Permalink
Browse files

translated by koen roggemans

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Mar 24, 2004
1 parent 4aa6c61 commit 65c0f4de09a511bbab7224e51958c416f96ef08e
Showing with 58 additions and 14 deletions.
  1. +44 −0 lang/nl/docs/README.txt
  2. +14 −14 lang/nl/docs/module_files.txt
View
@@ -0,0 +1,44 @@
+Moodle documentatie
+-------------------
+
+Als je deze documentatie wil vertalen, dan doe je dat best in onderstaande volgorde:
+
+ 1) Het is niet nodig Engelstalige versies in deze map op te nemen, omdat die automatisch opgehaald worden als er een bestanden in je taalpakket ontbreken.
+ 2) Vertaal ze in deze volgorde (te beginnen met de belangrijkste):
+
+ BELANGRIJKSTE
+ |-------------------
+ |
+ | - files.php klaar
+ | - install.html klaar
+ | - installamp.html
+ | - upgrade.html klaar
+ | - faq.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - teacher.html klaar
+ | - module_files.txt klaar
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - intro.html klaar
+ | - features.html
+ | - release.html klaar
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - developer.html
+ | - cvs.html
+ | - future.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - license.html
+ |
+ |-------------------
+ MINST BELANGRIJK
+
+ 3) Vertaal credits.html niet - het verandert te dikwijls
+
+Noot voor de Nederlandse vertaling: als je een ontbrekend bestand vertaald hebt of je wil meewerken aan de Nederlandstalige vertaling, stuur dan een mailtje naar hans@hansdezwart.info of koen.roggemans@pandora.be
@@ -1,18 +1,18 @@
-ABOUT THIS DIRECTORY
---------------------
+OVER DEZE MAP
+-------------
-DO NOT CHANGE, RENAME OR MOVE ANY OF THE FILES
-IN THIS DIRECTORY unless you REALLY know what
-you are doing.
+WIJZIG, HERMOEM OF VERPLAATS GEEN ENKEL BESTAND
+UIT DEZE MAP tenzij je HEEL GOED weet wat je
+aan het doen bent.
-Changing these files could mess up your course.
+Het veranderen van deze bestanden kan je site
+verknoeien.
-This directory contains files uploaded to your
-course within particular modules (mostly by
-students), such as assignment submissions and
-forum attachments.
-
-The names of the directories and files within
-this directory are very specific and are
-automatically maintained by Moodle.
+Deze map bevat bestanden die door je site binnen
+verschillende modules ge�pload zijn (meestal door
+leerlingen), zoals ingestuurde opdrachten en
+forum bijlages.
+De namen van de mappen en bestanden in deze map
+zijn heel specifiek en worden automatisch beheerd
+door Moodle.

0 comments on commit 65c0f4d

Please sign in to comment.