Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Appended some new strings

 • Loading branch information...
commit 6888396c6892014a3eb450ec186eb1389ea6bbd6 1 parent f73d82a
authored October 11, 2005
13  lang/vi_utf8/moodle.php
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
    // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['action'] = 'Hành động';
  5
+$string['action'] = 'Thực hiện';
6 6
 $string['active'] = 'Hoạt động';
7 7
 $string['activities'] = 'Các hoạt động';
8 8
 $string['activity'] = 'Hoạt động';
@@ -124,7 +124,6 @@
124 124
 $string['blocksuccess'] = '$a bảng vừa được thiết lập đúng';
125 125
 $string['bycourseorder'] = 'Theo thứ tự cua học';
126 126
 $string['byname'] = 'bởi $a';
127  
-$string['cachecontrols'] = 'Điều khiển cache';
128 127
 $string['cancel'] = 'Huỷ';
129 128
 $string['categories'] = 'Các danh mục cua học';
130 129
 $string['category'] = 'Danh mục';
@@ -259,7 +258,6 @@
259 258
 $string['deletingolddata'] = 'Xoá dữ liệu cũ';
260 259
 $string['department'] = 'Phòng ban';
261 260
 $string['description'] = 'Mô tả';
262  
-$string['deselectall'] = 'Huỷ bỏ lựa chọn';
263 261
 $string['detailedless'] = 'Ít chi tiết';
264 262
 $string['detailedmore'] = 'Chi tiết hơn';
265 263
 $string['directorypaths'] = 'Các đường dẫn thư mục';
@@ -449,7 +447,7 @@
449 447
 $string['gd2'] = 'GD 2.x được cài đặt';
450 448
 $string['gdneed'] = 'GD phải được cài đặt để xem đồ thị này';
451 449
 $string['gdnot'] = 'GD chưa được cài đặt';
452  
-$string['go'] = 'Go';
  450
+$string['go'] = 'Xem';
453 451
 $string['gpl'] = 'Bản quyền của (C) 1999-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
454 452
 
455 453
 Chương trình này là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại nó hoặc thay đổi nó 
@@ -658,7 +656,7 @@
658 656
 $string['mustchangepassword'] = 'Mật khẩu mới phải khác mật khẩu hiện hành';
659 657
 $string['mustconfirm'] = 'Bạn cần xác nhận việc đăng nhập của bạn';
660 658
 $string['mycourses'] = 'Các cua học của tôi';
661  
-$string['name'] = ' Tên';
  659
+$string['name'] = ' Tiêu đề';
662 660
 $string['namesocial'] = 'phần';
663 661
 $string['nametopics'] = 'chủ đề';
664 662
 $string['nameweeks'] = 'tuần';
@@ -791,6 +789,7 @@
791 789
 $string['publicdirectory2'] = 'Công bố tên site với một đường link';
792 790
 $string['publicsitefileswarning'] = 'Chú ý: vị trí các file ở đây có thể bị truy cập bởi bất kỳ ai';
793 791
 $string['question'] = 'Câu hỏi';
  792
+$string['questionbank'] = 'Ngân hàng câu hỏi';
794 793
 $string['readinginfofrombackup'] = 'Đọc thông tin từ bản sao dự phòng';
795 794
 $string['readme'] = 'Đọc tôi';
796 795
 $string['recentactivity'] = 'Hoạt động gần đây';
@@ -853,7 +852,6 @@
853 852
 $string['sections'] = 'Các mục';
854 853
 $string['select'] = 'Lựa chọn';
855 854
 $string['selectacountry'] = 'Chọn một quốc gia ';
856  
-$string['selectall'] = 'Chọn tất';
857 855
 $string['selectednowmove'] = '$a file được chọn để di chuyển. Bây giờ đi tới đích và nhấn \'di chuyển các file tới đây\'';
858 856
 $string['senddetails'] = 'Gửi thông tin tài khoản qua Email';
859 857
 $string['separateandconnected'] = 'Separate and Connected ways of knowing';
@@ -919,8 +917,6 @@
919 917
 $string['studentnotallowed'] = 'Xin lỗi bạn, nhưng bạn không thể vào cua học này như là \'$a\'';
920 918
 $string['students'] = 'Học viên';
921 919
 $string['studentsandteachers'] = 'Các học viên và các giáo viên';
922  
-$string['studentviewoff'] = 'Kích hoạt khung nhìn của học viên';
923  
-$string['studentviewon'] = 'Ngừng kích hoạt khung nhìn của học viên';
924 920
 $string['subcategories'] = 'Các danh mục con';
925 921
 $string['success'] = 'Thành công';
926 922
 $string['summary'] = 'Tổng kết';
@@ -1033,6 +1029,7 @@
1033 1029
 $string['virusfoundsubject'] = '$a: Virút tìm thấy!';
1034 1030
 $string['virusfounduser'] = 'File mà bạn vừa tải lên, $a->filename, được kiểm tra bởi một người kiểm tra virút và tìm thấy bị nhiễm virút! File của bạn tải lên không thành công.';
1035 1031
 $string['virusplaceholder'] = 'Tìm thấy một virút trong file vừa được tải lên và nó được di chuyển hoặc bị xoá và người dùng được thông báo.';
  1032
+$string['visibletostudents'] = 'Cho $a nhìn thấy';
1036 1033
 $string['webpage'] = ' Trang Web';
1037 1034
 $string['week'] = 'Tuần';
1038 1035
 $string['weekhide'] = 'Ẩn tuần này từ $a';
140  lang/vi_utf8/quiz.php
@@ -3,10 +3,14 @@
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['acceptederror'] = ' Sai số chấp nhận ';
  6
+$string['adaptive'] = 'Cho phép làm bài dạng loại trừ';
  7
+$string['addcategory'] = 'Đưa thêm danh mục';
6 8
 $string['addingquestions'] = ' Phần này của trang là nơi bạn quản lý cơ sở dữ liệu về các câu hỏi của bạn. Các câu hỏi được lưu trữ trong các danh mục nhằm giúp bạn quản lý chúng và chúng được sử dụng cho bất kỳ bài kiểm tra nào trong cua học của bạn . <br /><br /> Sau khi bạn lựa chọn một danh mục lưu trữ câu hỏi thì bạn có thể soạn thảo các câu hỏi . Bạn có thể chọn bất kỳ câu hỏi nào để thêm vào bài kiểm tra của bạn.';
7 9
 $string['addquestions'] = ' Thêm các câu hỏi ';
8 10
 $string['addquestionstoquiz'] = ' Thêm các câu hỏi vào bài kiểm tra hiện tại ';
  11
+$string['addrandom'] = 'Đưa $a câu hỏi ngẫu nhiên';
9 12
 $string['addselectedtoquiz'] = ' Thêm lựa chọn vào bài kiểm tra ';
  13
+$string['addtoquiz'] = 'Đưa vào đề thi';
10 14
 $string['aiken'] = ' Định dạng aiken ';
11 15
 $string['allowreview'] = ' Cho phép xem lại ';
12 16
 $string['alreadysubmitted'] = 'Có thể là you bạn đã gửi kết quả của lần kiểm tra này';
@@ -18,20 +22,22 @@
18 22
 $string['answersingleyes'] = ' Một đáp án ';
19 23
 $string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Các câu trả lời có sai số chấp nhận phải là câu trả lời số';
20 24
 $string['answertoolong'] = 'Answer too long after line $a (255 char. max)';
  25
+$string['answers'] = 'Câu trả lời';
21 26
 $string['aon'] = 'Định dạng AON ';
22 27
 $string['attempt'] = ' Lần thử nghiệm $a ';
  28
+$string['attemptduration'] = 'Thời gian thực hiện';
23 29
 $string['attemptfirst'] = ' Thử nghiệm lần đầu';
24 30
 $string['attemptincomplete'] = ' Thử nghiệm đó( bởi $a) không được hoàn thành.';
25 31
 $string['attemptlast'] = ' Kiểm tra lần cuối ';
26 32
 $string['attemptquiznow'] = 'Bắt đầu kiểm tra ';
27 33
 $string['attempts'] = 'Số lần kiểm tra ';
28  
-$string['attemptsallowed'] = ' Số lần kiểm tra cho phép';
  34
+$string['attemptsallowed'] = ' Số lần làm bài';
29 35
 $string['attemptsexist'] = ' Sẵn sàng thử bài kiểm tra ';
30 36
 $string['attemptsunlimited'] = ' Không giới hạn số lần kiểm tra ';
31 37
 $string['back'] = ' Quay trở về câu hỏi trước đó ';
32  
-$string['backtoquiz'] = ' Quay trở về soạn thảo bài thi';
  38
+$string['backtoquiz'] = ' Quay trở về soạn thảo đề thi';
33 39
 $string['bestgrade'] = 'Lọại giỏi nhất ';
34  
-$string['blackboard'] = 'Bảng đen';
  40
+$string['blackboard'] = 'Black Board';
35 41
 $string['calculated'] = ' Câu hỏi tính toán ';
36 42
 $string['calculatedquestion'] = 'Câu hỏi không được hỗ trợ $a.Câu hỏi sẽ bị bỏ qua ';
37 43
 $string['caseno'] = 'Không phân biệt dạng chữ';
@@ -47,7 +53,10 @@
47 53
 $string['choices'] = 'Các lựa chọn có sẵn ';
48 54
 $string['choosedatasetproperties'] = 'Chọn các đặc tính tập dữ liệu';
49 55
 $string['close'] = ' Đóng cuộc duyệt trước lại ';
  56
+$string['completedon'] = 'Kết thúc lúc';
  57
+$string['confirmclose'] = 'Bạn chuẩn bị chấm dứt lần thi này. Một khi đã chấm dứt bạn sẽ không thể thay đổi đáp án của mình nữa.';
50 58
 $string['confirmstartattempt'] = ' Bài kiểm tra có thời gian giới hạn. Bạn có chắc chắn rằng bạn muốn bắt đầu ?';
  59
+$string['correct'] = 'Đúng';
51 60
 $string['correctanswer'] = ' Đáp án đúng';
52 61
 $string['correctanswerformula'] = 'Công thức đáp án đúng ';
53 62
 $string['correctanswerlength'] = 'Số chữ số có nghĩa';
@@ -66,15 +75,17 @@
66 75
 $string['daysavailable'] = ' Có hiệu lực trong nhiều ngày ';
67 76
 $string['decimalformat'] = ' Định dạng thập phân ';
68 77
 $string['decimals'] = ' Với $a ';
  78
+$string['defaultinfo'] = 'Danh mục mặc định cho các câu hỏi.';
  79
+$string['decimalpoints'] = 'Điểm lấy sau dấu phẩy';
69 80
 $string['default'] = ' Mặc định ';
70 81
 $string['defaultgrade'] = 'Điểm câu hỏi mặc định ';
71  
-$string['defaultinfo'] = 'danh mục mặc định cho các câu hỏi .';
72 82
 $string['deleteattemptcheck'] = ' Bạn thực sự muốn xóa những bài thử nghiệm đó ? ';
73 83
 $string['deletequestioncheck'] = ' Bạn thực sự muốn xóa ? \'$a\'?';
74 84
 $string['description'] = ' Câu hỏi mô tả ';
75 85
 $string['discrimination'] = 'Discrim. Index';
76  
-$string['eachattemptbuildsonthelast'] = ' Thử nghiệm dựa trên bài trước đó ';
77  
-$string['editcategories'] = ' Soạn thảo các danh mục';
  86
+$string['displayoptions'] = 'Hiển thị các lựa chọn';
  87
+$string['eachattemptbuildsonthelast'] = ' Cộng điểm từ bài trước ';
  88
+$string['editcategories'] = ' Soạn thảo danh mục';
78 89
 $string['editdatasets'] = ' Soạn thảo cơ sở dữ liệu ';
79 90
 $string['editingcalculated'] = ' Soạn thảo câu hỏi tính toán ';
80 91
 $string['editingdescription'] = ' Soạn thảo phần mô tả ';
@@ -83,27 +94,30 @@
83 94
 $string['editingmultichoice'] = ' Soạn thảo một câu hỏi có nhiều lựa chọn';
84 95
 $string['editingnumerical'] = 'Soạn thảo một câu hỏi số ';
85 96
 $string['editingquestion'] = ' - Soạn thảo một câu hỏi ';
86  
-$string['editingquiz'] = ' Soạn thảo bài thi ';
  97
+$string['editingquiz'] = ' Soạn thảo đề thi ';
87 98
 $string['editingrandom'] = 'Soạn thảo một câu hỏi ngẫu nhiên ';
88 99
 $string['editingrandomsamatch'] = ' Soạn thảo một câu hỏi so khớp ngẫu nhiên ';
89 100
 $string['editingshortanswer'] = ' Soạn thảo một câu hỏi có câu trả lời ngắn ';
90 101
 $string['editingtruefalse'] = ' Soạn thảo một câu hỏi có đáp án đúng/ sai ';
91 102
 $string['editquestions'] = ' Soạn thảo các câu hỏi ';
  103
+$string['editquiz'] = 'Chỉnh sửa đề thi';
92 104
 $string['errorsdetected'] = '$a Lỗi được phát hiện';
  105
+$string['event3'] = 'Điểm';
93 106
 $string['existingcategory1'] = ' Một chữ từ một tập đã có sẵn được sử dụng cho các câu hỏi khác trong danh mục này';
94 107
 $string['existingcategory2'] = 'Một file từ một tập các file đã có sẵn được sử dụng bởi các câu hỏi khác trong danh mục này ';
95 108
 $string['existingcategory3'] = 'Một đường link từ một tập các đường kết nối đã có sẵn đươc sử dụng bởi các câu hỏi khác trong danh mục này ';
96  
-$string['exportfilename'] = ' Bài thi';
  109
+$string['exportfilename'] = ' Đề thi';
97 110
 $string['exportname'] = ' Tên File ';
98 111
 $string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
99  
-$string['exportquestions'] = ' Xuất các câu hỏi tới file';
  112
+$string['exportquestions'] = ' Xuất câu hỏi ra file';
100 113
 $string['false'] = ' Sai ';
101  
-$string['feedback'] = 'Thông tin phản hồi ';
  114
+$string['feedback'] = 'Phản hồi ';
102 115
 $string['file'] = 'File';
103 116
 $string['fileformat'] = 'Định dạng File ';
104 117
 $string['filloutoneanswer'] = ' Bạn phải điền ít nhất một câu trả lời đúng.';
105 118
 $string['filloutthreequestions'] = 'Bạn phải điền ít nhất 3 câu hỏi.Các câu hỏi để trống sẽ không được sử dụng.';
106 119
 $string['fillouttwochoices'] = 'Bạn phải điền ít nhất 2 lựa chọn.Các lựa chọn để trống sẽ không được sử dụng.';
  120
+$string['finishattempt'] = 'Nộp bài và kết thúc';
107 121
 $string['forceregeneration'] = 'Bắt buộc đổi mới ';
108 122
 $string['fractionsaddwrong'] = 'Các điểm tuyệt đối không lớn hơn 100%%<br /> chúng được thêm tới $a%%<br /> Bạn có muốn quay trở lại và làm lại câu hỏi đó?';
109 123
 $string['fractionsnomax'] = 'Một trong những đáp án nên là 100%%, Vì thế nó là <br /> điểm số cao nhất có thể đạt được cho câu hỏi đó.<br /> Bạn có muốn quay trở lại và làm lại câu hỏi đó ?';
@@ -114,16 +128,20 @@
114 128
 $string['functiontakestwoargs'] = 'Hàm $a phải có chính xác hai tham số ';
115 129
 $string['generatevalue'] = 'Tạo ra một giá trị mới ở giữa ';
116 130
 $string['geometric'] = ' Sai số hình học ';
117  
-$string['gift'] = ' định dạng GIFT ';
118  
-$string['gradeaverage'] = ' Loại trung bình ';
119  
-$string['gradehighest'] = ' Loại cao nhất ';
120  
-$string['grademethod'] = ' Phương pháp phân loại ';
  131
+$string['gift'] = ' Định dạng GIFT ';
  132
+$string['grade'] = 'Điểm';
  133
+$string['gradeaverage'] = ' Điểm trung bình ';
  134
+$string['gradehighest'] = ' Lần cao nhất ';
  135
+$string['grademethod'] = ' Cách tính điểm ';
  136
+$string['gradingdetails'] = 'Điểm: $a->raw/$a->max. ';
121 137
 $string['guestsno'] = 'Xin lỗi, khách không thể nhìn thấy hoặc thử các bài kiểm tra ';
122 138
 $string['illegalformulasyntax'] = ' Bắt đầu cú pháp không hợp lệ với \'$a\'';
123 139
 $string['imagedisplay'] = ' Hình ảnh để hiển thị ';
124 140
 $string['imagemissing'] = 'Hình ảnh không có sẵn trong $a.Tên file sẽ bị bỏ qua ';
125  
-$string['importquestions'] = ' Nhập các câu hỏi từ một file ';
  141
+$string['importquestions'] = ' Nhập câu hỏi từ file ';
  142
+$string['incorrect'] = 'Không đúng';
126 143
 $string['indivresp'] = ' Thêm các câu trả lời vào mỗi mục ';
  144
+$string['info'] = 'Thông tin';
127 145
 $string['introduction'] = ' Nội dung ';
128 146
 $string['itemanal'] = ' Phân tích câu trả lời ';
129 147
 $string['itemdefinition'] = ' Định nghĩa ';
@@ -134,10 +152,12 @@
134 152
 $string['keptlocal2'] = 'a file from the same question private set of files as before';
135 153
 $string['keptlocal3'] = 'a link from the same question private set of links as before';
136 154
 $string['link'] = 'Kết nối ';
137  
-$string['listitems'] = 'Danh sách các mục trong bài thi';
  155
+$string['listitems'] = 'Danh sách các mục trong đề thi';
138 156
 $string['literal'] = 'Bằng chữ ';
139 157
 $string['loguniform'] = 'Số chữ số có nghĩa ';
140  
-$string['marks'] = 'điểm ';
  158
+$string['marks'] = 'Điểm ';
  159
+$string['markall'] = 'Gửi kết quả của trang';
  160
+$string['mark'] = 'Gửi kết quả';
141 161
 $string['match'] = 'Câu hỏi so khớp';
142 162
 $string['matchanswer'] = 'Câu trả lời phù hợp';
143 163
 $string['max'] = 'Giá trị lớn nhất';
@@ -145,16 +165,17 @@
145 165
 $string['minutes'] = 'Phút ';
146 166
 $string['missinganswer'] = 'Quá ít :ANSWER, :Lx, :Rx các statements cho câu hỏi dòng $a. Bạn phải xác định nhiều nhất 2 câu trả lời';
147 167
 $string['missingcorrectanswer'] = 'Câu trả lời đúng phải được chỉ rõ';
148  
-$string['missingname'] = ' Thiếu tên câu hỏi';
  168
+$string['missingname'] = ' Thiếu tiêu đề';
149 169
 $string['missingquestion'] = 'Thiếu nhãn câu hỏi sau dòng $a';
150 170
 $string['missingquestiontext'] = 'Thiếu nguyên văn câu hỏi ';
151 171
 $string['missingword'] = 'Thiếu định dạng từ';
152  
-$string['modulename'] = 'Bài thi';
153  
-$string['modulenameplural'] = 'Các bài thi ';
  172
+$string['modulename'] = 'De thi';
  173
+$string['modulenameplural'] = 'Các đề thi ';
  174
+$string['moveto'] = 'Chuyển tới >>';
154 175
 $string['multianswer'] = 'Câu hỏi nhiều câu trả lời';
155 176
 $string['multichoice'] = 'Câu hỏi đa lựa chọn';
156 177
 $string['multiplier'] = 'Số nhân';
157  
-$string['name'] = 'Tên';
  178
+$string['name'] = 'Tiêu đề';
158 179
 $string['newcategory1'] = 'Một chữ từ một tập các chữ mới mà nó có thể được sử dụng bởi các câu hỏi khác trong danh mục này';
159 180
 $string['newcategory2'] = 'Một file từ một tập các file mới mà có thể được sử dụng bởi các câu hỏi khác trong danh mục này ';
160 181
 $string['newcategory3'] = 'Một kết nối từ một tập các đường kết nối mới mà có thể được sử dụng bởi các câu hỏi khác trong danh mục này ';
@@ -169,46 +190,54 @@
169 190
 $string['nopossibledatasets'] = 'Không tồn tại tập dữ liệu ';
170 191
 $string['noquestions'] = 'Chưa có câu hỏi nào được thêm vào ';
171 192
 $string['noresponse'] = 'Chưa có câu trả lời ';
172  
-$string['noreview'] = 'Không được phép xem lại bài thi này ';
173  
-$string['noreviewuntil'] = 'Bạn không được phép xem lại bài thi này cho đến khi $a';
  193
+$string['noreview'] = 'Không được phép xem lại đề thi này ';
  194
+$string['noreviewuntil'] = 'Bạn không được phép xem lại đề thi này cho đến khi $a';
174 195
 $string['noscript'] = 'JavaScript phải có khả năng tiếp tục !';
175 196
 $string['notenoughanswers'] = 'Kiểu câu hỏi này yêu cầu ít nhất $a các câu trả lời ';
176 197
 $string['notenoughsubquestions'] = 'Không đủ câu hỏi phụ được định nghĩa!<br /> Bạn có muốn quay trở lại và sửa chữa câu hỏi này ?';
177 198
 $string['numerical'] = 'Trả lời bằng số ';
178 199
 $string['optional'] = 'Lựa chọn ';
179 200
 $string['overdue'] = 'Quá hạn ';
180  
-$string['pagesize'] = 'Kích thước trang: ';
  201
+$string['outof'] = ' trên điểm tối đa ';
181 202
 $string['paragraphquestion'] = 'Đoạn câu hỏi không được hỗ trợ $a. Câu hỏi đó sẽ bị bỏ qua';
  203
+$string['parent'] = 'Danh mục cha';
  204
+$string['partiallycorrect'] = 'Đúng một phần';
182 205
 $string['passworderror'] = 'Mật khẩu chưa đúng';
  206
+$string['pagesize'] = 'Số lần thử hiển thị mỗi trang: ';
  207
+$string['penaltyscheme'] = 'Trừ điểm nếu làm sai (kiểu loại trừ)';
183 208
 $string['percentcorrect'] = 'Phần trăm đúng ';
184  
-$string['popup'] = 'Xem bài thi trong một cửa sổ \"an toàn\" ';
  209
+$string['popup'] = 'Xem đề thi trong một cửa sổ \"an toàn\" ';
185 210
 $string['preview'] = 'Xem trước';
186 211
 $string['previewquestion'] = 'Xem trước câu hỏi';
  212
+$string['previewquiz'] = 'Xem trước $a';
187 213
 $string['publish'] = 'Công bố ';
188 214
 $string['publishedit'] = 'Bạn phải có giấy phép trong việc công bố cua học hoặc soạn thảo các câu hỏi trong danh mục này ';
189 215
 $string['qti'] = 'Định dạng IMS QTI';
190 216
 $string['question'] = 'Câu hỏi';
191 217
 $string['questioninuse'] = 'Câu hỏi \'$a\' hiện hành đang được sử dụng:';
192  
-$string['questionname'] = 'Tên câu hỏi';
  218
+$string['questionname'] = 'Tiêu đề';
193 219
 $string['questionnametoolong'] = 'Tên câu hỏi không vượt quá 255 ký tự $a . Nó được rút ngắn .';
  220
+$string['questionsperpage'] = 'Số câu hỏi mỗi trang';
194 221
 $string['questions'] = 'Các câu hỏi ';
195  
-$string['quizavailable'] = 'bài thi kết thúc: $a';
196  
-$string['quizclose'] = 'Thời gian kết thúc ';
197  
-$string['quizclosed'] = 'Bài thi kết thúc. $a';
198  
-$string['quizcloses'] = 'Bài thi kết thúc';
199  
-$string['quiznotavailable'] = 'Bài thi chưa có hiệu lực: $a';
200  
-$string['quizopen'] = 'Thời gian bắt đầu ';
201  
-$string['quizopens'] = 'Bài thi bắt đầu ';
202  
-$string['quiztimelimit'] = 'Thời gian giới hạn: $a';
203  
-$string['quiztimer'] = 'Thời gian bài thi ';
  222
+$string['quizavailable'] = 'Đề thi kết thúc: $a';
  223
+$string['quizclose'] = 'Kết thúc truy cập ';
  224
+$string['quizclosed'] = 'Đề thi kết thúc. $a';
  225
+$string['quizcloses'] = 'Đề thi kết thúc';
  226
+$string['quiznotavailable'] = 'Đề thi chưa có hiệu lực: $a';
  227
+$string['quizopen'] = 'Bắt đầu được phép truy cập ';
  228
+$string['quizopens'] = 'Đề thi bắt đầu ';
  229
+$string['quiztimelimit'] = 'Thời gian làm bài: $a';
  230
+$string['quiztimer'] = 'Thời gian đề thi ';
204 231
 $string['random'] = 'Câu hỏi ngẫu nhiên ';
205 232
 $string['randomcreate'] = 'Tạo các câu hỏi ngẫu nhiên ';
206 233
 $string['randomsamatch'] = ' Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên ';
207 234
 $string['randomsamatchcreate'] = 'Tạo câu hỏi so khớp ngẫu nhiên ';
208 235
 $string['randomsamatchintro'] = 'Đối với mỗi câu hỏi sau, hãy lựa chọn câu trả lời phù hợp từ danh sách .';
209 236
 $string['randomsamatchnumber'] = 'Số câu hỏi lựa chọn ';
210  
-$string['readytosend'] = 'Gửi toàn bộ bài thi của bạn để phân loại. Bạn có muốn tiếp tục ?';
  237
+$string['readytosend'] = 'Gửi toàn bộ đề thi của bạn để phân loại. Bạn có muốn tiếp tục ?';
  238
+$string['reattemptquiz'] = 'Thực hiện lại đề thi';
211 239
 $string['recentlyaddedquestion'] = 'Câu hỏi được thêm gần đây !';
  240
+$string['recurse'] = 'Hiển thị câu hỏi từ các danh mục con';
212 241
 $string['regrade'] = ' Tính điểm lại tất cả các lần thử';
213 242
 $string['regradecomplete'] = ' Tính điểm lại tất cả các lần thử ';
214 243
 $string['regradecount'] = '$a->changed trong số $a->attempt điểm bị thay đổi';
@@ -216,42 +245,60 @@
216 245
 $string['remove'] = 'Gỡ bỏ';
217 246
 $string['rename'] = 'Đổi lại tên';
218 247
 $string['report'] = ' Các thông báo';
  248
+$string['reportanalysis'] = 'Phân tích chi tiết';
219 249
 $string['reportfullstat'] = ' Các thống kê chi tiết ';
220 250
 $string['reportmulti_percent'] = 'Nhiều loại tỉ lệ phần trăm ';
221 251
 $string['reportmulti_q_x_student'] = 'Các lựa chọn nhiều sinh viên';
222 252
 $string['reportmulti_resp'] = ' Các câu trả lời độc đáo ';
223 253
 $string['reportoverview'] = 'Tổng quan ';
224 254
 $string['reportregrade'] = 'Tính điểm lại các lần thử';
225  
-$string['reportresponses'] = 'Tạo báo cáo các câu trả lời';
  255
+$string['reports'] = 'Các báo cáo';
226 256
 $string['reportsimplestat'] = 'Thống kê đơn giản ';
227 257
 $string['requirepassword'] = ' Yêu cầu mật khẩu';
228  
-$string['requirepasswordmessage'] = 'Để thử bài thi này bạn cần biết mật khẩu của bài thi đó';
  258
+$string['requirepasswordmessage'] = 'Để thử đề thi này bạn cần biết mật khẩu của đề thi đó';
229 259
 $string['requiresubnet'] = 'Yêu cầu địa chỉ mạng ';
  260
+$string['response'] = 'Đáp án';
  261
+$string['responses'] = 'Đáp án';
230 262
 $string['reuseifpossible'] = 'reuse previously removed';
231 263
 $string['review'] = 'Xem lại ';
  264
+$string['reviewimmediately'] = 'Ngay sau lần kiểm tra';
  265
+$string['reviewclosed'] = 'Sau khi đề thi đóng';
  266
+$string['reviewofattempt'] = 'Xem lại lần thử $a';
  267
+$string['reviewopen'] = 'Sau này, khi đề thi chưa đóng';
  268
+$string['reviewoptions'] = 'Học sinh có thể xem lại';
232 269
 $string['save'] = 'Lưu trữ ';
  270
+$string['saveandedit'] = 'Lưu thay đổi và soạn câu hỏi';
233 271
 $string['savegrades'] = 'Lưu trữ các xếp lọai';
234 272
 $string['savemyanswers'] = 'Lưu trữ các câu trả lời của tôi ';
235  
-$string['savequiz'] = 'Lưu trữ toàn bộ bài thi này';
  273
+$string['savenosubmit'] = 'Lưu nhưng không nộp bài';
  274
+$string['savequiz'] = 'Lưu trữ toàn bộ đề thi này';
236 275
 $string['score'] = 'Raw score';
  276
+$string['scores'] = 'Điểm';
237 277
 $string['select'] = 'Lựa chọn';
238 278
 $string['selectall'] = 'Lựa chọn tất cả ';
  279
+$string['selectnone'] = 'Huỷ chọn tất cả';
239 280
 $string['selectcategoryabove'] = 'Lựa chọn một danh mục ở trên';
240 281
 $string['shortanswer'] = 'Câu trả lời ngắn ';
241 282
 $string['show'] = 'Xem';
  283
+$string['showbreaks'] = 'Hiển thị phân trang';
242 284
 $string['showcorrectanswer'] = 'Nhìn thấy các câu trả lời đúng ?';
243  
-$string['showfeedback'] = 'Nhìn thấy thông tin phản hồi?';
244  
-$string['shuffleanswers'] = 'Thay đổi vị trí các câu trả lời ';
245  
-$string['shufflequestions'] = 'Thay đổi vị trí các câu hỏi ';
  285
+$string['showdetailedmarks'] = 'Hiển thị chi tiết điểm';
  286
+$string['showfeedback'] = 'Nhìn thấy phản hồi?';
  287
+$string['showhidden'] = 'Hiển thị câu hỏi cũ';
  288
+$string['shownoattempts'] = 'Hiển thị các học sinh không kiểm tra';
  289
+$string['shuffleanswers'] = 'Tráo đổi vị trí đáp án ';
  290
+$string['shufflequestions'] = 'Thay đổi vị trí câu hỏi ';
246 291
 $string['significantfigures'] = ' với $a ';
247 292
 $string['significantfiguresformat'] = 'Các chữ số có nghĩa';
248  
-$string['subneterror'] = 'Xin lỗi, bài thi này bị khóa vì thế nó chỉ có thể truy cập từ các vị trí nào đó. Hiện tại máy tính của bạn không được phép sử dụng bài thi này .';
  293
+$string['startedon'] = 'Bắt đầu vào lúc';
  294
+$string['startagain'] = 'Bắt đầu lại';
  295
+$string['subneterror'] = 'Xin lỗi, đề thi này bị khóa vì thế nó chỉ có thể truy cập từ các vị trí nào đó. Hiện tại máy tính của bạn không được phép sử dụng đề thi này .';
249 296
 $string['substitutedby'] = 'Sẽ được thay thế bởi ';
250 297
 $string['time'] = 'Thời gian';
251 298
 $string['timecompleted'] = 'Được hoàn thành';
252 299
 $string['timeleft'] = ' Thời gian còn lại ';
253  
-$string['timelimit'] = 'Thời gian giới hạn';
254  
-$string['timelimitexeeded'] = 'Xin lỗi ! Giới hạn thời gian bài thi vượt quá!';
  300
+$string['timelimit'] = 'Thời gian làm bài';
  301
+$string['timelimitexeeded'] = 'Xin lỗi ! Giới hạn thời gian đề thi vượt quá!';
255 302
 $string['timesup'] = 'Thời gian vượt quá !';
256 303
 $string['timetaken'] = 'Thời gian thực hiện ';
257 304
 $string['tolerance'] = 'dung sai';
@@ -269,10 +316,11 @@
269 316
 $string['warningsdetected'] = '$a cảnh báo được phát hiện';
270 317
 $string['webct'] = 'Định dạng WebCT';
271 318
 $string['wildcard'] = 'Wild card';
  319
+$string['withselected'] = 'Chọn danh mục chuyển tới';
272 320
 $string['withsummary'] = 'Với các thống kê tổng kết ';
273 321
 $string['wronggrade'] = 'Xếp loại kém(sau hàng $a) : ';
274 322
 $string['xml'] = ' Định dạng Moodle XML ';
275  
-$string['yourfinalgradeis'] = 'Điểm số cuối cùng cho bài thi này của bạn là $a';
  323
+$string['yourfinalgradeis'] = 'Điểm số cuối cùng cho đề thi này của bạn là $a';
276 324
 $string['zerosignificantfiguresnotallowed'] = 'Câu trả lời đúng không thể có các hình quan trọng không có gì!';
277 325
 
278 326
 ?>

0 notes on commit 6888396

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.