Skip to content
Browse files

new files by Eric Schneiders

  • Loading branch information...
1 parent 3e0a046 commit 653ba34e957acd51e59e23536dcf20bc81e98a77 koenr committed Oct 1, 2004
View
3 lang/nl/help/exercise/password.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Wachtwoorden</b></p>
+
+<p>Met dit veld bepaal je een wachtwoord voor deze oefening. Het wachtwoord kan maximaal 10 karakters lang zijn en kan op ieder moment gedurende de oefening gewijzigd worden. Of leerlingen al dan niet gevraagd wordt om hun wachtwoord in te voeren voor ze de oefening kunnen beginnen wordt bepaald door de optie "Gebruik wachtwoord." </p>
View
6 lang/nl/help/exercise/usepassword.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Gebruik wachtwoord</b></p>
+
+
+<p>Een oefening staat altijd open, d.w.z. dat als een oefening zichtbaar is, de leerlingen de inhoud van een oefening kunnen zien. De beschikbaarheid van een oefening binnen een vak is het best te beheren met de optie: toon/verberg activiteit (oogjes).</p>
+
+<p>De optie "Gebruik wachtwoord" is bedoeld om de toegang tot een oefening te regelen met een toegangswachtwoord. Soms is het nodig een oefening met een wachtwoord af te schermen. Bijvoorbeeld, wanneer een oefening gedaan wordt door verschillende groepen leerlingen en iedere groep de oefening op een ander tijdstip moet maken. Het toegangswachtwoord wordt dan gebruikt om te voorkomen dat de tweede groep leerlingen al toegang heeft tot de oefening zodra zij geopend is voor de eerste groep. </p>
View
7 lang/nl/help/workshop/grade.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Cijfer van de inzendingen</b></p>
+
+<p>Deze waarde bepaalt het maximum cijfer dat op een ingezonden taak kan behaald worden.</p>
+
+<p>Het totaalcijfer voor de workshop is de som van het (gemiddelde) cijfer van de beoordelingen van de leerling en het cijfer van zijn inzending(en). Dus als het (maximum) cijfer voor de leerling-beoordelingen op 30 is gezet en het (maximum) cijfer voor de inzendingen op 70, dan is het (maximum) cijfer voor de workshop 100.</p>
+
+<p>Deze waarde kan op ieder moment gewijzigd worden en heeft onmiddellijk effect op het totaalcijfer zoals dat wordt gezien door de leerlingen (en de leraar).</p>
View
9 lang/nl/help/workshop/nattachments.html
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Aantal verwachte bijlagen bij inzendingen</b></p>
+
+<p>Het aantal dat hier wordt ingevuld bepaalt hoeveel "upload-velden" getoond worden wanneer de leerling zijn werk inlevert. Dat aantal kan nul zijn als er geen bijlagen worden toegestaan. Als er wel bijlagen worden verwacht, zet je dit aantal op 1, 2 (tot maximum 5). Gewoonlijk zet je dit aantal op 0 of 1, maar bij sommige opdrachten kun je aan leerlingen vragen om meer dan 1 bijlage toe te voegen.</p>
+
+<p>Als het aantal op bijvoorbeeld 3 wordt gezet, en de leerling voegt slechts 2 bestanden toe aan zijn inzending, dan worden deze twee bestanden toegevoegd en is er GEEN waarschuwing. Dat betekent dat tijdens het inzenden van werk (in een eenmalige handeling) de leerling een willekeurig aantal bestanden als bijlage kan toevoegen, tot het maximum aantal aangegeven door deze optie.</p>
+
+<p>Let op dat deze optie NIET het absolute maximum aantal bijlagen bepaalt dat een leerling kan toevoegen aan zijn inzending. Het bepaalt alleen hoeveel "upload-velden" er getoond worden. Het staat de leerling vrij om meer bijlagen toe te voegen aan zijn inzending door gebruik te maken van de "wijzig" optie. Dit is echter ongebruikelijk.</p>
+
+<p>De standaardwaarde voor deze optie is nul, d.w.z. dat er geen bijlagen mogelijk zijn.</p>
View
11 lang/nl/help/workshop/teacherweight.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Weging van beoordelingen door de leraar</b></p>
+
+<p>Deze optie, meestal gewoon 1, kan worden gebruikt (a) om beoordelingen door de docent uit te schakelen, (b) om ze hetzelfde gewicht te geven als beoordelingen door leerlingen, of (c) om ze juist meer gewicht te geven dan de beoordelingen door leerlingen.</p>
+
+<p>De standaardwaarde voor deze optie is 1. Dit geeft de beoordelingen van de leraar hetzelfde gewicht als die van de leerlingen.</p>
+
+<p>Er kunnen omstandigheden zijn waar je het gevoel krijgt dat leerlingen structureel "overbecijferen", d.w.z. dat ze hun medeleerlingen een te hoog cijfer toekennen. Het tegenovergestelde kan gebeuren wanneer ze elkaars werk te laag beoordelen (dat is echter minder gebruikelijk). De te lage cijfers van de leerlingen kunnen, tot op zekere hoogte, gecompenseerd worden door het verhogen van de waarde van deze optie.</p>
+
+<p>Als je de waarde bijvoorbeeld op 5 zet, dan betekent dat de beoordeling van de leraar 5 keer belangrijker is dan de beoordelingen van de leerlingen voor het laten vallen van te sterk afwijkende cijfers. Bovendien worden, in de analyse van beoordelingen, leerlingbeoordelingen die niet overeenkomen met die van de leraar, met grotere waarschijnlijkheid genegeerd wanneer de waarde van deze optie groter dan 1 is. De overgebleven beoordelingen zitten dan dichterbij die van de leraar en op die manier wordt de beoordeling van de leraar nog belangrijker voor het totaalcijfer.</p>
+
+<p>Deze optie kan op ieder moment tijdens de opdracht gewijzigd worden.</p>

0 comments on commit 653ba34

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.