Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit 620e74b3d700564aff02aaa00071f41a4de629e2 1 parent 7bd1677
authored
78  lang/ca/README
@@ -2,26 +2,76 @@ README FOR CATALAN PLUGIN
2 2
 -------------------------
3 3
 
4 4
 
5  
-Traducció de Moodle al català coordinada pel CENT, Centre d'Educació 
6  
-i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castelló.
  5
+TraducciÛ de Moodle al catal‡ coordinada pel CENT, Centre d'EducaciÛ i
  6
+Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de CastellÛ.
7 7
 
8 8
 http://cent.uji.es
9 9
 mailto:cent@uji.es
10 10
 
  11
+(Han col?laborat en aquesta traducciÛ: Jordi Adell, Clara AndrÈs, Puri
  12
+AndrÈs, Carles Bellver, FermÌn Cueva i Joan Queralt Gil.)
11 13
 
12  
-Han colálaborat en aquesta traducció:
  14
+Teniu en compte, si us plau, que la traducciÛ no Ès completa al 100%.
  15
+Podeu col?laborar enviant suggeriments, comentaris o correccions, o
  16
+fent-vos c‡rrec de la traducciÛ d'un mÚdul (i dels fitxers d'ajuda
  17
+corresponents).
13 18
 
14  
-- Jordi Adell <jordi@uji.es>
15  
-- Clara Andrés <al051553@alumail.uji.es>
16  
-- Puri Andrés <al058754@alumail.uji.es>
17  
-- Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
18  
-- Fermín Cueva <fcueva@teleline.es>
19  
-- Joan Queralt Gil <jqueralt@pie.xtec.es>
  19
+Si us voleu fer c‡rrec d'un mÚdul, els ?nics requisits sÛn aquests:
20 20
 
21  
-Si voleu colálaborar: 1) assegureu-vos de conèixer la Guia d'estil de Softcatalà i 2) escriviu-nos a l'adreça <cent@uji.es>.
  21
+1. Un bon nivell de catal‡ i d'anglËs.
22 22
 
23  
-Tasques pendents:
  23
+2. Una mica d'experiËncia en la traducciÛ de programari o de textos
  24
+  sobre inform‡tica. Us recomanem que tingueu sempre a m‡ la Guia
  25
+  d'estil i el Recull de termes de Softcatal‡:
  26
+
  27
+  http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm
  28
+  http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm
  29
+
  30
+3. Familiaritat amb el mÚdul en q¸estiÛ.
  31
+
  32
+4. CompromÌs de mantenir i actualitzar la traducciÛ durant un temps.
  33
+
  34
+La llista de mÚduls Ès la seg¸ent. La majoria dels mÚduls no assignats
  35
+els tenim igualment traduÔts al catal‡, perÚ aquestes traduccions no han
  36
+estat revisades o actualitzades recentment, o manquen les ajudes, etc.
  37
+
  38
+
  39
+M“DUL       ASSIGNAT A:
  40
+-----       -----------
  41
+
  42
+appointment.php  No assignat
  43
+assignment.php   CENT
  44
+attendance.php   No assignat
  45
+chat.php      CENT
  46
+choice.php     No assignat
  47
+dialogue.php    No assignat
  48
+exercise.php    No assignat
  49
+forum.php     CENT
  50
+glossary.php    No assignat
  51
+journal.php    CENT
  52
+lesson.php     No assignat
  53
+quiz.php      No assignat
  54
+resource.php    CENT
  55
+scheduler.php   No assignat
  56
+scorm.php     CENT
  57
+survey.php     No assignat
  58
+workshop.php    No assignat
  59
+
  60
+admin.php     CENT
  61
+auth.php      CENT
  62
+calendar.php    CENT
  63
+countries.php   CENT
  64
+editor.php     CENT
  65
+error.php     CENT
  66
+moodle.php     CENT
  67
+pix.php      CENT
  68
+
  69
+docs/       No assignat
  70
+
  71
+
  72
+
  73
+----
  74
+Centre d'EducaciÛ i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I de CastellÛ
  75
+http://cent.uji.es
  76
+mailto:cent@uji.es
24 77
 
25  
-- Completar la traducció dels fitxers d'ajuda.
26  
-- Normalitzar les traduccions d'acord amb la Guia d'estil 
27  
-de Softcatalà (sobretot les ajudes).
7  lang/ca/auth.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // auth.php - created with Moodle 1.2 development (2004022000)
  2
+   // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['auth_dbdescription'] = 'Aquest mètode utilitza una taula d\'una base de dades externa per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids. Si el compte és nou, aleshores també es pot copiar en Moodle informació d\'altres camps.';
@@ -25,12 +25,13 @@
25 25
 $string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Contrasenya del bind-user.';
26 26
 $string['auth_ldap_contexts'] = 'Llista de contextos en què estan ubicats els usuaris. Separeu els contextos amb \';\'. Per exemple: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
27 27
 $string['auth_ldap_create_context'] = 'Si activeu la creació d\'usuaris mitjançant confirmació per correu electrònic, especifiqueu en quin context s\'han de crear els usuaris. Aquest context ha de ser diferent del d\'altres usuaris per tal de prevenir problemes de seguretat. No cal afegir aquest context a ldap_context-variable. Moodle cercarà els usuaris en aquest context automàticament.';
28  
-$string['auth_ldap_creators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès de crear nous cursos. Separeu els grups amb \';\'. Generalment una cosa semblant a \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
  28
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès crear nous cursos. Separeu els grups amb \';\'. Generalment una cosa semblant a \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
29 29
 $string['auth_ldap_host_url'] = 'Especifiqueu l\'hoste LDAP en format URL, per exemple \'ldap://ldap.myorg.com/\' o \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
30 30
 $string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Especifiqueu l\'atribut de membre de l\'usuari, quan els usuaris pertanyen a un grup. Generalment \'member\'';
31  
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Poseu el valor &lt;&gt; 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.';
  31
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Poseu el valor <> 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.';
32 32
 $string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Passar les dades de l\'usuari (nom, cognoms, adreça...) de LDAP a Moodle. Informació sobre mapatge en /auth/ldap/attr_mappings.php';
33 33
 $string['auth_ldap_user_attribute'] = 'L\'atribut utilitzat per anomenar/cercar usuaris. Generalment \'cn\'.';
  34
+$string['auth_ldap_version'] = 'La versió del protocol LDAP que està utilitzant el servidor.';
34 35
 $string['auth_ldapdescription'] = 'Aquest mètode proporciona autenticació contra un servidor LDAP extern.
35 36
 
36 37
                  Si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids, Moodle crea una entrada per a un nou usuari 
8  lang/ca/editor.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['about'] = 'Referent a aquest editor';
@@ -27,6 +27,7 @@
27 27
 $string['delete'] = 'Suprimeix';
28 28
 $string['filebrowser'] = 'Explorador de fitxers';
29 29
 $string['forecolor'] = 'Color de la lletra';
  30
+$string['fullscreen'] = 'Editor a pantalla completa';
30 31
 $string['heading'] = 'Encapçalament';
31 32
 $string['height'] = 'Alçada';
32 33
 $string['hilitecolor'] = 'Color de fons';
@@ -47,6 +48,7 @@
47 48
 $string['justifyright'] = 'Justifica a la dreta';
48 49
 $string['layout'] = 'Format';
49 50
 $string['left'] = 'Left';
  51
+$string['lefttoright'] = 'Sentit d\'esquerra a dreta';
50 52
 $string['linkproperties'] = 'Propietats de l\'enllaç';
51 53
 $string['linktarget'] = 'Objectiu';
52 54
 $string['linktargetblank'] = 'Finestra nova';
@@ -57,6 +59,7 @@
57 59
 $string['linktitle'] = 'Títol';
58 60
 $string['linkurl'] = 'URL';
59 61
 $string['middle'] = 'Centre';
  62
+$string['minimize'] = 'Minimitza l\'editor';
60 63
 $string['move'] = 'Mou';
61 64
 $string['normal'] = 'Normal';
62 65
 $string['notimage'] = 'El fitxer seleccionat no és una imatge. Si us plau trieu-ne un altre!';
@@ -76,7 +79,9 @@
76 79
 $string['removelink'] = 'Suprimeix enllaç';
77 80
 $string['rename'] = 'Canvia el nom';
78 81
 $string['right'] = 'Right';
  82
+$string['righttoleft'] = 'Sentit de dreta a esquerra';
79 83
 $string['rows'] = 'Files';
  84
+$string['selectcolor'] = 'Selecciona el color';
80 85
 $string['selection'] = 'Selecció';
81 86
 $string['showhelp'] = 'Ajuda de l\'editor';
82 87
 $string['size'] = 'Mida';
@@ -95,6 +100,7 @@
95 100
 $string['upload'] = 'Penja';
96 101
 $string['vertical'] = 'Vertical';
97 102
 $string['width'] = 'Amplada';
  103
+$string['wordclean'] = 'Neteja l\'HTML del Word';
98 104
 $string['zip'] = 'Zip';
99 105
 
100 106
 ?>
15  lang/ca/glossary.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // glossary.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // glossary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
@@ -49,6 +49,7 @@
49 49
 $string['commentupdated'] = 'S\'ha actualitzat el comentari';
50 50
 $string['concept'] = 'Concepte';
51 51
 $string['concepts'] = 'Conceptes';
  52
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Aquest commutador habilita la possibilitat de tenir RSS en tots els glossaris. Haureu d\'activar manualment l\'RSS en els paràmetres de cada glossari.';
52 53
 $string['currentglossary'] = 'Glossari actual';
53 54
 $string['dateview'] = 'Navega per data';
54 55
 $string['defaultapproval'] = 'Estat d\'aprovació per defecte';
@@ -62,12 +63,13 @@
62 63
 $string['displayformat'] = 'Format de visualització';
63 64
 $string['displayformat2'] = 'Complet amb autor';
64 65
 $string['displayformat3'] = 'Enciclopèdia';
65  
-$string['displayformat4'] = 'FAQ';
  66
+$string['displayformat4'] = 'PMF';
66 67
 $string['displayformat5'] = 'Complet sense autor';
67 68
 $string['displayformat6'] = 'Llista d\'entrades';
68 69
 $string['displayformatcontinuous'] = 'Continuat sense autor';
69 70
 $string['displayformatdefault'] = 'Simple, estil diccionari';
70 71
 $string['displayformats'] = 'Formats de visualització';
  72
+$string['displayformatssetup'] = 'Configuració dels formats de visualització';
71 73
 $string['duplicateentry'] = 'Entrada duplicada';
72 74
 $string['editcategories'] = 'Edita categories';
73 75
 $string['editentry'] = 'Edita entrada';
@@ -81,6 +83,7 @@
81 83
 $string['entrydeleted'] = 'S\'ha suprimit l\'entrada';
82 84
 $string['entryexported'] = 'L\'entrada s\'ha exportat amb èxit';
83 85
 $string['entryishidden'] = '(aquesta entrada actualment està oculta)';
  86
+$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell d\'entrada';
84 87
 $string['entryusedynalink'] = 'Aquesta entrada s\'ha d\'ennllaçar automàticament';
85 88
 $string['explainaddentry'] = 'Afegiu una nova entrada al glossari actual.<br />El concepte i la definició són camps obligatoris.';
86 89
 $string['explainall'] = 'Visualitzeu TOTES les entrades en una pàgina';
@@ -97,6 +100,7 @@
97 100
 $string['fillfields'] = 'El concepte i la definició són camps obligatoris.';
98 101
 $string['filtername'] = 'Enllaços automàtics al glossari';
99 102
 $string['fullmatch'] = 'Relaciona només les paraules completes';
  103
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell de glossari';
100 104
 $string['glossarytype'] = 'Tipus de glossari';
101 105
 $string['glosssaryexported'] = 'S\'ha exportat el glossari.';
102 106
 $string['importcategories'] = 'Importa categories';
@@ -134,12 +138,13 @@
134 138
 $string['ratingtime'] = 'Limita les valoracions a les entrades enviades en aquestes dates:';
135 139
 $string['rejectedentries'] = 'Entrades rebutjades';
136 140
 $string['rejectionrpt'] = 'Informe de rebuigs';
  141
+$string['rsssubscriberss'] = 'Visualitza l\'RSS \'$a\'';
137 142
 $string['searchindefinition'] = 'Cerca en tot el text';
138 143
 $string['secondaryglossary'] = 'Glossari secundari';
139 144
 $string['sendinratings'] = 'Envia les meves darreres valoracions';
140  
-$string['showall'] = 'Mostra l\'enllaç \"TOT\"';
  145
+$string['showall'] = 'Mostra l\'enllaç ';
141 146
 $string['showalphabet'] = 'Mostra l\'alfabet';
142  
-$string['showspecial'] = 'Mostra l\'enllaç \"ESPECIAL\"';
  147
+$string['showspecial'] = 'Mostra l\'enllaç ';
143 148
 $string['sortby'] = 'Ordena per';
144 149
 $string['sortbycreation'] = 'Per data de creació';
145 150
 $string['sortbylastupdate'] = 'Per l\'última actualització';
@@ -151,6 +156,8 @@
151 156
 $string['usedynalink'] = 'Enllaça automàticament les entrades del glossari';
152 157
 $string['waitingapproval'] = 'S\'està esperant aprovació';
153 158
 $string['warningstudentcapost'] = '(Aplicable sols en cas que no sigui el glossari principal)';
  159
+$string['withauthor'] = 'Conceptes amb autor';
  160
+$string['withoutauthor'] = 'Conceptes sense autor';
154 161
 $string['writtenby'] = 'Escrit per';
155 162
 $string['youarenottheauthor'] = 'No sou l\'autor d\'aquest comentari, de manera que no podeu editar-lo.';
156 163
 
1  lang/ca/quiz.php
@@ -117,6 +117,7 @@
117 117
 $string['noresponse'] = 'Sense resposta';
118 118
 $string['noreview'] = 'No teniu permís per revisar aquest qüestionari';
119 119
 $string['noreviewuntil'] = 'No teniu permís per revisar aquest qüestionari fins el $a';
  120
+$string['notenoughanswers'] = 'Aquest tipus de pregunta requereix com a mínim $a respostes';
120 121
 $string['notenoughsubquestions'] = 'No heu definit prou subpreguntes!<br />
121 122
 Voleu tornar enrere i arreglar aquesta pregunta?';
122 123
 $string['numerical'] = 'Numèrica';
7  lang/ca/survey.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // survey.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // survey.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['actual'] = 'Actual';
@@ -58,10 +58,15 @@
58 58
 $string['attlsmintro'] = 'En discussió...';
59 59
 $string['attlsname'] = 'ATTLS (versió de 20 elements)';
60 60
 $string['ciq1'] = 'En quin moment, durant la classe, t\'has sentit més involucrat com a estudiant?';
  61
+$string['ciq1short'] = 'Més involucrat';
61 62
 $string['ciq2'] = 'En quin moment, durant la classe, t\'has sentit més distanciat com a estudiant?';
  63
+$string['ciq2short'] = 'Més distanciat';
62 64
 $string['ciq3'] = 'Quina acció, de qualsevol dels seus participants, t’ha semblat més útil o positiva dins del foro?';
  65
+$string['ciq3short'] = 'El moment més útil';
63 66
 $string['ciq4'] = 'Quina acció dins del foro t’ha semblat més complexa o confosa per part de qualsevol dels seus participants?';
  67
+$string['ciq4short'] = 'El moment més confús';
64 68
 $string['ciq5'] = 'Quin esdeveniment li ha sorprès més?';
  69
+$string['ciq5short'] = 'El moment més sorprenent';
65 70
 $string['ciqintro'] = 'Contesta les següents preguntes pensant en els esdeveniments ocorreguts durant la setmana passada en aquesta classe.';
66 71
 $string['ciqname'] = 'Incidents crítics';
67 72
 $string['clicktocontinue'] = 'Fes clic aquí per a continuar';

0 notes on commit 620e74b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.