Permalink
Browse files

new strings from Martina Majorova

  • Loading branch information...
havran
havran committed May 27, 2005
1 parent 3cbf5b9 commit 6808286a23d52302ba648e23e71ecd1bbce9d458
Showing with 31 additions and 0 deletions.
  1. +31 −0 lang/sk/quiz_analysis.php
View
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?PHP // $Id$
+ // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+
+
+$string['analysisoptions'] = 'Mo¾nosti analýzy';
+$string['analysistitle'] = 'Tabuµka analyzovaných polo¾iek';
+$string['attemptsall'] = 'v¹etky pokusy';
+$string['attemptselection'] = 'Pokusy, ktoré sa najú analyzova» u u¾ívateµa';
+$string['attemptsfirst'] = 'prvý pokus';
+$string['attemptshighest'] = 'najvy¹¹ia známka';
+$string['attemptslast'] = 'posledný pokus';
+$string['dicsindextitle'] = 'Disc.<br/>Zoznam';
+$string['disccoefftitle'] = 'Disc.<br/>Koef.';
+$string['downloadooo'] = 'Stiahnu» vo formáte OpenOffice';
+$string['facilitytitle'] = '%% Spávnych<br>Mo¾nos»';
+$string['lowmarkslimit'] = 'Neanalyzujte toto, ak je skóre men¹ie ako:';
+$string['pagesize'] = 'Poèet otázok na jednej stránke:';
+$string['qcounttitle'] = 'O. poèet';
+$string['qidtitle'] = 'O#';
+$string['qnametitle'] = 'Názov otázky';
+$string['qtexttitle'] = 'Znenie otázky';
+$string['qtypetitle'] = 'yp otázky';
+$string['quizreportdir'] = 'správy_o_testoch';
+$string['rcounttitle'] = 'Index korelácie<br>Súèty';
+$string['reportanalysis'] = 'Správa o analyzovaných polo¾kách';
+$string['responsestitle'] = 'Znenie odpovede';
+$string['rfractiontitle'] = 'èiastoèný<br>body';
+$string['rpercenttitle'] = 'Index korelácie %%';
+$string['stddevtitle'] = '©tandardná odchýlka';
+
+?>

0 comments on commit 6808286

Please sign in to comment.