Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 58f8b73 commit 66652c60c080eea9bac0e25785df9a23186a8e54 AMOS bot committed Sep 27, 2012
Showing with 6 additions and 5 deletions.
  1. +6 −5 install/lang/no/install.php
@@ -34,12 +34,14 @@
$string['availablelangs'] = 'Tilgjengelige språkpakker';
$string['chooselanguagehead'] = 'Velg et språk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Velg språk (bare for INSTALLASJONEN). Du vil kunne velge språk for nettsted og bruker på et skjermbilde senere.';
-$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede, vær vennlig å bruk admin/cli/upgrade.php hvis du vil oppgradere nettstedet ditt.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Filen config.php finnes allerede. Vennligst bruk admin/cli/install_database.php hvis du vil installere denne portalen.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede. Vennligst bruk admin/cli/upgrade.php hvis du vil oppgradere denne portalen.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} kommandolinje installasjonsprogram';
$string['databasehost'] = 'Databasevert';
$string['databasename'] = 'Databasenavn';
$string['databasetypehead'] = 'Velg databasedriver';
$string['dataroot'] = 'Dataområde';
+$string['datarootpermission'] = 'Tillatelse for datakatalog';
$string['dbprefix'] = 'Tabellprefix';
$string['dirroot'] = 'Moodles filområde';
$string['environmenthead'] = 'Sjekker "omgivelsene" dine...';
@@ -76,11 +78,10 @@
<Du kjører nå versjon {$a}</p>
<p>Du må oppgradere PHP eller flytte til en server med en nyere versjon av PHP!<br /> (I forhold til 5.0.x kan du også nedgradere til versjon 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Du ser denne siden fordi du nå med hell har installert og kjørt <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>pakke på datamaskinen din. Gratulerer!';
+$string['welcomep20'] = 'Du ser denne siden fordi du nå med hell har installert og kjørt <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>pakken på datamaskinen din. Gratulerer!';
$string['welcomep30'] = 'Denne versjonen av <strong>{$a->installername}</strong> inkluderer programmer for å lage et miljø som <strong>Moodle</strong> jobber i, nemlig:';
$string['welcomep40'] = 'Denne pakken inkluderer også <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Bruken av alle applikasjoner i denne pakken er administrert av egne lisenser. Hele <strong>{$a->installername}</strong> pakken er <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">
-åpen kildekode</a> og er distribuert under <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisensen.';
-$string['welcomep60'] = 'De følgende sidene vil vise deg gjennom noen enkle steg for å konfigurere og sette opp <strong>Moodle</strong> på datamaskinen din. Du kan akseptere standard innstillinger, eller, hvis du vil, justere dem etter egne behov.';
+$string['welcomep50'] = 'Bruken av alle applikasjoner i denne pakken er styrt av egne lisenser. Hele <strong>{$a->installername}</strong> pakken er <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">åpen kildekode</a> og er distribuert under <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisensen.';
+$string['welcomep60'] = 'De følgende sidene vil vise deg gjennom noen enkle steg for å konfigurere og sette opp <strong>Moodle</strong> på datamaskinen din. Du kan akseptere standardinnstillingene, eller, hvis du vil, justere dem etter egne behov.';
$string['welcomep70'] = 'Klikk på "Neste" knappen under for å fortsette med <strong>Moodle</strong>-installasjonen';
$string['wwwroot'] = 'Web addresse';

0 comments on commit 66652c6

Please sign in to comment.