Permalink
Browse files

pollishing translation

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Aug 7, 2004
1 parent 1ad1917 commit 687290750003b4473b1baf61fbc3420f020ae131
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 lang/nl/exercise.php
View
@@ -61,7 +61,7 @@
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Verberg namen van leerlingen';
$string['incorrect'] = 'Fout';
$string['late'] = 'Te laat';
-$string['lax'] = 'Nalatig';
+$string['lax'] = 'Mild';
$string['leaguetable'] = 'Scoretabel van de ingezonden taken';
$string['mail1'] = 'Je opdracht \'$a\' is beoordeeld door';
$string['mail2'] = 'De commentaren en het cijfer kun je bekijken bij opdracht \'$a\' van de oefening';
@@ -138,7 +138,7 @@
$string['scalepresent'] = '2 punten aanwezig/afwezig schaal';
$string['scaleyes'] = '2 punten ja/nee schaal';
$string['specimenassessmentform'] = 'Voorbeeld evaluatieformulier';
-$string['strict'] = 'Nauwkeurig';
+$string['strict'] = 'Streng';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a TOEGELATEN om een herinzending te doen';
$string['studentassessments'] = '$a Beoordelingen';
$string['studentnotallowed'] = '$a NIET toegelaten om een herinzending te doen (of niet nodig)';
@@ -165,9 +165,9 @@
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a evaluatie van een leerling zonder cijfer';
$string['usemaximum'] = 'Gebruik het beste cijfer';
$string['usemean'] = 'Gebruik het gemiddelde cijfer';
-$string['verylax'] = 'Heel nalatig';
+$string['verylax'] = 'Heel mild';
$string['verypoor'] = 'Erg zwak';
-$string['verystrict'] = 'Heel nauwkeurig';
+$string['verystrict'] = 'Heel streng';
$string['view'] = 'Bekijk';
$string['viewteacherassessment'] = 'Bekijk $a beoordeling';
$string['warningonamendingelements'] = 'WAARSCHUWING: Er zijn al evaluaties ingestuurd.<br/>Wijzig het aantal elementen, de evaluatieschaal of de weging van de elementen NIET.';

0 comments on commit 6872907

Please sign in to comment.