Permalink
Browse files

Cleand up and smaller local file.

  • Loading branch information...
1 parent 695f71e commit 61b81352614aed76616f84a363ea20eff9368628 stigbjarne committed Apr 14, 2004
Showing with 51 additions and 65 deletions.
  1. +51 −65 lang/no/quiz.php
View
116 lang/no/quiz.php
@@ -3,50 +3,48 @@
$string['acceptederror'] = 'Akseptert feilmargin';
-$string['addingquestions'] = 'Dette er siden der du håndterer databasen med spørsmål. Spørsmålene lagres i kategorier for å hjelpe deg å holde orden på dem, og de kan brukes i alle tester på siden og evt. også på andre sider hvis du velger å gi tilgang til lærere i andre klasser. (Da kan du også bruke spørsmålene selv i andre klasser!)<br /><br />Etter at du har (laget og) valgt en spørsmålskategori vil du få muligheten til å lage eller redigere spørsmål. Du kan velge disse spørsmålene og lege dem til testen din til venstre på skjermen.';
-$string['addquestions'] = 'Legg til spørsmål';
-$string['addquestionstoquiz'] = 'Legg spørsmål til gjeldende test';
-$string['addselectedtoquiz'] = 'Legg dine valg til testen';
+$string['addingquestions'] = 'Dette er siden der du håndterer databasen med spørsmål. Spørsmålene lagres i kategorier for å hjelpe deg å holde orden på dem, og de kan brukes i alle prøver på siden og evt. også på andre sider hvis du velger å \'publisere\' dem. <br /><br />Etter at du har valgt eller laget en spørsmålskategori vil du få muligheten til å lage eller redigere spørsmål. Du kan velge disse spørsmålene og lege dem til prøven din på den andre siden av skjermbildet.';
+$string['addquestions'] = 'Legg inn spørsmål';
+$string['addquestionstoquiz'] = 'Legg til spørsmål til gjeldende prøve';
+$string['addselectedtoquiz'] = 'Legg dine valg til prøven';
$string['aiken'] = 'Aiken-format';
$string['allowreview'] = 'Tillat sammendrag';
$string['alreadysubmitted'] = 'Du har mest sannsynelig allerede svart';
$string['alwaysavailable'] = 'Alltid tilgjengelig';
$string['answer'] = 'Svar';
$string['answerhowmany'] = 'Et eller flere svar?';
$string['answersingleno'] = 'Flere svar tillatt';
-$string['answersingleyes'] = 'Kun ett svar';
+$string['answersingleyes'] = 'Kun et svar';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Svar med akseptert feilmargin må være numerisk';
$string['answertoolong'] = 'Svaret er for langt etter linje $a (Maks 255 tegn)';
-$string['aon'] = 'AON-format';
+$string['aon'] = 'AOM-format';
$string['attempt'] = 'Forsøk $a';
$string['attemptfirst'] = 'Første forsøk';
$string['attemptincomplete'] = 'Forsøket (av $a) er enda ikke fullført.';
$string['attemptlast'] = 'Siste forsøk';
-$string['attemptquiznow'] = 'Ta testen';
+$string['attemptquiznow'] = 'Ta prøven';
$string['attempts'] = 'Forsøk';
-$string['attemptsallowed'] = 'Antall forsøk tillatt';
-$string['attemptsunlimited'] = 'Ubegrenset antall forsøk';
-$string['backtoquiz'] = 'Tilbake til testredigereing';
-$string['bestgrade'] = 'Beste karakter';
+$string['attemptsallowed'] = 'Forsøk tillatt';
+$string['attemptsunlimited'] = 'Ubegrensede forsøk';
+$string['backtoquiz'] = 'Tilbake til prøveredigereing';
+$string['bestgrade'] = 'Beste karakter/poeng';
$string['blackboard'] = 'Blackboard';
-$string['calculatedquestion'] = 'Kalkulert spørsmål støttes ikke på linje $a. Spørsmålet blir ignorert.';
$string['caseno'] = 'Nei, store/små bokstaver må ikke stemme';
$string['casesensitive'] = 'Store/små bokstaver må stemme';
$string['caseyes'] = 'Ja, bokstaver/tegn må stemme';
$string['categories'] = 'Kategorier';
$string['category'] = 'Kategori';
-$string['categoryinfo'] = 'Kategoriinformasjon';
+$string['categoryinfo'] = 'Kategori info';
$string['categorymove'] = 'Kategorien \'$a->name\' har $a->count spørsmål. Vennligst velg en annen kategori å flytte dem til.';
$string['categorymoveto'] = 'Flytt dem til denne kategorien';
-$string['choice'] = 'Svaralternativ';
-$string['choices'] = 'Tilgjenglige svaralternativer';
+$string['choice'] = 'Svar';
+$string['choices'] = 'Tilgjenglige svar';
$string['correctanswer'] = 'Riktig svar';
$string['correctanswers'] = 'Riktige svar';
-$string['corrresp'] = 'Riktig tilbakemelding';
+$string['corrresp'] = 'Riktig respons';
$string['countdown'] = 'Nedtelling';
-$string['countdownfinished'] = 'Testen avsluttes, du bør sende svarene dine straks.';
-$string['countdowntenminutes'] = 'Denne testen avsluttes om ti minutter.';
-$string['coursetestmanager'] = 'CTM-format';
+$string['countdownfinished'] = 'Prøven avsluttes, du bør sende svarene dine straks.';
+$string['countdowntenminutes'] = 'Denne prøven avsluttes om ti minutter.';
$string['createmultiple'] = 'Lag mange spørsmål';
$string['createnewquestion'] = 'Lag nytt spørsmål';
$string['custom'] = 'Eget format';
@@ -61,55 +59,50 @@
$string['editcategories'] = 'Rediger kategorier';
$string['editingdescription'] = 'Redigerer en beskrivelse';
$string['editingmatch'] = 'Rediger et sammenfallende spørsmål';
-$string['editingmultianswer'] = 'Redigerer innbakt svar';
-$string['editingmultichoice'] = 'Redigerer et spørsmål med flere svaralternativer';
+$string['editingmultichoice'] = 'Redigerer et \'flere svar\' spørsmål';
$string['editingnumerical'] = 'Redigerer et numerisk spørsmål';
$string['editingquestion'] = 'Redigerer et spørsmål';
-$string['editingquiz'] = 'Rediger test';
+$string['editingquiz'] = 'Rediger prøve';
$string['editingrandom'] = 'Rediger et tilfeldig spørsmål';
-$string['editingrandomsamatch'] = 'Redigerer et tilfeldig kort svar-spørsmål';
-$string['editingshortanswer'] = 'Redigerer et kort svar-spørsmål';
-$string['editingtruefalse'] = 'Redigerer et riktig/galt-spørsmål';
+$string['editingrandomsamatch'] = 'Redigerer et tilfeldig \'kort svar\'-spørsmål';
+$string['editingshortanswer'] = 'Redigerer et \'kort svar\'-spørsmål';
+$string['editingtruefalse'] = 'Redigerer et \'riktig/galt\'-spørsmål';
$string['editquestions'] = 'Rediger spørsmål';
$string['errorsdetected'] = '$a feil observert';
$string['false'] = 'Feil';
-$string['feedback'] = 'Tilbakemelding';
+$string['feedback'] = 'Tilbakesvar';
$string['fileformat'] = 'Filformat';
-$string['filloutoneanswer'] = 'Du må skrive minst ett riktig svar. Svarfelter som er blanke blir ikke brukt.';
-$string['filloutthreequestions'] = 'Du må fylle ut minst tre spørsmål. Ikke utfylte spørsmål blir ikke brukt.';
-$string['fillouttwochoices'] = 'Du må fylle ut minst to svaralternativer. Felter som er blanke blir ikke brukt.';
-$string['fractionsaddwrong'] = 'Karakterene du har satt går ikke opp 100%%.
+$string['filloutoneanswer'] = 'Du må skrive minst et riktig svar. Svarfelter som er blanke vil ikke bli brukt.';
+$string['filloutthreequestions'] = 'Du må fylle ut minst 3 spørsmål. Ikke utfylte spørsmål blir ikke brukt.';
+$string['fillouttwochoices'] = 'Du må gi minst to valg. Felter som er blanke vil ikke bli brukt.';
+$string['fractionsaddwrong'] = 'Karakterene du har satt går ikke opp 100%%
<BR>De går opp til $a%%
-<BR>Vil du gå tilbake og ordne dette?';
+<BR>Vil du gå tilbake og endre dette?';
$string['fractionsnomax'] = 'Et av svarene burde være 100%%, slik at det er
<BR>mulig å få høyeste karakter.
-<BR>Vil du gå tilbake og ornde dette?';
+<BR>Vil du gå tilbake og endre dette?';
$string['gift'] = 'GIFT-format';
$string['gradeaverage'] = 'Gjennomsnittelig karakter';
$string['gradehighest'] = 'Høyeste karakter';
-$string['grademethod'] = 'Karaktermetode (ved flere forsøk)';
-$string['guestsno'] = 'Beklager, gjester kan ikke se eller ta tester.';
+$string['grademethod'] = 'Karaktermetode';
+$string['guestsno'] = 'Beklager, gjester kan ikke se eller ta prøver.';
$string['imagedisplay'] = 'Bilde som skal vises';
$string['imagemissing'] = 'Bilde ikke tilgjengelig på linje $a. Filnavnet vil ignoreres';
$string['importquestions'] = 'Importer spørsmål fra fil';
-$string['indivresp'] = 'Studentenes svar til hvert spørsmål';
$string['introduction'] = 'Introduksjon';
-$string['itemanal'] = 'Analyse av svar';
-$string['listitems'] = 'Liste over spørsmål i testen';
$string['marks'] = 'Poeng';
$string['match'] = 'Sammenfallende';
$string['matchanswer'] = 'Sammenfallende svar';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Riktig svar må spesifiseres';
$string['missingname'] = 'Mangler navn på spørsmål';
$string['missingquestiontext'] = 'Spørsmålet mangler';
$string['missingword'] = 'Manglende ordformat';
-$string['modulename'] = 'Test';
-$string['modulenameplural'] = 'Tester';
-$string['multianswer'] = 'Innbakt svar';
+$string['modulename'] = 'Prøve';
+$string['modulenameplural'] = 'Prøver';
$string['multichoice'] = 'Flere svaralternativer';
$string['name'] = 'Navn';
$string['noanswers'] = 'Ingen svar ble valgt!';
-$string['noattempts'] = 'Ingen forsøk gjort på denne testen.';
+$string['noattempts'] = 'Ingen forsøk gjort på denne prøven.';
$string['nomoreattempts'] = 'Ingen flere forsøk tillatt';
$string['noquestions'] = 'Ingen spørsmål er lagt til enda';
$string['noresponse'] = 'Ingen respons';
@@ -118,66 +111,59 @@
$string['notenoughsubquestions'] = 'Det er ikke definert nok mange delspørsmål!<br>Vil du gå tilbake og endre dette?';
$string['numerical'] = 'Numerisk';
$string['percentcorrect'] = 'Prosent riktig';
-$string['publish'] = 'Tilgang (lærere andre klasser)';
+$string['publish'] = 'Publiser';
$string['qti'] = 'IMS QTI-format';
$string['question'] = 'Spørsmål';
$string['questioninuse'] = 'Spørsmålet \'$a\' er i bruk:';
-$string['questionname'] = 'Tittel på spørsmål';
-$string['questionnametoolong'] = 'Tittelen på spørsmålet er for langt på linje $a (maks 255 tegn). Det er forkortet.';
+$string['questionname'] = 'Spørsmål-navn';
$string['questions'] = 'Spørsmål';
-$string['quizavailable'] = 'Testen er tilgjengelig til: $a';
-$string['quizclose'] = 'Leveringsfrist (dato og klokkeslett)';
-$string['quizclosed'] = 'Denne testen avsluttes $a';
-$string['quizcloses'] = 'Testen avsluttes';
-$string['quiznotavailable'] = 'Testen er ikke tilgjengelig før: $a';
-$string['quizopen'] = 'Åpne testen (dato og klokkeslett)';
+$string['quizavailable'] = 'Prøven er tilgjegelig til: $a';
+$string['quizclose'] = 'Avslutt denne prøven';
+$string['quizclosed'] = 'Denne prøven avsluttes $a';
+$string['quizcloses'] = 'Prøven avsluttes';
+$string['quiznotavailable'] = 'Prøven er ikke tilgjengelig før: $a';
+$string['quizopen'] = 'Åpne prøve';
$string['random'] = 'Tilfeldig';
$string['randomcreate'] = 'Lag tilfeldige spørsmål';
-$string['randomsamatch'] = 'Tilfeldig kort svar sammenfallende';
-$string['randomsamatchcreate'] = 'Lag tilfeldige, sammenfallende kort svar-spørsmål';
-$string['randomsamatchintro'] = 'Velg det passende svaret i menyen til høyre for hvert av spørsmålene.';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Antall spørsmål å velge';
$string['readytosend'] = 'Du prøver å sende svarene dine til vurdering. Er du sikker?';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Nylig tillagte spørsmål';
$string['regrade'] = 'Regn om alle forsøk';
$string['regradecomplete'] = 'Alle forsøk er regnet om';
$string['regradecount'] = '$a->changed av $a->attempt karaketerer ble endret';
-$string['rename'] = 'Gi nytt navn';
+$string['rename'] = 'Nytt navn';
$string['report'] = 'Rapporter';
$string['reportfullstat'] = 'Detaljert statistikk';
-$string['reportmulti_resp'] = 'Individuelle svar';
$string['reportoverview'] = 'Oversikt';
$string['reportregrade'] = 'Regn om karakterer';
$string['reportsimplestat'] = 'Enkel statistikk';
$string['review'] = 'Sammendrag';
$string['save'] = 'Lagre';
$string['savegrades'] = 'Lagre karakterer';
-$string['savemyanswers'] = 'Lagre og send mine svar';
-$string['savequiz'] = 'Lagre hele testen';
+$string['savemyanswers'] = 'Lagre mine svar';
+$string['savequiz'] = 'Lagre hele prøven';
$string['score'] = 'Poeng';
$string['select'] = 'Velg';
$string['selectall'] = 'Velg alle';
$string['selectcategoryabove'] = 'Velg en av kategoriene over';
$string['shortanswer'] = 'Kort svar';
$string['show'] = 'Vis';
-$string['showcorrectanswer'] = 'Vis de riktige svarene i tilbakemelding?';
+$string['showcorrectanswer'] = 'Vis de riktige svarene i tilbakesvar?';
$string['showfeedback'] = 'Vis tilbakemelding etter svar?';
-$string['shuffleanswers'] = 'Stokk rekkefølgen på svaralternativene';
-$string['shufflequestions'] = 'Stokk rekkefølgen på spørsmålene';
+$string['shuffleanswers'] = 'Stokk svarene';
+$string['shufflequestions'] = 'Stokk spørsmålene';
$string['time'] = 'Tid';
$string['timecompleted'] = 'Fullført';
$string['timetaken'] = 'Totalt brukt tid';
-$string['toomanyrandom'] = 'Antallet tilfeldige spørsmål som trengs er større enn antallet denne kategorien inneholder! ($a)';
+$string['toomanyrandom'] = 'Antallet tilfeldige spørsmål er større enn denne kategorien inneholder! ($a)';
$string['true'] = 'Riktig';
$string['truefalse'] = 'Riktig/Galt';
$string['type'] = 'Type';
-$string['unknowntype'] = 'Typen spørsmål støttes ikke på linje $a. Spørsmålet ignoreres';
-$string['viewallanswers'] = 'Vis $a fullførte tester';
+$string['viewallanswers'] = 'Vis $a fullførte prøver';
$string['viewallreports'] = 'Vis rapporter for $a forsøk';
$string['warningsdetected'] = '$a advarsel/advarsler funnet';
$string['webct'] = 'WebCT-format';
-$string['withsummary'] = 'med sammendrag av statistikk';
$string['wronggrade'] = 'Feil karakter (etter linje $a)';
-$string['yourfinalgradeis'] = 'Sluttkaraketer på denne testen ble $a';
+$string['yourfinalgradeis'] = 'Sluttkaraketer på denne prøven ble $a';
?>

0 comments on commit 61b8135

Please sign in to comment.