Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 32f0b26 commit 647b1cf285b1ef25515a9182a3e03819fa74853e koenr committed Oct 3, 2004
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 lang/nl/help/dialogue/dialoguetype.html
@@ -2,13 +2,13 @@
<p>Er zijn drie types dialogen.</p>
<ol><li><p><b>Leerling - leraar</b> Deze optie laat dialogen tussen leraren en leerlingen toe. Dialogen kunnen
-zowel door leraren als door leerlingen gestart worden. In de lijst van deelnemers zien leraars alleen leerlingen
-en leerlingen zien alleen leraars.</p></li>
+zowel door leraren als door leerlingen gestart worden. In de lijst van deelnemers zien leraren alleen leerlingen
+en leerlingen zien alleen leraren.</p></li>
-<li><p><b>leerling - leerling</b> Deze optie laat dialogen tussen leerlingen onderling toe. Leraars worden <b>niet</b>
+<li><p><b>leerling - leerling</b> Deze optie laat dialogen tussen leerlingen onderling toe. Leraren worden <b>niet</b>
opgenomen in dit type dialoog.</p></li>
<li><p><b>Iedereen</b> Dit laat alle deelnemers van het vak toe een dialoog te starten met alle andere deelnemers van
het vak. Leraren kunnen dialogen starten met andere leraren en met leerlingen, leerlingen kunnen dialogen starten
-met andere leerlingen en met leraars. </p></li>
+met andere leerlingen en met leraren. </p></li>
</ol>

0 comments on commit 647b1cf

Please sign in to comment.