Skip to content
Browse files

Don't need these anymore

  • Loading branch information...
1 parent 8aeace9 commit 66b47098ddef091a56071f00228fbe211d7c4386 moodler committed Sep 9, 2003
View
14 lang/sk/help/pgassignment/anonymous.html
@@ -1,14 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Anonymné hodnotenie</B></P>
-
-<P>Je možné hodnotiť zadania aj anonymne. V tomto prípade žiadne mená a fotky hodnotených študentov
-nebudú zobrazené. Na identifikáciu predložených prác bude slúžiť len mená súborov.
-
-
-<P>Pokiaľ hodnotenie prác nieje vykonávané anonymne,
-tieto práce sú zobrazené s menami a fotografiami študentov, ktorí predložili prácu.
-Toto môže viesť ku predsudkom pri hodnotení.
-
-<P>Pamätajte, že ak sú zobrazené hodnotenia učiteľov študentom, tieto nikdy nie sú anonymné.
-
-</P>
View
21 lang/sk/help/pgassignment/assignmenttype.html
@@ -1,21 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Typy hodnotenia zadaní</B></P>
-
-<P>Hodnotenie zadaní môže byť vykonávané dvomi typmi:
-
-<OL>
-<LI>Je poskytovaná len spätná väzba a všeobecné pripomienky ku zadaniu.
-Známkovanie hodnotiacimi prvkami nie je zobrazované na hodnotiacej stránke.
-Zadania takto nie sú započítavané do celkového hodnotenia.
-Je ale stupeň hodnotenia je meraný a zaznamenávaný a tento prispieva k celkovému stupňu
-ktorým je študent hodnotený.
-
-<LI>Tu sú učitelia a ostatní požiadaní o poskytnutie ako spätnej väzby tak aj
-hodnotenia. Zadaniam sú dané jednak celkové kvantitatívne hodnotenia a tiež
-kvalitatívne údaje. Konečné hodnotenie pre študenta bude vypočítané (váhovým) príspevkom
-učiteľovho hodnotenia, hodnotením ostatných a tiež výškou hodnotenia študentov.
-
-
-</OL>
-
-</P>
View
22 lang/sk/help/pgassignment/breakdownoffinalgrade.html
@@ -1,22 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Rozpis záverečného hodnotenia</B></P>
-
-<P>V tabuľke na tejto obrazovke je zobrazené vaše záverečné
-skóre a tiež spôsob ako bolo toto vypočítané. Záverečné hodnotenia pozostáva z troch možných komponentov.
-
-<OL>
-<LI>Hodnotenie vašej práce učiteľom.
-<LI>Priemer z hodnotenia vašej práce ostatnými.
-<LI>Hodnotenie vášho výkonu počas hodnotiacej etapy.
-Toto hodnotenie je založené na skutočnosti, (a) či vaše známky boli príliš vysoké alebo
-nízke v porovnaní s priemerom hodnotenia ostatných študentov (toto sa nazýva predsudok), (b) či vaše známky kopírujú
-priemer určený ostatnými študentmi (toto sa nazýva spoľahlivosť), (c) na kvalite vašich komentárov
-na práce iných študentov ktorých ste hodnotili. Toto je hodnotené učiteľom. Tieto tri stupne hodnotenia sú vážené
-faktormi 1:2:3, resp. priznaním celkového
- &quot;hodnotenia&quot;
- známky. Inými slovami, hodnotenie učiteľom má tú istú váhu ako faktory Predsudky a Spoľahlivosť dohromady.
-</OL>
-
-<P>Váha týmto trom komponentom môže byť pridelená podľa toho ako sa to zdá byť najvhodnejšie
-z hľadiska zadania. Určené váhové kritéria sú zobrazené v menšej tabuľke.
-</P>
View
39 lang/sk/help/pgassignment/calculatingfinalgrade.html
@@ -1,39 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Výpočet záverečného hodnotenia</B></P>
-
-<P>Tabuľka v spodnej časti obrazovky ukazuje záverečné hodnotenie zadania
-každého študenta. Hodnotenie pozostáva z troch častí.
-
-<OL>
-<LI>Hodnotenie predloženej práce učiteľom.
-<LI>Priemer z hodnotenia predloženej práce ostatnými. Toto môže obsahovať aj hodnotenie učiteľom.
-Toto by malo byť obsiahnuté v prípade, ak je počet ostatných hodnotiteľov veľmi nízky, alebo
-je podozrenie, že hodnotenie ostatných môže byť s predsudkami (obyčajne k vyššiemu hodnoteniu), alebo
-že nie je spoľahlivé. Ak hodnotenie zahrňuje aj hodnotenie učiteľom, potom toto učiteľské hodnotenie
- je pri výpočte v rovnocennej pozícii s ostatnými.
-
-<LI>Hodnotenie vášho výkonu počas hodnotiacej etapy.
-Toto hodnotenie je založené na skutočnosti, (a) či vaše známky boli príliš vysoké alebo
-nízke v porovnaní s priemerom hodnotenia ostatných študentov (toto sa nazýva predsudok), (b) či vaše známky kopírujú
-priemer určený ostatnými študentmi (toto sa nazýva spoľahlivosť), (c) na kvalite vašich komentárov
-na práce iných študentov ktorých ste hodnotili. Toto je hodnotené učiteľom. Tieto tri stupne hodnotenia sú vážené
-faktormi 1:2:3, resp. priznaním celkového
- &quot;hodnotenia&quot;
- známky. Inými slovami, hodnotenie učiteľom má tú istú váhu ako faktory Predsudky a Spoľahlivosť dohromady.
-
-</OL>
-
-<P>Váha týmto trom komponentom môže byť pridelená podľa toho ako sa to zdá byť najvhodnejšie
-z hľadiska zadania. Napríklad, učiteľove hodnotenie môže mať silný vplyv v
-hodnotení práce s ostatnými, ale len malú váhu pri celkovom hodnotení zadania.
-Alternatívne, ak žiadny učiteľ nevykoná hodnotenie, potom celové hodnotenie os ´d učiteľov sa rovná 0.
-Ak je zadanie hodnotené len študentmi, resp. bola poskytnutá len spätná väzba,
-potom prvé dva komponenty budú nulové (resp. nízke hodnoty) a hodnotenie študentov bude v konečnom výpočte
-mať najväčšiu váhu.
-
-<P>Táto obrazovka je interaktívna, ale pri záverečnom hodnotení spravidla nie je
-pre študentov prístupná, pokiaľ neboli vložené všetky hodnotiace komentáre a tiež neboli uzavreté
-váhové komponenty (faktor hodnotenia učiteľom, hodnotenie ostatnými a stupeň hodnotenia).
-Akonáhle boli tieto dve separátne úlohy skončené, stáva sa záverečné hodnotenie dostupné aj pre študentov.
-
-</P>
View
29 lang/sk/help/pgassignment/elements.html
@@ -1,29 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Hodnotiace prvky zadaní</B></P>
-
-<P>Pre každý prípad hodnotenia zadania by mal byť k dispozícii rozumný počet
- &quot;Hodnotiacich prvkov&quot;. Každý z týchto prvkov by mal pokryť určitý aspekt zadania.
- Typicky zadanie bude mať medzi 5-15 prvkov hodnotenia, resp. komentárov. Skutočný počet závisí od
- veľkosti a komplexnosti zadania. Je možný aj prípad zadania s len jedným hodnotiacim prvkom. V tomto prípade
- je zadanie podobné štandartnému Moodle zadaniu . Prvky majú nasledujúce tri črty:
-
-<OL>
-<LI>POPIS hodnotiaceho prvku. Tento by mal jasne
-určiť aký aspekt zadania je hodnotený. AK sa jedná o kvalitatívny prvok,
-je dobré, ak opis obsahuje detaily o tom, čo je považované za výborné, čo za priemerné a čo za
-slabé.
-
-<LI>STUPNICA hodnotiaceho prvku. Existuje celá rada preddefinovaných stupníc.
-Tieto zahrňujú od jednoduchých stupníc typu ÁNO/NIE, po úplné percentuálne škály.
-Každý prvok má svoju vlastnú stupnicu, ktorá by mala byť vybratá tak, aby vyhovovala z hľadiska
-možných variant každého prvku. Pokiaľ stupnica neurčuje dôležitosť prvku pri kalkulácii celkového hodnotenia,
-potom dvojbodová škála má rovnaký &quot;vplyv&quot; ako 100 bodová škála vlastné prvky majú takú istú váhu....
-
-
-<LI>VÁHA hodnotiaceho prvku. V prednastavenom nastavení je pri počítaní celkového hodnotenia nastavená
-každému prvku rovnaká dôležitosť. Toto môže byť zmenené priradením väčšej váhy dôležitejšiemu prvku
-(viac ako 1), a priradením menšej váhy (menej ako 1) prvku menej dôležitému.
-Zmena váh kritériám nespôsobí zmenu hodnoty maximálneho hodnotenia. Toto je zafixované
-prostredníctvom Maximálneho hodnotiaceho parametra hodnotenia zadania.
-</OL>
-</P>
View
20 lang/sk/help/pgassignment/finalgrades.html
@@ -1,20 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Záverečné hodnotenia</B></P>
-
-<P>Tabuľka na tejto obrazovke zobrazuje záverečné hodnotenia a jej rozdelenie tak, ako ju vidia jednotlivý študenti.
-AK je v tabuľke zobrazená chyba, je možné sa &quot;vrátiť späť&quot;
- a vykonať korekciu. Tuje niekoľko možností.
-
-<OL>
-<LI>Ak je potrebné, aby sa vykonali zmeny v hodnotení práce učiteľom, je to možné zabezpečiť vrátením sa na
-učiteľskú riadiacu obrazovku a kliknutím na linku
- &quot;Prehľad predložených zadaní&quot;. Práca môže byť prehodnotená.
- Akonáhle je zmena urobená, objaví sa to na obrazovke Fázy 4 &quot;Hodnotenie komentárov&quot;. Po kliknutí na linku
- v spodnej časti obrazovky, je nové hodnotenie uložené v databáze.
-<LI>Ak je žiadúce použiť schému hodnotenia s rôznymi váhami, kliknutím na linku
- &quot;Vypočítaj konečné hodnotenie&quot; sa vložia nové váhy. Kliknutím na tlačitko v spodnej časti obrazovky budú
- nastavené nové váhy a prepočítané záverečné hodnotenie.
-
-</OL>
-
-</P>
View
12 lang/sk/help/pgassignment/graded.html
@@ -1,12 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Prezeranie hodnotenia zadania</B></P>
-
-<P>Toto zobrazuje hodnotenie a komentáre k predloženému zadaniu. Ak chcete, môžete reagovať na toto
-hodnotenie a neakceptovať ho (v tejto etape). AK sa jedná o tento prípad, uložte prosím vašu odpoveď do
-miesta na spodku obrazovky. Uveďte dôvod prečo nie ste nadšený s hodnotením. Potom kliknite na
-na tlačitko dole na obrazovke a keď ste opýtaný na to či ste spokojný s hodnotením, vyberte NIE.
-
-<P>Ak na druhej strane ste s hodnotením spokojný, kliknite na talčítko ÁNO keď budete
-opýtaný či ste s hodnotením spokojný. I
-
-</P>
View
26 lang/sk/help/pgassignment/grading.html
@@ -1,26 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Hodnotenie zadaní</B></P>
-
-<P>Pre jednoduché hodnotenie je samotné hodnotenie rozdelené na viacero hodnotiacich
- &quot;prvkov&quot;. Každý prvok obsahuje konkrétny aspekt zadania. Pre každý prvok by ste mali:
- <OL>
-<LI>Kliknutím na vhodné tlačítko vložiť hodnotenie, resp.
-vybrať vhodný počet z menu.
-
-<LI>Vložiť do priestoru na spätnú väzbu vysvetlenie, prečo ste dal práve toto hodnotenie.
-AK si myslíte, že dôvod je zrejmý, potom nechajte toto miesto prázdne. Avšak, ten koho hodnotíte má vždy
-možnosť sa vrátiť a žiadať od vás vysvetlenie hodnotenia ak tam nie je uvedené.
-.
-</OL>
-
-<P>Posledné miesto -priestor vám umožňuje vykonať všeobecné závery a komentáre
-k danej práci. Toto by malo potvrdiť vaše hodnotenie.
-Malo by byť slušné a pokiaľ možno čo najviac konštruktívne.
-
-<P>Nie všetky prvky hodnotenia môžu byť započítané rovnako.
-Väčší vplyv majú prvky s vyššou &QUOT;Váhou&quot; prejaví sa to pri výpočte celkového hodnotenia.
-
-<P>Môže sa vám stať, že ak ohodnotíte niekoľko prác, budete chcieť niektoré prehodnotiť. Je to možné a
-je to dobrý nápad, nakoľko to dodá vášmu hodnoteniu dôslednosť.
-
-</P>
View
22 lang/sk/help/pgassignment/gradingcomments.html
@@ -1,22 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Hodnotenie komentárov</B></P>
-
-<P>Táto obrazovka je použitá na zhodnotenie komentárov a pripomienok danej práce
-vykonaných študentmi učiteľom. Je použitá relatívne jednoduchá hodnotiaca škála
-s hodnotami do 20. Učiteľ môže rozhodnúť, čo sa bude hodnotiť a určiť relatívne kritéria pre hodnotenie.
-Napríklad, od študentov na vyššej úrovni môže byť vyžadované uviesť kritické komentáre, od strednej úrovne
-sa môže vyžadovať určiť silné a slabé stránky a u študentov z najnižšej úrovne stačí ak poukážu na
-chyby alebo nepresnosti.
-
-<P>Komentáre -pripomienky sú sústreďované podľa príslušnosti
-ku určitej práci. Ak je to možné, učiteľove poznámky sú ukázané ako prvé, pre možnosť porovnania - benchmarkingu.
-
-<P>Túto obrazovku je možné použiť interaktívne, čo znamená, že nie je
-potrebné urobiť všetky komentáre naraz. niekedy je naozaj žiaduce urobiť prehodnotenie niektorých pripomienok.
-Jedná sa o prípady, keď boli vytvorené hodnotiace &quot;štandardy&quot; .
-
-<P>Hodnotenie komentárov je uložené kliknutím na príslušné tlačítko na spodnej časti obrazovky.
-Akonáhle je učiteľ spokojný s pripomienkami, môže byť vykonané záverečné hodnotenie.
-
-
-</P>
View
12 lang/sk/help/pgassignment/includeself.html
@@ -1,12 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Samohodnotenie zadania</B></P>
-
-<P>Hodnotenie zadaní študentmi spravidla obsahuje aj študentovo
-hodnotenie vlastnej práce. Znamená to, že ak je počet hodnotiteľov 5, potom každý študent bude
-požiadaný o zhodnotenie šiestich prác, z toho jedna z nich bude jeho vlastná práca.
-
-<P>Ak je počet hodnotiteľov nastavený na nulu, a je zapnuté samohodnotenie,
-potom sa hodnotenie stáva výlučne samohodnotením. Toto môže, ale nemusí zahrňovať učiteľove hodnotenie, závisí
-to od nastavenia voľby (zapnutá alebo vypnutá).
-
-</P>
View
35 lang/sk/help/pgassignment/managing.html
@@ -1,35 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Riadenie hodnotenia zadania</B></P>
-
-<P>Hodnotenie zadania ostatnými je komplexnejšie ako ako bežné zadanie.
-Zahrňuje celý rad krokov a fáz. Tu sú:
-
-<OL>
-<LI>Hodnotenie zadania ostatnými by malo byť rozdelené do
-niekoľkých hodnotiacich PRVKOV. Tieto vytvoria určitý rámec pre pre hodnotenie, čo zabezpečí, že hodnotenie
-je menej svojvoľné. Učiteľova úloha je určiť hodnotiace prvky vytvorením hodnotiacej stránky
-(Pre viac detailov, pozri tú stránku ).
-
-
-<LI>Po vytvorení hodnotiacej stránky je táto dostupná pre študentov.
-Obsahuje termíny na predloženie prác študentov. Počas tejto fázy, môže učiteľ hodnotiť niektoré (alebo všetky)
-predložené práce. Nemusí to však byť konečné hodnotenie, výsledky môžu byť použité ako
-návod pre ďalšiu fázu.
-
-<LI>Po termíne na predloženie prác, učiteľ zaháji hodnotiacu fázu ostatnými.
-Každému študentovi sú náhodným výberom pridelené práce na zhodnotenie. V prípade dostatočného počtu
- <b>predložených prác na hodnotenie</b> , systém zabezpečí,
- že každému študentovi je pridelená minimálne jedna &quot;dobrá&quot; práca a minimálne jedna
- &quot;slabá" práca. takto každý študent má určitý počet prác. tieto musí ohodnotiť do záverečného
- &quot;Hodnotiaceho&quot; termínu. Študent môže pripomienkovať jednotlivé hodnotenia
- (vykonané inými študentmi) a títo môžu prehodnotiť svoje zhodnotenie. Tento proces pokračuje
- dovtedy, pokiaľ študenti nie sú spokojní s pozmenenými hodnoteniami alebo sa nenaplní čas na hodnotenie. Učiteľ môže
- do procesu zasianúť.
-
-<LI>Po naplnení času na hodnotenie, musí učiteľ zhodnotiť komentáre a pripomienky študentov ku predloženým
-prácam. Akonáhle učiteľ zhodnotí pripomienky, môže byť vypočítané konečné zhodnotenie študentov.
-Záverečné hodnotenie obyčajne pozostáva z troch častí: učiteľovho hodnotenia, ohodnotenia ostatných a celkového splnenia úlohy.
-Tieto tri prvky majú hlavnú váhu pri ceckovej kalkulácii výsledkov.
-</OL>
-
-</P>
View
26 lang/sk/help/pgassignment/numberofassessors.html
@@ -1,26 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Počet hodnotiteľov</B></P>
-
-<P>Za normálnych okolností bude zadanie hodnotené od 3 do 8 hodnotiteľov z radov študentov.
-Znamená to, že v štádiu hodnotenia, bude každý študent požiadaný o
-ohodnotenie takéhoto počtu iných študentov z triedy. Zväčšenie tohoto
-počtu je možné a závisí od podmienok. Zmenšenie počtu by malo byť v prípade, že študenti začínajú
-vnímať ako ťažké bremeno. Počet by však by mal byť dostatočný na to, aby
-každý študent videl dostatočný počet prác a vedel si spraviť úsudok o tom, čo robí
-prácu dobrou a kedy je práca slabá. Naviac z hľadiska zmysluplnosti a trelevantnosti
-hodnotenia výkonu študentov, je lepšie ako títo hodnotia viac prác. Ak hodnotia len tri, štyri práce , potom je
-nepravdepodobné, že výkon hodnotenia bude dobrý.
-
-
-<P>Akje poskytnutých dostatočný počet prác ( 10 alebo viac),
-systém pridelí každému študentovi najmenej jednu &quot;dobrú&quot; a tiež jednu
- &quot;slabú&quot; prácu. Toto môže by ť vykonané len vtedy, ak už predtým boli práce zhodnotené
- učiteľom. Učiteľ ale nemusí hodnotiť všetky práce, stačí ak zhodnotí vzorku. Naviac, učiteľové hodnotenie nemusí
- byť konečné. Môže sa jednoať len o predbežné hodnotenie. I anpriek nastaveniu voľby ukáž učiteľové hodnotenie,
- je hodnotenie dostupné pre študentov až po skončení etapy predkladania prác.
-
-
-<P>Je možné aby bol počet hodnotiteľov nulový. V tomto prípade, ak je nastavená voľba samohodnotenie, hodnotenie
-vykonáva predkladateľ sám, alebo je práca hodnotená učiteľom.
-
-</P>
View
17 lang/sk/help/pgassignment/resubmit.html
@@ -1,17 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Znovu predloženie zadaní</B></P>
-
-<P>Je prednastavené, aby študenti nemohli znovu predložiť svoje zadania po tom, ako sú tieto
-ohodnotené učiteľom. </P>
-
-<P>Ak aktivujete túto voľbu, umožníte študentom opätovne predložiť zadanie po jeho zhodnotení učiteľom.
-Toto môže byť užitočné v prípade, ak učiteľ má záujme povzbudiť študentov ku lepšiemu výkonu v interaktívnom
-prostredí. </P>
-
-<P>Je zrejme, že toto nastavenie je relevantné len počas etapy predkladania prác na hodnotenie ostatnými.
-Hodnotenie v rámci tejto etapy, je vždy vykonávané interaktívne, to znamená, že študent ktorého práca je hodnotená
-má možnosť nesúhlasiť s navrhovanými pripomienkami (a hodnotením) a toto stanovisko spätne poslať študentovi, ktorý vykonáva
-hodnotenie. Tento proces pokračuje dovtedy, pokiaľ nie je dosiahnutý kompromis.
-
-
-</P>
View
20 lang/sk/help/pgassignment/showinggrades.html
@@ -1,20 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Zobrazenie hodnotenia</B></P>
-
-<P>Hodnotenie prác ostatnými môže mať nasledovné charakteristiky:
-
-<OL>
-<LI>V etape hodnotenia ostatnými, môžu študenti vidieť spätnú väzbu
-na hodnotiace prvky, všeobecné komentáre a samotné hodnotenie vykonané inými študentmi.
-Študentom sú ukázané jednak hodnotiace prvky jednotlivo ale aj celkové hodnotenie.
-Toto môže viesť viac debát ako u druhého typu hodnotenia ostanými....
-
-<LI>V etape hodnotenia prác ostatnými, študenti môžu vidieť len spätnú väzbu
-na hodnotiace prvky a všeobecné pripomienky ostatných študentov.
-Hodnotenie jednotlivých zadaní nie je prístupné - zobrazené (in napriek tomu, že
-sú tieto informácie držané v systéme). Naviac, študenti nevidia celkové ohodnotenie, ktoré
-dostali od ostatných študentov. Až po odsúhlasení pripomienok sú hodnotenia ukázané. (tiež celkové hodnotenie)
-Tento typ hodnotenia prác ostatnými študentmi býva menej sporný ako predchádzajúci.
-</OL>
-
-</P>
View
14 lang/sk/help/pgassignment/specimen.html
@@ -1,14 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Ukážkový hodnotiaci formulár</B></P>
-
-<P>Na tejto stránke sú zobrazené aktuálne detaily vzorového hodnotiaceho dotazníka. Tento bude použitý
-na hodnotenie vašej práce učiteľom. Naviac, tento formulár bude použitý aj na hodnotenie
-vašej práce ostatnými študentmi.
-
-
-<P>Čokoľvek zmeníte na tomto vzorovom formulári nebude to uložené.
-Je to len ukážkový formulár. Avšak, pri vašom hodnotení bude veľmi podobný formulár používať
-učiteľ a pri hodnotení zadaní ostatných študentov aj vy.
-
-
-</P>
View
13 lang/sk/help/pgassignment/teachersgradings.html
@@ -1,13 +0,0 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Zobrazenie hodnotenia učiteľom</B></P>
-
-<P>Je možnosť aby v rámci hodnotenia prác ostatnými študentmi boli dostupné aj
-pripomienky učiteľa. Ak je to žiaduce, toto hodnotenie je zobrazené až po termíne uzávierky predkladania
-prác, resp. ešte neskôr. Poznámky a pripomienky učiteľov môžu byť pre študentov nápomocné pri ich hodnotení prác ostatných
-študentov.
-
-<P>I v prípade, že hodnotenie prác ostatnými študentmi je vykonávané anonymne,
-učiteľove hodnotenie je študentom vždy k dispozícii. (S uvedením učiteľovho mena a ak je dostupná a tak aj s fotografiou.)
-
-
-</P>

0 comments on commit 66b4709

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.