Skip to content
Browse files

translated resource help files, new strings, updated block_rss_client's

stringname changes
  • Loading branch information...
1 parent dc3b522 commit 6592af78e95cdffbe03989bb79bf83358f3efda8 rcantada committed May 21, 2005
View
2 lang/tl/assignment.php
@@ -32,6 +32,7 @@
$string['emailteachermailhtml'] = 'Binago ni $a->username ang kanyang ipinasang takdang-aralin para sa <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />
Makukuha ito sa <a href=\"$a->url\">web site</a>.';
$string['emailteachers'] = 'Hudyat na email para sa mga guro';
+$string['emptysubmission'] = 'Wala ka pang ipinapasang anuman';
$string['existingfiledeleted'] = 'Ang kasalukuyang file ay binura na: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Nabigong baguhin ang puna sa ipinasa ni user $a';
$string['feedback'] = 'Puna';
@@ -50,6 +51,7 @@
$string['notgradedyet'] = 'Hindi pa namamarkahan';
$string['notsubmittedyet'] = 'Hindi pa naipapasa';
$string['overwritewarning'] = 'Babala: kung mag-aaplowd kang mulî, MAPAPALITAN nito ang kasalukuyan mong ipinasa';
+$string['preventlate'] = 'Pigilan ang pagpapasa nang hulí';
$string['saveallfeedback'] = 'Isave ang lahat ng aking puna';
$string['submission'] = 'Ipinasa';
$string['submissionfeedback'] = 'Puna sa ipinasa';
View
11 lang/tl/auth.php
@@ -55,7 +55,7 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Listahan ng mga pangkat na ang mga miyembro ay pinapayagang lumikha ng bagong kurso. Paghiwalayin ang maraming pangkat ng \';\'. Karaniwan ay tulad ng \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Piliin ang Hindi upang mapatay ang pagtsek ng pasó nang password o para basahin ng LDAP ang oras ng passwordexpiration nang direkta mula sa LDAP';
$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'Bilang ng araw bago ipakita ang babala sa pagkapasó ng password.';
-$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Opsiyonal: Nananaig sa ldap-attribute na nag-iimbak ng oras ng pagkapasó ng password asswordAxpirationTime';
+$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Opsiyonal: Nananaig sa ldap-attribute na nag-iimbak ng oras ng pagkapasó ng password passwordExpirationTime';
$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Opsiyonal: Nananaig sa gracelogin attribute';
$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Buhayin ang may palugit na paglog-in (gracelogin) na suporta sa LDAP. Matapos mapasó ang password, ang user ay makapaglalog-in pa hanggang maging 0 ang bilang ng palugit sa paglalog-in. Ang pagpapagana ng kaayusang ito ay magpapakita ng mensahe ng may-palugit na log-in kapag ang password ay pasó na.';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Itakda ang LDAP host sa anyong-URL tulad ng \'ldap://ldap.myorg.com/\' o \'ldaps://ldap.myorg.com/\' Paghiwalayin ang maraming server ng \';\' upang makakuha ng suportang failover. ';
@@ -64,7 +64,7 @@
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Opsiyonal: Nananaig sa objectClass na ginagamit sa pagpapangalan/paghahanap ng mga user sa ldap_user_type. Kadalasan ay hindi mo na kailangang baguhin ito.';
$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'Itinatakda kung paano hinahandle ang mga alias kapag naghahanap. Piliin ang isa sa mga sumusunod na halaga: \"Hindi\" (LDAP_DEREF_NEVER) o \"Oo\" (LDAP_DEREF_ALWAYS) ';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'LDAP password expiration settings.';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Ilagay ang halagang <> 0 kung nais mong hanapin ang mga user mula sa subcontext.';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Hanapin ang mga user mula sa subcontext.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'Kaayusan ng LDAP server';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Baguhin ang impormasyon ng user (unang pangalan, apelyido, tirahan..) mula LDAP hanggang Moodle. Itakda ang kaayusan ng \"Data mapping\" alinsunod sa pangangailangan mo.';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Opsiyonal: Nananaig sa attribute na ginagamit sa pagpapangalan/paghahanap ng mga user. Karaniwan ay \'cn\'.';
@@ -97,15 +97,18 @@
$string['auth_pop3port'] = 'Server port (110 ang pinakakaraniwan, 995 ay karaniwan sa SSL)';
$string['auth_pop3title'] = 'Gumamit ng POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = 'Uri ng server. Kung gumagamit ng certificate security ang server mo, piliin ang pop3cert.';
+$string['auth_shib_convert_data'] = 'API para sa pagbabago ng datos';
+$string['auth_shib_convert_data_description'] = 'Magagamit mo ang API na ito upang lalong mabago ang datos na ibinigay ng Shibboleth. Basahin ang <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README</a> para sa iba pang instruksiyon.';
+$string['auth_shib_convert_data_warning'] = 'Walang ganitong file o hindi ito mabasa ng proseso na webserver!';
$string['auth_shib_instructions'] = 'Gamitin ang <a href=\"$a\">Shibboleth log-in</a> upang makapasok sa pamamagitan ng Shibboleth, kung sinusuportahan ito ng isntitusyon mo. <br />Kung hindi, gamitin ang normal na form ng log-in na ipinapakita rito.';
$string['auth_shib_instructions_help'] = 'Dito ay dapat kang magbigay ng pasadyang panuto para sa user mo na nagpapaliwanag ng Shibboleth. Ipapakita ito sa pahinang panglog-in sa may seksiyon ng panuto. Dapat itong magkaroon ng link na \"<b>$a</b>\" upang makapaglog-in ng madali ang mga user ng Shibboleth. Kapag iniwan mo itong blangko, ang mga istandard na panuto ang gagamitin (hindi ang partikular sa Shibboleth)';
$string['auth_shib_only'] = 'Shibboleth lamang';
$string['auth_shib_only_description'] = 'Tsekan ang opsiyon na ito kung ipatutupad ang isang Shibboleth na pag-aauthenticate';
-$string['auth_shib_settings'] = 'Tiyakin na nabasa ninyo ang <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README</a> file para sa Shibboleth. Tinatalakay nito kung paano iayos ang Moodle mo na may Shibboleth.';
$string['auth_shib_username_description'] = 'Pangalan ng webserver Shibboleth environment baryabol na gagamitin bilang Moodle username';
$string['auth_shibboleth_login'] = 'Shibboleth Log-in';
$string['auth_shibboleth_manual_login'] = 'Mano-manong Log-in';
-$string['auth_shibbolethdescription'] = 'Sa pamamagitan ng paraang ito, ang mga user ay lilikhain at iaauthenticate sa pamamagitan ng <a href=\"http://shibboleth.internet2.edu/\" target=\"_blank\">Shibboleth</a>';
+$string['auth_shibbolethdescription'] = 'Sa pamamagitan ng paraang ito, ang mga user ay lilikhain at iaauthenticate sa pamamagitan ng <a href=\"http://shibboleth.internet2.edu/\" target=\"_blank\">Shibboleth</a>. <br>Tiyakin ninyo na nabasa ninyo ang <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README</a> ng Shibboleth, ito ay para sa kung paano iaayos ang Moodle mo na may Shibboleth
+';
$string['auth_shibbolethtitle'] = 'Shibboleth';
$string['auth_updatelocal'] = 'Baguhin ang lokal na datos';
$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Baguhin ang lokal na datos:</b> Kapag binuhay, ang field ay babaguhin (mula sa panlabas na auth) tuwing maglalog-in ang user o may user synchronization. Dapat ikandado ang field na inayos na lokal ang pagbabago.</p>';
View
11 lang/tl/block_rss_client.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // client.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
$string['addfeed'] = 'Magdagdag ng URL ng balitang feed:';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['clientnumentries'] = 'Ang default na bilang ng entry na ipapakita bawat feed.';
$string['clientshowchannellinklabel'] = 'Dapat bang ipakita ang link sa orihinal na site (channel link)? (Tandaan na kung walang feed link na ibinigay sa balitang feed ay walang link na maipapakita):';
$string['clientshowimagelabel'] = 'Ipakita ang larawan ng channel kung mayroon:';
+$string['configblock'] = 'Isaayos ang block na ito';
$string['couldnotfindfeed'] = 'Hindi matagpuan ang feed na may nasabing id';
$string['customtitlelabel'] = 'Pasadyang pamagat (Iwanang blangko upang magamit ang pamagat na ibinigay ng feed):';
$string['deletefeedconfirm'] = 'Talaga bang nais mong burahin ang feed na ito?';
@@ -20,14 +21,16 @@
$string['feed'] = 'Balitang Feed';
$string['feedadded'] = 'Idinagdag na ang balitang feed';
$string['feeddeleted'] = 'Binura na ang balitang feed';
-$string['feedupdated'] = 'Nabago na ang feed na balita';
$string['feeds'] = 'Mga Balitang Feed';
$string['feedsaddedit'] = 'Magdagdag/Iedit ang mga Feed';
-$string['feedstitle'] = 'Mga malayong RSS Feed';
+$string['feedsconfigurenewinstance'] = 'Iklik ito upang maisaayos ang block na ito upang makapagpakita ng mga RSS feed.';
+$string['feedstitle'] = 'RSS Feed mula sa Malayo';
+$string['feedupdated'] = 'Nabago na ang feed na balita';
$string['findmorefeeds'] = 'Maghanap ng marami pang rss feed';
+$string['managefeeds'] = 'Pamahalaan ang lahat ng aking feed';
$string['nofeeds'] = 'Walang RSS feed na itinakda para sa site na ito.';
$string['pickfeed'] = 'Pumilì ng balitang feed';
-$string['remotenewsfeed'] = 'Malayo na Balitang Feed';
+$string['remotenewsfeed'] = 'Balitang Feed mula sa Malayo';
$string['seeallfeeds'] = 'Tingnan ang lahat ng feed';
$string['shownumentrieslabel'] = 'Maks na bilang ng entry na ipapakita bawat block';
$string['submitters'] = 'Sino ang puwedeng magtakda ng bagong rss feed? Ang mga itinakdang feed ay magagamit ng alinmang pahina sa iyong site.';
View
3 lang/tl/enrol_authorize.php
@@ -4,10 +4,13 @@
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Pangalan na panglog-in';
$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Password (hindi lubos na kinakailangan)';
+$string['anreferer'] = 'Itype dito ang URL referer, kung isinaayos mo ito sa iyong authorize.net account. Ipapadala nito ang heading na \"Referer: URL\" sa web request.';
$string['antestmode'] = 'Authorize.net: Subukin ang mga transaksiyon';
$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Susi ng transaksiyon';
$string['ccexpire'] = 'Petsa ng Pagkapasó';
+$string['ccinvalid'] = 'Ditanggap na bilang ng card';
$string['ccno'] = 'Bilang ng Credit Card';
+$string['cctype'] = 'Uri ng Credit Card';
$string['ccvv'] = 'CV2';
$string['ccvvhelp'] = 'Tingnan ang likod ng card (huling 3 numero)';
$string['description'] = 'Ang Authorize.net na modyul ay pinahihintulutan kang magsaayos ng may-bayad na kurso sa pamamagitan ng mga nagbibigay ng CC. Kung ang halaga ng anumang kurso ay sero, ang mga mag-aaral ay hindi na sisingilin para makapasok. May pangbuong site na halaga na itatakda mo rito bilang default para sa buong site at pagkatapos ay isang kaayusang pangkurso na itatakda mo para sa bawat kurso. Nananaig ang halaga ng kurso sa halaga ng site.';
View
1 lang/tl/enrol_ldap.php
@@ -44,6 +44,7 @@
o \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'objectClass na ginagamit sa paghahanap ng mga kurso. Karaniwan ay
\'posixGroup\'.';
+$string['enrol_ldap_search_sub'] = 'Hanapin ang kinasasapiang pangkat mula sa subkonteksto.';
$string['enrol_ldap_server_settings'] = 'Mga Kaayusan ng LDAP Server';
$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Listahan ng konteksto kung saan naroroon ang mga grupo na
may pag-eenrol ng mga mag-aaral. Paghiwalayin ang magkakaibang
View
1 lang/tl/grades.php
@@ -49,6 +49,7 @@
$string['gradepreferenceshelp'] = 'Tulong sa Mas-ibig para sa Marka';
$string['grades'] = 'Mga Marka';
$string['gradeweighthelp'] = 'Tulong sa May-timbang na Marka';
+$string['hideadvanced'] = 'Itago ang mga Abanteng Katangian';
$string['hidecategory'] = 'Nakatagò';
$string['highgradeascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa pinakamataas na marka pataas';
$string['highgradedescending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa pinakamataas na marka pababa';
View
28 lang/tl/help/resource/index.html
@@ -1,14 +1,14 @@
-<p>Modyul na Rekurso</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=summary.html">Pagbasa ng Buod</a></li>
- <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=types.html">Mga Uri ng Rekurso</a>
- <ul>
- <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/text.html">Pahinang Teksto</a></li>
- <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/html.html">Pahinang HTML</a></li>
- <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/file.html">Mga File at pahinang pangweb</a></li>
- <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/directory.html">Direktoryo</a></li>
- <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/label.html">Etiketa</a></li>
- </ul></li>
- <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=parameters.html">Mga Parameter</a></li>
- <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=window.html">Kaayusan ng Window</a></li>
-</ul>
+<p>Modyul na Rekurso</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=summary.html">Buod ng Rekurso</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=types.html">Mga Uri ng Rekurso</a>
+ <ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/text.html">Pahinang Teksto</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/html.html">Pahinang HTML</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/file.html">Mga File at pahinang pangweb</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/directory.html">Direktoryo</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=type/label.html">Etiketa</a></li>
+ </ul></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=parameters.html">Mga Parameter</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&amp;file=window.html">Kaayusan ng Window</a></li>
+</ul>
View
11 lang/tl/help/resource/parameters.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p style="text-align: center; font-weight: bold" >Mga Parameter ng Rekurso</p>
+
+<p>Ganap na opsiyonal ang mga kaayusan ng parameter, at makabuluhan lamang kapag nais mong magpasa ng ilang impormasyon ng Moodle sa file na rekurso o sa web site.</p>
+
+<p>Kapag nagtakda ka ng anumang parameter, ipapasa ito sa rekuso bilang bahagi ng URL (gamit ang paraang GET).</p>
+
+<p>Pinahihuntulutan sa kaliwang hanay ang pagpili ng kung anong impormasyon ang ipapadala, at pinahihintulutan naman sa kanang hanay ang pagbibigay dito ng pangalan.</p>
+
+<p>Tandaan na ang impormasyon na pang-user ay magmumula sa user na titingin sa rekursong ito, at ang pangkursong impormasyon ay mula sa kurso na kinabibilangan ng rekursong ito.</p>
+
+
View
8 lang/tl/help/resource/summary.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p style="text-align: center"><b>Buod ng Rekurso</b></p>
+
+<p>Ang buod ay maikling deskripsiyon ng rekurso. Maaari mo itong ituring na metadata.</p>
+
+<p>Para sa ilang osiyon ng pagpapakita ng rekurso, ang buod ay inilalathala katabi ng rekurso mismo, kundi ay lilitaw ito sa pahinang pang-indeks ng rekurso, na magpapadali sa paghahanap ng mga mag-aaral sa mga partikular na rekurso.</p>
+
+<p>Huwag matukso na magsulat nang napakarami rito, o isama ang rekurso mismo.</p>
+
View
5 lang/tl/help/resource/type/directory.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p style="text-align: center"><b>Direktoryo</b></p>
+
+<p style="margin-left: 3em">Nakapagpapakita ng buong direktoryo (at mga subdirektoryo nito) ang rekusong direktoryo mula sa iyong pook ng mga file ng kurso.
+Kaya't maaari nang tingnan at saliksikin ng mga mag-aaral ang mga file na iyon.
+</p>
View
12 lang/tl/help/resource/type/file.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p style="text-align: center"><b>Mga file at pahinang pangweb</b></p>
+
+<p style="margin-left: 3em">Pinahihintulutan ng uri ng rekurso na ito ang paglink sa anumang pahinang pangweb o iba pang file sa pampublikong web. Pinahihintulutan din nito ang paglink sa anumang pahinang pangweb o iba pang file na inaplowd mo sa iyong pook na lagayan ng file ng kurso mula sa sarili mong desktop na kompyuter.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em">Ang mga normal na pahinang pangweb ay ipinapakita nang walang pagbabago, habang ang mga multimedia na file ay may iba't-ibang paraan ng pagpapakita at isa rito ang pag-embed sa loob ng pahinang pangweb. Halimbawa, ang mga MP3 na file ay ipapakita sa pamamagitan ng built-in na streaming player, gayundin ang file na pelikula, flash animation at iba pa.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em">Maraming opsiyon para sa pagpapakita ng nilalaman mo sa popup na window, nakaframe na windo at iba pa.
+</p>
+
+
+<p>Kung ang rekurso mo naman ay aplikasyong pangweb o iba pang uri ng nilalaman na kayang tumanggap ng parameter, maaari mong piliin na magpadala ng impormasyon sa iyong rekurso, tulad ng pangalan ng user, email, kasalukuyang kinalalagyang kurso, at iba pa.
+</p>
View
8 lang/tl/help/resource/type/html.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pahinang HTML</b></p>
+
+
+<p style="margin-left: 3em">Ang uri ng rekurso na ito ay ginagawang madali ang paggawa ng isang kumpleto na iisang pahinang pangweb sa loob ng Moodle, lalo pa kung ginagamit mo ang WYSIWYG HTML editor ng Moodle.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em">Ang pahina ay iniimbak sa database, hindi bilang file, at mayroon kang kalayaan na gawin ang halos lahat ng bagay na nais mo, gamit ang HTML, kasama ang Javascript.
+</p>
+
View
5 lang/tl/help/resource/type/label.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p style="text-align: center"><b>Mga Etiketa</b></p>
+
+<p style="margin-left: 3em">Ang etiketa ay medyo naiiba sa iba pang rekurso dahil ito ay teksto at larawan na aktuwal na iniembed ng direkta sa iba pang link ng aktibidad sa pahinang pangkurso.</p>
+
+
View
10 lang/tl/help/resource/type/text.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pahinang Teksto</b></p>
+
+
+<p style="margin-left: 3em">Ang uri ng rekurso na ito ay isang simpleng pahina na isinusulat sa pamamagitan ng payak na teksto.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em">May ilang uri ng format na magagamit upang magawang magandang pahinang pangweb ang payak mong teksto.</p>
+
+<p style="text-align: right"><a href="help.php?module=moodle&amp;file=textformat.html">Marami pang bagay hinggil sa format na teksto.</a></p>
+
+
View
4 lang/tl/help/resource/types.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p style="text-align: center"><b>Mga Uri ng Rekurso</b></p>
+
+<p>Sinusuportahan ng Moodle ang iba't-ibang uri ng rekurso na nagpapahintulot sa iyo na magsingit ng halos anumang uri ng nilalamang pangweb sa iyong mga kurso.</p>
+
View
47 lang/tl/help/resource/window.html
@@ -0,0 +1,47 @@
+<p style="text-align: center"><b>Kaayusan ng Window</b></p>
+
+<p>Ang mga kaayusang ito ay maaaring itago/ipakita sa pamamagitan ng pagklik ng buton na may pangalan na <samp>Itago ang kaayusan</samp> o <samp>Ipakita ang kaayusan</samp>.</p>
+
+<p>Kadalasan, ang mga rekurso ay ipinapakita sa isang normal na nakaframe na window, na nasa taas ang pangnabigasyon ng mga kontrol ng Moodle sa tuktok na frame. Kung naisin mo, maaalis moang frame na ito at gawing punuin ng rekurso ang window tulad ng isang normal na pahinang pangweb.</p>
+
+<p>Magkagayunman, kung nais mong lumitaw ang rekurso mo sa isang bagong popup na window ay sundin ang mga sumusunod na hakbang:</p>
+
+<ol>
+ <li>Sa seksiyon na <b>Window:</b> piliin ang <samp>'Bagong Window'</samp>.</li>
+ <li>Alisin ang pagkakapili sa mga opsiyon na hindi mo gustong gamitin.<br />
+
+<blockquote>
+ <b>Pahihintulutan bang mabago ang laki ng window?</b>
+ <p>Ang pagpapanatili na napilì ng aytem na ito ay magpapahintulot sa mga user na mabago ang laki ng window na itinakda mo, at halos palagi dapat na pabayaang napilì. Magkagayunman, minsan ang rekurso ay may permanenteng laki at mas makatwiran na ipirmi ang laki ng window.</p>
+
+ <b>Pahihintulutan bang mai-scroll ang window?</b>
+ <p>Pinapahintulutan ng aytem na ito ang mga user na i-scroll ang window para makita ang lahat ng rekurso mo. Kung walang tsek ang aytem na ito, makikita lamang ng user kung ano ang kasya sa itinakdang laki ng window at hindi pahihintulutan na i-scroll ang window para makita ang kabuuan ng rekurso.</p>
+
+ <b>Ipapakita ba ang mga link ng direktoryo?</b>
+ <p>Pahihintulutan nito ang mga user na makita nila ang kanilang link ng direktoryo sa window na ito. Nagbabago ito ayon sa browser: Maari ito ang <samp>Links Bar</samp> (sa IE), ang <samp>Favourites Bar</samp> o <samp>Bookmarks</samp> bar (sa Mozilla/Firefox).</p>
+
+ <b>Ipapakita ba ang bar ng lokasyon?</b>
+ <p>Gusto mo bang makita ng mga user ang URL (address ng web) ng rekurso? Kung oo, pabayaan mong may tsek ang opsiyong ito. Kundi ay matatago ang lokasyon ng rekurso.</p>
+
+ <b>Ipapakita ba ang bar ng menu?</b>
+ <p>Upang mabigyan ng karapatang gamitin ang menu bar sa window na ito ang iyon mga user, pabayaan na walang tsek ang aytem na ito, kapakipakinabang ito pero para sa ilang presentasyon na panglarawan mas magandang tingnan na walang menu bar.</p>
+
+ <b>Ipapakita ba ang toolbar?</b>
+ <p>Ang pagpapakita ng toolbar ay magpapadali ng pagnabiga ng mga user mo, dahil nagbibigay ito ng
+<samp>Back/Forward, Home,</samp> at <samp>Refresh</samp> na mga buton.</p>
+
+ <b>Ipapakita ba ang status bar?</b>
+ <p>Ang pagpapakita ng Status bar ay magpapahintulot sa mga tao na matyagan ang impormasyon na pangbrowser, tulad ng anong parte na ng rekurso ang nailowd, o impormasyong panseguridad.</p>
+
+</blockquote></li>
+
+ <li>Itakda ang laki ng window na nais mong buksan. <br />
+
+<blockquote>
+ <p>Maraming tao ang gumagamit pa rin ng katamtamang resolusyon ng screen na 800x600. Sa karamihang kaso, pinakamabuti na kung sa simula ay paliitin mo ng mas kaunti ang window mo dito, tulad ng 600 taas at 480 lapad.</p>
+
+ <p>Kapag pinabayaan mong blangko ang mga puwang na ito, ang bagong popup na window ay magiging kasinglaki nang eksakto ng window na ikinlik nila para makuha ang popup.</p>
+
+</blockquote>
+</li>
+</ol>
View
6 lang/tl/hotpot.php
@@ -9,6 +9,8 @@
$string['bestattempt'] = 'pinakamahusay na pagkuha';
$string['checks'] = 'mga tsek';
$string['clues'] = 'mga himaton';
+$string['copiedtoclipboard'] = 'Ang nilalaman ng pahinang ito ay kinopya sa clipboard';
+$string['copytoclipboard'] = 'Kopyahin sa Clipboard';
$string['correct'] = 'wasto';
$string['deleteabandoned'] = 'Burahin ang inabandona';
$string['deleteabandonedcheck'] = 'Talaga bang nais mong burahin ang lahat ng $a inabandonang pagkuha?';
@@ -28,8 +30,8 @@
$string['navigation_bar'] = 'Bar na pangnabigasyon ng Moodle';
$string['navigation_buttons'] = 'Mga buton ng Hot Potatoes Quiz';
$string['navigation_frame'] = 'frame na pangnabigasyon ng Moodle';
-$string['navigation_give_up'] = 'Iisang &quot;Umayaw na&quot; na buton';
-$string['navigation_iframe'] = 'Nakaembed na &lt;IFRAME&gt;';
+$string['navigation_give_up'] = 'Iisang \"Umayaw na\" na buton';
+$string['navigation_iframe'] = 'Nakaembed na <IFRAME>';
$string['navigation_none'] = 'Walâ';
$string['noactivity'] = 'Walang aktibidad';
$string['noresponses'] = 'Walang natagpuang impormasyon hinggil sa mga indibidwal na tanong at tugon.';
View
2 lang/tl/message.php
@@ -10,7 +10,7 @@
$string['allstudents'] = 'Lahat ng mensahe sa pagitan ng mga mag-aaral sa kurso';
$string['allusers'] = 'Lahat ng mensahe mula sa lahat ng user';
$string['backupmessageshelp'] = 'Kapag binuhay, ang mga instant na mensahe ay isasama sa awtomatikong ibinabak-ap sa SITE';
-$string['beepnewmessage'] = 'Magbeep kapag may bagong mensahe na dumating';
+$string['beepnewmessage'] = 'Magbeep kapag may bagong mensahe na dumating (maaaring mangailangan ng browser plugin na makapagpapatutog ng tunog, tulad ng Quicktime)';
$string['blockcontact'] = 'Hadlangan ang kontak';
$string['blockedmessages'] = '$a mensahe para sa/mula sa hinadlangang user';
$string['blocknoncontacts'] = 'Hadlangan ang lahat ng bagong mensahe mula sa mga taong wala sa listahan ko ng kontak';
View
4 lang/tl/moodle.php
@@ -3,6 +3,7 @@
$string['action'] = 'Aksiyon';
+$string['actions'] = 'Mga Aksiyon';
$string['active'] = 'Aktibo';
$string['activities'] = 'Mga Aktibidad';
$string['activity'] = 'Aktibidad';
@@ -448,6 +449,7 @@
$string['forcepasswordchange'] = 'Ipilit ang pagpapalit ng password';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Hudyatan ang user para baguhin niya ito sa susunod na maglog-in siya';
$string['forcetheme'] = 'Ipilit ang tema';
+$string['forgotaccount'] = 'Naiwala mo ba ang password mo?';
$string['forgotten'] = 'Nakalimutan mo ba ang iyong username o password?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'Format na HTML';
@@ -979,7 +981,7 @@
$string['sortby'] = 'Pagsunudsunurin alinsunod sa';
$string['specifyname'] = 'Kailangan mong maglagay ng pangalan.';
$string['startdate'] = 'Petsa ng umpisa ng kurso';
-$string['startsignup'] = 'Magsimula na ngayon sa pamamagitan ng paglikha ng bagong account!';
+$string['startsignup'] = 'Lumikha ng bagong account';
$string['state'] = 'Probinsiya/Estado';
$string['statistics'] = 'Mga Estadistika';
$string['status'] = 'Katayuan';
View
115 lang/tl/quiz.php
@@ -3,23 +3,30 @@
$string['acceptederror'] = 'Tinanggap na malî';
+$string['action'] = 'Aksiyon';
+$string['adaptive'] = 'Adaptive na mode';
$string['addcategory'] = 'Magdagdag ng kategoriya';
$string['addingquestions'] = 'Sa panig na ito ng pahina ay mapapamahalaan mo ang iyong database ng mga tanong. Isinasalansan ang mga tanong sa mga kategoriya upang matulungan kang mapanatiling organisado ang mga ito, at magamit ang mga ito ng anumang pagsusulit sa kurso mo o kahit sa iba pang kurso kung \'ilathala\' mo ang mga ito. <br /><br />Pagkatapos mong pumili o lumikha ng isang kategoriya ng tanong ay maaari ka nang lumikha o mag-edit ng mga tanong. Puwede mong piliin ang alinman sa mga tanong na ito upang maidagdag sa iyong pagsusulit sa kabilang panig ng pahinang ito.';
$string['addquestions'] = 'Magdagdag ng mga tanong';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Magdagdag ng mga tanong sa kasalukuyang pagsusulit';
+$string['addrandom'] = 'Magdagdag ng $a na random na tanong';
$string['addrandom1'] = '<< Idagdag ';
$string['addrandom2'] = 'mga random na tanong ';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Idagdag ang napilì sa pagsusulit';
$string['addtoquiz'] = 'Idagdag sa pagsusulit';
$string['affectedstudents'] = 'Naapektuhan ang $a';
$string['aiken'] = 'Format na Aiken';
+$string['allattempts'] = 'Lahat ng pagkuha';
$string['allinone'] = 'Walang hangganan';
$string['allowreview'] = 'Pahintulutan ang pagbabalik-aral';
$string['alreadysubmitted'] = 'Malamang ay naipasa mo na ang pagkuha ng pagsusulit na ito';
$string['alternativeunits'] = 'Mga Alternatibong Yunit';
$string['alwaysavailable'] = 'Palaging magagamit';
+$string['analysisoptions'] = 'Mga opsiyon sa pagsusuri';
+$string['analysistitle'] = 'Manghad ng Pagsusuri ng Aytem';
$string['answer'] = 'Sagot';
$string['answerhowmany'] = 'Isahan o maramihan ang sagot?';
+$string['answers'] = 'Mga sagot';
$string['answersingleno'] = 'Pinapahintulutan ang maraming sagot';
$string['answersingleyes'] = 'Isang sagot lamang';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Dapat ay numero ang mga sagot na may tinanggap na malî';
@@ -34,6 +41,7 @@
$string['attemptquiznow'] = 'Kumuha na ngayon ng pagsusulit';
$string['attempts'] = 'Mga pagkuha';
$string['attemptsallowed'] = 'Ilang ulit maaaring kumuha';
+$string['attemptselection'] = 'Piliin kung aling mga pagkuha ang susuriin sa bawat user:';
$string['attemptsexist'] = 'Nakuha na ang pagsusulit na ito.<br />Hindi ka na maaaring magdagdag o magtanggal ng mga tanong.';
$string['attemptsunlimited'] = 'Maaaring kumuha kahit ilang ulit';
$string['back'] = 'Bumalik sa pagsilip sa tanong';
@@ -58,10 +66,17 @@
$string['choice'] = 'Pagpipilian';
$string['choices'] = 'Magagamit na mga pagpipilian';
$string['choosedatasetproperties'] = 'Pumili ng mga katangian ng dataset';
-$string['close'] = 'Isara ang pansilip';
+$string['close'] = 'Isara ang window';
+$string['closepreview'] = 'Isara ang pansilip';
+$string['closereview'] = 'Isara ang rebyu';
+$string['completedon'] = 'Nakumpleto noong';
+$string['confirmclose'] = 'Isasara mo na ang pagkuha na ito. Kapag isinara mo na ang pagkuha, hindi mo na mababago ang mga sagot mo.';
+$string['confirmserverdelete'] = 'Talaga bang nais mong alisin ang server na <b>$a</b> mula sa listahan?';
$string['confirmstartattempt'] = 'May taning ang Pagsusulit. Talaga bang nais mo nang mag-umpisa?';
+$string['continueattemptquiz'] = 'Ipagpatuloy ang huling pagkuha';
$string['copyingfrom'] = 'Lumilikha ng kopya ng tanong na \'$a\'';
$string['copyingquestion'] = 'Kinokopya ang tanong';
+$string['correct'] = 'Wasto';
$string['correctanswer'] = 'Wastong sagot';
$string['correctanswerformula'] = 'Pormula ng Wastong Sagot';
$string['correctanswerlength'] = 'Makabuluhang Bilang';
@@ -94,9 +109,11 @@
$string['displayoptions'] = 'Ipakita ang mga opsiyon';
$string['download'] = 'Iklik upang maidownload ang mga iniluwas na file ng kategoriya ';
$string['downloadextra'] = '(ang file ay nakaimbak din sa mga file ng kurso sa /quiz na folder)';
+$string['duplicateresponse'] = 'Binalewala ang ipinasang ito dahil nagbigay ka na ng katumbas nitong sagot kanina ';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Ang bawat pagkuha ay dumaragdag sa huling kinuha';
$string['editcategories'] = 'Iedit ang mga kategoriya';
$string['editcategory'] = 'Iedit ang kategoriya';
+$string['editcatquestions'] = 'Iedit ang mga tanong sa kategoriya';
$string['editdatasets'] = 'Iedit ang mga dataset';
$string['editingcalculated'] = 'Iedit ang isang Kinuwentang Tanong';
$string['editingdescription'] = 'Inedit ang Deskripsiyon';
@@ -108,10 +125,19 @@
$string['editingquiz'] = 'Ineedit ang pagsusulit';
$string['editingrandom'] = 'Ineedit ang Random na Tanong';
$string['editingrandomsamatch'] = 'Ineedit ang Random na Maigsing-Sagot na Pares-pares na tanong';
+$string['editingrqp'] = '$a: ineedit ang tanong';
$string['editingshortanswer'] = 'Ineedit ang Maigsing-Sagot na tanong';
$string['editingtruefalse'] = 'Ineedit ang Tamà/Malî na tanong';
$string['editquestions'] = 'Iedit ang mga tanong';
+$string['editquiz'] = 'Iedit ang Pagsusulit';
+$string['errornotnumbers'] = 'Error - dapat ay numero ang mga sagot';
$string['errorsdetected'] = 'nakita ang $a (mga) malî';
+$string['event1'] = 'Awtosave';
+$string['event2'] = 'Isave';
+$string['event3'] = 'Markahan';
+$string['event5'] = 'Tingnan kung Tanggap';
+$string['event6'] = 'Isara';
+$string['examview'] = 'Tanawpagsusulit';
$string['existingcategory1'] = 'isang salita mula sa isang kasalukuyang set ng mga salita na ginagamit din ng iba pang tanong sa kategoriyang ito';
$string['existingcategory2'] = 'isang file mula sa isang kasalukuyang set ng mga file na ginagamit din ng iba pang tanong sa kategoriyang ito';
$string['existingcategory3'] = 'isang link mula sa isang kasalukuyang set ng mga link na ginagamit din ng ibang tanong sa kategoriyang ito';
@@ -123,9 +149,11 @@
$string['feedback'] = 'Puna';
$string['file'] = 'File';
$string['fileformat'] = 'Format ng file';
+$string['fillcorrect'] = 'Punan ng wasto';
$string['filloutoneanswer'] = 'Dapat mong lagyan ng kahit isang posibleng sagot. Ang mga puwang na iniwang blangko ay hindi gagamitin.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Dapat mong lagyan ng hindi bababa sa tatlong tanong. Ang mga tanong na iniwang blangko ay hindi gagamitin.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Dapat mong lagyan ng hindi bababa sa dalawang pagpipilian. Ang pagpipilian na iniwang blangko ay hindi gagamitin.';
+$string['finishattempt'] = 'Ipasa lahat at magtapos';
$string['forceregeneration'] = 'ipilit ang muling pagbuo';
$string['fractionsaddwrong'] = 'Hindi bumubuo ng 100%% ang mga positibong marka na pinili mo<br />Sa halip ay bumubuo ito ng $a%%<br /> Gusto mo bang bumalik upang maayos ang tanong na ito?';
$string['fractionsnomax'] = 'Ang isa sa mga sagot ay dapat 100%%, upang <br />posibleng makakuha ng buong marka sa tanong na ito.<br />Gusto mo bang bumalik upang maayos ang tanong na ito?';
@@ -141,28 +169,46 @@
$string['gradeaverage'] = 'Katamtamang marka';
$string['gradehighest'] = 'Pinakamataas na marka';
$string['grademethod'] = 'Paraan ng pagmamarka';
+$string['gradingdetails'] = 'Mga marka para sa ipinasang ito: $a->raw/$a->max.';
+$string['gradingdetailsadjustment'] = 'Kasama ang mga naunang parusa, ito ay <strong>$a->cur/$a->max</strong>.';
+$string['gradingdetailspenalty'] = 'Ang pagpapasa na ito ay nagkaroon ng parusa na $a.';
+$string['gradingdetailszeropenalty'] = 'Hindi ka pinarusahan para sa pagpapasa na ito.';
$string['guestsno'] = 'Paumanhin, ang mga bisita ay hindi maaring makita o makakuha ng pagsusulit';
$string['hotpot'] = 'Format na Hot Potatoes';
$string['illegalformulasyntax'] = 'Ditanggap na sintaks ng pormula na nagsisimula sa \'$a\'';
$string['imagedisplay'] = 'Larawang ipapakita';
$string['imagemissing'] = 'Wala ang larawan sa linyang $a. Hindi gagamitn ang filename';
+$string['importmax10error'] = 'May error sa tanong. Hindi ka maaaring magkaroon ng mahigit sa sampung sagot';
+$string['importminerror'] = 'May error sa tanong. Hindi sapat ang dami ng sagot para sa uri ng tanong na ito';
$string['importquestions'] = 'Angkatin ang mga tanong mula sa file';
+$string['incorrect'] = 'Malî';
$string['indivresp'] = 'Mga Tugon ng mga Indibidwal sa Bawat Aytem';
+$string['info'] = 'Impo';
$string['introduction'] = 'Panimula';
+$string['invalidsource'] = 'Hindi tanggap ang pinagmulan';
+$string['invalidsourcetype'] = 'Ditanggap na uri ng pinagmulan';
$string['itemanal'] = 'Pagsusuri ng Tugon sa Aytem';
$string['itemdefinition'] = 'Depinisyon';
+$string['itemsource'] = 'Pinagmulan ng Aytem';
+$string['itemsourceformat'] = 'Format ng Pinagmulan ng Aytem';
+$string['itemtypes'] = 'Mga Uri ng Tanong mula sa Malayo';
$string['keptcategory1'] = 'isang salita mula sa parehong magagamit mulî na set ng mga salita ng kategoriya tulad ng nauna';
$string['keptcategory2'] = 'isang file mula sa parehong magagamit mulî na set ng mga file ng kategoriya tulad ng nauna';
$string['keptcategory3'] = 'isang link mula sa parehong magagamit muli na set ng mga link na kategoriya tulad ng nauna';
$string['keptlocal1'] = 'isang salita mula sa parehong pribadong set ng mga salita ng tanong tulad ng nauna';
$string['keptlocal2'] = 'isang file mula sa parehong pribadong set ng mga file ng tanong tulad ng nauna';
$string['keptlocal3'] = 'isang link mula sa parehong pribadong set ng mga link ng tanong tulad ng nauna';
+$string['lastanswer'] = 'Ang huli mong sagot ay';
$string['learnwise'] = 'Format na Learnwise';
$string['link'] = 'Link';
$string['listitems'] = 'Listahan ng mga Aytem sa Pagsusulit';
$string['literal'] = 'Salita';
$string['loguniform'] = 'numero, mula sa isang loguniform distribution';
+$string['lowmarkslimit'] = 'Huwag suriin kung ang isko ay mas mababa sa:';
$string['makecopy'] = 'Isave bilang bagong tanong';
+$string['managetypes'] = 'Pamahalaan ang mga uri ng tanong at server';
+$string['mark'] = 'Ipasa';
+$string['markall'] = 'Pahina para sa pagpapasa';
$string['marks'] = 'Marka';
$string['match'] = 'Pares-pares';
$string['matchanswer'] = 'Kapares na sagot';
@@ -171,6 +217,7 @@
$string['minutes'] = 'Minuto';
$string['missinganswer'] = 'Labis na kakaunti :ANSWER, :Lx, :Rx para sa tanong sa linyang $a. Kailangan mong magtakda ng hindi bababa sa 2 posibleng sagot';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Dapat tukuyin ang wastong sagot';
+$string['missingitemtypename'] = 'Nawawala ang pangalan';
$string['missingname'] = 'Nawawala ang pangalan ng tanong';
$string['missingquestion'] = 'Nawawala ang etiketa ng tanong pagkatapos ng ika- $a na linya';
$string['missingquestiontext'] = 'Nawawala ang teksto ng tanong';
@@ -182,6 +229,7 @@
$string['multichoice'] = 'Maraming Pagpipilian';
$string['multiplier'] = 'Tagapagparami';
$string['name'] = 'Pangalan';
+$string['newattemptfail'] = 'Error: Hindi makapagsimula ng bagong pagkuha ng pagsusulit';
$string['newcategory1'] = 'isang salita mula sa isang bagong set ng mga salita na maaaring ginagamit din ng iba pang tanong sa kategoriyang ito';
$string['newcategory2'] = 'isang file mula sa isang bagong set ng mga file na maaaring ginagamit din ng iba pang tanong sa kategoriyang ito';
$string['newcategory3'] = 'isang link mula sa isang bagong set ng link na maaaring ginagamit din ng iba pang tanong sa kategoriyang ito';
@@ -190,39 +238,55 @@
$string['newlocal3'] = 'isang link mula sa isang bagong set ng link na tanging ang tanong na ito ang gagamit';
$string['noanswers'] = 'Walang sagot na pinilì!';
$string['noattempts'] = 'Hindi pa kinukuha ang pagsusulit na ito';
-$string['noattemptsmatchingfilter'] = 'Walang pagkuha mula sa $a na tumutugma sa mga initial na ito';
+$string['noattemptstoshow'] = 'Walang pagkuha na maipapakita';
+$string['noconnection'] = 'Walang koneksiyon sa isang web service sa kasalukuyan, na makapagpoproseso ng tanong na ito. Pakikontak ang administrado mo';
$string['nodataset'] = 'wala - hindi ito wild card';
$string['nominal'] = 'Nominal';
$string['nomoreattempts'] = 'Hindi na pinapahintulutan ang pagkuha';
$string['nopossibledatasets'] = 'Walang posibleng dataset';
$string['noquestionintext'] = 'Walang naka-embed na tanong sa teksto ng tanong';
$string['noquestions'] = 'Wala pang tanong na naidagdag';
+$string['noquestionsfound'] = 'Walang natagpuang tanong';
$string['noresponse'] = 'Walang Tugon';
$string['noreview'] = 'Hindi ka pinapahintulutang balik-aralan ang pagsusulit na ito';
$string['noreviewuntil'] = 'Hindi ka pinapahintulutang balik-aralan ang pagsusulit na ito hanggang $a';
$string['noscript'] = 'Kailangang paganahin ang JavaScript para makapagpatuloy!';
+$string['notavailable'] = 'Paumanhin, hindi magagamit ang pagsusulit na ito';
+$string['notavailabletostudents'] = 'Tala: Ang pagsusulit na ito ay hindi magagamit ng mga mag-aaral mo sa kasalukuyan';
$string['notenoughanswers'] = 'Ang ganitong uri ng tanong ay nangangailangan ng hindi bababa sa $a sagot.';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Hindi sapat ang bilang ng sub-tanong na itinakda!<br />Gusto mo bang bumalik upang maayos ang tanong na ito?';
+$string['notimedependentitems'] = 'Ang mga aytem na inorasan ay hindi pa sinusuportahan ng modyul na pagsusulit sa kasalukuyan. Para magawan ito ng paraan, magtakda ng taning sa buong pagsusulit. Nais mo bang pumilì ng ibang aytem (o gamitin ang kasulukuyang aytem kahit na ganito ang sitwasyon)?';
+$string['numberabbr'] = '#';
$string['numerical'] = 'Denumero';
$string['optional'] = 'opsiyonal';
+$string['outof'] = 'mula sa isang maksimum na';
$string['overdue'] = 'Lagpas na sa Taning';
$string['paragraphquestion'] = 'Hindi suportado ang Talataang Tanong sa linyang $a. Ang tanong ay hindi gagamitin';
$string['parent'] = 'Magulang';
+$string['partiallycorrect'] = 'Bahagyang wasto';
$string['passworderror'] = 'Hindi tamà ang password na ipinasok';
+$string['penalty'] = 'Parusa';
+$string['penaltyfactor'] = 'Paktor ng parusa';
+$string['penaltyscheme'] = 'Ilapat ang mga parusa';
$string['percentcorrect'] = 'Bahagdang Wasto';
+$string['pleaseclose'] = 'Ang kahilingan mo ay naproseso na. Maaari mo nang isara ang window na ito';
$string['popup'] = 'Show quiz in a \"secure\" window';
$string['preview'] = 'Silipin';
$string['previewquestion'] = 'Silipin ang tanong';
+$string['previewquiz'] = 'Silipin ang pagsusulit';
+$string['previous'] = 'Dating kalagayan';
$string['publish'] = 'Ilathalâ';
$string['publishedit'] = 'Dapat ay may pahintulot ka sa naglathalang kurso upang makapagdagdag o ma-edit ang mga tanong sa kategoriyang ito';
$string['qti'] = 'Format na IMS QTI';
+$string['qti2'] = 'Format na IMS QTI 2.0';
$string['question'] = 'Tanong';
$string['questioninuse'] = 'Ang tanong na \'$a->questionname\' ay kasalukuyang ginagamit sa: <br />$a->quiznames<br />Hindi buburahin ang tanong sa mga pagsusulit na ito kundi sa listahan lamang ng kategoriya.';
$string['questionname'] = 'Pangalan ng tanong';
$string['questionnametoolong'] = 'Labis ang haba ng pangalan ng tanong sa ika- $a na linya (255 titik maks). Pinutol ito.';
$string['questions'] = 'Mga Tanong';
$string['questionsinuse'] = '(* Ang mga Tanong na may tanda na asteriks ay ginagamit na sa ilang pagsusulit. Ang mga tanong na ito ay hindi buburahin sa mga tanong na ito kundi sa listahan lamang ng kategoriya.)';
$string['questionsperpage'] = 'Maks na bilang ng tanong bawat pahina';
+$string['questiontype'] = 'Uri ng tanong na $a';
$string['questiontypesetupoptions'] = 'Mga opsiyon na kaayusan para sa mga uri ng tanong:';
$string['quizavailable'] = 'Ang pagsusulit ay puwedeng kunin hanggang: $a';
$string['quizclose'] = 'Isara ang pagsusulit';
@@ -249,38 +313,62 @@
$string['relative'] = 'Relatibo';
$string['remove'] = 'Alisin';
$string['rename'] = 'Palitan ang Panglan';
+$string['renderingserverconnectfailed'] = 'Nabigo ang server na $a, na magproseso ng isang kahilingan na RQP. Tingnan kung tama ang URL.';
+$string['repaginate'] = 'Baguhin ang ayos ng pahina na may $a na tanong bawat pahina';
$string['replace'] = 'Palitan';
-$string['replacementoptions'] = 'Palitan sa ';
+$string['replacementoptions'] = 'Mga Opsiyon ng Pagpapalit';
$string['report'] = 'Mga Ulat';
+$string['reportanalysis'] = 'Pagsusuri ng Aytem';
$string['reportfullstat'] = 'Detalyadong estadistika';
$string['reportmulti_percent'] = 'Maramihang-Bahagdan';
$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Maramihang-Mag-aaral na Pagpipilian';
$string['reportmulti_resp'] = 'Indibidwal na Tugon';
$string['reportoverview'] = 'Kabuuang Tanaw';
$string['reportregrade'] = 'Markahan muli ang mga pagkuha';
+$string['reports'] = 'Mga ulat';
$string['reportsimplestat'] = 'Payak na estadistika';
$string['requirepassword'] = 'Kailangan ng password';
$string['requirepasswordmessage'] = 'Upang makuha ang pagsusulit na ito kailangan ay alam mo ang password ng pagsusulit';
$string['requiresubnet'] = 'Kailangan ng network address';
+$string['response'] = 'Tugon';
+$string['responses'] = 'Mga tugon';
$string['reuseifpossible'] = 'gamitin muli ang mga naunang inalis';
-$string['review'] = 'Balik-aralin';
-$string['reviewafter'] = 'Pahintulutan ang balik-aral matapos magsara ang pagsusulit';
-$string['reviewalways'] = 'Pahintulutan ang balik-aral anumang oras';
-$string['reviewbefore'] = 'Pahintulutan ang balik-aral habang bukas ang pagsusulit';
-$string['reviewnever'] = 'Huwag kailanman pahintulutan ang pagbabalik-aral';
+$string['review'] = 'Irebyu';
+$string['reviewafter'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu matapos magsara ang pagsusulit';
+$string['reviewalways'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu anumang oras';
+$string['reviewbefore'] = 'Pahintulutan ang pagrebyu habang bukas ang pagsusulit';
+$string['reviewclosed'] = 'Pagkatapos magsara ang pagsusulit';
+$string['reviewimmediately'] = 'Pagkatapos na pagkatapos ng pagkuha';
+$string['reviewnever'] = 'Huwag kailanman pahintulutan ang pagrebyu';
+$string['reviewofattempt'] = 'Rebyu ng Pagkuha na $a';
+$string['reviewopen'] = 'Mamaya, habang bukas pa ang pagsusulit';
+$string['reviewoptions'] = 'Maaaring magrebyu ang mga mag-aaral';
+$string['reviewresponse'] = 'Rebyuhin ang tugon';
+$string['rqp'] = 'Tanong mula sa Malayo ';
+$string['rqps'] = 'Mga Tanong na mula sa Malayo ';
$string['save'] = 'Isave';
$string['saveandedit'] = 'Isave ang mga pagbabago at iedit ang mga tanong';
$string['savegrades'] = 'Isave ang mga marka';
$string['savemyanswers'] = 'Isave ang aking mga sagot';
+$string['savenosubmit'] = 'Isave nang hindi ipinapasa';
$string['savequiz'] = 'Isave ang buong pagsusulit na ito';
$string['score'] = 'Hilaw na iskor';
+$string['scores'] = 'Mga iskor';
$string['select'] = 'Pumili';
$string['selectall'] = 'Piliin ang lahat';
$string['selectcategoryabove'] = 'Pumili ng kategoriya sa itaas';
$string['selectedattempts'] = 'Piniling pagkuha...';
$string['selectnone'] = 'Huwag piliin ang lahat';
+$string['serveradded'] = 'Idinagdag ang server';
+$string['serveridentifier'] = 'Pangkilala';
+$string['serverinfo'] = 'Impormasyon tungkol sa server';
+$string['serverinuse'] = 'Ang server na buburahin mo ay ang huling $a server at may mga tanong na hindi na gagana kapag binura mo ang server na ito.';
+$string['servers'] = 'Mga server';
+$string['serverurl'] = 'URL ng server';
$string['shortanswer'] = 'Maigsing Sagot';
$string['show'] = 'Ipakita';
+$string['showall'] = 'Ipakita ang lahat ng tanong sa iisang pahina';
+$string['showbreaks'] = 'Ipakita ang mga katapusan ng pahina';
$string['showcorrectanswer'] = 'Sa puna, ipapakita ba ang mga wastong sagot?';
$string['showdetailedmarks'] = 'Ipakita ang mga detalye ng marka';
$string['showfeedback'] = 'Matapos sumagot, ipapakita ba ang puna?';
@@ -291,13 +379,17 @@
$string['shufflequestions'] = 'Balasahin ang mga tanong';
$string['significantfigures'] = ' may $a ';
$string['significantfiguresformat'] = 'mga makabuluhang numero';
+$string['startagain'] = 'Magsimula mulî';
+$string['startedon'] = 'Sinimulan noong';
$string['subneterror'] = 'Paumanhin, ang pagsusulit na ito ay ikinandado kaya\'t mapapasok lamang ito mula sa ilang partikular na lokasyon. Sa kasalukuyan hindi kasama ang kompyuter mo sa mga pinapahintulutang gumamit ng pagsusulit na ito.';
+$string['subnetnotice'] = 'Ang pagsusulit na ito ay ikinandado, kaya mapapasok lamang ito mula sa ilang partikular na lokasyon. Ang kompyuter mo ay hindi kabilang sa mga pinapahintulutang subnet. Magkagayunman, bilang guro, ikaw ay pinapahintulutang sumilip.';
$string['substitutedby'] = 'papalitan ng';
$string['time'] = 'Oras';
$string['timecompleted'] = 'Nakumpleto';
$string['timeleft'] = 'Nalalabing Oras';
$string['timelimit'] = 'Taning';
$string['timelimitexeeded'] = 'Paumanhin! Lumagpas na sa taning ng pagsusulit!';
+$string['timestr'] = '%%H:%%M:%%S ng %%d/%%m/%%y';
$string['timesup'] = 'Tapos na ang oras!';
$string['timetaken'] = 'Oras na kinuha';
$string['tolerance'] = 'Tolerance';
@@ -307,19 +399,26 @@
$string['true'] = 'Tamà';
$string['truefalse'] = 'Tamà/Malî';
$string['type'] = 'Uri';
+$string['unfinished'] = 'bukas';
$string['uniform'] = 'mga decimal, mula sa isang uniform distribution';
$string['unit'] = 'Yunit';
$string['unknowntype'] = 'Ang uri ng tanong sa ika- $a na linya ay hindi suportado. Hindi gagamitin ang tanong';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Hindi suportado ang function na $a';
+$string['upgradesure'] = '<div style=\"color: red;\">Sa partikular, ang modyul na pagsusulit ay gagawa ng malawakang pagbabago ng mga teybol ng pagsusulit at ang upgrade na ito ay hindi pa lubusang nasusubok. Mahigpit ka naming pinapayuhan na ibak-ap ang mga database teybol mo bago ka magpatuloy.</div>';
+$string['url'] = 'URL';
+$string['validate'] = 'Tingnan kung Tanggap';
$string['viewallanswers'] = 'Tingnan ang $a nakumpletong pagsusulit';
$string['viewallreports'] = 'Tingnan ang mga ulat para sa $a pagkuha';
$string['warningsdetected'] = '$a babala ang nakita';
$string['webct'] = 'Format na WebCT';
$string['wildcard'] = 'Wild card';
+$string['withselected'] = 'Kasama ang pinilì';
$string['withsummary'] = 'may Buod na Estadistika';
$string['wronggrade'] = 'Maling marka (pagkatapos ng ika- $a na linya) : ';
+$string['wronguse'] = 'Hindi mo puwedeng gamitin ang pahinang ito nang paganyan';
$string['xhtml'] = 'Format na XHTML';
$string['xml'] = 'Format na Moodle XML';
+$string['xmltypeunsupported'] = 'Ang uri ng tanong na $a ay hindi sinusuportahan ng pang-angkat na xml';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Ang huling marka mo sa pagsusulit na ito ay $a';
$string['zerosignificantfiguresnotallowed'] = 'Ang wastong sagot ay hindi maaaring magkaroon ng sero na makabuluhang numero!';
View
31 lang/tl/quiz_analysis.php
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?PHP // $Id$
+ // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+
+
+$string['analysisoptions'] = 'Mga opsiyon ng pagsusuri';
+$string['analysistitle'] = 'Manghad ng Pagsusuri ng Aytem';
+$string['attemptsall'] = 'lahat ng pagkuha';
+$string['attemptselection'] = 'Pagkuha na susuriin bawat user';
+$string['attemptsfirst'] = 'unang pagkuha';
+$string['attemptshighest'] = 'pinakamataas na marka';
+$string['attemptslast'] = 'huling pagkuha';
+$string['dicsindextitle'] = 'Indeks<br />ng Disk.';
+$string['disccoefftitle'] = 'Coeff. <br .>ng Disk.';
+$string['downloadooo'] = 'Idownload sa format na OpenOffice';
+$string['facilitytitle'] = 'Pasilidad para sa<br />%% Wasto';
+$string['lowmarkslimit'] = 'Huwag suriin kung ang iskor ay mas mababa sa:';
+$string['pagesize'] = 'Tanong bawat pahina:';
+$string['qcounttitle'] = 'Bilang ng T.';
+$string['qidtitle'] = '#T.';
+$string['qnametitle'] = 'Pangalan ng tanong';
+$string['qtexttitle'] = 'Teksto ng tanong';
+$string['qtypetitle'] = 'Uri ng T.';
+$string['quizreportdir'] = 'ulat_ng_pagsusulit';
+$string['rcounttitle'] = 'Bilang<br />ng S.';
+$string['reportanalysis'] = 'Ulat ng Pagsusuri ng Aytem';
+$string['responsestitle'] = 'Teksto ng Sagot';
+$string['rfractiontitle'] = 'bahagyang<br />marka';
+$string['rpercenttitle'] = 'S.%%';
+$string['stddevtitle'] = 'SD';
+
+?>

0 comments on commit 6592af7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.