Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 096640f commit 635bf2f34333ee93a52dbe312829e2c2e212de13 AMOS bot committed Sep 2, 2013
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 install/lang/nl/error.php
@@ -30,6 +30,9 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Kan databank niet maken.</p>
+<p>De opgegeven databank bestaat niet en de opgegeven gebruiker heeft onvoldoende rechten om de databank te maken.</p>
+<p>De site-beheerder moet de databankconfiguratie controleren.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kan lang map niet maken';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Kan tijdelijke map niet maken.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Kan componenten niet downloaden.';
@@ -39,6 +42,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Kan ZIP-bestand niet bewaren.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Kon bestand niet unzippen';
$string['componentisuptodate'] = 'Component is up-to-date';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Databankfout [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Controle van het gedownloade bestand mislukt';
$string['invalidmd5'] = 'De controlevariable was fout - probeer nog eens';
$string['missingrequiredfield'] = 'Vereist veld ontbreekt';

0 comments on commit 635bf2f

Please sign in to comment.