Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent f7ef99e commit 6209efbb2c7b8fb42c2097e2cf8812100fc62ca7 AMOS bot committed Aug 7, 2013
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/pl/install.php
@@ -33,7 +33,7 @@
$string['admindirname'] = 'Katalog admin';
$string['availablelangs'] = 'Dostępne paczki językowe';
$string['chooselanguagehead'] = 'Wybierz język';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Proszę wybrać język do instalacji. Ten język będą również użyty jako domyślny język witryny, przy czym może być później zmieniony.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Proszę wybrać język do instalacji. Ten język będzie również użyty jako domyślny język witryny, przy czym może być później zmieniony.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Plik config.php już istnieje, użyj admin/cli/install_database.php jeśli chcesz zainstalować tę witrynę.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Plik config.php już istnieje, użyj admin/cli/upgrade.php, jeśli chcesz uaktualnić witrynę.';
$string['cliinstallheader'] = 'Program instalacyjny Moodle {$a} z linii poleceń';

0 comments on commit 6209efb

Please sign in to comment.