Permalink
Browse files

Added maxgrade.html

  • Loading branch information...
1 parent d435dc4 commit 66fe7456c7788107d536063cd8a47bbbf2f3bd29 vthung committed Jun 17, 2005
Showing with 5 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 lang/vi_utf8/help/scorm/maxgrade.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p><b>Điểm tối đa</b></p>
+
+<p>Nếu bạn chọn một trong ba phương pháp tính điểm cuối (Cao nhất, Trung bình hoặc Tổng), thiết lập này sẽ định nghĩa điểm tối đa hiển thị trong trang Tính điểm.</p>
+
+<p>Cũng như các giá trị điểm tối đa khác trong Moodle, bạn có thể chọn một giá trị từ 1 đến 100.</p>

0 comments on commit 66fe745

Please sign in to comment.