Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 5f94e29 commit 661490724c7fba3d21ca7fbfb4edb325e94deca3 koenr committed
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 lang/nl/moodle.php
View
7 lang/nl/moodle.php
@@ -74,6 +74,7 @@
$string['allowinternal'] = 'Laat interne methodes ook toe';
$string['allownot'] = 'Sta niet toe';
$string['allparticipants'] = 'Alle deelnemers';
+$string['allteachers'] = 'Alle leraars';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Mag alleen maar alphabetische letters of nummers bevatten';
$string['alreadyconfirmed'] = 'De registratie is al bevestigd';
@@ -176,6 +177,7 @@
$string['configlanglist'] = 'Laat dit vak blanco om gebruikers de mogelijkheid te geven om te kiezen uit elke beschikbare taal in deze Moodle-installatie. Je kunt het keuzemenu voor talen inkorten door een lijst in te geven met de gewenste talen, gescheiden door komma\'s. Bijvoorbeeld:en,es_es,fr,it,nl';
$string['configlangmenu'] = 'Kies of je de gebruiker een taalkeuze wil laten maken op de startpagina, de aanmeldpagina enz. Dit neemt de mogelijkheid niet weg dat de gebruiker een taal kan kiezen in zijn eigen profiel.';
$string['configlocale'] = 'Kies een sitebrede \'locale\' - dit zal de opmaak en taal van data beïnvloeden. Deze \'locale\' moet al geïnstalleerd zijn op je besturingssysteem. (Bijvoorbeeld en_US of es_ES). Laat het leeg als je niet weet wat je moet kiezen.';
+$string['configloginhttps'] = 'Als je dit inschakelt gebruikt Moodle een veilige https-verbinding voor de login-pagina (zodat login veilig gebeurt), en keert dan terug naar de gewone http URL voor de snelheid. OPGELET: deze instelling VEREIST dat https ingeschakeld is op de webserver - indien dat niet het geval is KUN JE JEZELF UITSLUITEN VAN TOEGANG TOT JE SITE.';
$string['configloglifetime'] = 'Dit specificeert de lengte van de periode waarin statistieken van gebruikers-activiteit worden bewaard. Statistieken die ouder zijn dan deze leeftijd worden automatisch verwijderd. Het is verstandig om de statistieken zo lang mogelijk te bewaren, je kunt ze immers altijd nog nodig hebben. Maar als je een zeer drukke server hebt en prestatieproblemen ondervindt, kun je de periode misschien beter minder lang maken.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Als het heel lang geleden is dat een leerling heeft ingelogd wordt hij/zij automatisch uit de vakken verwijderd. Deze parameter bepaalt deze tijd limiet.';
$string['configmaxbytes'] = 'Dit bepaalt de maximumgrootte van geüploade bestanden in heel de site. De instelling is beperkt door de PHP-instelling upload_max_filesize en de Apacheinstelling LimitRequestBody. Anderzijds beperkt maxbytes het bereik van groottes dat gekozen kan worden op vak of moduleniveau.';
@@ -188,6 +190,7 @@
$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de HTTP_REFERER variabele vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de login-pagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, Hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
$string['configsessioncookie'] = 'Met deze instelling kun je de naam van de cookie die gebruikt wordt voor Moodlesessies, aanpassen. Deze instelling is optioneel en enkel nuttig om te verhinderen dat cookies in conflict gaan wanneer meer dan één copie van Moodle binnen dezelfde website draait.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Als mensen die ingelogd zijn op deze site voor een lange tijd niets doen (ze laden geen nieuwe pagina\'s) worden ze automatisch uitgelogd (hun sessie is beëindigd). Deze variabele geeft aan hoe lang deze tijd moet zijn. ';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Al deze site leerlingen en site leraars zullen op de deelnemerslijst gezet worden. Wie zal er toelating krijgen om deze lijst met site-deelnemers te zien?';
$string['configslasharguments'] = 'Bestanden (afbeeldingen, uploads en dergelijke) worden via een script aangeleverd dat gebruik maakt van \'slash arguments\' (hier de tweede optie). Deze methode zorgt ervoor dat bestanden makkelijker in web browsers, proxy servers en dergelijke kunnen worden gecached. Helaas staan sommige PHP servers deze methode niet toe. Dus kies de eerste optie als je problemen hebt met het bekijken van geuploade bestanden of afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen van gebruikers).';
$string['configsmtphosts'] = 'Geef de volledige naam van één of meerdere lokale SMTP servers die Moodle moet gebruiken om mail te versturen (bijvoorbeeld: \'mail.a.com\' of \'mail.a.com;mail.b.com\'). Als je dit leeg laat gebruikt Moodle de standaard PHP methode voor het versturen van mail.';
$string['configsmtpuser'] = 'Als je hierboven een SMTP server hebt ingevuld en deze server authenticatie nodig heeft, vul hier dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in.';
@@ -867,9 +870,12 @@
$string['sitefiles'] = 'Site bestanden';
$string['sitelogs'] = 'Site statistieken';
$string['sitenews'] = 'Site nieuws';
+$string['sitepartlist0'] = 'Je moet een siteleraar zijn om de deelnemerslijst te kunnen zien';
+$string['sitepartlist1'] = 'Je moet een leraar zijn om de deelnemerslijst te kunnen zien';
$string['sites'] = 'Sites';
$string['sitesection'] = 'Voeg een onderwerpsectie toe';
$string['sitesettings'] = 'Site instellingen';
+$string['siteteachers'] = 'Siteleraren';
$string['size'] = 'Grootte';
$string['sizeb'] = 'bytes';
$string['sizegb'] = 'Gb';
@@ -898,6 +904,7 @@
$string['stringsnotset'] = 'De volgende strings zijn niet gedefinieerd in $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Het spijt me, maar je kunt dit vak niet binnen gaan als \'$a\'';
$string['students'] = 'Leerlingen';
+$string['studentsandteachers'] = 'Leerlingen en leraren';
$string['subcategories'] = 'Sub-categorieën';
$string['success'] = 'Succes';
$string['summary'] = 'Samenvatting';

0 comments on commit 6614907

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.