Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 816acb4 commit 6432503e6a6e492ea4302e6bd54588376d4481c9 carlesbellver committed Feb 9, 2005
View
14 lang/ca/admin.php
@@ -1,12 +1,24 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+$string['adminseesallevents'] = 'Els administradors veuen tots els esdeveniments';
+$string['adminseesownevents'] = 'Els administradors són com els altres usuaris';
$string['blockinstances'] = 'Instàncies';
$string['blockmultiple'] = 'Múltiple';
$string['cachetext'] = 'Durada de la memòria cau de text';
+$string['calendarsettings'] = 'Calendari';
$string['change'] = 'Canvia';
+$string['confirmation'] = 'Confirmació';
+$string['cronwarning'] = 'La <a href=\"cron.php\">seqüència de manteniment cron.php</a> no s\'ha executat en les darreres 24 hores com a mínim.<br />La <a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">documentació d\'instal·lació</a> explica com podeu automatitzar-ho.';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrar fitxers penjats';
+$string['helpadminseesall'] = 'Veuen els administradors tots els esdeveniments o només aquells que se\'ls hi apliquin?';
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Configureu diversos aspectes de Moodle relatius al calendari i a les dates i horaris.';
+$string['helpstartofweek'] = 'En quin dia comença la setmana?';
+$string['helpupcominglookahead'] = 'Quants dies per endavant considera el calendari per determinar els esdeveniments pròxims?';
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Quin nombre màxim d\'esdeveniments pròxims es mostra per defecte als usuaris?';
+$string['helpweekenddays'] = 'Quins dies de la setmana es consideren \"cap de setmana\" i es mostren amb un color diferent?';
+$string['therewereerrors'] = 'Hi ha errors en aquestes dades';
$string['upgradelogs'] = 'Per a disposar de totes les funcionalitats, els vostres registres s\'han d\'actualitzar. <a href=\"$a\">Més informació</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
$string['upgradesure'] = 'Els vostres fitxers de Moodle han canviat i esteu a punt d\'actualitzar automàticament el servidor a aquesta versió:
View
10 lang/ca/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
@@ -18,6 +18,14 @@
$string['duedate'] = 'Data de venciment';
$string['duedateno'] = 'Sense data de venciment';
$string['early'] = '$a aviat';
+$string['emailteachermail'] = '$a->username ha actualitzat la tramesa de la tasca \"$a->assignment\".
+
+Està disponible aquí:
+
+$a->url';
+$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username ha actualitzat la tramesa de la tasca <i>\"$a->assignment\"</i>.<br /><br />
+Està <a href=\"$a->url\">disponible al web</a>.';
+$string['emailteachers'] = 'Avisa els professors per correu electrònic';
$string['existingfiledeleted'] = 'S\'ha suprimit el fitxer existent : $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Ha fallat l\'actualització de la retroacció en la tasca de l\'usuari $a';
$string['feedback'] = 'Retroacció';
View
4 lang/ca/block_course_summary.php
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
-$string['blockname'] = 'Resum del lloc';
+$string['coursesummary'] = 'Resum del curs';
$string['pagedescription'] = 'Descripció del curs/lloc';
?>
View
10 lang/ca/block_html.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+
+
+$string['configcontent'] = 'Contingut';
+$string['configtitle'] = 'Títol del bloc';
+$string['html'] = 'HTML';
+$string['leaveblanktohide'] = 'Deixeu en blanc per ocultar el títol';
+
+?>
View
39 lang/ca/block_rss_client.php
@@ -0,0 +1,39 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+
+
+$string['block_rss_add_feed'] = 'Afegeix un URL d\'alimentació de notícies:';
+$string['block_rss_add_headline_block'] = 'Afegeix un bloc de titulars RSS';
+$string['block_rss_add_new'] = 'Afegeix';
+$string['block_rss_choose_feed_label'] = 'Trieu les alimentacions que voleu incloure en aquest bloc:';
+$string['block_rss_client_channel_link'] = 'Lloc origen...';
+$string['block_rss_client_num_entries'] = 'Nombre d\'entrades de cada alimentació que es mostren per defecte.';
+$string['block_rss_client_show_channel_link_label'] = 'S\'ha de mostrar un enllaç al lloc (canal) original? (sempre que l\'alimentació proporcioni l\'enllaç):';
+$string['block_rss_client_show_image_label'] = 'Mostra la imatge del canal (si n\'hi ha):';
+$string['block_rss_could_not_find_feed'] = 'No s\'ha trobat l\'alimentació amb id';
+$string['block_rss_custom_title_label'] = 'Títol personalitzat (deixeu en blanc per utilitzar el que proporciona l\'alimentació)';
+$string['block_rss_delete_feed_confirm'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquesta alimentació?';
+$string['block_rss_display_description_label'] = 'Cal visualitzar la descripció de cada enllaç?';
+$string['block_rss_edit_feeds'] = 'Editar, afegeix subscripcions o cancel·la subscripcions a alimentacions de notícies RSS/Atom';
+$string['block_rss_edit_news_feeds'] = 'Edita alimentacions de notícies';
+$string['block_rss_edit_rss_block'] = 'Edita bloc de titulars RSS';
+$string['block_rss_feed'] = 'Alimentació de notícies';
+$string['block_rss_feed_added'] = 'S\'ha afegit una alimentació de notícies';
+$string['block_rss_feed_deleted'] = 'S\'ha suprimit una alimentació de notícies';
+$string['block_rss_feed_updated'] = 'S\'ha actualitzat una alimentació de notícies';
+$string['block_rss_feeds'] = 'Alimentacions de notícies';
+$string['block_rss_feeds_add_edit'] = 'Afegeix/edita alimentacions';
+$string['block_rss_feeds_title'] = 'Alimentacions RSS remotes';
+$string['block_rss_find_more_feeds'] = 'Cerca més alimentacions RSS';
+$string['block_rss_no_feeds'] = 'No hi ha alimentacions RSS definides en aquest lloc ';
+$string['block_rss_pick_feed'] = 'Tria una alimentació de notícies';
+$string['block_rss_remote_news_feed'] = 'Alimentació de notícies remotes';
+$string['block_rss_see_all_feeds'] = 'Mostra totes les alimentacions';
+$string['block_rss_shownumentries_label'] = 'Nombre màxim d\'entrades que es pot visualitzar en un bloc';
+$string['block_rss_submitters'] = 'Qui pot definir noves alimentacions RSS? Les alimentacions ja definides estan disponibles per a qualsevol pàgina del lloc.';
+$string['block_rss_timeout'] = 'Temps d\'espera RSS';
+$string['block_rss_timeout_desc'] = 'Temps en minuts que una alimentació RSS roman a la memòria cau';
+$string['block_rss_update_feed'] = 'Actualitza l\'URL d\'una alimentació de notícies';
+$string['validate_feed'] = 'Valida alimentació';
+
+?>
View
21 lang/ca/calendar.php
@@ -1,18 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
-$string['april'] = 'abril';
-$string['august'] = 'agost';
$string['calendar'] = 'Calendari';
$string['calendarheading'] = 'Calendari $a';
$string['clickhide'] = 'feu clic per ocultar';
$string['clickshow'] = 'feu clic per mostrar';
$string['confirmeventdelete'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquest esdeveniment?';
$string['courseevents'] = 'Esdeveniments del curs';
+$string['day'] = 'dia';
$string['dayview'] = 'Visualització del dia';
$string['daywithnoevents'] = 'Aquest dia no té esdeveniments.';
-$string['december'] = 'desembre';
$string['default'] = 'Per defecte';
$string['deleteevent'] = 'Suprimeix esdeveniment';
$string['detailedmonthview'] = 'Visualització detallada del mes';
@@ -41,31 +39,27 @@
$string['expired'] = 'Ha vençut';
$string['explain_lookahead'] = 'Aquesta preferència defineix el nombre (màxim) de dies que falten per a l\'esdeveniment per tal que es visualitzi com un esdeveniment pròxim. Si us plau teniu en compte que <strong>no es garanteix</strong> que es visualitzin tots els esdeveniments que comencen en aquest lapse; si n\'hi ha massa (més que la preferència \"Nombre màxim d\'esdeveniments pròxims\") aleshores els esdeveniments més llunyans no es mostraran.';
$string['explain_maxevents'] = 'Aquesta preferència defineix el nombre màxim d\'esdeveniments pròxims que es pot visualitzar. Si trieu aquí un nombre gran, és possible que la visualització dels esdeveniments pròxims ocupi molt d\'espai de pantalla.';
+$string['explain_persistflt'] = 'Si habiliteu aquesta opció, Moodle recordarà els darrers paràmetres de filtre i els tornarà a utilitzar automàticament la pròxima vegada que entreu.';
$string['explain_startwday'] = 'Aquesta preferència configura el mode de visualització de tots els calendaris mensuals. Useu-la per visualitzar-los al vostre gust.';
$string['explain_timeformat'] = 'Podeu triar de veure l\'hora en format de 12 o 24 hores. Si trieu \"per defecte\", aleshores el format es determinarà automàticament segons les convencions de l\'idioma del lloc.';
-$string['february'] = 'febrer';
+$string['first'] = 'primer';
$string['fri'] = 'dv';
$string['friday'] = 'divendres';
$string['globalevents'] = 'Esdeveniments globals';
$string['gotocalendar'] = 'Vés al calendari';
$string['groupevents'] = 'Esdeveniments de grup';
$string['hidden'] = 'ocult';
-$string['january'] = 'gener';
-$string['july'] = 'juliol';
-$string['june'] = 'juny';
+$string['last'] = 'darrer';
$string['manyevents'] = '$a esdeveniments';
-$string['march'] = 'març';
-$string['may'] = 'maig';
$string['mon'] = 'dl';
$string['monday'] = 'dilluns';
$string['monthlyview'] = 'Visualització del mes';
$string['newevent'] = 'Nou esdeveniment';
$string['noupcomingevents'] = 'No hi ha esdeveniments pròxims.';
-$string['november'] = 'novembre';
-$string['october'] = 'octubre';
$string['oneevent'] = 'un esdeveniment';
$string['pref_lookahead'] = 'Esdeveniments pròxims';
$string['pref_maxevents'] = 'Nombre màxim d\'esdeveniments pròxims';
+$string['pref_persistflt'] = 'Recorda els paràmetres de filtre';
$string['pref_startwday'] = 'Primer dia de la setmana';
$string['pref_timeformat'] = 'Format de visualització de l\'hora';
$string['preferences'] = 'Preferències';
@@ -75,7 +69,6 @@
$string['repeatweeksr'] = 'esdeveniments';
$string['sat'] = 'ds';
$string['saturday'] = 'dissabte';
-$string['september'] = 'setembre';
$string['shown'] = 'mostrat';
$string['spanningevents'] = 'Esdeveniments en marxa';
$string['sun'] = 'dg';
@@ -84,6 +77,8 @@
$string['thursday'] = 'dijous';
$string['timeformat_12'] = '12 hores (am/pm)';
$string['timeformat_24'] = '24 hores';
+$string['timeforward'] = 'endavant';
+$string['timerewind'] = 'enrrere';
$string['today'] = 'Avui';
$string['tomorrow'] = 'Demà';
$string['tt_deleteevent'] = 'Suprimeix esdeveniment';
View
8 lang/ca/editor.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
$string['about'] = 'Referent a aquest editor';
$string['absbottom'] = 'Absbottom';
-$string['middle'] = 'middle';
$string['address'] = 'Adreça';
+$string['alertnoselectedtext'] = 'Abans heu de seleccionar el text';
$string['alignment'] = 'Alineació';
$string['alternatetext'] = 'Text alternatiu';
$string['anchorhelp'] = 'Només crea l\'àncora. Heu de crear l\'enllaç a mà.';
@@ -30,7 +30,10 @@
$string['cut'] = 'Talla la selecció';
$string['delete'] = 'Suprimeix';
$string['filebrowser'] = 'Explorador de fitxers';
+$string['fontname'] = 'Nom de la font';
+$string['fontsize'] = 'Mida de la lletra';
$string['forecolor'] = 'Color de la lletra';
+$string['formatblock'] = 'Format';
$string['fullscreen'] = 'Editor a pantalla completa';
$string['heading'] = 'Encapçalament';
$string['height'] = 'Alçada';
@@ -65,6 +68,7 @@
$string['middle'] = 'Centre';
$string['minimize'] = 'Minimitza l\'editor';
$string['move'] = 'Mou';
+$string['nolink'] = 'Impedir enllaços automàtics';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['notimage'] = 'El fitxer seleccionat no és una imatge. Si us plau trieu-ne un altre!';
$string['notset'] = 'No seleccionat';
View
13 lang/ca/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
@@ -11,13 +11,17 @@
$string['anyfile'] = 'Qualsevol fitxer';
$string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
$string['bynameondate'] = 'per $a->name - $a->date';
+$string['configcleanreadtime'] = 'L\'hora del dia per a netejar missatges vells de la taula de lectures.';
$string['configdisplaymode'] = 'El mode de visualització per defecte dels debats si no se n\'especifica un.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Aquest commutador habilitarà la possibilitat de tenir RSS en tots els fòrums. Haureu d\'activar l\'RSS en els paràmetres de cada fòrum.';
$string['configlongpost'] = 'Qualsevol missatge per damunt d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considera massa llarg.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Nombre màxim de debats per pàgina';
$string['configmaxbytes'] = 'Mida màxima per defecte per a tots els fitxers adjuntats als fòrums d\'aquest lloc (subjecte als límits de cada curs i altres paràmetres locals)';
+$string['configoldpostdays'] = 'Nombre de dies per a considerar ja llegit qualsevol missatge.';
$string['configreplytouser'] = 'Quan s\'envia per correu un missatge d\'un fòrum, ha de portar l\'adreça de l\'usuari com a remitent de manera que els destinataris puguin contestar-li privadament per correu? Encara que s\'especifiqui així, els usuaris poden triar en el seu perfil de mantenir oculta l\'adreça de correu.';
$string['configshortpost'] = 'Qualsevol missatge per sota d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considera massa breu.';
+$string['configtrackreadposts'] = 'Poseu \'\' per fer el seguiment dels missatges llegits/no llegits per cada usuari.';
+$string['configusermarksread'] = '\'\' vol dir que l\'usuari ha de marcar el missatge com a llegit. \'No\' vol dir que en llegir un missatge es marca automàticament com a llegit.';
$string['couldnotadd'] = 'Un error desconegut ha impedit afegir el vostre missatge';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'No es pot suprimir perquè ja l\'han valorat altres persones';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'No es pot suprimir perquè ja l\'han contestat altres persones';
@@ -59,9 +63,12 @@
$string['introteacher'] = 'Un fòrum per a notes i debats només del professorat';
$string['lastpost'] = 'Darrer missatge';
$string['learningforums'] = 'Fòrums d\'aprenentatge';
+$string['markread'] = 'Marca com a llegit';
+$string['markunread'] = 'Marca com a no llegit';
$string['maxattachmentsize'] = 'Mida màxima dels fitxers adjunts';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Ha passat el temps màxim per editar aquest missatge! ($a)';
$string['message'] = 'Missatge';
+$string['missingsearchterms'] = 'Els termes de cerca següents només apareixen en les etiquetes HTML del missatge:';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'Visualitza les respostes, començant per la més recent';
$string['modeflatoldestfirst'] = 'Visualitza les respostes, començant per la més antiga';
$string['modenested'] = 'Visualitza les respostes escalonades';
@@ -146,6 +153,10 @@
$string['subscribestop'] = 'No vull rebre còpies per correu dels missatges d\'aquest fòrum';
$string['subscription'] = 'Subscripció';
$string['subscriptions'] = 'Subscripcions';
+$string['unread'] = 'No llegit';
+$string['unreadposts'] = 'Missatges no llegits';
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a missatges no llegits';
+$string['unreadpostsone'] = '1 missatge no llegit';
$string['unsubscribe'] = 'Cancel·la la meva subscripció a aquest fòrum';
$string['unsubscribed'] = 'La vostra subscripció ha estat cancel·lada';
$string['unsubscribeshort'] = 'Cancel·la subscripció';
View
8 lang/ca/help/assignment/emailteachers.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Avisa els professors per correu electrònic</b></p>
+
+<p>Si s'habilita aquesta opció, els professors reben un avís breu per correu electrònic cada vegada que un estudiant fa o actualitza una tramesa.</p>
+
+<p>Només reben la notificació els professors que poden qualificar la tramesa. Així, per exemple, si un curs utilitza grups separats, un professor restringit a un grup d'estudiants no rep notificacions referents a les trameses d'estudiants d'altres grups.</p>
+
+<p>Evidentment no s'envien mai avisos referents a activitats fora de línia.</p>
+
View
2 lang/ca/help/wiki/wikitype.html
@@ -19,7 +19,7 @@
<th valign="top" width="25%">Professor</th>
<td valign="top" width="25%">El professor crea i modifica el wiki. Els estudiants poden llegir els continguts.</td>
<td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Cada estudiant nom&eacute;s veu el wiki del seu grup.</td>
- <td valign="top" width="25%">i ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Els estudiants poden veure tots els wikis i poden passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els grups.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Hi ha un wiki per a cada grup que nom&eacute;s pot modificar el professor. Els estudiants poden veure tots els wikis i poden passar d'un a un altre per mitj&agrave; d'un desplegable que cont&eacute; tots els grups.</td>
</tr>
<tr>
<th valign="top" width="25%">Curs/grup</th>
View
61 lang/ca/message.php
@@ -0,0 +1,61 @@
+<?PHP // $Id$
+ // message.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+
+
+$string['addcontact'] = 'Afegeix contacte';
+$string['ago'] = 'Fa $a';
+$string['allmine'] = 'Tots els missatges escrits per mi o adreçats a mi';
+$string['allstudents'] = 'Tots els missatges entre estudiants del curs';
+$string['allusers'] = 'Tots els missatges de tots els usuaris';
+$string['beepnewmessage'] = 'Fes un bip quan arriba un nou missatge';
+$string['blockcontact'] = 'Bloca un contacte';
+$string['blockedmessages'] = '$a missatge/s de/a usuaris blocats';
+$string['contacts'] = 'Contactes';
+$string['context'] = 'context';
+$string['deletemessagesdays'] = 'Nombre de dies abans que els missatges vells se suprimeixin automàticament';
+$string['discussion'] = 'Discussió';
+$string['emailmessages'] = 'Envia missatges per correu quan no estigui connectat';
+$string['emailtagline'] = 'Aquest correu és una còpia d\'un missatge enviat a \"$a\"';
+$string['emptysearchstring'] = 'Heu de cercar alguna cosa';
+$string['formorethan'] = 'Més de';
+$string['includeblockedusers'] = 'Inclou usuaris blocats';
+$string['incomingcontacts'] = 'Contactes nous ($a)';
+$string['keywords'] = 'Paraules clau';
+$string['keywordssearchresults'] = 'Resultats de la cerca: s\'han trobat $a missatges';
+$string['maxmessages'] = 'Nombre màxim de missatges que es poden mostrar en l\'històric de discussions';
+$string['message'] = 'Missatge';
+$string['messagehistory'] = 'Històric de missatges';
+$string['messages'] = 'Missatges';
+$string['messaging'] = 'Missatgeria';
+$string['mycontacts'] = 'Els meus contactes';
+$string['newsearch'] = 'Nova cerca';
+$string['nomessages'] = 'No hi ha missatges pendents';
+$string['nomessagesfound'] = 'No s\'han trobat missatges';
+$string['nosearchresults'] = 'La cerca no ha tingut resultats';
+$string['offline'] = 'Fora de línia';
+$string['offlinecontacts'] = 'Contactes fora de línia ($a)';
+$string['online'] = 'En línia';
+$string['onlinecontacts'] = 'Contactes en línia ($a)';
+$string['onlyfromme'] = 'Només missatges escrits per mi';
+$string['onlymycourses'] = 'Només en els meus cursos';
+$string['onlytome'] = 'Només missatges adreçats a mi';
+$string['pagerefreshes'] = 'Aquesta pàgina es refresca automàticament cada $a segons';
+$string['removecontact'] = 'Suprimeix contacte';
+$string['savemysettings'] = 'Desa els meus paràmetres';
+$string['search'] = 'Cerca';
+$string['searchforperson'] = 'Cerca una persona';
+$string['searchmessages'] = 'Cerca missatges';
+$string['sendmessage'] = 'Envia missatge';
+$string['sendmessageto'] = 'Envia missatge a $a';
+$string['settings'] = 'Paràmetres';
+$string['settingssaved'] = 'S\'han desat els vostres paràmetres';
+$string['showmessagewindow'] = 'Visualitza automàticament la finestra de missatges quan arribin missatges nous (heu de configurar el vostre navegador perquè no bloqui les finestres emergents en aquest lloc)';
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['timenosee'] = 'Minuts des de la darrera entrada';
+$string['timesent'] = 'Hora d\'enviament';
+$string['unblockcontact'] = 'Desbloca contacte';
+$string['unreadmessages'] = '$a missatges no llegits';
+$string['userisblockingyou'] = 'Aquest usuari ha blocat els missatges enviats per vós';
+$string['userssearchresults'] = 'Resultats de la cerca: $a usuaris';
+
+?>
View
57 lang/ca/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -62,6 +62,7 @@
$string['administratorsall'] = 'Tots els administradors';
$string['administratorsandteachers'] = 'Administradors i professors';
$string['advancedfilter'] = 'Filtre avançat';
+$string['advancedsettings'] = 'Parametres avançats';
$string['again'] = 'una altra vegada';
$string['all'] = 'Tots';
$string['allactivities'] = 'Totes les activitats';
@@ -107,6 +108,7 @@
$string['backuplogdetailed'] = 'Registre d\'execució detallat';
$string['backuploglaststatus'] = 'Registre de la darrera execució';
$string['backuplogshelp'] = 'Si habiliteu aquesta opció, les còpies de seguretat automàtiques inclouran els registres d\'activitat del curs.';
+$string['backupmetacoursehelp'] = 'Si habiliteu aquesta opció, les còpies de seguretat automàtiques inclouran informació del metacurs (inscripcions heretades)';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Nota: heu seleccionat no incloure cap usuari en la còpia de seguretat, de manera que tots els mòduls s\'han commutat al mode \"sense dades d\'usuari\". Si us plau teniu en compte que els mòduls \"Exercici\" i \"Taller\" no són compatibles amb aquest tipus de còpia i s\'han desactivat completament.';
$string['backuporiginalname'] = 'Nom de la còpia';
@@ -121,6 +123,7 @@
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Aneu a suprimir completament el bloc \'$a\'. Això`suprimira completament tots els registres de la base de dades associats amb aquest bloc. Esteu SEGUR que voleu continuar?';
$string['blockdeletefiles'] = 'S\'han suprimit tots els registres de la base de dades associats amb el bloc \'$a->block\'. Per tal de completar la supressió (i impedir que el bloc es reinstal·li automàticament), ara hauríeu de suprimir aquest directori del servidor: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Blocs';
+$string['blocksaddedit'] = 'Afegeix/edita blocs';
$string['blocksetup'] = 'S\'estan configurant les taules de blocs';
$string['blocksuccess'] = 'S\'han configurat correctament les taules $a';
$string['bycourseorder'] = 'Curs';
@@ -139,6 +142,7 @@
$string['checkinginstances'] = 'S\'estan comprovant les instàncies';
$string['checkingsections'] = 'S\'estan comprovant les seccions';
$string['checklanguage'] = 'Comprova l\'idioma';
+$string['childcoursenotfound'] = 'No s\'ha trobat el curs fill';
$string['choose'] = 'Tria';
$string['choosecourse'] = 'Tria un curs';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Mètode d\'inscripció principal';
@@ -203,6 +207,7 @@
$string['configlongtimenosee'] = 'Si els estudiants no han entrat durant molt de temps, se\'ls dóna de baixa dels cursos automàticament. Aquest paràmetre especifica el límit de temps.';
$string['configmaxbytes'] = 'Especifiqueu la mida màxima que poden tenir els fitxers que es pengen en aquest lloc. Aquest paràmetre està limitat pel paràmetre de PHP upload_max_filesize i pel paràmetre d\'Apache LimitRequestBody. Al seu torn, maxbytes limita el rang de mides que es poden triar dins de cada curs o per a cada mòdul.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Especifiqueu el temps que tenen els usuaris per revisar els enviaments dels fòrums, la retroacció dels diaris, etc. Generalment 30 minuts és una bona opció.';
+$string['configmessaging'] = 'Cal habilitar el sistema de missatgeria interna per als usuaris del lloc?';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Els correus de vegades s\'envien a nom d\'un usuari (p. ex. els missatges dels fòrums). L\'adreça de correu que especifiqueu aquí s\'utilitzarà en el \"From\" en els casos en què els destinataris no haurien de poder contestar directament a l\'usuari (p. ex. quan un usuari tria de mantenir oculta la seva adreça).';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Si es registren els intents d\'entrada fracassats, se\'n poden enviar notificacions per correu electrònic. Qui hauria de rebre aquestes notificacions.';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Si s\'activen les notificacions sobre intents d\'entrada fracassats, quants intents d\'un usuari o adreça IP cal registrar per enviar la notificació.';
@@ -215,6 +220,7 @@
$string['configsessioncookie'] = 'Aquest paràmetre personalitza el nom de la galeta utilitzada per les sessions de Moodle. Això és opcional, i només resulta útil per evitar que es confonguin les galetes quan hi ha més d\'una còpia de Moodle executant-se dins del mateix lloc web.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Quan els usuaris que han entrat en aquest lloc estan inactius molt de temps (no carreguen pàgines) llavors se\'l fa sortir automàticament (se\'ls tanca la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps poden estar inactius.';
$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Tots aquests estudiants i professors apareixeran a la llista de participants del lloc. Qui podrà veure aquesta llista de participants?';
+$string['configsitepolicy'] = 'Si teniu una normativa que tots els usuaris han de veure i signar abans d\'entrar en aquest lloc, especifiqueu l\'URL aquí. Si no, deixeu el camp en blanc. L\'URL pot apuntar enlloc. Una destinació adequada podria ser un fitxer dins de l\'àrea de fitxers del lloc, p. ex. http://yoursite/file.php/1/policy.html';
$string['configslasharguments'] = 'Els fitxers (fitxers d\'imatges, fitxers penjats, etc.) passen a través d\'un script que utilitza arguments separats per barres (la segona opció aquí). Aquest mètode facilita que els fitxers restin més fàcilment a la memòria cau dels navegadors, servidors intermediaris, etc. Malauradament alguns servidors PHP no permeten aquest mètode, així que si teniu problemes per veure fitxers penjats o imatges (p. e. les fotos dels usuaris), poseu aquesta variable en la primera opció.';
$string['configsmtphosts'] = 'Escriviu el nom complet d\'un o més servidors locals de SMTP que Moodle ha d\'utilitzar per enviar correu (ex: \'mail.a.com\' or \'mail.a.com;mail.b.com\'). Si el deixeu en blanc, Moodle utilitzarà el mètode PHP per defecte per enviar correu.';
$string['configsmtpuser'] = 'Si dalt heu especificat un servidor SMTP i aquest requereix autenticació, introduïu aquí el nom d\'usuari i la contrasenya.';
@@ -231,6 +237,7 @@
$string['continue'] = 'Continua';
$string['continuetocourse'] = 'Feu clic aquí per entrar al curs';
$string['cookiesenabled'] = 'Les galetes han d\'estar habilitades en el vostre navegador';
+$string['cookiesnotenabled'] = 'Malauradament no teniu les galetes habilitades al navegador';
$string['copy'] = 'copia';
$string['copyingcoursefiles'] = 'S\'estan copiant els fitxers del curs';
$string['copyinguserfiles'] = 'S\'estan copiant els fitxers d\'usuari';
@@ -252,6 +259,8 @@
$string['courseinfo'] = 'Informació del curs';
$string['courserestore'] = 'Restauració del curs';
$string['courses'] = 'Cursos';
+$string['coursescategory'] = 'Cursos de la mateixa categoria';
+$string['coursestaught'] = 'Cursos en els quals heu ensenyat';
$string['courseupdates'] = 'Actualitzacions del curs';
$string['courseuploadlimit'] = 'Límit de càrrega del curs';
$string['create'] = 'Crea';
@@ -265,6 +274,7 @@
$string['creatingevents'] = 'S\'estan creant els esdeveniments';
$string['creatinggroups'] = 'S\'estan creant els grups';
$string['creatinglogentries'] = 'S\'estan creant les entrades de registre';
+$string['creatingmetacoursedata'] = 'S\'està creant la informació de metacurs';
$string['creatingnewcourse'] = 'S\'està creant un curs nou';
$string['creatingscales'] = 'S\'estan creant les escales';
$string['creatingsections'] = 'S\'estan creant les seccions';
@@ -346,6 +356,7 @@
$string['editfiles'] = 'Edita fitxers';
$string['editgroupprofile'] = 'Edita el perfil del grup';
$string['editinga'] = 'S\'està editant $a';
+$string['editingteachershort'] = 'Editor';
$string['editlock'] = 'Aquest valor no es pot editar!';
$string['editmyprofile'] = 'Edita perfil';
$string['editorbgcolor'] = 'Color de fons';
@@ -455,6 +466,7 @@
$string['existingcreators'] = 'Creadors de cursos actuals';
$string['existingstudents'] = 'Estudiants inscrits';
$string['existingteachers'] = 'Professors actuals';
+$string['explanation'] = 'Explicació';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts intents d\'entrada fracassats des de la darrera vegada';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts intents d\'entrada fracassats d\'un total de $a->accounts comptes';
$string['feedback'] = 'Retroacció';
@@ -497,6 +509,7 @@
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Perfil complet';
$string['fullsitename'] = 'Nom complet del lloc';
+$string['functiondisabled'] = 'Aquesta funcioonalitat està inhabilitada';
$string['gd1'] = 'GD 1.x instal·lada';
$string['gd2'] = 'GD 2.x instal·lada';
$string['gdneed'] = 'GD ha d\'estar instal·lada per veure aquesta imatge';
@@ -564,6 +577,7 @@
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Els temes ocults es mostren en format reduït';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Els temes ocults són completament invisibles';
$string['hide'] = 'Oculta';
+$string['hideadvancedsettings'] = 'Oculta paràmetres avançats';
$string['hidepicture'] = 'Oculta imatge ';
$string['hidesettings'] = 'Oculta paràmetres';
$string['hits'] = 'Peticions';
@@ -581,6 +595,11 @@
$string['htmlformat'] = 'Format HTML';
$string['icqnumber'] = 'Número ICQ';
$string['idnumber'] = 'Número ID';
+$string['importdata'] = 'Importa dades del curs';
+$string['importdataexported'] = 'S\'han exportat amb èxit les dades del curs origen.<br /> Continueu per importar-les al curs de destinació.';
+$string['importdatafinished'] = 'S\'ha completat la importació. Aneu al vostre curs.';
+$string['importdatafrom'] = 'Seleccioneu un curs per importar-ne les dades:';
+$string['importmetacoursenote'] = 'Utilitzeu aquest formulari per afegir cursos al vostre metacurs (això importarà les inscripcions)';
$string['inactive'] = 'Inactiu';
$string['include'] = 'Inclou';
$string['includeallusers'] = 'Inclou tots els usuaris';
@@ -592,6 +611,7 @@
$string['includeneededusers'] = 'Inclou els usuaris necessaris';
$string['includenoneusers'] = 'No incloguis cap usuari';
$string['includeuserfiles'] = 'Inclou els fitxers dels usuaris';
+$string['info'] = 'Informació';
$string['institution'] = 'Institució';
$string['invalidemail'] = 'L\'adreça de correu no és vàlida';
$string['invalidlogin'] = 'Entrada incorrecta, si us plau torneu a intentar-ho';
@@ -642,6 +662,8 @@
$string['loginusing'] = 'Entreu aquí amb el vostre nom d\'usuari i la contrasenya corresponent';
$string['logout'] = 'Sortida';
$string['logs'] = 'Registres';
+$string['logtoomanycourses'] = '[ <a href=\"$a->url\">més</a> ]';
+$string['logtoomanyusers'] = '[ <a href=\"$a->url\">més</a> ]';
$string['mailadmins'] = 'Informa administradors';
$string['mailstudents'] = 'Informa estudiantat';
$string['mailteachers'] = 'Informa professorat';
@@ -651,6 +673,9 @@
$string['manageblocks'] = 'Blocs';
$string['managedatabase'] = 'Base de dades';
$string['managefilters'] = 'Filtres';
+$string['managemeta'] = 'Aquest és un metacurs?';
+$string['managemetadisabled'] = 'Inhabilitat perquè ja és un metacurs';
+$string['managemetaexplan'] = '(Això significa que les inscripcions s\'hereten d\'altres cursos)';
$string['managemodules'] = 'Mòduls';
$string['markedthistopic'] = 'Aquest tema està marcat com a tema actual';
$string['markthistopic'] = 'Marca aquest tema com a tema actual';
@@ -659,8 +684,20 @@
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'Mida màxima de càrrega';
$string['maxsize'] = 'Mida màxima: $a';
+$string['metaaddcourse'] = 'Afegeix aquest curs';
+$string['metaalreadycourses'] = 'Cursos ja assignats';
+$string['metaalreadyhascourses'] = 'Aquest metacurs ja té cursos fills.';
+$string['metaalreadyhasenrolments'] = 'Aquest curs ja té inscripcions normals.';
+$string['metaalreadyinmeta'] = 'Aquest curs ja és part d\'un metacurs.';
+$string['metaassigncourses'] = 'Assigna cursos';
+$string['metacourse'] = 'Metacurs';
+$string['metanoalreadycourses'] = 'Encara no heu assignat cursos';
+$string['metanopotentialcourses'] = 'No hi ha cursos disponibles';
+$string['metapotentialcourses'] = 'Cursos disponibles';
+$string['metaremovecourse'] = 'Suprimiu aquest curs';
$string['min'] = 'minut';
$string['mins'] = 'minuts';
+$string['minutes'] = 'minuts';
$string['miscellaneous'] = 'Miscel·lània';
$string['missingcategory'] = 'Heu de triar una categoria';
$string['missingcity'] = 'Falta la població';
@@ -703,6 +740,7 @@
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Mou els cursos seleccionats a...';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Mou-los a una altra carpeta';
$string['moveup'] = 'amunt';
+$string['mustchangepassword'] = 'La nova contrasenya ha de ser diferent de l\'actual';
$string['mustconfirm'] = 'Necessiteu confirmar el vostre registre';
$string['mycourses'] = 'Els meus cursos';
$string['name'] = 'Nom';
@@ -752,11 +790,18 @@
$string['nograde'] = 'Sense qualificació';
$string['noimagesyet'] = 'Encara no s\'han penjat imatges en aquest curs';
$string['nomorecourses'] = 'No s\'ha trobat cap altre curs que coincideixi';
+$string['nomoreidnumber'] = 'No s\'està utilitzant un número d\'identificació per evitar conflictes';
$string['none'] = 'Cap';
$string['nopotentialadmins'] = 'No hi ha administradors en potència';
$string['nopotentialcreators'] = 'No hi ha creadors de cursos en potència';
$string['nopotentialstudents'] = 'No hi ha estudiants en potència';
$string['nopotentialteachers'] = 'No hi ha professors en potència';
+$string['noreplybouncemessage'] = 'Heu contestat a una adreça de correu inexistent. Si volíeu contestar un missatge del fòrum, contesteu si us plau utilitzant els fòrums: $a.
+
+Aquí teniu el contingut del vostre missatge:';
+$string['noreplybouncesubject'] = '$a - missatge retornat';
+$string['noreplyname'] = 'No contesteu a aquest missatge';
+$string['noresults'] = 'Sense resultats';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['normalfilter'] = 'Filtre normal';
$string['nostudentsfound'] = 'No s\'ha trobat $a';
@@ -795,6 +840,9 @@
$string['outline'] = 'Esquema';
$string['page'] = 'Pàgina';
$string['pageheaderconfigablock'] = 'S\'està configurant un bloc en %%fullname%%';
+$string['parentcoursenotfound'] = 'No s\'ha trobat el curs pare';
+$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'El curs pare no és un metacurs';
+$string['parentfolder'] = 'Carpeta pare';
$string['parentlanguage'] = '<< TRADUCTORS: si voleu que Moodle faci servir un altre idioma quan faltin cadenes en el vostre idioma, especifiqueu-ne el codi aquí. Si el deixeu en blanc Moodle fara servir l\'anglès. P. ex.: es >>';
$string['participants'] = 'Participants';
$string['password'] = 'Contrasenya';
@@ -816,6 +864,9 @@
$string['personalprofile'] = 'Perfil personal';
$string['phone'] = 'Telèfon';
$string['phpinfo'] = 'informació PHP';
+$string['policyagree'] = 'Heu d\'acceptar la normativa abans d\'entrar en aquest lloc. Hi esteu d\'acord?';
+$string['policyagreement'] = 'Normativa d\'ús del lloc';
+$string['policyagreementclick'] = 'Feu clic aquí per llegir la normativa d\'ús del lloc';
$string['popupwindow'] = 'Obre el fitxer en una altra finestra';
$string['potentialadmins'] = 'Administradors en potència';
$string['potentialcreators'] = 'Creadors de cursos en potència';
@@ -867,6 +918,7 @@
$string['role'] = 'Rol';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Nombre d\'articles RSS recents';
+$string['rsserror'] = 'Error en la lectura de les dades RSS';
$string['rsstype'] = 'RSS d\'aquesta activitat';
$string['savechanges'] = 'Desa els canvis';
$string['saveto'] = 'Desa en';
@@ -899,6 +951,7 @@
$string['shortnametaken'] = 'Aquest nom curt ja el fa servir un altre curs ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Nom curt del lloc (p. e. una paraula)';
$string['show'] = 'Mostra';
+$string['showadvancedsettings'] = 'Mostra paràmetres avançats';
$string['showall'] = 'Mostra tots $a';
$string['showallcourses'] = 'Mostra tots els cursos';
$string['showalltopics'] = 'Mostra tots els temes';
@@ -977,6 +1030,7 @@
$string['to'] = 'A';
$string['today'] = 'Avui';
$string['todaylogs'] = 'Registres d\'avui';
+$string['toomanybounces'] = 'Aquesta adreça de correu ha produït massa rebots. L\'heu de canviar obligatòriament abans de continuar.';
$string['toomanytoshow'] = 'Hi ha massa usuaris per mostrar-los tots';
$string['top'] = 'Dalt';
$string['topic'] = 'Tema';
@@ -1044,6 +1098,7 @@
$string['users'] = 'Usuaris';
$string['usersnew'] = 'Nous usuaris';
$string['userzones'] = 'Zones d\'usuari';
+$string['usethiscourse'] = 'Utilitza aquest curs';
$string['usingexistingcourse'] = 'S\'està utilitzant un curs existent';
$string['version'] = 'Versió';
$string['view'] = 'Visualització';

0 comments on commit 6432503

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.