Permalink
Browse files

Don't need these anymore

  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Sep 9, 2003
1 parent 8aeace9 commit 66b47098ddef091a56071f00228fbe211d7c4386
@@ -1,14 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Anonymné hodnotenie</B></P>
<P>Je možné hodnotiť zadania aj anonymne. V tomto prípade žiadne mená a fotky hodnotených študentov
nebudú zobrazené. Na identifikáciu predložených prác bude slúžiť len mená súborov.
<P>Pokiaľ hodnotenie prác nieje vykonávané anonymne,
tieto práce sú zobrazené s menami a fotografiami študentov, ktorí predložili prácu.
Toto môže viesť ku predsudkom pri hodnotení.
<P>Pamätajte, že ak sú zobrazené hodnotenia učiteľov študentom, tieto nikdy nie sú anonymné.
</P>
@@ -1,21 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Typy hodnotenia zadaní</B></P>
<P>Hodnotenie zadaní môže byť vykonávané dvomi typmi:
<OL>
<LI>Je poskytovaná len spätná väzba a všeobecné pripomienky ku zadaniu.
Známkovanie hodnotiacimi prvkami nie je zobrazované na hodnotiacej stránke.
Zadania takto nie sú započítavané do celkového hodnotenia.
Je ale stupeň hodnotenia je meraný a zaznamenávaný a tento prispieva k celkovému stupňu
ktorým je študent hodnotený.
<LI>Tu sú učitelia a ostatní požiadaní o poskytnutie ako spätnej väzby tak aj
hodnotenia. Zadaniam sú dané jednak celkové kvantitatívne hodnotenia a tiež
kvalitatívne údaje. Konečné hodnotenie pre študenta bude vypočítané (váhovým) príspevkom
učiteľovho hodnotenia, hodnotením ostatných a tiež výškou hodnotenia študentov.
</OL>
</P>
@@ -1,22 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Rozpis záverečného hodnotenia</B></P>
<P>V tabuľke na tejto obrazovke je zobrazené vaše záverečné
skóre a tiež spôsob ako bolo toto vypočítané. Záverečné hodnotenia pozostáva z troch možných komponentov.
<OL>
<LI>Hodnotenie vašej práce učiteľom.
<LI>Priemer z hodnotenia vašej práce ostatnými.
<LI>Hodnotenie vášho výkonu počas hodnotiacej etapy.
Toto hodnotenie je založené na skutočnosti, (a) či vaše známky boli príliš vysoké alebo
nízke v porovnaní s priemerom hodnotenia ostatných študentov (toto sa nazýva predsudok), (b) či vaše známky kopírujú
priemer určený ostatnými študentmi (toto sa nazýva spoľahlivosť), (c) na kvalite vašich komentárov
na práce iných študentov ktorých ste hodnotili. Toto je hodnotené učiteľom. Tieto tri stupne hodnotenia sú vážené
faktormi 1:2:3, resp. priznaním celkového
&quot;hodnotenia&quot;
známky. Inými slovami, hodnotenie učiteľom má tú istú váhu ako faktory Predsudky a Spoľahlivosť dohromady.
</OL>
<P>Váha týmto trom komponentom môže byť pridelená podľa toho ako sa to zdá byť najvhodnejšie
z hľadiska zadania. Určené váhové kritéria sú zobrazené v menšej tabuľke.
</P>
@@ -1,39 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Výpočet záverečného hodnotenia</B></P>
<P>Tabuľka v spodnej časti obrazovky ukazuje záverečné hodnotenie zadania
každého študenta. Hodnotenie pozostáva z troch častí.
<OL>
<LI>Hodnotenie predloženej práce učiteľom.
<LI>Priemer z hodnotenia predloženej práce ostatnými. Toto môže obsahovať aj hodnotenie učiteľom.
Toto by malo byť obsiahnuté v prípade, ak je počet ostatných hodnotiteľov veľmi nízky, alebo
je podozrenie, že hodnotenie ostatných môže byť s predsudkami (obyčajne k vyššiemu hodnoteniu), alebo
že nie je spoľahlivé. Ak hodnotenie zahrňuje aj hodnotenie učiteľom, potom toto učiteľské hodnotenie
je pri výpočte v rovnocennej pozícii s ostatnými.
<LI>Hodnotenie vášho výkonu počas hodnotiacej etapy.
Toto hodnotenie je založené na skutočnosti, (a) či vaše známky boli príliš vysoké alebo
nízke v porovnaní s priemerom hodnotenia ostatných študentov (toto sa nazýva predsudok), (b) či vaše známky kopírujú
priemer určený ostatnými študentmi (toto sa nazýva spoľahlivosť), (c) na kvalite vašich komentárov
na práce iných študentov ktorých ste hodnotili. Toto je hodnotené učiteľom. Tieto tri stupne hodnotenia sú vážené
faktormi 1:2:3, resp. priznaním celkového
&quot;hodnotenia&quot;
známky. Inými slovami, hodnotenie učiteľom má tú istú váhu ako faktory Predsudky a Spoľahlivosť dohromady.
</OL>
<P>Váha týmto trom komponentom môže byť pridelená podľa toho ako sa to zdá byť najvhodnejšie
z hľadiska zadania. Napríklad, učiteľove hodnotenie môže mať silný vplyv v
hodnotení práce s ostatnými, ale len malú váhu pri celkovom hodnotení zadania.
Alternatívne, ak žiadny učiteľ nevykoná hodnotenie, potom celové hodnotenie os ´d učiteľov sa rovná 0.
Ak je zadanie hodnotené len študentmi, resp. bola poskytnutá len spätná väzba,
potom prvé dva komponenty budú nulové (resp. nízke hodnoty) a hodnotenie študentov bude v konečnom výpočte
mať najväčšiu váhu.
<P>Táto obrazovka je interaktívna, ale pri záverečnom hodnotení spravidla nie je
pre študentov prístupná, pokiaľ neboli vložené všetky hodnotiace komentáre a tiež neboli uzavreté
váhové komponenty (faktor hodnotenia učiteľom, hodnotenie ostatnými a stupeň hodnotenia).
Akonáhle boli tieto dve separátne úlohy skončené, stáva sa záverečné hodnotenie dostupné aj pre študentov.
</P>
@@ -1,29 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Hodnotiace prvky zadaní</B></P>
<P>Pre každý prípad hodnotenia zadania by mal byť k dispozícii rozumný počet
&quot;Hodnotiacich prvkov&quot;. Každý z týchto prvkov by mal pokryť určitý aspekt zadania.
Typicky zadanie bude mať medzi 5-15 prvkov hodnotenia, resp. komentárov. Skutočný počet závisí od
veľkosti a komplexnosti zadania. Je možný aj prípad zadania s len jedným hodnotiacim prvkom. V tomto prípade
je zadanie podobné štandartnému Moodle zadaniu . Prvky majú nasledujúce tri črty:
<OL>
<LI>POPIS hodnotiaceho prvku. Tento by mal jasne
určiť aký aspekt zadania je hodnotený. AK sa jedná o kvalitatívny prvok,
je dobré, ak opis obsahuje detaily o tom, čo je považované za výborné, čo za priemerné a čo za
slabé.
<LI>STUPNICA hodnotiaceho prvku. Existuje celá rada preddefinovaných stupníc.
Tieto zahrňujú od jednoduchých stupníc typu ÁNO/NIE, po úplné percentuálne škály.
Každý prvok má svoju vlastnú stupnicu, ktorá by mala byť vybratá tak, aby vyhovovala z hľadiska
možných variant každého prvku. Pokiaľ stupnica neurčuje dôležitosť prvku pri kalkulácii celkového hodnotenia,
potom dvojbodová škála má rovnaký &quot;vplyv&quot; ako 100 bodová škála vlastné prvky majú takú istú váhu....
<LI>VÁHA hodnotiaceho prvku. V prednastavenom nastavení je pri počítaní celkového hodnotenia nastavená
každému prvku rovnaká dôležitosť. Toto môže byť zmenené priradením väčšej váhy dôležitejšiemu prvku
(viac ako 1), a priradením menšej váhy (menej ako 1) prvku menej dôležitému.
Zmena váh kritériám nespôsobí zmenu hodnoty maximálneho hodnotenia. Toto je zafixované
prostredníctvom Maximálneho hodnotiaceho parametra hodnotenia zadania.
</OL>
</P>
@@ -1,20 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Záverečné hodnotenia</B></P>
<P>Tabuľka na tejto obrazovke zobrazuje záverečné hodnotenia a jej rozdelenie tak, ako ju vidia jednotlivý študenti.
AK je v tabuľke zobrazená chyba, je možné sa &quot;vrátiť späť&quot;
a vykonať korekciu. Tuje niekoľko možností.
<OL>
<LI>Ak je potrebné, aby sa vykonali zmeny v hodnotení práce učiteľom, je to možné zabezpečiť vrátením sa na
učiteľskú riadiacu obrazovku a kliknutím na linku
&quot;Prehľad predložených zadaní&quot;. Práca môže byť prehodnotená.
Akonáhle je zmena urobená, objaví sa to na obrazovke Fázy 4 &quot;Hodnotenie komentárov&quot;. Po kliknutí na linku
v spodnej časti obrazovky, je nové hodnotenie uložené v databáze.
<LI>Ak je žiadúce použiť schému hodnotenia s rôznymi váhami, kliknutím na linku
&quot;Vypočítaj konečné hodnotenie&quot; sa vložia nové váhy. Kliknutím na tlačitko v spodnej časti obrazovky budú
nastavené nové váhy a prepočítané záverečné hodnotenie.
</OL>
</P>
@@ -1,12 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Prezeranie hodnotenia zadania</B></P>
<P>Toto zobrazuje hodnotenie a komentáre k predloženému zadaniu. Ak chcete, môžete reagovať na toto
hodnotenie a neakceptovať ho (v tejto etape). AK sa jedná o tento prípad, uložte prosím vašu odpoveď do
miesta na spodku obrazovky. Uveďte dôvod prečo nie ste nadšený s hodnotením. Potom kliknite na
na tlačitko dole na obrazovke a keď ste opýtaný na to či ste spokojný s hodnotením, vyberte NIE.
<P>Ak na druhej strane ste s hodnotením spokojný, kliknite na talčítko ÁNO keď budete
opýtaný či ste s hodnotením spokojný. I
</P>
@@ -1,26 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Hodnotenie zadaní</B></P>
<P>Pre jednoduché hodnotenie je samotné hodnotenie rozdelené na viacero hodnotiacich
&quot;prvkov&quot;. Každý prvok obsahuje konkrétny aspekt zadania. Pre každý prvok by ste mali:
<OL>
<LI>Kliknutím na vhodné tlačítko vložiť hodnotenie, resp.
vybrať vhodný počet z menu.
<LI>Vložiť do priestoru na spätnú väzbu vysvetlenie, prečo ste dal práve toto hodnotenie.
AK si myslíte, že dôvod je zrejmý, potom nechajte toto miesto prázdne. Avšak, ten koho hodnotíte má vždy
možnosť sa vrátiť a žiadať od vás vysvetlenie hodnotenia ak tam nie je uvedené.
.
</OL>
<P>Posledné miesto -priestor vám umožňuje vykonať všeobecné závery a komentáre
k danej práci. Toto by malo potvrdiť vaše hodnotenie.
Malo by byť slušné a pokiaľ možno čo najviac konštruktívne.
<P>Nie všetky prvky hodnotenia môžu byť započítané rovnako.
Väčší vplyv majú prvky s vyššou &QUOT;Váhou&quot; prejaví sa to pri výpočte celkového hodnotenia.
<P>Môže sa vám stať, že ak ohodnotíte niekoľko prác, budete chcieť niektoré prehodnotiť. Je to možné a
je to dobrý nápad, nakoľko to dodá vášmu hodnoteniu dôslednosť.
</P>
@@ -1,22 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Hodnotenie komentárov</B></P>
<P>Táto obrazovka je použitá na zhodnotenie komentárov a pripomienok danej práce
vykonaných študentmi učiteľom. Je použitá relatívne jednoduchá hodnotiaca škála
s hodnotami do 20. Učiteľ môže rozhodnúť, čo sa bude hodnotiť a určiť relatívne kritéria pre hodnotenie.
Napríklad, od študentov na vyššej úrovni môže byť vyžadované uviesť kritické komentáre, od strednej úrovne
sa môže vyžadovať určiť silné a slabé stránky a u študentov z najnižšej úrovne stačí ak poukážu na
chyby alebo nepresnosti.
<P>Komentáre -pripomienky sú sústreďované podľa príslušnosti
ku určitej práci. Ak je to možné, učiteľove poznámky sú ukázané ako prvé, pre možnosť porovnania - benchmarkingu.
<P>Túto obrazovku je možné použiť interaktívne, čo znamená, že nie je
potrebné urobiť všetky komentáre naraz. niekedy je naozaj žiaduce urobiť prehodnotenie niektorých pripomienok.
Jedná sa o prípady, keď boli vytvorené hodnotiace &quot;štandardy&quot; .
<P>Hodnotenie komentárov je uložené kliknutím na príslušné tlačítko na spodnej časti obrazovky.
Akonáhle je učiteľ spokojný s pripomienkami, môže byť vykonané záverečné hodnotenie.
</P>
@@ -1,12 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Samohodnotenie zadania</B></P>
<P>Hodnotenie zadaní študentmi spravidla obsahuje aj študentovo
hodnotenie vlastnej práce. Znamená to, že ak je počet hodnotiteľov 5, potom každý študent bude
požiadaný o zhodnotenie šiestich prác, z toho jedna z nich bude jeho vlastná práca.
<P>Ak je počet hodnotiteľov nastavený na nulu, a je zapnuté samohodnotenie,
potom sa hodnotenie stáva výlučne samohodnotením. Toto môže, ale nemusí zahrňovať učiteľove hodnotenie, závisí
to od nastavenia voľby (zapnutá alebo vypnutá).
</P>
@@ -1,35 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Riadenie hodnotenia zadania</B></P>
<P>Hodnotenie zadania ostatnými je komplexnejšie ako ako bežné zadanie.
Zahrňuje celý rad krokov a fáz. Tu sú:
<OL>
<LI>Hodnotenie zadania ostatnými by malo byť rozdelené do
niekoľkých hodnotiacich PRVKOV. Tieto vytvoria určitý rámec pre pre hodnotenie, čo zabezpečí, že hodnotenie
je menej svojvoľné. Učiteľova úloha je určiť hodnotiace prvky vytvorením hodnotiacej stránky
(Pre viac detailov, pozri tú stránku ).
<LI>Po vytvorení hodnotiacej stránky je táto dostupná pre študentov.
Obsahuje termíny na predloženie prác študentov. Počas tejto fázy, môže učiteľ hodnotiť niektoré (alebo všetky)
predložené práce. Nemusí to však byť konečné hodnotenie, výsledky môžu byť použité ako
návod pre ďalšiu fázu.
<LI>Po termíne na predloženie prác, učiteľ zaháji hodnotiacu fázu ostatnými.
Každému študentovi sú náhodným výberom pridelené práce na zhodnotenie. V prípade dostatočného počtu
<b>predložených prác na hodnotenie</b> , systém zabezpečí,
že každému študentovi je pridelená minimálne jedna &quot;dobrá&quot; práca a minimálne jedna
&quot;slabá" práca. takto každý študent má určitý počet prác. tieto musí ohodnotiť do záverečného
&quot;Hodnotiaceho&quot; termínu. Študent môže pripomienkovať jednotlivé hodnotenia
(vykonané inými študentmi) a títo môžu prehodnotiť svoje zhodnotenie. Tento proces pokračuje
dovtedy, pokiaľ študenti nie sú spokojní s pozmenenými hodnoteniami alebo sa nenaplní čas na hodnotenie. Učiteľ môže
do procesu zasianúť.
<LI>Po naplnení času na hodnotenie, musí učiteľ zhodnotiť komentáre a pripomienky študentov ku predloženým
prácam. Akonáhle učiteľ zhodnotí pripomienky, môže byť vypočítané konečné zhodnotenie študentov.
Záverečné hodnotenie obyčajne pozostáva z troch častí: učiteľovho hodnotenia, ohodnotenia ostatných a celkového splnenia úlohy.
Tieto tri prvky majú hlavnú váhu pri ceckovej kalkulácii výsledkov.
</OL>
</P>
@@ -1,26 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Počet hodnotiteľov</B></P>
<P>Za normálnych okolností bude zadanie hodnotené od 3 do 8 hodnotiteľov z radov študentov.
Znamená to, že v štádiu hodnotenia, bude každý študent požiadaný o
ohodnotenie takéhoto počtu iných študentov z triedy. Zväčšenie tohoto
počtu je možné a závisí od podmienok. Zmenšenie počtu by malo byť v prípade, že študenti začínajú
vnímať ako ťažké bremeno. Počet by však by mal byť dostatočný na to, aby
každý študent videl dostatočný počet prác a vedel si spraviť úsudok o tom, čo robí
prácu dobrou a kedy je práca slabá. Naviac z hľadiska zmysluplnosti a trelevantnosti
hodnotenia výkonu študentov, je lepšie ako títo hodnotia viac prác. Ak hodnotia len tri, štyri práce , potom je
nepravdepodobné, že výkon hodnotenia bude dobrý.
<P>Akje poskytnutých dostatočný počet prác ( 10 alebo viac),
systém pridelí každému študentovi najmenej jednu &quot;dobrú&quot; a tiež jednu
&quot;slabú&quot; prácu. Toto môže by ť vykonané len vtedy, ak už predtým boli práce zhodnotené
učiteľom. Učiteľ ale nemusí hodnotiť všetky práce, stačí ak zhodnotí vzorku. Naviac, učiteľové hodnotenie nemusí
byť konečné. Môže sa jednoať len o predbežné hodnotenie. I anpriek nastaveniu voľby ukáž učiteľové hodnotenie,
je hodnotenie dostupné pre študentov až po skončení etapy predkladania prác.
<P>Je možné aby bol počet hodnotiteľov nulový. V tomto prípade, ak je nastavená voľba samohodnotenie, hodnotenie
vykonáva predkladateľ sám, alebo je práca hodnotená učiteľom.
</P>
@@ -1,17 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Znovu predloženie zadaní</B></P>
<P>Je prednastavené, aby študenti nemohli znovu predložiť svoje zadania po tom, ako sú tieto
ohodnotené učiteľom. </P>
<P>Ak aktivujete túto voľbu, umožníte študentom opätovne predložiť zadanie po jeho zhodnotení učiteľom.
Toto môže byť užitočné v prípade, ak učiteľ má záujme povzbudiť študentov ku lepšiemu výkonu v interaktívnom
prostredí. </P>
<P>Je zrejme, že toto nastavenie je relevantné len počas etapy predkladania prác na hodnotenie ostatnými.
Hodnotenie v rámci tejto etapy, je vždy vykonávané interaktívne, to znamená, že študent ktorého práca je hodnotená
má možnosť nesúhlasiť s navrhovanými pripomienkami (a hodnotením) a toto stanovisko spätne poslať študentovi, ktorý vykonáva
hodnotenie. Tento proces pokračuje dovtedy, pokiaľ nie je dosiahnutý kompromis.
</P>
@@ -1,20 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Zobrazenie hodnotenia</B></P>
<P>Hodnotenie prác ostatnými môže mať nasledovné charakteristiky:
<OL>
<LI>V etape hodnotenia ostatnými, môžu študenti vidieť spätnú väzbu
na hodnotiace prvky, všeobecné komentáre a samotné hodnotenie vykonané inými študentmi.
Študentom sú ukázané jednak hodnotiace prvky jednotlivo ale aj celkové hodnotenie.
Toto môže viesť viac debát ako u druhého typu hodnotenia ostanými....
<LI>V etape hodnotenia prác ostatnými, študenti môžu vidieť len spätnú väzbu
na hodnotiace prvky a všeobecné pripomienky ostatných študentov.
Hodnotenie jednotlivých zadaní nie je prístupné - zobrazené (in napriek tomu, že
sú tieto informácie držané v systéme). Naviac, študenti nevidia celkové ohodnotenie, ktoré
dostali od ostatných študentov. Až po odsúhlasení pripomienok sú hodnotenia ukázané. (tiež celkové hodnotenie)
Tento typ hodnotenia prác ostatnými študentmi býva menej sporný ako predchádzajúci.
</OL>
</P>
@@ -1,14 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Ukážkový hodnotiaci formulár</B></P>
<P>Na tejto stránke sú zobrazené aktuálne detaily vzorového hodnotiaceho dotazníka. Tento bude použitý
na hodnotenie vašej práce učiteľom. Naviac, tento formulár bude použitý aj na hodnotenie
vašej práce ostatnými študentmi.
<P>Čokoľvek zmeníte na tomto vzorovom formulári nebude to uložené.
Je to len ukážkový formulár. Avšak, pri vašom hodnotení bude veľmi podobný formulár používať
učiteľ a pri hodnotení zadaní ostatných študentov aj vy.
</P>
@@ -1,13 +0,0 @@
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<P ALIGN=CENTER><B>Zobrazenie hodnotenia učiteľom</B></P>
<P>Je možnosť aby v rámci hodnotenia prác ostatnými študentmi boli dostupné aj
pripomienky učiteľa. Ak je to žiaduce, toto hodnotenie je zobrazené až po termíne uzávierky predkladania
prác, resp. ešte neskôr. Poznámky a pripomienky učiteľov môžu byť pre študentov nápomocné pri ich hodnotení prác ostatných
študentov.
<P>I v prípade, že hodnotenie prác ostatnými študentmi je vykonávané anonymne,
učiteľove hodnotenie je študentom vždy k dispozícii. (S uvedením učiteľovho mena a ak je dostupná a tak aj s fotografiou.)
</P>

0 comments on commit 66b4709

Please sign in to comment.