Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20060913)

  • Loading branch information...
1 parent 9b4f94b commit 666ebd7bcfe5ed44f26cf9d1ddd3fe10fca609f6 moodler committed Sep 13, 2006
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +3 −3 install/lang/sr_cr_utf8/installer.php
  2. +3 −3 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
View
6 install/lang/sr_cr_utf8/installer.php
@@ -29,12 +29,12 @@
$string['chooselanguagesub'] = 'Молимо изаберите језик који ће се користити само током инсталације. Касније ћете моћи да изаберете језичка подешавања на нивоу сајта и корисника.';
$string['closewindow'] = 'Затворите овај прозор';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Провера Ваших PHP подешавања...';
-$string['compatibilitysettingssub'] = 'Ваш сервер би требо проћи све ове тестове да би Moodle на њему успешно функционисао';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'Ваш сервер би требао проћи све ове тестове да би Moodle на њему успешно функционисао';
$string['componentisuptodate'] = 'Компонента је доступна у својој најновијој верзији.';
$string['configfilenotwritten'] = 'Инсталациони скрипт није био у могућности да аутоматски креира датотеку config.php која би садржавала Ваша одабрана подешавања, веројатно због тога што нема права на писање (мењање садржаја) у Вашем Moodle директоријуму. Ако то желите, можете ручно копирати код у датотеку config.php у основном директоријуму Ваше Moodle инсталације.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php је успешно креиран';
$string['configurationcompletehead'] = 'Конфигурација је завршена';
-$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle је покушао да сачува Ваша подешавања у датотеци смештеној у коренском директоријуму Moodle инсталације.';
+$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle је покушао да сачува Вашу конфигурацију у датотеци смештеној у коренском директоријуму Moodle инсталације.';
$string['continue'] = 'Наставак';
$string['database'] = 'База података';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Сада је потребно конфигурисати подешавања базе података у којој ће се чувати највећи део Moodle података. Та база података ће бити креирана аутоматски приликом инсталације, са подешавањима специфицираним испод.';
@@ -53,7 +53,7 @@
<b>Префикс табела:</b> опциони префикс који ће се користити у називима свих табела';
$string['dataroot'] = 'Директоријум података';
$string['datarooterror'] = '\'Директоријум података\' који сте навели не може бити пронађен или креиран. Унесите тачну путању или направите тај директоријум ручно.';
-$string['dbconnectionerror'] = 'Немогуће је успоставити везу са базом података коју сте навели. Молимо проверите податке које сте унели.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Немогуће је успоставити везу са базом података коју сте навели. Молимо проверите подешавања базе података.';
$string['dbcreationerror'] = 'Грешка при креирању базе података. Није било могуће креирати базу наведеног имена уз задата подешавања';
$string['dbhost'] = 'Сервер';
$string['dbprefix'] = 'Префикс табеле';
View
6 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
@@ -29,12 +29,12 @@
$string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti samo tokom instalacije. Kasnije ćete moći da izaberete jezička podešavanja na nivou sajta i korisnika.';
$string['closewindow'] = 'Zatvorite ovaj prozor';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Provera Vaših PHP podešavanja...';
-$string['compatibilitysettingssub'] = 'Vaš server bi trebo proći sve ove testove da bi Moodle na njemu uspešno funkcionisao';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'Vaš server bi trebao proći sve ove testove da bi Moodle na njemu uspešno funkcionisao';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je dostupna u svojoj najnovijoj verziji.';
$string['configfilenotwritten'] = 'Instalacioni skript nije bio u mogućnosti da automatski kreira datoteku config.php koja bi sadržavala Vaša odabrana podešavanja, verovatno zbog toga što nema prava na pisanje (menjanje sadržaja) u Vašem Moodle direktorijumu. Ako to želite, možete ručno kopirati kod u datoteku config.php u osnovnom direktorijumu Vaše Moodle instalacije.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php je uspešno kreiran';
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfiguracija je završena';
-$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle je pokušao da sačuva Vaša podešavanja u datoteci smeštenoj u korenskom direktorijumu Moodle instalacije.';
+$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle je pokušao da sačuva Vašu konfiguraciju u datoteci smeštenoj u korenskom direktorijumu Moodle instalacije.';
$string['continue'] = 'Nastavak';
$string['database'] = 'Baza podataka';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Sada je potrebno konfigurisati podešavanja baze podataka u kojoj će se čuvati najveći deo Moodle podataka. Ta baza podataka će biti kreirana automatski prilikom instalacije, sa podešavanjima specificiranim ispod.';
@@ -53,7 +53,7 @@
<b>Prefiks tabela:</b> opcioni prefiks koji će se koristiti u nazivima svih tabela';
$string['dataroot'] = 'Direktorijum podataka';
$string['datarooterror'] = '\'Direktorijum podataka\' koji ste naveli ne može biti pronađen ili kreiran. Unesite tačnu putanju ili napravite taj direktorijum ručno.';
-$string['dbconnectionerror'] = 'Nemoguće je uspostaviti vezu sa bazom podataka koju ste naveli. Molimo proverite podatke koje ste uneli.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Nemoguće je uspostaviti vezu sa bazom podataka koju ste naveli. Molimo proverite podešavanja baze podataka.';
$string['dbcreationerror'] = 'Greška pri kreiranju baze podataka. Nije bilo moguće kreirati bazu navedenog imena uz zadata podešavanja';
$string['dbhost'] = 'Server';
$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabele';

0 comments on commit 666ebd7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.