Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit 620e74b3d700564aff02aaa00071f41a4de629e2 1 parent 7bd1677
carlesbellver authored
View
78 lang/ca/README
@@ -2,26 +2,76 @@ README FOR CATALAN PLUGIN
-------------------------
-Traducció de Moodle al català coordinada pel CENT, Centre d'Educació
-i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castelló.
+TraducciÛ de Moodle al catal‡ coordinada pel CENT, Centre d'EducaciÛ i
+Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de CastellÛ.
http://cent.uji.es
mailto:cent@uji.es
+(Han col?laborat en aquesta traducciÛ: Jordi Adell, Clara AndrÈs, Puri
+AndrÈs, Carles Bellver, FermÌn Cueva i Joan Queralt Gil.)
-Han colálaborat en aquesta traducció:
+Teniu en compte, si us plau, que la traducciÛ no Ès completa al 100%.
+Podeu col?laborar enviant suggeriments, comentaris o correccions, o
+fent-vos c‡rrec de la traducciÛ d'un mÚdul (i dels fitxers d'ajuda
+corresponents).
-- Jordi Adell <jordi@uji.es>
-- Clara Andrés <al051553@alumail.uji.es>
-- Puri Andrés <al058754@alumail.uji.es>
-- Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
-- Fermín Cueva <fcueva@teleline.es>
-- Joan Queralt Gil <jqueralt@pie.xtec.es>
+Si us voleu fer c‡rrec d'un mÚdul, els ?nics requisits sÛn aquests:
-Si voleu colálaborar: 1) assegureu-vos de conèixer la Guia d'estil de Softcatalà i 2) escriviu-nos a l'adreça <cent@uji.es>.
+1. Un bon nivell de catal‡ i d'anglËs.
-Tasques pendents:
+2. Una mica d'experiËncia en la traducciÛ de programari o de textos
+ sobre inform‡tica. Us recomanem que tingueu sempre a m‡ la Guia
+ d'estil i el Recull de termes de Softcatal‡:
+
+ http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm
+ http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm
+
+3. Familiaritat amb el mÚdul en q¸estiÛ.
+
+4. CompromÌs de mantenir i actualitzar la traducciÛ durant un temps.
+
+La llista de mÚduls Ès la seg¸ent. La majoria dels mÚduls no assignats
+els tenim igualment traduÔts al catal‡, perÚ aquestes traduccions no han
+estat revisades o actualitzades recentment, o manquen les ajudes, etc.
+
+
+M“DUL ASSIGNAT A:
+----- -----------
+
+appointment.php No assignat
+assignment.php CENT
+attendance.php No assignat
+chat.php CENT
+choice.php No assignat
+dialogue.php No assignat
+exercise.php No assignat
+forum.php CENT
+glossary.php No assignat
+journal.php CENT
+lesson.php No assignat
+quiz.php No assignat
+resource.php CENT
+scheduler.php No assignat
+scorm.php CENT
+survey.php No assignat
+workshop.php No assignat
+
+admin.php CENT
+auth.php CENT
+calendar.php CENT
+countries.php CENT
+editor.php CENT
+error.php CENT
+moodle.php CENT
+pix.php CENT
+
+docs/ No assignat
+
+
+
+----
+Centre d'EducaciÛ i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I de CastellÛ
+http://cent.uji.es
+mailto:cent@uji.es
-- Completar la traducció dels fitxers d'ajuda.
-- Normalitzar les traduccions d'acord amb la Guia d'estil
-de Softcatalà (sobretot les ajudes).
View
7 lang/ca/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.2 development (2004022000)
+ // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['auth_dbdescription'] = 'Aquest mètode utilitza una taula d\'una base de dades externa per comprovar si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids. Si el compte és nou, aleshores també es pot copiar en Moodle informació d\'altres camps.';
@@ -25,12 +25,13 @@
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Contrasenya del bind-user.';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Llista de contextos en què estan ubicats els usuaris. Separeu els contextos amb \';\'. Per exemple: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Si activeu la creació d\'usuaris mitjançant confirmació per correu electrònic, especifiqueu en quin context s\'han de crear els usuaris. Aquest context ha de ser diferent del d\'altres usuaris per tal de prevenir problemes de seguretat. No cal afegir aquest context a ldap_context-variable. Moodle cercarà els usuaris en aquest context automàticament.';
-$string['auth_ldap_creators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès de crear nous cursos. Separeu els grups amb \';\'. Generalment una cosa semblant a \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Llista de grups als membres dels quals els és permès crear nous cursos. Separeu els grups amb \';\'. Generalment una cosa semblant a \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Especifiqueu l\'hoste LDAP en format URL, per exemple \'ldap://ldap.myorg.com/\' o \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Especifiqueu l\'atribut de membre de l\'usuari, quan els usuaris pertanyen a un grup. Generalment \'member\'';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Poseu el valor &lt;&gt; 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Poseu el valor <> 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Passar les dades de l\'usuari (nom, cognoms, adreça...) de LDAP a Moodle. Informació sobre mapatge en /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'L\'atribut utilitzat per anomenar/cercar usuaris. Generalment \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_version'] = 'La versió del protocol LDAP que està utilitzant el servidor.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Aquest mètode proporciona autenticació contra un servidor LDAP extern.
Si un nom d\'usuari i una contrasenya són vàlids, Moodle crea una entrada per a un nou usuari
View
8 lang/ca/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+ // editor.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['about'] = 'Referent a aquest editor';
@@ -27,6 +27,7 @@
$string['delete'] = 'Suprimeix';
$string['filebrowser'] = 'Explorador de fitxers';
$string['forecolor'] = 'Color de la lletra';
+$string['fullscreen'] = 'Editor a pantalla completa';
$string['heading'] = 'Encapçalament';
$string['height'] = 'Alçada';
$string['hilitecolor'] = 'Color de fons';
@@ -47,6 +48,7 @@
$string['justifyright'] = 'Justifica a la dreta';
$string['layout'] = 'Format';
$string['left'] = 'Left';
+$string['lefttoright'] = 'Sentit d\'esquerra a dreta';
$string['linkproperties'] = 'Propietats de l\'enllaç';
$string['linktarget'] = 'Objectiu';
$string['linktargetblank'] = 'Finestra nova';
@@ -57,6 +59,7 @@
$string['linktitle'] = 'Títol';
$string['linkurl'] = 'URL';
$string['middle'] = 'Centre';
+$string['minimize'] = 'Minimitza l\'editor';
$string['move'] = 'Mou';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['notimage'] = 'El fitxer seleccionat no és una imatge. Si us plau trieu-ne un altre!';
@@ -76,7 +79,9 @@
$string['removelink'] = 'Suprimeix enllaç';
$string['rename'] = 'Canvia el nom';
$string['right'] = 'Right';
+$string['righttoleft'] = 'Sentit de dreta a esquerra';
$string['rows'] = 'Files';
+$string['selectcolor'] = 'Selecciona el color';
$string['selection'] = 'Selecció';
$string['showhelp'] = 'Ajuda de l\'editor';
$string['size'] = 'Mida';
@@ -95,6 +100,7 @@
$string['upload'] = 'Penja';
$string['vertical'] = 'Vertical';
$string['width'] = 'Amplada';
+$string['wordclean'] = 'Neteja l\'HTML del Word';
$string['zip'] = 'Zip';
?>
View
15 lang/ca/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
@@ -49,6 +49,7 @@
$string['commentupdated'] = 'S\'ha actualitzat el comentari';
$string['concept'] = 'Concepte';
$string['concepts'] = 'Conceptes';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Aquest commutador habilita la possibilitat de tenir RSS en tots els glossaris. Haureu d\'activar manualment l\'RSS en els paràmetres de cada glossari.';
$string['currentglossary'] = 'Glossari actual';
$string['dateview'] = 'Navega per data';
$string['defaultapproval'] = 'Estat d\'aprovació per defecte';
@@ -62,12 +63,13 @@
$string['displayformat'] = 'Format de visualització';
$string['displayformat2'] = 'Complet amb autor';
$string['displayformat3'] = 'Enciclopèdia';
-$string['displayformat4'] = 'FAQ';
+$string['displayformat4'] = 'PMF';
$string['displayformat5'] = 'Complet sense autor';
$string['displayformat6'] = 'Llista d\'entrades';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Continuat sense autor';
$string['displayformatdefault'] = 'Simple, estil diccionari';
$string['displayformats'] = 'Formats de visualització';
+$string['displayformatssetup'] = 'Configuració dels formats de visualització';
$string['duplicateentry'] = 'Entrada duplicada';
$string['editcategories'] = 'Edita categories';
$string['editentry'] = 'Edita entrada';
@@ -81,6 +83,7 @@
$string['entrydeleted'] = 'S\'ha suprimit l\'entrada';
$string['entryexported'] = 'L\'entrada s\'ha exportat amb èxit';
$string['entryishidden'] = '(aquesta entrada actualment està oculta)';
+$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell d\'entrada';
$string['entryusedynalink'] = 'Aquesta entrada s\'ha d\'ennllaçar automàticament';
$string['explainaddentry'] = 'Afegiu una nova entrada al glossari actual.<br />El concepte i la definició són camps obligatoris.';
$string['explainall'] = 'Visualitzeu TOTES les entrades en una pàgina';
@@ -97,6 +100,7 @@
$string['fillfields'] = 'El concepte i la definició són camps obligatoris.';
$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics al glossari';
$string['fullmatch'] = 'Relaciona només les paraules completes';
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell de glossari';
$string['glossarytype'] = 'Tipus de glossari';
$string['glosssaryexported'] = 'S\'ha exportat el glossari.';
$string['importcategories'] = 'Importa categories';
@@ -134,12 +138,13 @@
$string['ratingtime'] = 'Limita les valoracions a les entrades enviades en aquestes dates:';
$string['rejectedentries'] = 'Entrades rebutjades';
$string['rejectionrpt'] = 'Informe de rebuigs';
+$string['rsssubscriberss'] = 'Visualitza l\'RSS \'$a\'';
$string['searchindefinition'] = 'Cerca en tot el text';
$string['secondaryglossary'] = 'Glossari secundari';
$string['sendinratings'] = 'Envia les meves darreres valoracions';
-$string['showall'] = 'Mostra l\'enllaç \"TOT\"';
+$string['showall'] = 'Mostra l\'enllaç ';
$string['showalphabet'] = 'Mostra l\'alfabet';
-$string['showspecial'] = 'Mostra l\'enllaç \"ESPECIAL\"';
+$string['showspecial'] = 'Mostra l\'enllaç ';
$string['sortby'] = 'Ordena per';
$string['sortbycreation'] = 'Per data de creació';
$string['sortbylastupdate'] = 'Per l\'última actualització';
@@ -151,6 +156,8 @@
$string['usedynalink'] = 'Enllaça automàticament les entrades del glossari';
$string['waitingapproval'] = 'S\'està esperant aprovació';
$string['warningstudentcapost'] = '(Aplicable sols en cas que no sigui el glossari principal)';
+$string['withauthor'] = 'Conceptes amb autor';
+$string['withoutauthor'] = 'Conceptes sense autor';
$string['writtenby'] = 'Escrit per';
$string['youarenottheauthor'] = 'No sou l\'autor d\'aquest comentari, de manera que no podeu editar-lo.';
View
1  lang/ca/quiz.php
@@ -117,6 +117,7 @@
$string['noresponse'] = 'Sense resposta';
$string['noreview'] = 'No teniu permís per revisar aquest qüestionari';
$string['noreviewuntil'] = 'No teniu permís per revisar aquest qüestionari fins el $a';
+$string['notenoughanswers'] = 'Aquest tipus de pregunta requereix com a mínim $a respostes';
$string['notenoughsubquestions'] = 'No heu definit prou subpreguntes!<br />
Voleu tornar enrere i arreglar aquesta pregunta?';
$string['numerical'] = 'Numèrica';
View
7 lang/ca/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // survey.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['actual'] = 'Actual';
@@ -58,10 +58,15 @@
$string['attlsmintro'] = 'En discussió...';
$string['attlsname'] = 'ATTLS (versió de 20 elements)';
$string['ciq1'] = 'En quin moment, durant la classe, t\'has sentit més involucrat com a estudiant?';
+$string['ciq1short'] = 'Més involucrat';
$string['ciq2'] = 'En quin moment, durant la classe, t\'has sentit més distanciat com a estudiant?';
+$string['ciq2short'] = 'Més distanciat';
$string['ciq3'] = 'Quina acció, de qualsevol dels seus participants, t’ha semblat més útil o positiva dins del foro?';
+$string['ciq3short'] = 'El moment més útil';
$string['ciq4'] = 'Quina acció dins del foro t’ha semblat més complexa o confosa per part de qualsevol dels seus participants?';
+$string['ciq4short'] = 'El moment més confús';
$string['ciq5'] = 'Quin esdeveniment li ha sorprès més?';
+$string['ciq5short'] = 'El moment més sorprenent';
$string['ciqintro'] = 'Contesta les següents preguntes pensant en els esdeveniments ocorreguts durant la setmana passada en aquesta classe.';
$string['ciqname'] = 'Incidents crítics';
$string['clicktocontinue'] = 'Fes clic aquí per a continuar';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.