça';
$string['addstudent'] = 'Afegeix un estudiant';
$string['addteacher'] = 'Afegeix un professor';
@@ -39,8 +41,10 @@
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Configureu l\'aparença i el funcionament del lloc';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Configureu les variables que afecten el funcionament general del lloc';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definiu cursos i categories i assigneu-los persones';
+$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Definiu els paràmetres bàsics de l\'editor HTML';
$string['adminhelpedituser'] = 'Navegueu per la llista de comptes d\'usuari i editeu-los';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Trieu el mètode intern o extern de control d\'inscripció';
+$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Explora els registres d\'entrades fracassades';
$string['adminhelplanguage'] = 'Comproveu i editeu el paquet de llenguatge actual';
$string['adminhelplogs'] = 'Navegueu pels registres de tota l\'activitat d\'aquest lloc';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Gestioneu els blocs instal·lats i els seus paràmetres';
@@ -55,6 +59,8 @@
$string['administration'] = 'Administració';
$string['administrator'] = 'Administrador';
$string['administrators'] = 'Administradors';
+$string['administratorsall'] = 'Tots els administradors';
+$string['administratorsandteachers'] = 'Administradors i professors';
$string['advancedfilter'] = 'Filtre avançat';
$string['again'] = 'una altra vegada';
$string['all'] = 'Tots';
@@ -65,8 +71,10 @@
$string['alllogs'] = 'Tots els registres';
$string['allow'] = 'Permet';
$string['allowguests'] = 'Aquest curs permet entrar als usuaris visitants';
+$string['allowinternal'] = 'Permet també els mètodes interns';
$string['allownot'] = 'No permetis';
$string['allparticipants'] = 'Tots els participants';
+$string['allteachers'] = 'Tots els professors';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Només pot contenir lletres o números';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Ja se us ha confirmat el registre';
@@ -128,6 +136,7 @@
$string['checklanguage'] = 'Comprova l\'idioma';
$string['choose'] = 'Tria';
$string['choosecourse'] = 'Tria un curs';
+$string['chooseenrolmethod'] = 'Mètode d\'inscripció principal';
$string['chooselivelogs'] = 'O observeu els registres en directe';
$string['chooselogs'] = 'Trieu quins registres voleu veure';
$string['choosereportfilter'] = 'Tria un filtre per a l\'informe';
@@ -141,12 +150,14 @@
$string['complete'] = 'Complet';
$string['configallowunenroll'] = 'Si seleccioneu \"Sí\", aleshores els estudiants poden esborrar-se ells mateixos dels cursos quan vulguin.
En cas contrari no els és permès i aquest procés és controlat únicament pels professors i els administradors.';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'En les activitats de la pàgina principal d\'aquest lloc, cal considerar com a estudiants TOTS els usuaris? Si la vostra resposta és \"Sí\", aleshores es permetrà participar com a estudiants en aquestes activitats tots els usuaris que hagin confirmat el seu compte. Si la resposta es \"No\", aleshores només podran prendre part en aquestes activitats aquells usuaris que ja siguin participants d\'algun curs. Només poden actuar com a professors d\'aquestes activitats de la pàgina principal els administradors i aquells professors que hi siguin assignats.';
$string['configautologinguests'] = 'Cal connectar un usuari automàticament com a visitant quan entra en un curs que permet l\'accés als visitants?';
$string['configcachetext'] = 'En llocs grans o llocs que utilitzen filtres de text, aquest paràmetre pot accelerar realment les coses. S\'emmagatzemen còpies del text ja processat durant el temps que s\'especfica aquí. Si configureu un temps massa breu, de fet el funcionament es pot alentir una mica, però si configureu un temps massa llarg pot implicar que els texts triguin massa a refrescar-se (amb nous enllaços, per exemple).';
$string['configcountry'] = 'Si definiu aquí un país, quedarà seleccionat per defecte en els nous comptes. Deixeu-lo en blanc per forçar els usuaris a triar un país.';
$string['configdebug'] = 'Si l\'activeu, s\'incrementaran els informes d\'errors de PHP i apareixeran més avisos. Això només és útil per a desenvolupadors.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Si esteu utilitzant autenticació per correu electronic, aquest es el període de temps durant el qual s\'acceptarà la resposta de l\'usuari. Després d\'aquest períde, els comptes no confirmats se suprimiran.';
$string['configdigestmailtime'] = 'La gent que vulgui els correus en format resum els rebrà una vegada al dia. Aquest paràmetre controla a quina hora s\'enviarà el resum diari (l\'enviarà el següent cron que s\'executi després d\'aquesta hora).';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Determinats usuaris visualitzaran informació sobre intents d\'entrada fracassats.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Aquest commutador habilitarà l\'RSS en tot el lloc. Per veure realment cap canvi haureu d\'habilitar també l\'RSS en cada mòdul: aneu als paràmetres dels mòduls en el menú de configuració.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'No està disponible perquè l\'RSS està inhabilitat en tot el lloc. Per habilitar-lo, aneu a les variables en el menú de configuració.';
$string['configerrorlevel'] = 'Trieu la quantitat d\'avisos de PHP que voleu visualitzar. La millor elecció sol ser Normal.';
@@ -167,16 +178,20 @@
$string['configlanglist'] = 'Deixeu en blanc per permetre que els usuaris triïn qualsevol dels idiomes d\'aquesta instal·lació de Moodle. També podeu escurçar el menú d\'idiomes introduint una llista separada per comes amb els codis dels idiomes que vulgueu. Per exemple: ca,es_es,en,fr,it.';
$string['configlangmenu'] = 'Trieu si voleu visualitzar o no el menú d\'idioma de propòsit general a la pàgina inicial, pàgina d\'entrada, etc. Això no afecta la possibilitat que l\'usuari especifiqui l\'idioma de preferència al seu perfil.';
$string['configlocale'] = 'Trieu un <i>locale</i> per al lloc - això afectarà el format i idioma de les dates. Heu de tenir les dades d\'aquest <i>locale</i> instal·lades al sistema operatiu. (ex: ca_ES donarà \'dilluns\', en_US donarà \'monday\' o es_ES donarà \'lunes\'). Si no sabeu què triar deixeu-lo en blanc.';
+$string['configloginhttps'] = 'Si activeu aquest paràmetre Moodle farà servir una connexió segura https només a la pagina d\'entrada (per aconseguir una entrada segura) i tot seguit tornarà als URL http normals que són més ràpids. ALERTA: aquest paràmetre requereix que l\'https estigui habilitat en el servidor web; si no està habilitat podríeu restar fora sense opció d\'entrar al lloc.';
$string['configloglifetime'] = 'Especifiqueu aquí el temps que voleu mantenir els registres d\'activitat dels usuaris. Els registres més vells se suprimiran automàticament. És millor mantenir els registres tan de temps com es pugui, per si els necessiteu, però si teniu el servidor molt ocupat i experimenteu problemes de rendiment, val més que escurceu la vida dels registres.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Si els estudiants no han entrat durant molt de temps, se\'ls dóna de baixa dels cursos automàticament. Aquest paràmetre especifica el límit de temps.';
$string['configmaxbytes'] = 'Especifiqueu la mida màxima que poden tenir els fitxers que es pengen en aquest lloc. Aquest paràmetre està limitat pel paràmetre de PHP upload_max_filesize i pel paràmetre d\'Apache LimitRequestBody. Al seu torn, maxbytes limita el rang de mides que es poden triar dins de cada curs o per a cada mòdul.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Especifiqueu el temps que tenen els usuaris per revisar els enviaments dels fòrums, la retroacció dels diaris, etc. Generalment 30 minuts és una bona opció.';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Els correus de vegades s\'envien a nom d\'un usuari (p. ex. els missatges dels fòrums). L\'adreça de correu que especifiqueu aquí s\'utilitzarà en el \"From\" en els casos en què els destinataris no haurien de poder contestar directament a l\'usuari (p. ex. quan un usuari tria de mantenir oculta la seva adreça).';
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Si es registren els intents d\'entrada fracassats, se\'n poden enviar notificacions per correu electrònic. Qui hauria de rebre aquestes notificacions.';
+$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Si s\'activen les notificacions sobre intents d\'entrada fracassats, quants intents d\'un usuari o adreça IP cal registrar per enviar la notificació.';
$string['configopentogoogle'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, llavors Google podrà entrar al vostre lloc com a Visitant. A més a més, la gent que vagi a parar al vostre lloc a través d\'una recerca en Google, hi entrarà automàticament com a Visitant. Adoneu-vos que això només proporciona accés transparent als cursos que permeten l\'accés als visitants. ';
$string['configproxyhost'] = 'Si aquest <B>servidor</B> accedeix a la xarxa a través d\'un intermediari (<i>proxy</i>, p. e. un tallafocs), escriviu aquí el nom del servidor intermediari i el port. En cas contrari deixeu-lo en blanc.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle pot fer servir un nivell addicional de seguretat a l\'hora d\'acceptar dades dels formularis web. Si habiliteu aquesta opció, la variable HTTP_REFERER del navegador es compara amb l\'adreça real del formulari. Això pot causar problemes en molt pocs casossi l\'usuari fa servir un tallafocs (p. e. Zonealarm) configurat per eliminar l\'HTTP_REFERER del tràfic web. Els símptomes són que us quedeu encallats en un formulari. Si els vostres usuaris tenen problemes amb la pàgina d\'entrada, per exemple, potser vodreu inhabilitar aquest paràmetre, tot i que això podria deixar el vostre lloc més obert als atacs de força bruta que intenten esbrinar una contrasenya. En cas de dubte deixeu aquest paràmetre configurat com \'\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Aquest paràmetre personalitza el nom de la galeta utilitzada per les sessions de Moodle. Això és opcional, i només resulta útil per evitar que es confonguin les galetes quan hi ha més d\'una còpia de Moodle executant-se dins del mateix lloc web.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Quan els usuaris que han entrat en aquest lloc estan inactius molt de temps (no carreguen pàgines) llavors se\'l fa sortir automàticament (se\'ls tanca la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps poden estar inactius.';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Tots aquests estudiants i professors apareixeran a la llista de participants del lloc. Qui podrà veure aquesta llista de participants?';
$string['configslasharguments'] = 'Els fitxers (fitxers d\'imatges, fitxers penjats, etc.) passen a través d\'un script que utilitza arguments separats per barres (la segona opció aquí). Aquest mètode facilita que els fitxers restin més fàcilment a la memòria cau dels navegadors, servidors intermediaris, etc. Malauradament alguns servidors PHP no permeten aquest mètode, així que si teniu problemes per veure fitxers penjats o imatges (p. e. les fotos dels usuaris), poseu aquesta variable en la primera opció.';
$string['configsmtphosts'] = 'Escriviu el nom complet d\'un o més servidors locals de SMTP que Moodle ha d\'utilitzar per enviar correu (ex: \'mail.a.com\' or \'mail.a.com;mail.b.com\'). Si el deixeu en blanc, Moodle utilitzarà el mètode PHP per defecte per enviar correu.';
$string['configsmtpuser'] = 'Si dalt heu especificat un servidor SMTP i aquest requereix autenticació, introduïu aquí el nom d\'usuari i la contrasenya.';
@@ -199,6 +214,7 @@
$string['copyingzipfile'] = 'S\'està copiant el fitxer zip';
$string['copyrightnotice'] = 'Copyright';
$string['cost'] = 'Cost';
+$string['costdefault'] = 'Cost per defecte';
$string['country'] = 'País';
$string['course'] = 'Curs';
$string['courseavailable'] = 'Aquest curs està disponible per als estudiants';
@@ -219,7 +235,7 @@
$string['createaccount'] = 'Crea el meu compte';
$string['createfolder'] = 'Crea una carpeta en $a';
$string['createuserandpass'] = 'Crea un nou nom d\'usuari i una contrasenya per entrar-hi';
-$string['createziparchive'] = 'crea un fitxer zip';
+$string['createziparchive'] = 'Comprimeix-los en un fitxer zip';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'S\'estan creant categories i preguntes';
$string['creatingcoursemodules'] = 'S\'estan creant els mòduls del curs';
$string['creatingevents'] = 'S\'estan creant els esdeveniments';
@@ -231,6 +247,7 @@
$string['creatingtemporarystructures'] = 'S\'estan creant estructures temporals';
$string['creatingusers'] = 'S\'estan creant els usuaris';
$string['creatingxmlfile'] = 'S\'està creant el fitxer XML';
+$string['currency'] = 'Moneda';
$string['currentcourseadding'] = 'Curs actual, s\'hi estan afegint dades';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Curs actual, primer se suprimirà';
$string['currentlanguage'] = 'Idioma actual';
@@ -245,6 +262,7 @@
$string['databaseupgradebackups'] = 'La versió de les còpies de seguretat és ara $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'La versió dels blocs és ara $a';
$string['databaseupgrades'] = 'S\'està actualitzant la base de dades';
+$string['date'] = 'Data';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Data - començant pel més recent';
$string['datemostrecentlast'] = 'Data - el més recent al final';
$string['day'] = 'dia';
@@ -276,6 +294,8 @@
$string['deletingolddata'] = 'S\'estan suprimint dades antigues';
$string['department'] = 'Departament';
$string['description'] = 'Descripció';
+$string['detailedless'] = 'Menys detallat';
+$string['detailedmore'] = 'Més detallat';
$string['disable'] = 'Inhabilitar';
$string['displayingfirst'] = 'Només es mostren els primers $a->count $a->things ';
$string['displayingrecords'] = 'S\'estan visualitzant $a registres';
@@ -289,17 +309,33 @@
$string['duplicate'] = 'Duplica';
$string['duplicatinga'] = 'S\'està duplicant: $a';
$string['duplicatingain'] = 'S\'està duplicant $a->what en $a->in';
+$string['edhelpbgcolor'] = 'Definiu el color de fons de l\'àrea d\'edició<br />Exemples de valors vàlids: #ffffff o white.';
+$string['edhelpcleanword'] = 'Aquest paràmetre habilita o inhabilita el filtre específic per a format de Word.';
+$string['edhelpenablespelling'] = 'Habiliteu o inhabiliteu la verificació de l\'ortografia. Si l\'habiliteu, cal tenir instal·lat <strong>aspell</strong> al servidor.';
+$string['edhelpfontfamily'] = 'La propietat font-family és una llista de noms de famílies de fonts o noms genèrics de famílies. Els noms de famílies s\'han de separar amb comes.';
+$string['edhelpfontlist'] = 'Definiu els tipus de lletra utilitzats en el menú desplegable de l\'editor.';
+$string['edhelpfontsize'] = 'La mida de lletra per defecte defineix la mida d\'un tipus de lletra.<br />Per exemple són valors vàlids els següents: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = 'Edita $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Edita els paràmetres del curs';
$string['editfiles'] = 'Edita fitxers';
$string['editgroupprofile'] = 'Edita el perfil del grup';
$string['editinga'] = 'S\'està editant $a';
$string['editmyprofile'] = 'Edita perfil';
+$string['editorbgcolor'] = 'Color de fons';
+$string['editorcleanonpaste'] = 'Neteja l\'HTML del Word en enganxar';
+$string['editorcommonsettings'] = 'Paràmetres comuns';
+$string['editordefaultfont'] = 'Lletra per defecte';
+$string['editorenablespelling'] = 'Activa la verificació de l\'ortografia';
+$string['editorfontlist'] = 'Llista de tipus de lletra';
+$string['editorfontsize'] = 'Mida de lletra per defecte';
+$string['editorresettodefaults'] = 'Restaura valors per defecte';
+$string['editorsettings'] = 'Paràmetres de l\'editor';
$string['editsummary'] = 'Edita un resum';
$string['editthisactivity'] = 'Edita aquesta activitat';
$string['editthiscategory'] = 'Edita aquesta categoria';
$string['edituser'] = 'Edita els comptes d\'usuari';
$string['email'] = 'Correu electrònic';
+$string['emailactive'] = 'Correu electrònic activat';
$string['emailagain'] = 'Correu electrònic (una altra vegada)';
$string['emailconfirm'] = 'Confirmació del compte';
$string['emailconfirmation'] = '$a->firstname,
@@ -324,11 +360,13 @@
$string['emaildigestoff'] = 'Sense resum (un correu per cada missatge dels fòrums)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Assumptes (correu diari només amb els assumptes)';
$string['emaildisable'] = 'Aquesta adreça de correu està inhabilitada.';
+$string['emaildisableclick'] = 'Feu clic aquí per inhabilitar l\'enviament de correu a aquesta adreça';
$string['emaildisplay'] = 'Mostra el correu electrònic';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Permet només als altres membres del curs veure la meva adreça de correu';
$string['emaildisplayno'] = 'Oculta a tothom la meva adreça de correu electrònic';
$string['emaildisplayyes'] = 'Permet que tothom vegi la meva adreça de correu';
$string['emailenable'] = 'Aquesta adreça de correu està habilitada.';
+$string['emailenableclick'] = 'Feu clic aquí per tornar a habilitar l\'enviament de correu a aquesta adreça';
$string['emailexists'] = 'Aquesta adreça de correu ja està registrada.';
$string['emailformat'] = 'Format del correu';
$string['emailmustbereal'] = 'Nota: l\'adreça de correu ha de ser una adreça real';
@@ -355,8 +393,10 @@
<p>Se us ha enviat un correu amb la contrasenya nova a la vostra adreça: <b>$a->email</b>.
<p>La contrasenya nova s\'ha generat automàticament - potser voldreu <a href=$a->link>canviar-la</a> per una altra més fàcil de recordar.';
$string['enable'] = 'Habilita';
+$string['encryptedcode'] = 'Codi xifrat';
$string['enrolledincourse'] = 'Inscrit al curs ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'No inscrit al curs ';
+$string['enrollfirst'] = 'Per poder usar aquestes activitats del lloc abans heu d\'estar inscrits en algun dels cursos';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Aneu a inscriure-us en aquest curs.<br />Esteu segur que voleu fer això?';
$string['enrolmentkey'] = 'Clau d\'inscripció';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Aquest curs requereix una clau d\'inscripció - una contrasenya<br />d\'un sol ús que us ha d\'haver proporcionat $a';
@@ -365,13 +405,18 @@
(Una pista: comença per \'$a\'';
$string['enrolmentnew'] = 'Nova inscripció en $a';
+$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user s\'ha inscrit al curs \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Les inscripcions manuals no estan habilitades';
+$string['enrolmentnotyet'] = 'No podeu accedir a aquest curs fins<br />$a';
$string['enrolments'] = 'Inscripcions';
+$string['enrolperiod'] = 'Període d\'inscripció';
$string['entercourse'] = 'Feu clic per entrar en aquest curs';
$string['enteremailaddress'] = 'Introduïu la vostra adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre\'n una de nova per correu electrònic.';
+$string['entries'] = 'Entrades';
$string['error'] = 'Error';
$string['errortoomanylogins'] = 'Heu superat el nombre màxim d\'intents d\'entrada. Reinicieu el vostre navegador.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'No esteu confirmat perquè s\'ha esdevingut un error. Si heu arribat aquí fent clic en un enllaç d\'un missatge de correu assegureu-vos que la línia del missatge no estava trencada o continuava a sota. En aquest cas probablement ahaureu de copiar i enganxar per reconstruir correctament l\'enllaç.';
+$string['everybody'] = 'Tothom';
$string['executeat'] = 'Executa a';
$string['existing'] = 'Existent';
$string['existingadmins'] = 'Administradors actuals';
@@ -381,7 +426,10 @@
$string['existingcreators'] = 'Creadors de cursos actuals';
$string['existingstudents'] = 'Estudiants inscrits';
$string['existingteachers'] = 'Professors actuals';
+$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts intents d\'entrada fracassats des de la darrera vegada';
+$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts intents d\'entrada fracassats d\'un total de $a->accounts comptes';
$string['feedback'] = 'Retroacció';
+$string['file'] = 'Fitxer';
$string['filemissing'] = 'Falta $a';
$string['files'] = 'Fitxers';
$string['filesfolders'] = 'Fitxers/carpetes';
@@ -399,6 +447,7 @@
$string['forgotten'] = 'Heu oblidat el nom d\'usuari o la contrasenya?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'Format HTML';
+$string['formatmarkdown'] = 'Format Markdown';
$string['formatplain'] = 'Format text';
$string['formatsocial'] = 'Format social';
$string['formattext'] = 'Autoformat Moodle';
@@ -484,6 +533,7 @@
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Els temes ocults són completament invisibles';
$string['hide'] = 'Oculta';
$string['hidepicture'] = 'Oculta imatge ';
+$string['hidesettings'] = 'Oculta paràmetres';
$string['hits'] = 'Peticions';
$string['hitsoncourse'] = 'Peticions en $a->coursename per $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Peticions d\'avui en $a->coursename per $a->username';
@@ -513,6 +563,7 @@
$string['institution'] = 'Institució';
$string['invalidemail'] = 'L\'adreça de correu no és vàlida';
$string['invalidlogin'] = 'Entrada incorrecta, si us plau torneu a intentar-ho';
+$string['ip_address'] = 'Adreça IP';
$string['jumpto'] = 'Salta a...';
$string['keep'] = 'Manté';
$string['langltr'] = 'Escriptura d\'esquerra a dreta';
@@ -537,6 +588,7 @@
$string['loggedinas'] = 'Heu entrat com $a';
$string['loggedinnot'] = 'No heu entrat';
$string['login'] = 'Entrada';
+$string['login_failure_logs'] = 'Registre d\'entrades fracassades';
$string['loginas'] = 'Entra com';
$string['loginguest'] = 'Entra com a visitant';
$string['loginsite'] = 'Entra en aquest lloc';
@@ -557,6 +609,9 @@
$string['loginusing'] = 'Entreu aquí amb el vostre nom d\'usuari i la contrasenya corresponent';
$string['logout'] = 'Sortida';
$string['logs'] = 'Registres';
+$string['mailadmins'] = 'Informa administradors';
+$string['mailstudents'] = 'Informa estudiantat';
+$string['mailteachers'] = 'Informa professorat';
$string['mainmenu'] = 'Menú principal';
$string['makeafolder'] = 'Crea una carpeta';
$string['makeeditable'] = 'Si feu \'$a\' editable pel procés del servidor web (p.e. apache), aleshores podreu editar aquest fitxer directament en aquesta pàgina';
@@ -598,9 +653,10 @@
$string['modified'] = 'Modificat';
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Aneu a suprimir completament el mòdul \'$a\'. Això suprimirà tots els registres de la base de dades associats amb aquest mòdul d\'activitats. Esteu SEGUR que voleu continuar?';
$string['moduledeletefiles'] = 'S\'han suprimit tots els registres de la base de dades associats amb el mòdul \'$a->module\'. Per tal de completar la supressió (i impedir que el mòdul es reinstal·li automàticament), ara hauríeu de suprimir aquest directori del servidor: $a->directory';
-$string['modulesetup'] = 'S\'estan configurant les taules del mòdul';
+$string['modulesetup'] = 'S\'estan configurant les taules de mòduls';
$string['modulesuccess'] = 'S\'han configurat correctament les taules $a';
$string['moodleversion'] = 'Versió de Moodle';
+$string['more'] = 'més';
$string['mostrecently'] = 'més recent';
$string['move'] = 'Mou';
$string['movecategoryto'] = 'Mou categoria a:';
@@ -612,7 +668,7 @@
$string['moveleft'] = 'Mou a l\'esquerra';
$string['moveright'] = 'Mou a la dreta';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Mou els cursos seleccionats a...';
-$string['movetoanotherfolder'] = 'Mou a una altra carpeta';
+$string['movetoanotherfolder'] = 'Mou-los a una altra carpeta';
$string['moveup'] = 'amunt';
$string['mustconfirm'] = 'Necessiteu confirmar el vostre registre';
$string['mycourses'] = 'Els meus cursos';
@@ -651,6 +707,7 @@
$string['newusers'] = 'Nous usuaris';
$string['next'] = 'Següent';
$string['no'] = 'No';
+$string['nobody'] = 'Ningú';
$string['nocoursesfound'] = 'No s\'ha trobat cap curs que contingui les paraules \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'No hi ha cursos en aquesta categoria';
$string['noexistingadmins'] = 'No hi ha administradors: això és un error seriós i mai no hauríeu d\'haver vist aquest missatge.';
@@ -677,11 +734,17 @@
$string['notenrolled'] = '$a no està inscrit en aquest curs.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Nota: els usuaris d\'un curs s\'han de restaurar quan es restauren les dades d\'usuaris. Aquest paràmetre s\'ha canviat automàticament.';
$string['nothingnew'] = 'Cap novetat des de l\'última entrada';
+$string['noticenewerbackup'] = 'Aquesta còpia de seguretat ha estat creada amb Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) i és més nova que la vostra instal·lació de Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Això pot donar lloc a algunes inconsistències perquè no es pot garantir la compatibilitat de les còpies cap enrere.';
+$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, usuari: $a->info';
+$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Podeu veure aquí aquests registres: $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors';
+$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Heus ací una llista d\'intents fracassats d\'entrada en $a des de la darrera notificació';
+$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Notificació d\'entrades fracassades';
$string['notincluded'] = 'No inclòs';
$string['notingroup'] = 'Heu de ser part d\'un grup per veure aquesta activitat.';
$string['nousersmatching'] = 'No s\'han trobat usuaris que coincideixin amb \'$a\'';
$string['nousersyet'] = 'Encara no hi ha usuaris';
$string['now'] = 'ara';
+$string['numattempts'] = '$a intents fracassats d\'entrada';
$string['numberweeks'] = 'Nombre de setmanes/temes';
$string['numdays'] = '$a dies';
$string['numhours'] = '$a hores';
@@ -698,7 +761,6 @@
$string['other'] = 'Altre';
$string['outline'] = 'Esquema';
$string['page'] = 'Pàgina';
-$string['parentlanguage'] = 'es';
$string['participants'] = 'Participants';
$string['password'] = 'Contrasenya';
$string['passwordchanged'] = 'S\'ha canviat la contrasenya';
@@ -766,6 +828,7 @@
$string['returningtosite'] = 'Torneu a aquest lloc?';
$string['revert'] = 'Torna';
$string['role'] = 'Rol';
+$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Nombre d\'articles RSS recents';
$string['rsstype'] = 'RSS d\'aquesta activitat';
$string['savechanges'] = 'Desa els canvis';
@@ -810,15 +873,21 @@
$string['showonlyweek'] = 'Mostra només la setmana $a';
$string['showrecent'] = 'Mostra l\'activitat recent';
$string['showreports'] = 'Mostra informes d\'activitat';
+$string['showsettings'] = 'Mostra paràmetres';
$string['showtheselogs'] = 'Mostra aquests registres';
$string['since'] = 'Des de';
+$string['sincelast'] = 'des de la darrera entrada';
$string['site'] = 'Lloc';
+$string['siteerrors'] = 'Errors del lloc';
$string['sitefiles'] = 'Fitxers del lloc';
$string['sitelogs'] = 'Registres del lloc';
$string['sitenews'] = 'Notícies del lloc';
+$string['sitepartlist0'] = 'Per veure la llista de participants del lloc heu de ser professor del lloc';
+$string['sitepartlist1'] = 'Per veure la llista de participants del lloc heu de ser professor';
$string['sites'] = 'Llocs';
$string['sitesection'] = 'Inclou una secció de tema';
$string['sitesettings'] = 'Paràmetres del lloc';
+$string['siteteachers'] = 'Professors del lloc';
$string['size'] = 'Mida';
$string['sizeb'] = 'bytes';
$string['sizegb'] = 'Gb';
@@ -828,6 +897,7 @@
$string['someallowguest'] = 'Alguns cursos poden permetre l\'accés de visitants';
$string['someerrorswerefound'] = 'Falta informació o és incorrecta. Teniu els detalls més avall.';
$string['sortby'] = 'Ordena per';
+$string['specifyname'] = 'Heu d\'especificar un nom.';
$string['startdate'] = 'Data d\'inici del curs';
$string['startsignup'] = 'Comenceu creant-vos un compte d\'usuari!';
$string['state'] = 'Comarca/Província';
@@ -838,6 +908,7 @@
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A %%B %%d';
+$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
@@ -845,6 +916,7 @@
$string['stringsnotset'] = 'Les cadenes següents no estan definides en $a';
$string['studentnotallowed'] = 'No podeu entrar en aquest curs com a \'$a\'';
$string['students'] = 'Estudiants';
+$string['studentsandteachers'] = 'Estudiants i professors';
$string['subcategories'] = 'Subcategories';
$string['success'] = 'Èxit';
$string['summary'] = 'Resum';
@@ -884,6 +956,7 @@
$string['unenrolme'] = 'Cancel·la la meva inscripció en $a';
$string['unenrolsure'] = 'Esteu segur que voleu cancel·lar la inscripció de: $a en aquest curs?';
$string['unknowncategory'] = 'Categoria desconeguda';
+$string['unlimited'] = 'Il·limitat';
$string['unpacking'] = 'S\'està desempaquetant $a';
$string['unsafepassword'] = 'Aquesta contrasenya no és segura, proveu-ne una altra';
$string['unusedaccounts'] = 'Als comptes no utilitzats més de $a dies se\'ls cancel·la automàticament la inscripció al curs.';
@@ -913,6 +986,7 @@
$string['userdeleted'] = 'S\'ha suprimit aquest compte d\'usuari';
$string['userdescription'] = 'Descripció';
$string['userfiles'] = 'Fitxers d\'usuari';
+$string['userlist'] = 'Llista d\'usuaris';
$string['username'] = 'Nom d\'usuari';
$string['usernameexists'] = 'Aquest nom d\'usuari ja existeix, trieu-ne un altre';
$string['usernotconfirmed'] = 'No s\'ha pogut confirmar $a';
View
21 lang/ca/resource.php
@@ -1,12 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['addresource'] = 'Afegeix un recurs';
$string['chooseafile'] = 'Trieu o pengeu un fitxer';
+$string['chooseparameter'] = 'Trieu un paràmetre';
$string['configdefaulturl'] = 'Aquest valor s\'utilitza per omplir per defecte el camp URL quan s\'està creant un nou recurs basat en URL.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, tots els recursos externs (pàgines web, fitxers HTML penjats) seran processats pels filtres definits en aquest lloc (p. e. s\'hi podran afegir enllaços automàtics a un glossari). Activar aquesta opció pot alentir significativament les pàgines dels cursos; utilitzeu-la amb precaució i només si realment la necessiteu.';
$string['configframesize'] = 'Quan una pàgina web o un fitxer penjat es visualitzen dins d\'un marc, aquest valor és la mida (en píxels) del marc superior (el que conté la navegació).';
+$string['configparametersettings'] = 'Defineix el valor per defecte de la secció de configuració de Paràmetres quan s\'afegeixen alguns nous recursos. Després de la primera vegada esdevé una preferència individual de l\'usuari.';
$string['configpopup'] = 'Quan s\'està afegint un nou recurs que es pugui visualitzar en una finestra emergent, aquesta opció ha d\'estar habilitada per defecte?';
$string['configpopupdirectories'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte els enllaços del directori del navegador?';
$string['configpopupheight'] = 'Quina alçada han de tenir per defecte les noves finestres emergents?';
@@ -17,18 +19,22 @@
$string['configpopupstatus'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte la barra d\'estat?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Les finestres emergents han de mostrar per defecte la barra d\'eines?';
$string['configpopupwidth'] = 'Quina amplada han de tenir per defecte les noves finestres emergents?';
+$string['configsecretphrase'] = 'Aquesta frase secreta s\'utilitza per produir un valor de codi xifrat que es pot enviar a alguns recursos com a paràmetre. El codi xifrat és el valor md5 de l\'adreça IP de l\'usuari concatenada amb la frase secreta. Això permet que el recurs de destinació verifiqui la connexió per a més seguretat.';
$string['configwebsearch'] = 'Quan s\'està afegint un URL com a pàgina web o com a enllaç web, aquesta ubicació s\'ofereix a l\'usuari per ajudar-lo a cercar l\'URL que desitgi.';
+$string['configwindowsettings'] = 'Defineix el valor per defecte de la secció de configuració de la Finestra quan s\'afegeixen alguns nous recursos. Després de la primera vegada esdevé una preferència individual de l\'usuari.';
$string['directlink'] = 'Enllaç directe a aquest fitxer';
$string['directoryinfo'] = 'Es visualitzaran tots els fitxers del directori escollit.';
+$string['display'] = 'Finestra';
$string['editingaresource'] = 'S\'està editant un recurs';
+$string['encryptedcode'] = 'Codi xifrat';
$string['example'] = 'Exemple';
-$string['examplereference'] = 'Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
$string['exampleurl'] = 'http://www.example.com/somedirectory/somefile.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Ha sorgit un error quan s\'intentava recuperar la pàgina web (probablement l\'URL és erroni).';
$string['fetcherror'] = 'Ha sorgit un error quan s\'intentava recuperar la pàgina web.';
$string['fetchservererror'] = 'Ha sorgit un error quan s\'intentava recuperar la pàgina web (probablement un error de programa).</p>';
$string['filename'] = 'Nom del fitxer';
$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics a recursos';
+$string['frameifpossible'] = 'Posa el recurs en un marc per mantenir visible la navegació local';
$string['fulltext'] = 'Text complet';
$string['htmlfragment'] = 'Fragment HTML';
$string['maindirectory'] = 'Directori principal';
@@ -50,6 +56,10 @@
$string['note'] = 'Nota';
$string['notefile'] = 'Per penjar més fitxers al curs (de manera que apareguin en aquesta llista) feu servir l\'<a href=$a >Gestor de fitxers</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Heu de triar un tipus. Torneu enrere i proveu una altra vegada.';
+$string['pagedisplay'] = 'Visualitza aquest recurs dins de la finestra actual';
+$string['pagewindow'] = 'La mateixa finestra';
+$string['parameter'] = 'Paràmetre';
+$string['parameters'] = 'Paràmetres';
$string['popupresource'] = 'Aquest recurs ha d\'aparèixer en una finestra emergent.';
$string['popupresourcelink'] = 'Si no, feu clic aquí: $a';
$string['resourcetype'] = 'Tipus de recurs';
@@ -62,5 +72,12 @@
$string['resourcetype7'] = 'Programa';
$string['resourcetype8'] = 'Text wiki';
$string['resourcetype9'] = 'Directori';
+$string['resourcetypedirectory'] = 'Visualitza un directori';
+$string['resourcetypefile'] = 'Enllaça un fitxer o lloc web';
+$string['resourcetypehtml'] = 'Compon una pàgina web';
+$string['resourcetypelabel'] = 'Insereix una etiqueta';
+$string['resourcetypetext'] = 'Compon una pàgina de text';
+$string['searchweb'] = 'Cerca una pàgina web';
+$string['variablename'] = 'Nom de variable';
?>
View
13 lang/ca/wiki.php
@@ -1,9 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['action'] = '-- Acció --';
$string['administration'] = 'Administració';
+$string['allowremovepages'] = 'Permet suprimir pàgines';
+$string['allowrevertchanges'] = 'Permet desfer canvis en massa';
+$string['allowsetpage'] = 'Permet definir els indicadors de pàgina';
+$string['allowstrippages'] = 'Permet estripar pàgines';
$string['attachments'] = 'Fitxers adjunts';
$string['author'] = 'Autor';
$string['authorfieldpattern'] = 'Patró del camp d\'autor';
@@ -33,6 +37,7 @@
$string['deleteversionserror'] = 'Introduïu un nombre correcte de versions.';
$string['diff'] = 'Diff';
$string['differences'] = 'Diferències entre les versions $a->new_ver i $a->old_ver de: $a->pagename.';
+$string['disablecamel'] = 'Inhabilitat els enllaços CamelCase';
$string['disabledpage'] = 'Actualment aquesta pàgina no està disponible.';
$string['doesnotexist'] = 'Aquesta pàgina encara no existeix. Podeu fer clic en el botó Edita si voleu crear-la.';
$string['downloadaszip'] = 'Fitxer zip descarregable';
@@ -107,6 +112,7 @@
$string['nowikicreated'] = 'No s\'han creat entrades en aquest wiki';
$string['of'] = 'de';
$string['offline'] = 'OFFLINE';
+$string['optional'] = 'opcional';
$string['orphanedpage'] = 'Pàgina òrfena';
$string['orphanedpages'] = 'Pàgines òrfenes';
$string['otherwikis'] = 'Altres Wikis';
@@ -145,6 +151,11 @@
$string['strippages'] = 'Estripar pàgines';
$string['studentadminoptions'] = 'Opcions d\'administració per als estudiants';
$string['submit'] = 'Tramet';
+$string['tabattachments'] = 'Adjunts';
+$string['tabedit'] = 'Edició';
+$string['tabinfo'] = 'Història';
+$string['tablinks'] = 'Enllaços';
+$string['tabview'] = 'Visualització';
$string['thanksforcontribution'] = 'Gràcies per la vostra col·laboració';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'No hi ha cap enllaç que meni a aquesta pàgina.';
$string['updatedpages'] = 'Pàgines actualitzades';
View
11 lang/cs/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['auth_dbdescription'] = 'Tato metoda používá tabulku v externí databázi ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné. Při vytváření nového účtu mohou být informace z dalších polí zkopírovány do databáze Moodle.';
@@ -16,6 +16,13 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Uživatelské jméno s právy číst externí databázi';
$string['auth_emaildescription'] = 'Potvrzení emailem je přednastavená metoda ověřování. Při registraci si uživatel vybere vlastní uživatelské jméno a heslo. Poté je na jeho adresu odeslán email obsahující zabezpečený odkaz na stránku, kde potvrdí zadané údaje. Při dalším přihlášení se již ověřuje pouze zadané uživatelské jméno a heslo proti hodnotě uložené v databázi Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Ověření na základě emailu';
+$string['auth_fccreators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Skupiny oddělujte středníkem. Názvy musí být zadány přesně jako na FirstClass serveru a záleží na malých/VELKÝCH písmenech.';
+$string['auth_fcdescription'] = 'Tato metoda používá k ověřovaní uživatelského jména a hesla FirstClass server.';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Port na serveru (nejpoužívanější je 3333)';
+$string['auth_fchost'] = 'Adresa serveru FirstClass. Vložte IP adresu nebo DNS název.';
+$string['auth_fcpasswd'] = 'Heslo pro účet uvedený výše.';
+$string['auth_fctitle'] = 'Používat FirstClass';
+$string['auth_fcuserid'] = 'Userid pro FirstClass účet s nastaveným právem \'Subadministrator\'';
$string['auth_imapdescription'] = 'Tato metoda používá IMAP server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_imaphost'] = 'Adresa serveru IMAP. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS jméno serveru!';
$string['auth_imapport'] = 'Číslo portu IMAP servere. Většinou bývá 143 nebo 993.';
@@ -28,6 +35,7 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Jednotlivé skupiny oddělujte středníkem. Příklad: \'cn=ucitele,ou=zamestnanci,o=naseskola\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Zadejte URL serveru LDAP. Například \'ldap://ldap.naseskola.cz/\' nebo \'ldaps://ldap.naseskola.cz/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Určete atribut člena skupiny (user member attribute), pokud uživatel patří do skupiny. Většinou \'member\'';
+$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr použitý při pojmenovávání/vyhledávání uživatelů. Většinou nastavíte něco jako objectClass=posixAccount . Výchozí hodnota objectClass=* vrátí všechny objekty z LDAP.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zadejte hodnotu <> 0 pokud chcete prohledávat uživatele v subkontextech.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Aktualizovat informace o uživateli (příjmení, křestní jméno, adresa...) z LDAP serveru do Moodle. Pro mapování viz /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atribut použitý pro pojmenování a vyhledávání uživatelů. Většinou \'cn\'.';
@@ -46,6 +54,7 @@
$string['auth_nonetitle'] = 'Bez ověření';
$string['auth_pop3description'] = 'Tato metoda používá POP3 server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_pop3host'] = 'Adresa POP3 serveru. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS název!';
+$string['auth_pop3mailbox'] = 'Název poštovní složky (mailbox), se kterou se má navázat spojení (většinou INBOX).';
$string['auth_pop3port'] = 'Číslo portu POP3 serveru (většinou 110)';
$string['auth_pop3title'] = 'Použití POP3 serveru';
$string['auth_pop3type'] = 'Typ serveru. Pokud váš server používá zabezpečení pomocí certifikátů, zvolte pop3cert.';
View
14 lang/cs/chat.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // chat.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['beep'] = 'prozvonit';
@@ -7,9 +7,14 @@
$string['chatname'] = 'Název této místnosti';
$string['chatreport'] = 'Chatování';
$string['chattime'] = 'Příští chat';
+$string['configmethod'] = 'Při normálním chatu se aktualizují klienti při spojení se serverem. Tato metoda nikde nevyžaduje žádnou další konfiguraci, ale může vést k velkému zatížení serveru při větším množství chatařů. Použití démona na serveru vyžaduje přístup k Unix shellu, ale umožňuje vytvořit rychlé a škálovatelné chatovací prostředí.';
$string['configoldping'] = 'Po jak dlouhém mlčení se má předpokládat, že uživatel již odešel?';
$string['configrefreshroom'] = 'Po kolika vteřinách se má místnost sama aktualizovat (obnovovat - refresh). Nastavením malé hodnoty se sice chatování může zrychlit, ovšem na úkor zvýšené zátěže vašeho webového serveru, obzvláště při velkém počtu chatařů.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Po kolika vteřinách se má aktualizovat seznam uživatelů?';
+$string['configserverhost'] = 'Název počítače (hostname), na kterém je umístěn démon';
+$string['configserverip'] = 'Číselná IP adresa odpovídající výše uvedenému názvu počítače';
+$string['configservermax'] = 'Největší možný počet povolených klientů';
+$string['configserverport'] = 'Port použitý démonem na serveru';
$string['currentchats'] = 'Probíhající chatování';
$string['currentusers'] = 'Stávající uživatelé';
$string['deletesession'] = 'Odstranit toto chatování';
@@ -17,6 +22,10 @@
$string['donotusechattime'] = 'Nezveřejňovat čas chatování';
$string['enterchat'] = 'Klikněte zde pro vstup do chatu';
$string['errornousers'] = 'Nemohu najít žádné uživatele!';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Tato nastavení působí <strong>vždy</strong>';
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Tato nastavení působí <strong>pouze</strong> pokud máte vybránu chat_method \"Chat démon na serveru\"';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Tato nastavení působí <strong>pouze</strong> pokud máte vybránu chat_method \"Normální metoda\"';
+$string['generalconfig'] = 'Obecná konfigurace';
$string['helpchatting'] = 'Nápověda k chatování';
$string['idle'] = 'Nečinný';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a někoho prozvání!';
@@ -24,10 +33,13 @@
$string['messageenter'] = '$a právě vstoupil do tohoto chatu';
$string['messageexit'] = '$a opustil tento chat';
$string['messages'] = 'Zprávy';
+$string['methoddaemon'] = 'Chat démon na serveru';
+$string['methodnormal'] = 'Normální metoda';
$string['modulename'] = 'Chat';
$string['modulenameplural'] = 'Chatování';
$string['neverdeletemessages'] = 'Nikdy neodstraňovat zprávy';
$string['nextsession'] = 'Příští naplánované chatování';
+$string['noguests'] = 'Tento chat není otevřen pro hosty';
$string['nomessages'] = 'Zatím žádné zprávy';
$string['repeatdaily'] = 'Ve stejný čas každý den';
$string['repeatnone'] = 'Bez opakování - zveřejnit pouze určený čas';
View
27 lang/cs/choice.php
@@ -1,32 +1,33 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
-$string['allowupdate'] = 'Umo¾nit aktualizaci hlasování';
+$string['allowupdate'] = 'Umo¾nit aktualizaci ankety';
$string['answered'] = 'Zodpovìzeno';
-$string['choice'] = 'Hlasování $a';
-$string['choiceclose'] = 'A¾ do';
-$string['choicename'] = 'Název hlasování';
-$string['choiceopen'] = 'Otevøené';
-$string['choicetext'] = 'Text hlasování';
-$string['modulename'] = 'Hlasování';
-$string['modulenameplural'] = 'Hlasování';
+$string['choice'] = 'Anketa $a';
+$string['choiceclose'] = 'Do';
+$string['choicename'] = 'Název ankety';
+$string['choiceopen'] = 'Od';
+$string['choicetext'] = 'Text ankety';
+$string['havetologin'] = 'Pøed odesláním va¹í odpovìdi se musíte pøihlásit';
+$string['modulename'] = 'Anketa';
+$string['modulenameplural'] = 'Ankety';
$string['mustchooseone'] = 'Pøed ulo¾ením musíte vybrat odpovìï. ®ádné zmìny nebyly ulo¾eny.';
$string['notanswered'] = 'Dosud nezodpovìzeno';
$string['notopenyet'] = 'Je mi líto, tato èinnost není a¾ do $a dostupná';
$string['privacy'] = 'Dùvìrnost výsledkù';
$string['publish'] = 'Zveøejnit výsledky';
$string['publishafteranswer'] = 'Ukázat výsledky studentùm poté, co odpoví';
-$string['publishafterclose'] = 'Ukázat výsledky studentùm a¾ po uzavøení hlasování';
+$string['publishafterclose'] = 'Ukázat výsledky studentùm a¾ po uzavøení ankety';
$string['publishalways'] = 'V¾dy zobrazovat výsledky studentùm';
$string['publishanonymous'] = 'Zveøejnit výsledky anonymnì, nezobrazovat jména studentù';
$string['publishnames'] = 'Zveøejnit výsledky vèetnì jmen studentù a jejich volby';
$string['publishnot'] = 'Nezobrazovat výsledky studentùm';
$string['responses'] = 'Odpovìdí';
$string['responsesto'] = 'Odpovìdi na $a';
-$string['savemychoice'] = 'Ulo¾it mou volbu';
-$string['showunanswered'] = 'Zobrazit sloupec ';
-$string['timerestrict'] = 'Omezit odpovídání na tuto dobu';
+$string['savemychoice'] = 'Ulo¾it mou odpovìï';
+$string['showunanswered'] = 'Zobrazit sloupec \'Dosud nezodpovìzeno\'';
+$string['timerestrict'] = 'Omezit odpovídání na dobu';
$string['viewallresponses'] = 'Zobrazit $a odpovìdí';
?>
View
11 lang/cs/editor.php
@@ -1,5 +1,6 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // editor.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+
$string['about'] = 'O tomto editoru';
$string['absbottom'] = 'Úplnì dolù (absbottom)';
@@ -7,6 +8,9 @@
$string['address'] = 'Adresa';
$string['alignment'] = 'Zarovnání';
$string['alternatetext'] = 'Alternativní text';
+$string['anchorhelp'] = 'Tímto vytváøíte pouze návì¹tí. Stále sem musíte ruènì nadefinovat odkaz.';
+$string['anchorname'] = 'Název návì¹tí';
+$string['anchors'] = 'Návì¹tí';
$string['baseline'] = 'Úèaøí (baseline)';
$string['bold'] = 'Tuènì';
$string['borderthickness'] = 'Tlou¹»ka ohranièení';
@@ -20,6 +24,7 @@
$string['close'] = 'Zavøít';
$string['cols'] = 'Sloupcù';
$string['copy'] = 'Kopírovat výbìr';
+$string['createanchor'] = 'Vytvoøit návì¹tí';
$string['createfolder'] = 'Vytvoøit slo¾ku';
$string['createlink'] = 'Vlo¾it odkaz';
$string['cut'] = 'Vyjmout výbìr';
@@ -78,8 +83,8 @@
$string['removelink'] = 'Odstranit odkaz';
$string['rename'] = 'Pøejmenovat';
$string['right'] = 'Vpravo';
-$string['rows'] = 'Øádkù';
$string['righttoleft'] = 'Zprava doleva';
+$string['rows'] = 'Øádkù';
$string['selectcolor'] = 'Výbìr barvy';
$string['selection'] = 'Výbìr';
$string['showhelp'] = 'Nápovìda k pou¾ívání editoru';
@@ -102,4 +107,4 @@
$string['wordclean'] = 'Vyèistit HTML z Wordu';
$string['zip'] = 'ZIP';
-?>
+?>
View
14 lang/cs/enrol_flatfile.php
@@ -1,9 +1,21 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['description'] = 'Tato metoda bude opakovaně kontrolovat a zpracovávat speciálně formátovaný textový soubor, jehož umístění zde určíte. Soubor může mít strukturu podobnou téhle:
+<pre>
+add, student, 5, CF101
+add, teacher, 6, CF101
+add, teacheredit, 7, CF101
+del, student, 8, CF101
+del, student, 17, CF101
+add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
+</pre>';
$string['enrolname'] = 'Ze souboru';
$string['filelockedmail'] = 'Textovy soubor, ktery pouzivate pro zapisy ($a), nemuze byt odstranen procesem cron. Vetsinou je to zpusobeno spatne nastavenymi pravy. Prosim, opravte prava tak, aby mohl Moodle tento soubor odstranit. Jinak muze dochazet k jeho opakovanemu zpracovani.';
$string['filelockedmailsubject'] = 'Dulezita chyba: Soubor se zapisy';
+$string['location'] = 'Umítění souboru';
+$string['mailadmin'] = 'Upozornit správce emailem';
+$string['mailusers'] = 'Upozornit uživatele emailem';
?>
View
7 lang/cs/enrol_internal.php
@@ -1,7 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['description'] = 'Toto je výchozí forma zápisů do kurzů. Existují dva základní způsoby, jak se mohou studenti zapsat do určitých kurzů:
+<ul>
+<li>Učitel nebo správce může studenty zapsat do kurzů ručně pomocí nabídky Správa v příslušných kurzech.</li>
+<li>Libovolný kurz může mít definováno vstupní heslo známé jako \"klíč k zápisu\". Kdokoliv, kdo zná toto heslo, může se sám stát účastníkem příslušeného kurzu.</li>
+</ul>';
$string['enrolname'] = 'Interní zápis';
?>
View
4 lang/cs/enrol_paypal.php
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+$string['business'] = 'Emailová adresa vašeho obchodního Paypal účtu';
+$string['description'] = 'Modul \"Platba přes Paypal\" vám umožňuje nastavovat placené kurzy. Je-li cena kurzu nastavena na nulu, nejsou zájemci o zapsání do kurzu vyzývání k žádné platbě. Můžete rovněž nastavit výchozí cenu všech kurzů na vašich stránkách a ceny jednotlivých kurzů pak nastavovat individuálně. Cena nastavená v kurzu má přednost před cenou nastavenou pro celé stránky.';
$string['enrolname'] = 'Platba přes Paypal';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Poslat platbu přes službu Paypal';
View
4 lang/cs/error.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // error.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['coursegroupunknown'] = 'Nebyl určen kurz odpovídající skupině $a';
$string['erroronline'] = 'Chyba na řádku $a';
$string['fieldrequired'] = '$a je povinné pole';
+$string['filenotfound'] = 'Je mi líto, požadovaný soubor nebyl nalezen';
$string['groupalready'] = 'Uživatel už je členem skupiny $a';
$string['groupunknown'] = 'Skupina $a nebyla přidružena k určenému kurzu';
$string['invalidfieldname'] = '$a není platný název pole';
@@ -15,5 +16,6 @@
$string['unknowncourse'] = 'Neznámý kurz s názvem ';
$string['usernotaddederror'] = 'Uživatel nebyl přidán - neznámá chyba';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Uživatel nebyl přidán - již registrován';
+$string['usernotavailable'] = 'Informace o tomto uživateli vám nejsou dostupné.';
?>
View
39 lang/cs/exercise.php
@@ -1,15 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['absent'] = 'Chybí';
$string['accumulative'] = 'Nahromaděný';
$string['action'] = 'Akce';
$string['ago'] = 'Před $a';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Největší možný počet bodů: $a';
$string['amend'] = 'Doplňte';
$string['amendassessmentelements'] = 'Doplňte položky hodnocení';
$string['amendtitle'] = 'Doplňte ';
+$string['analysis'] = 'Rozbor';
$string['assess'] = 'Hodnotit';
$string['assessed'] = 'Hodnoceno';
$string['assessment'] = 'Hodnocení';
@@ -23,15 +23,17 @@
Pokud tak uděláte, nezapomeňte také upravit své hodnocení.<br />
To můžete provést kliknutím na odkaz Přehodnotit uvedený níže.';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Čeká se na hodnocení od $a';
-$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Čeká se na vyjádření od $a';
$string['clearlateflag'] = 'Smazat příznak Zpožděno';
$string['comment'] = 'Komentář';
+$string['comparisonofassessments'] = 'Srovnání hodnocení';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Potvrďte odstranění tohoto $a';
$string['correct'] = 'Opravte';
+$string['count'] = 'Počet';
$string['criterion'] = 'Kritérium';
$string['deadline'] = 'Uzávěrka';
$string['deadlineis'] = 'Uzávěrka je $a';
$string['delete'] = 'Odstranit';
+$string['deletesubmissionwarning'] = 'Upozornění: toto řešení je již hodnoceno ($a-krát).<br />Rozhodně vám jej doporučujeme NEODSTRAŇOVAT. ';
$string['deleting'] = 'Odstraňuje se';
$string['description'] = 'Popis';
$string['descriptionofexercise'] = 'Při zadávání úkolu je popis cvičení
@@ -57,17 +59,21 @@
$string['exerciseassessments'] = 'Hodnocení cvičení';
$string['exercisefeedback'] = 'Cvičení - zpětná vazba';
$string['exercisesubmissions'] = 'Řešení';
+$string['fair'] = 'Slušný';
$string['generalcomment'] = 'Obecný komentář';
$string['good'] = 'Dobrý';
$string['gradeassessment'] = 'Bodové ohodnocení';
$string['gradeforassessment'] = 'Body pro hodnocení';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Body za hodnocení, které dělají $a';
$string['gradeforsubmission'] = 'Body za řešení';
-$string['gradetable'] = 'Bodovací tabulka';
+$string['gradetable'] = 'Bodová tabulka';
+$string['gradinggrade'] = 'Body za bodování';
$string['gradingstrategy'] = 'Bodovací strategie';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Zpracování více řešení';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skrýt jména před studenty';
$string['incorrect'] = 'Nesprávně';
+$string['late'] = 'Pozdě';
+$string['lax'] = 'Nedbalý';
$string['leaguetable'] = 'Ligová tabulka odevzdaných prací';
$string['mail1'] = 'Vas ukol \'$a\' hodnotil ';
$string['mail2'] = 'Poznamky a body lze videt v zadani cviceni \'$a\'';
@@ -75,7 +81,12 @@
$string['mail6'] = 'Vase hodnoceni ukolu \'$a\' bylo posouzeno';
$string['mail7'] = 'Komentare, které uvedl $a, lze videt v zadani tohoto cviceni';
$string['managingassignment'] = 'Správa cvičení';
+$string['maximum'] = 'Maximum';
+$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Největší možný počet bodů za hodnocení studenty: $a';
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Největší možný počet bodů za řešení: $a';
$string['maximumsize'] = 'Největší možná velikost';
+$string['mean'] = 'Průměr';
+$string['minimum'] = 'Minimum';
$string['modulename'] = 'Cvičení';
$string['modulenameplural'] = 'Cvičení';
$string['movingtophase'] = 'Přechází se do fáze $a';
@@ -84,16 +95,15 @@
$string['nosubmissions'] = 'Žádná řešení';
$string['notassessedyet'] = 'Dosud nehodnoceno';
$string['notavailable'] = 'Není k dispozici';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Povšimněte si, že bodování je rozděleno do několika &quot;položek hodnocení&quot;.<br />Tím se dosáhne toho, že bodování je snadnější a celistvější. Jako učitel musíte přidat tyto <br />položky ještě před zpřístupněním úkolu studentům. To uděláte tak,<br />že kliknete na úkol v kurzu - budete vyzváni k přidání<br />těchto položek hodnocení. Jejich počet můžete měnit na obrazovce Upravit úkol,<br /> samy položky mohou být upraveny na stránce &quot;Správa úkolů&quot;.';
-$string['noteonstudentassessments'] = '{Body od studenta/Body od učitele}';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Povšimněte si, že bodování je rozděleno do několika \"položek hodnocení\".<br />Tím se dosáhne toho, že bodování je snadnější a celistvější. Jako učitel musíte přidat tyto <br />položky ještě před zpřístupněním úkolu studentům. To uděláte tak,<br />že kliknete na úkol v kurzu - budete vyzváni k přidání<br />těchto položek hodnocení. Jejich počet můžete měnit na obrazovce Upravit úkol,<br /> samy položky mohou být upraveny na stránce \"Správa úkolů\".';
+$string['noteongradinggrade'] = 'Tyto body jsou měřítkem, jak dobře vaše hodnocení souhlasí s hodnocením vaší práce, které vypracoval $a. Čím vyšší je počet bodů, tím jsou si hodnocení bližší.';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Body od studenta/Body za bodování}';
$string['notgraded'] = 'Nebodováno';
$string['notitlegiven'] = 'Titulek neuveden';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Nyní prosím proveďte vlastní hodnocení části práce, kterou odevzdal $a.<br />
-Hodnotící formulář zpočátku obsahuje stejné bodování jako <br />
-studentský formulář. Měli byste provést úpravy a doplnění, které považujete za nezbytné,<br />
-a kliknout na jedno z tlačítek ve spodní části stránky.';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Počet komentářů, položek hodnocení, bodů, kritérií nebo kategorií v oddílu';
+$string['numberofcriterionelements'] = 'Počet kritérií musí být větší než jedno.';
$string['numberofentries'] = 'Počet položek';
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Počet položek v ligové tabulce';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Počet záporných odpovědí';
$string['onesubmission'] = 'Jedno řešení';
$string['optionaladjustment'] = 'Volitelné nastavení';
@@ -106,6 +116,7 @@
$string['phase3'] = 'Ukázat celkový počet bodů v ligové tabulce';
$string['phase3short'] = 'Zobrazit';
$string['pleasegradetheassessment'] = 'Prosím, obodujte hodnocení této části práce - zpracoval $a';
+$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Prosím, proveďte hodnocení řešení, které vypracoval $a. <br />Povšimněte si, že forma hodnocení je zpočátku zobrazována spolu s hodnocením studentů. <br />Měli byste vložit dle vašeho mínění nezbytné návrhy na změny a poté kliknout na jedno z tlačítek ve spodní části stránky.';
$string['pleasesubmityourwork'] = 'Prosím, odevzdejte vaši práci za použití tohoto formuláře';
$string['pleaseusethisform'] = 'Prosím, vyplňte tento formulář, pokud jste<br />
dokončili instrukce v cvičení uvedeném níže.';
@@ -118,6 +129,7 @@
$string['present'] = 'Obsahuje';
$string['reasonforadjustment'] = 'Důvod úpravy';
$string['reassess'] = 'Přehodnotit';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Přebodovat hodnocení studentů';
$string['resubmissionfor'] = 'Znovuodevzdání - $a';
$string['resubmitnote'] = '* znamená, že $a má povolené opakované podání.<br />
Tento příznak může být přidělen jakémukoli odevzdanému úkolu jeho přehodnocením a
@@ -139,6 +151,8 @@
$string['scalepresent'] = '2 bodová stupnice Obsahuje/Chybí';
$string['scaleyes'] = '2 bodová stupnice Ano/Ne';
$string['specimenassessmentform'] = 'Ukázkový formulář hodnocení';
+$string['standarddeviation'] = 'Směrodatná odchylka';
+$string['strict'] = 'Přesný';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a MŮŽE znovudevzdávat';
$string['studentassessments'] = '$a - hodnocení';
$string['studentnotallowed'] = '$a NEMŮŽE znovuodevzdávat';
@@ -164,12 +178,15 @@
a klikněte na jedno z tlačítek na dolním okraji stránky.';
$string['title'] = 'Název';
$string['typeofscale'] = 'Typ škály';
+$string['unassessed'] = '$a nehodnoceno';
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a Nebodovaných studentských hodnocení';
$string['usemaximum'] = 'Použít maximum';
$string['usemean'] = 'Použít průměr';
+$string['verylax'] = 'Velmi nedbalý';
$string['verypoor'] = 'Velmi slabý';
+$string['verystrict'] = 'Velmi přesný';
$string['view'] = 'Zobrazit';
-$string['viewassessment'] = 'Zobrazit hodnocení';
+$string['viewteacherassessment'] = 'Zobrazit $a hodnocení';
$string['warningonamendingelements'] = 'UPOZORNĚNÍ: Bylo nalezeno odevzdané hodnocení<br />NEMĚŇTE počet položek hodnocení, typ škály nebo váhu jednotlivých položek.';
$string['weightederrorcount'] = 'Vážený počet chyb: $a';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha pro bodování hodnocení';
View
6 lang/cs/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['addanewdiscussion'] = 'Přidat nový příspěvek';
@@ -43,6 +43,7 @@
$string['emptymessage'] = 'Ve vašem příspěvku je něco špatně. Možná jste nevyplnili některé povinné údaje, nebo přiložený soubor byl moc velký. Vaše úpravy NEBYLY ULOŽENY!';
$string['everyonecanchoose'] = 'Kdokoliv si může vybrat odebírání příspěvků emailem';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Všichni odebírají nové příspěvky emailem';
+$string['existingsubscribers'] = 'Stávající odběratelé';
$string['forcesubscribe'] = 'Vnutit všem odebírání příspěvků emailem';
$string['forcesubscribeq'] = 'Vnutit všem odebírání příspěvků emailem?';
$string['forum'] = 'Fórum';
@@ -100,6 +101,7 @@
$string['posts'] = 'Příspěvky';
$string['posttoforum'] = 'Poslat do fóra';
$string['postupdated'] = 'Váš příspěvek byl aktualizován';
+$string['potentialsubscribers'] = 'Odběratelé k dispozici';
$string['processingdigest'] = 'Zpracovávám souhrnný email pro uživatele $a';
$string['processingpost'] = 'Zpracovávám příspěvek $a';
$string['prune'] = 'Oddělit';
@@ -147,6 +149,8 @@
$string['unsubscribe'] = 'Neodebírat příspěvky z tohoto fóra emailem';
$string['unsubscribed'] = 'Neodebíráno';
$string['unsubscribeshort'] = 'Neodebírat';
+$string['yesforever'] = 'Ano, navždy';
+$string['yesinitially'] = 'Ano, na začátku';
$string['youratedthis'] = 'Již jste hodnotili';
$string['yournewtopic'] = 'Vaše nové téma diskuse';
$string['yourreply'] = 'Vaše odpověď';
View
16 lang/cs/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['addcomment'] = 'Pøidat komentáø';
@@ -61,16 +61,17 @@
$string['descending'] = '(sestupnì)';
$string['destination'] = 'Cíl';
$string['displayformat'] = 'Zpùsob zobrazení';
-$string['displayformat2'] = 'Úplný vèetnì autora';
-$string['displayformat3'] = 'Encyclopedie';
-$string['displayformat4'] = 'FAQ (ÈKD:-)';
-$string['displayformat5'] = 'Úplný bez autora';
-$string['displayformat6'] = 'Seznam polo¾ek';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Souvislý bez autora';
-$string['displayformatdefault'] = 'Prostý slovníkový styl';
+$string['displayformatdictionary'] = 'Prostý slovníkový styl';
+$string['displayformatencyclopedia'] = 'Encyklopedie';
+$string['displayformatentrylist'] = 'Seznam polo¾ek';
+$string['displayformatfaq'] = 'ÈKD';
+$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Úplný vèetnì autora';
+$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Úplný bez autora';
$string['displayformats'] = 'Zpùsoby zobrazení';
$string['displayformatssetup'] = 'Nastavení zpùsobù zobrazení';
$string['duplicateentry'] = 'Duplicitní polo¾ka';
+$string['editalways'] = 'Upravit v¾dy';
$string['editcategories'] = 'Upravit kategorie';
$string['editentry'] = 'Upravit polo¾ku';
$string['editingcomment'] = 'Úprava komentáøe';
@@ -100,6 +101,7 @@
$string['fillfields'] = 'Pojem a definice jsou povinná pole.';
$string['filtername'] = 'Automatické propojování slovníku';
$string['fullmatch'] = 'Srovnávat pouze celá slova<br><small>(pøi automatickém propojování)</small>';
+$string['globalglossary'] = 'Globální slovník';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Výchozí nastavení pro slovník';
$string['glossarytype'] = 'Typ slovníku';
$string['glosssaryexported'] = 'Slovník exportován.';
View
91 lang/cs/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
$string['action'] = 'Akce';
@@ -13,18 +13,20 @@
$string['activityselect'] = 'Vybrat tuto činnost k přesunu';
$string['activitysince'] = 'Činnost od';
$string['add'] = 'Přidat';
+$string['addactivity'] = 'Přidat činnost...';
$string['addadmin'] = 'Přidat správce';
$string['addcreator'] = 'Přidat tvůrce kurzů';
$string['added'] = 'Přidán $a';
$string['addedtogroup'] = 'Přidán do skupiny $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Nepřidán do skupiny $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Nepřidán do skupiny $a, protože není zapsán do kurzu';
-$string['addinganew'] = 'Přidání nového $a';
-$string['addinganewto'] = 'Přidání nového $a->what do $a->to';
+$string['addinganew'] = 'Přidání nové činnosti $a';
+$string['addinganewto'] = 'Přidání nové činnosti $a->what v $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Přidání údajů ke stávajícím';
$string['addnewcategory'] = 'Přidat novou kategorii';
$string['addnewcourse'] = 'Přidat nový kurz';
$string['addnewuser'] = 'Přidat nového uživatele';
+$string['addresource'] = 'Přidat studijní materiál...';
$string['address'] = 'Adresa';
$string['addstudent'] = 'Přidat studenta';
$string['addteacher'] = 'Přidat učitele';
@@ -39,10 +41,12 @@
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Nastavte, jak budou stránky vypadat a pracovat';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Nastavte proměnné, které ovlivňují obecné fungování těchto stránek';
$string['adminhelpcourses'] = 'Nadefinujte kurzy a jejich kategorie a přiřaďte k nim učitele.';
+$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Definujte základní nastavení HTML editoru';
$string['adminhelpedituser'] = 'Projděte seznam uživatelských účtů a kterýkoliv z nich upravte';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Vyberte interní nebo externí způsob řízení zápisů do kurzů';
+$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Procházet záznamy neúspěšných přihlášení';
$string['adminhelplanguage'] = 'Kontrola a úprava stávajícího jazyka';
-$string['adminhelplogs'] = 'Procházet protokoly aktivit na těchto stránkách';
+$string['adminhelplogs'] = 'Procházet protokoly činností na těchto stránkách';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Správa instalovaných bloků a jejich nastavení';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Přímý přístup do databáze (hlavně opatrně!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Vyberte textový filtr a příslušné nastavení';
@@ -55,6 +59,8 @@
$string['administration'] = 'Správa';
$string['administrator'] = 'Správce';
$string['administrators'] = 'Správci';
+$string['administratorsall'] = 'Všichni správci';
+$string['administratorsandteachers'] = 'Správci a učitelé';
$string['advancedfilter'] = 'Pokročilý filtr';
$string['again'] = 'znovu';
$string['all'] = 'Vše';
@@ -65,8 +71,10 @@
$string['alllogs'] = 'Všechny protokoly';
$string['allow'] = 'Povolit';
$string['allowguests'] = 'Tento kurz je otevřen i pro hosty';
+$string['allowinternal'] = 'Povolit také interní metody';
$string['allownot'] = 'Nepovolit';
$string['allparticipants'] = 'Všichni účastníci';
+$string['allteachers'] = 'Všichni učitelé';
$string['alphabet'] = 'A,Á,B,C,Č,D,Ď,E,É,Ě,F,G,H,I,Í,J,K,L,M,N,Ň,O,Ó,P,Q,R,Ř,S,Š,T,Ť,U,Ú,Ů,V,W,X,Y,Ý,Z,Ž';
$string['alphanumerical'] = 'Může obsahovat jen znaky abecedy a číslice';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Registrace již byla potvrzena';
@@ -128,6 +136,7 @@
$string['checklanguage'] = 'Zkontrolovat jazyk';
$string['choose'] = 'Vybrat';