Skip to content
Browse files

Appended some new strings

  • Loading branch information...
1 parent f73d82a commit 6888396c6892014a3eb450ec186eb1389ea6bbd6 vthung committed Oct 11, 2005
Showing with 99 additions and 54 deletions.
  1. +5 −8 lang/vi_utf8/moodle.php
  2. +94 −46 lang/vi_utf8/quiz.php
View
13 lang/vi_utf8/moodle.php
@@ -2,7 +2,7 @@
// moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
-$string['action'] = 'Hành động';
+$string['action'] = 'Thực hiện';
$string['active'] = 'Hoạt động';
$string['activities'] = 'Các hoạt động';
$string['activity'] = 'Hoạt động';
@@ -124,7 +124,6 @@
$string['blocksuccess'] = '$a bảng vừa được thiết lập đúng';
$string['bycourseorder'] = 'Theo thứ tự cua học';
$string['byname'] = 'bởi $a';
-$string['cachecontrols'] = 'Điều khiển cache';
$string['cancel'] = 'Huỷ';
$string['categories'] = 'Các danh mục cua học';
$string['category'] = 'Danh mục';
@@ -259,7 +258,6 @@
$string['deletingolddata'] = 'Xoá dữ liệu cũ';
$string['department'] = 'Phòng ban';
$string['description'] = 'Mô tả';
-$string['deselectall'] = 'Huỷ bỏ lựa chọn';
$string['detailedless'] = 'Ít chi tiết';
$string['detailedmore'] = 'Chi tiết hơn';
$string['directorypaths'] = 'Các đường dẫn thư mục';
@@ -449,7 +447,7 @@
$string['gd2'] = 'GD 2.x được cài đặt';
$string['gdneed'] = 'GD phải được cài đặt để xem đồ thị này';
$string['gdnot'] = 'GD chưa được cài đặt';
-$string['go'] = 'Go';
+$string['go'] = 'Xem';
$string['gpl'] = 'Bản quyền của (C) 1999-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
Chương trình này là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại nó hoặc thay đổi nó
@@ -658,7 +656,7 @@
$string['mustchangepassword'] = 'Mật khẩu mới phải khác mật khẩu hiện hành';
$string['mustconfirm'] = 'Bạn cần xác nhận việc đăng nhập của bạn';
$string['mycourses'] = 'Các cua học của tôi';
-$string['name'] = ' Tên';
+$string['name'] = ' Tiêu đề';
$string['namesocial'] = 'phần';
$string['nametopics'] = 'chủ đề';
$string['nameweeks'] = 'tuần';
@@ -791,6 +789,7 @@
$string['publicdirectory2'] = 'Công bố tên site với một đường link';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Chú ý: vị trí các file ở đây có thể bị truy cập bởi bất kỳ ai';
$string['question'] = 'Câu hỏi';
+$string['questionbank'] = 'Ngân hàng câu hỏi';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Đọc thông tin từ bản sao dự phòng';
$string['readme'] = 'Đọc tôi';
$string['recentactivity'] = 'Hoạt động gần đây';
@@ -853,7 +852,6 @@
$string['sections'] = 'Các mục';
$string['select'] = 'Lựa chọn';
$string['selectacountry'] = 'Chọn một quốc gia ';
-$string['selectall'] = 'Chọn tất';
$string['selectednowmove'] = '$a file được chọn để di chuyển. Bây giờ đi tới đích và nhấn \'di chuyển các file tới đây\'';
$string['senddetails'] = 'Gửi thông tin tài khoản qua Email';
$string['separateandconnected'] = 'Separate and Connected ways of knowing';
@@ -919,8 +917,6 @@
$string['studentnotallowed'] = 'Xin lỗi bạn, nhưng bạn không thể vào cua học này như là \'$a\'';
$string['students'] = 'Học viên';
$string['studentsandteachers'] = 'Các học viên và các giáo viên';
-$string['studentviewoff'] = 'Kích hoạt khung nhìn của học viên';
-$string['studentviewon'] = 'Ngừng kích hoạt khung nhìn của học viên';
$string['subcategories'] = 'Các danh mục con';
$string['success'] = 'Thành công';
$string['summary'] = 'Tổng kết';
@@ -1033,6 +1029,7 @@
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Virút tìm thấy!';
$string['virusfounduser'] = 'File mà bạn vừa tải lên, $a->filename, được kiểm tra bởi một người kiểm tra virút và tìm thấy bị nhiễm virút! File của bạn tải lên không thành công.';
$string['virusplaceholder'] = 'Tìm thấy một virút trong file vừa được tải lên và nó được di chuyển hoặc bị xoá và người dùng được thông báo.';
+$string['visibletostudents'] = 'Cho $a nhìn thấy';
$string['webpage'] = ' Trang Web';
$string['week'] = 'Tuần';
$string['weekhide'] = 'Ẩn tuần này từ $a';
View
140 lang/vi_utf8/quiz.php
@@ -3,10 +3,14 @@
$string['acceptederror'] = ' Sai số chấp nhận ';
+$string['adaptive'] = 'Cho phép làm bài dạng loại trừ';
+$string['addcategory'] = 'Đưa thêm danh mục';
$string['addingquestions'] = ' Phần này của trang là nơi bạn quản lý cơ sở dữ liệu về các câu hỏi của bạn. Các câu hỏi được lưu trữ trong các danh mục nhằm giúp bạn quản lý chúng và chúng được sử dụng cho bất kỳ bài kiểm tra nào trong cua học của bạn . <br /><br /> Sau khi bạn lựa chọn một danh mục lưu trữ câu hỏi thì bạn có thể soạn thảo các câu hỏi . Bạn có thể chọn bất kỳ câu hỏi nào để thêm vào bài kiểm tra của bạn.';
$string['addquestions'] = ' Thêm các câu hỏi ';
$string['addquestionstoquiz'] = ' Thêm các câu hỏi vào bài kiểm tra hiện tại ';
+$string['addrandom'] = 'Đưa $a câu hỏi ngẫu nhiên';
$string['addselectedtoquiz'] = ' Thêm lựa chọn vào bài kiểm tra ';
+$string['addtoquiz'] = 'Đưa vào đề thi';
$string['aiken'] = ' Định dạng aiken ';
$string['allowreview'] = ' Cho phép xem lại ';
$string['alreadysubmitted'] = 'Có thể là you bạn đã gửi kết quả của lần kiểm tra này';
@@ -18,20 +22,22 @@
$string['answersingleyes'] = ' Một đáp án ';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Các câu trả lời có sai số chấp nhận phải là câu trả lời số';
$string['answertoolong'] = 'Answer too long after line $a (255 char. max)';
+$string['answers'] = 'Câu trả lời';
$string['aon'] = 'Định dạng AON ';
$string['attempt'] = ' Lần thử nghiệm $a ';
+$string['attemptduration'] = 'Thời gian thực hiện';
$string['attemptfirst'] = ' Thử nghiệm lần đầu';
$string['attemptincomplete'] = ' Thử nghiệm đó( bởi $a) không được hoàn thành.';
$string['attemptlast'] = ' Kiểm tra lần cuối ';
$string['attemptquiznow'] = 'Bắt đầu kiểm tra ';
$string['attempts'] = 'Số lần kiểm tra ';
-$string['attemptsallowed'] = ' Số lần kiểm tra cho phép';
+$string['attemptsallowed'] = ' Số lần làm bài';
$string['attemptsexist'] = ' Sẵn sàng thử bài kiểm tra ';
$string['attemptsunlimited'] = ' Không giới hạn số lần kiểm tra ';
$string['back'] = ' Quay trở về câu hỏi trước đó ';
-$string['backtoquiz'] = ' Quay trở về soạn thảo bài thi';
+$string['backtoquiz'] = ' Quay trở về soạn thảo đề thi';
$string['bestgrade'] = 'Lọại giỏi nhất ';
-$string['blackboard'] = 'Bảng đen';
+$string['blackboard'] = 'Black Board';
$string['calculated'] = ' Câu hỏi tính toán ';
$string['calculatedquestion'] = 'Câu hỏi không được hỗ trợ $a.Câu hỏi sẽ bị bỏ qua ';
$string['caseno'] = 'Không phân biệt dạng chữ';
@@ -47,7 +53,10 @@
$string['choices'] = 'Các lựa chọn có sẵn ';
$string['choosedatasetproperties'] = 'Chọn các đặc tính tập dữ liệu';
$string['close'] = ' Đóng cuộc duyệt trước lại ';
+$string['completedon'] = 'Kết thúc lúc';
+$string['confirmclose'] = 'Bạn chuẩn bị chấm dứt lần thi này. Một khi đã chấm dứt bạn sẽ không thể thay đổi đáp án của mình nữa.';
$string['confirmstartattempt'] = ' Bài kiểm tra có thời gian giới hạn. Bạn có chắc chắn rằng bạn muốn bắt đầu ?';
+$string['correct'] = 'Đúng';
$string['correctanswer'] = ' Đáp án đúng';
$string['correctanswerformula'] = 'Công thức đáp án đúng ';
$string['correctanswerlength'] = 'Số chữ số có nghĩa';
@@ -66,15 +75,17 @@
$string['daysavailable'] = ' Có hiệu lực trong nhiều ngày ';
$string['decimalformat'] = ' Định dạng thập phân ';
$string['decimals'] = ' Với $a ';
+$string['defaultinfo'] = 'Danh mục mặc định cho các câu hỏi.';
+$string['decimalpoints'] = 'Điểm lấy sau dấu phẩy';
$string['default'] = ' Mặc định ';
$string['defaultgrade'] = 'Điểm câu hỏi mặc định ';
-$string['defaultinfo'] = 'danh mục mặc định cho các câu hỏi .';
$string['deleteattemptcheck'] = ' Bạn thực sự muốn xóa những bài thử nghiệm đó ? ';
$string['deletequestioncheck'] = ' Bạn thực sự muốn xóa ? \'$a\'?';
$string['description'] = ' Câu hỏi mô tả ';
$string['discrimination'] = 'Discrim. Index';
-$string['eachattemptbuildsonthelast'] = ' Thử nghiệm dựa trên bài trước đó ';
-$string['editcategories'] = ' Soạn thảo các danh mục';
+$string['displayoptions'] = 'Hiển thị các lựa chọn';
+$string['eachattemptbuildsonthelast'] = ' Cộng điểm từ bài trước ';
+$string['editcategories'] = ' Soạn thảo danh mục';
$string['editdatasets'] = ' Soạn thảo cơ sở dữ liệu ';
$string['editingcalculated'] = ' Soạn thảo câu hỏi tính toán ';
$string['editingdescription'] = ' Soạn thảo phần mô tả ';
@@ -83,27 +94,30 @@
$string['editingmultichoice'] = ' Soạn thảo một câu hỏi có nhiều lựa chọn';
$string['editingnumerical'] = 'Soạn thảo một câu hỏi số ';
$string['editingquestion'] = ' - Soạn thảo một câu hỏi ';
-$string['editingquiz'] = ' Soạn thảo bài thi ';
+$string['editingquiz'] = ' Soạn thảo đề thi ';
$string['editingrandom'] = 'Soạn thảo một câu hỏi ngẫu nhiên ';
$string['editingrandomsamatch'] = ' Soạn thảo một câu hỏi so khớp ngẫu nhiên ';
$string['editingshortanswer'] = ' Soạn thảo một câu hỏi có câu trả lời ngắn ';
$string['editingtruefalse'] = ' Soạn thảo một câu hỏi có đáp án đúng/ sai ';
$string['editquestions'] = ' Soạn thảo các câu hỏi ';
+$string['editquiz'] = 'Chỉnh sửa đề thi';
$string['errorsdetected'] = '$a Lỗi được phát hiện';
+$string['event3'] = 'Điểm';
$string['existingcategory1'] = ' Một chữ từ một tập đã có sẵn được sử dụng cho các câu hỏi khác trong danh mục này';
$string['existingcategory2'] = 'Một file từ một tập các file đã có sẵn được sử dụng bởi các câu hỏi khác trong danh mục này ';
$string['existingcategory3'] = 'Một đường link từ một tập các đường kết nối đã có sẵn đươc sử dụng bởi các câu hỏi khác trong danh mục này ';
-$string['exportfilename'] = ' Bài thi';
+$string['exportfilename'] = ' Đề thi';
$string['exportname'] = ' Tên File ';
$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
-$string['exportquestions'] = ' Xuất các câu hỏi tới file';
+$string['exportquestions'] = ' Xuất câu hỏi ra file';
$string['false'] = ' Sai ';
-$string['feedback'] = 'Thông tin phản hồi ';
+$string['feedback'] = 'Phản hồi ';
$string['file'] = 'File';
$string['fileformat'] = 'Định dạng File ';
$string['filloutoneanswer'] = ' Bạn phải điền ít nhất một câu trả lời đúng.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Bạn phải điền ít nhất 3 câu hỏi.Các câu hỏi để trống sẽ không được sử dụng.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Bạn phải điền ít nhất 2 lựa chọn.Các lựa chọn để trống sẽ không được sử dụng.';
+$string['finishattempt'] = 'Nộp bài và kết thúc';
$string['forceregeneration'] = 'Bắt buộc đổi mới ';
$string['fractionsaddwrong'] = 'Các điểm tuyệt đối không lớn hơn 100%%<br /> chúng được thêm tới $a%%<br /> Bạn có muốn quay trở lại và làm lại câu hỏi đó?';
$string['fractionsnomax'] = 'Một trong những đáp án nên là 100%%, Vì thế nó là <br /> điểm số cao nhất có thể đạt được cho câu hỏi đó.<br /> Bạn có muốn quay trở lại và làm lại câu hỏi đó ?';
@@ -114,16 +128,20 @@
$string['functiontakestwoargs'] = 'Hàm $a phải có chính xác hai tham số ';
$string['generatevalue'] = 'Tạo ra một giá trị mới ở giữa ';
$string['geometric'] = ' Sai số hình học ';
-$string['gift'] = ' định dạng GIFT ';
-$string['gradeaverage'] = ' Loại trung bình ';
-$string['gradehighest'] = ' Loại cao nhất ';
-$string['grademethod'] = ' Phương pháp phân loại ';
+$string['gift'] = ' Định dạng GIFT ';
+$string['grade'] = 'Điểm';
+$string['gradeaverage'] = ' Điểm trung bình ';
+$string['gradehighest'] = ' Lần cao nhất ';
+$string['grademethod'] = ' Cách tính điểm ';
+$string['gradingdetails'] = 'Điểm: $a->raw/$a->max. ';
$string['guestsno'] = 'Xin lỗi, khách không thể nhìn thấy hoặc thử các bài kiểm tra ';
$string['illegalformulasyntax'] = ' Bắt đầu cú pháp không hợp lệ với \'$a\'';
$string['imagedisplay'] = ' Hình ảnh để hiển thị ';
$string['imagemissing'] = 'Hình ảnh không có sẵn trong $a.Tên file sẽ bị bỏ qua ';
-$string['importquestions'] = ' Nhập các câu hỏi từ một file ';
+$string['importquestions'] = ' Nhập câu hỏi từ file ';
+$string['incorrect'] = 'Không đúng';
$string['indivresp'] = ' Thêm các câu trả lời vào mỗi mục ';
+$string['info'] = 'Thông tin';
$string['introduction'] = ' Nội dung ';
$string['itemanal'] = ' Phân tích câu trả lời ';
$string['itemdefinition'] = ' Định nghĩa ';
@@ -134,27 +152,30 @@
$string['keptlocal2'] = 'a file from the same question private set of files as before';
$string['keptlocal3'] = 'a link from the same question private set of links as before';
$string['link'] = 'Kết nối ';
-$string['listitems'] = 'Danh sách các mục trong bài thi';
+$string['listitems'] = 'Danh sách các mục trong đề thi';
$string['literal'] = 'Bằng chữ ';
$string['loguniform'] = 'Số chữ số có nghĩa ';
-$string['marks'] = 'điểm ';
+$string['marks'] = 'Điểm ';
+$string['markall'] = 'Gửi kết quả của trang';
+$string['mark'] = 'Gửi kết quả';
$string['match'] = 'Câu hỏi so khớp';
$string['matchanswer'] = 'Câu trả lời phù hợp';
$string['max'] = 'Giá trị lớn nhất';
$string['min'] = 'Giá trị nhỏ nhất';
$string['minutes'] = 'Phút ';
$string['missinganswer'] = 'Quá ít :ANSWER, :Lx, :Rx các statements cho câu hỏi dòng $a. Bạn phải xác định nhiều nhất 2 câu trả lời';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Câu trả lời đúng phải được chỉ rõ';
-$string['missingname'] = ' Thiếu tên câu hỏi';
+$string['missingname'] = ' Thiếu tiêu đề';
$string['missingquestion'] = 'Thiếu nhãn câu hỏi sau dòng $a';
$string['missingquestiontext'] = 'Thiếu nguyên văn câu hỏi ';
$string['missingword'] = 'Thiếu định dạng từ';
-$string['modulename'] = 'Bài thi';
-$string['modulenameplural'] = 'Các bài thi ';
+$string['modulename'] = 'De thi';
+$string['modulenameplural'] = 'Các đề thi ';
+$string['moveto'] = 'Chuyển tới >>';
$string['multianswer'] = 'Câu hỏi nhiều câu trả lời';
$string['multichoice'] = 'Câu hỏi đa lựa chọn';
$string['multiplier'] = 'Số nhân';
-$string['name'] = 'Tên';
+$string['name'] = 'Tiêu đề';
$string['newcategory1'] = 'Một chữ từ một tập các chữ mới mà nó có thể được sử dụng bởi các câu hỏi khác trong danh mục này';
$string['newcategory2'] = 'Một file từ một tập các file mới mà có thể được sử dụng bởi các câu hỏi khác trong danh mục này ';
$string['newcategory3'] = 'Một kết nối từ một tập các đường kết nối mới mà có thể được sử dụng bởi các câu hỏi khác trong danh mục này ';
@@ -169,89 +190,115 @@
$string['nopossibledatasets'] = 'Không tồn tại tập dữ liệu ';
$string['noquestions'] = 'Chưa có câu hỏi nào được thêm vào ';
$string['noresponse'] = 'Chưa có câu trả lời ';
-$string['noreview'] = 'Không được phép xem lại bài thi này ';
-$string['noreviewuntil'] = 'Bạn không được phép xem lại bài thi này cho đến khi $a';
+$string['noreview'] = 'Không được phép xem lại đề thi này ';
+$string['noreviewuntil'] = 'Bạn không được phép xem lại đề thi này cho đến khi $a';
$string['noscript'] = 'JavaScript phải có khả năng tiếp tục !';
$string['notenoughanswers'] = 'Kiểu câu hỏi này yêu cầu ít nhất $a các câu trả lời ';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Không đủ câu hỏi phụ được định nghĩa!<br /> Bạn có muốn quay trở lại và sửa chữa câu hỏi này ?';
$string['numerical'] = 'Trả lời bằng số ';
$string['optional'] = 'Lựa chọn ';
$string['overdue'] = 'Quá hạn ';
-$string['pagesize'] = 'Kích thước trang: ';
+$string['outof'] = ' trên điểm tối đa ';
$string['paragraphquestion'] = 'Đoạn câu hỏi không được hỗ trợ $a. Câu hỏi đó sẽ bị bỏ qua';
+$string['parent'] = 'Danh mục cha';
+$string['partiallycorrect'] = 'Đúng một phần';
$string['passworderror'] = 'Mật khẩu chưa đúng';
+$string['pagesize'] = 'Số lần thử hiển thị mỗi trang: ';
+$string['penaltyscheme'] = 'Trừ điểm nếu làm sai (kiểu loại trừ)';
$string['percentcorrect'] = 'Phần trăm đúng ';
-$string['popup'] = 'Xem bài thi trong một cửa sổ \"an toàn\" ';
+$string['popup'] = 'Xem đề thi trong một cửa sổ \"an toàn\" ';
$string['preview'] = 'Xem trước';
$string['previewquestion'] = 'Xem trước câu hỏi';
+$string['previewquiz'] = 'Xem trước $a';
$string['publish'] = 'Công bố ';
$string['publishedit'] = 'Bạn phải có giấy phép trong việc công bố cua học hoặc soạn thảo các câu hỏi trong danh mục này ';
$string['qti'] = 'Định dạng IMS QTI';
$string['question'] = 'Câu hỏi';
$string['questioninuse'] = 'Câu hỏi \'$a\' hiện hành đang được sử dụng:';
-$string['questionname'] = 'Tên câu hỏi';
+$string['questionname'] = 'Tiêu đề';
$string['questionnametoolong'] = 'Tên câu hỏi không vượt quá 255 ký tự $a . Nó được rút ngắn .';
+$string['questionsperpage'] = 'Số câu hỏi mỗi trang';
$string['questions'] = 'Các câu hỏi ';
-$string['quizavailable'] = 'bài thi kết thúc: $a';
-$string['quizclose'] = 'Thời gian kết thúc ';
-$string['quizclosed'] = 'Bài thi kết thúc. $a';
-$string['quizcloses'] = 'Bài thi kết thúc';
-$string['quiznotavailable'] = 'Bài thi chưa có hiệu lực: $a';
-$string['quizopen'] = 'Thời gian bắt đầu ';
-$string['quizopens'] = 'Bài thi bắt đầu ';
-$string['quiztimelimit'] = 'Thời gian giới hạn: $a';
-$string['quiztimer'] = 'Thời gian bài thi ';
+$string['quizavailable'] = 'Đề thi kết thúc: $a';
+$string['quizclose'] = 'Kết thúc truy cập ';
+$string['quizclosed'] = 'Đề thi kết thúc. $a';
+$string['quizcloses'] = 'Đề thi kết thúc';
+$string['quiznotavailable'] = 'Đề thi chưa có hiệu lực: $a';
+$string['quizopen'] = 'Bắt đầu được phép truy cập ';
+$string['quizopens'] = 'Đề thi bắt đầu ';
+$string['quiztimelimit'] = 'Thời gian làm bài: $a';
+$string['quiztimer'] = 'Thời gian đề thi ';
$string['random'] = 'Câu hỏi ngẫu nhiên ';
$string['randomcreate'] = 'Tạo các câu hỏi ngẫu nhiên ';
$string['randomsamatch'] = ' Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên ';
$string['randomsamatchcreate'] = 'Tạo câu hỏi so khớp ngẫu nhiên ';
$string['randomsamatchintro'] = 'Đối với mỗi câu hỏi sau, hãy lựa chọn câu trả lời phù hợp từ danh sách .';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Số câu hỏi lựa chọn ';
-$string['readytosend'] = 'Gửi toàn bộ bài thi của bạn để phân loại. Bạn có muốn tiếp tục ?';
+$string['readytosend'] = 'Gửi toàn bộ đề thi của bạn để phân loại. Bạn có muốn tiếp tục ?';
+$string['reattemptquiz'] = 'Thực hiện lại đề thi';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Câu hỏi được thêm gần đây !';
+$string['recurse'] = 'Hiển thị câu hỏi từ các danh mục con';
$string['regrade'] = ' Tính điểm lại tất cả các lần thử';
$string['regradecomplete'] = ' Tính điểm lại tất cả các lần thử ';
$string['regradecount'] = '$a->changed trong số $a->attempt điểm bị thay đổi';
$string['relative'] = ' Sai số tương đối ';
$string['remove'] = 'Gỡ bỏ';
$string['rename'] = 'Đổi lại tên';
$string['report'] = ' Các thông báo';
+$string['reportanalysis'] = 'Phân tích chi tiết';
$string['reportfullstat'] = ' Các thống kê chi tiết ';
$string['reportmulti_percent'] = 'Nhiều loại tỉ lệ phần trăm ';
$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Các lựa chọn nhiều sinh viên';
$string['reportmulti_resp'] = ' Các câu trả lời độc đáo ';
$string['reportoverview'] = 'Tổng quan ';
$string['reportregrade'] = 'Tính điểm lại các lần thử';
-$string['reportresponses'] = 'Tạo báo cáo các câu trả lời';
+$string['reports'] = 'Các báo cáo';
$string['reportsimplestat'] = 'Thống kê đơn giản ';
$string['requirepassword'] = ' Yêu cầu mật khẩu';
-$string['requirepasswordmessage'] = 'Để thử bài thi này bạn cần biết mật khẩu của bài thi đó';
+$string['requirepasswordmessage'] = 'Để thử đề thi này bạn cần biết mật khẩu của đề thi đó';
$string['requiresubnet'] = 'Yêu cầu địa chỉ mạng ';
+$string['response'] = 'Đáp án';
+$string['responses'] = 'Đáp án';
$string['reuseifpossible'] = 'reuse previously removed';
$string['review'] = 'Xem lại ';
+$string['reviewimmediately'] = 'Ngay sau lần kiểm tra';
+$string['reviewclosed'] = 'Sau khi đề thi đóng';
+$string['reviewofattempt'] = 'Xem lại lần thử $a';
+$string['reviewopen'] = 'Sau này, khi đề thi chưa đóng';
+$string['reviewoptions'] = 'Học sinh có thể xem lại';
$string['save'] = 'Lưu trữ ';
+$string['saveandedit'] = 'Lưu thay đổi và soạn câu hỏi';
$string['savegrades'] = 'Lưu trữ các xếp lọai';
$string['savemyanswers'] = 'Lưu trữ các câu trả lời của tôi ';
-$string['savequiz'] = 'Lưu trữ toàn bộ bài thi này';
+$string['savenosubmit'] = 'Lưu nhưng không nộp bài';
+$string['savequiz'] = 'Lưu trữ toàn bộ đề thi này';
$string['score'] = 'Raw score';
+$string['scores'] = 'Điểm';
$string['select'] = 'Lựa chọn';
$string['selectall'] = 'Lựa chọn tất cả ';
+$string['selectnone'] = 'Huỷ chọn tất cả';
$string['selectcategoryabove'] = 'Lựa chọn một danh mục ở trên';
$string['shortanswer'] = 'Câu trả lời ngắn ';
$string['show'] = 'Xem';
+$string['showbreaks'] = 'Hiển thị phân trang';
$string['showcorrectanswer'] = 'Nhìn thấy các câu trả lời đúng ?';
-$string['showfeedback'] = 'Nhìn thấy thông tin phản hồi?';
-$string['shuffleanswers'] = 'Thay đổi vị trí các câu trả lời ';
-$string['shufflequestions'] = 'Thay đổi vị trí các câu hỏi ';
+$string['showdetailedmarks'] = 'Hiển thị chi tiết điểm';
+$string['showfeedback'] = 'Nhìn thấy phản hồi?';
+$string['showhidden'] = 'Hiển thị câu hỏi cũ';
+$string['shownoattempts'] = 'Hiển thị các học sinh không kiểm tra';
+$string['shuffleanswers'] = 'Tráo đổi vị trí đáp án ';
+$string['shufflequestions'] = 'Thay đổi vị trí câu hỏi ';
$string['significantfigures'] = ' với $a ';
$string['significantfiguresformat'] = 'Các chữ số có nghĩa';
-$string['subneterror'] = 'Xin lỗi, bài thi này bị khóa vì thế nó chỉ có thể truy cập từ các vị trí nào đó. Hiện tại máy tính của bạn không được phép sử dụng bài thi này .';
+$string['startedon'] = 'Bắt đầu vào lúc';
+$string['startagain'] = 'Bắt đầu lại';
+$string['subneterror'] = 'Xin lỗi, đề thi này bị khóa vì thế nó chỉ có thể truy cập từ các vị trí nào đó. Hiện tại máy tính của bạn không được phép sử dụng đề thi này .';
$string['substitutedby'] = 'Sẽ được thay thế bởi ';
$string['time'] = 'Thời gian';
$string['timecompleted'] = 'Được hoàn thành';
$string['timeleft'] = ' Thời gian còn lại ';
-$string['timelimit'] = 'Thời gian giới hạn';
-$string['timelimitexeeded'] = 'Xin lỗi ! Giới hạn thời gian bài thi vượt quá!';
+$string['timelimit'] = 'Thời gian làm bài';
+$string['timelimitexeeded'] = 'Xin lỗi ! Giới hạn thời gian đề thi vượt quá!';
$string['timesup'] = 'Thời gian vượt quá !';
$string['timetaken'] = 'Thời gian thực hiện ';
$string['tolerance'] = 'dung sai';
@@ -269,10 +316,11 @@
$string['warningsdetected'] = '$a cảnh báo được phát hiện';
$string['webct'] = 'Định dạng WebCT';
$string['wildcard'] = 'Wild card';
+$string['withselected'] = 'Chọn danh mục chuyển tới';
$string['withsummary'] = 'Với các thống kê tổng kết ';
$string['wronggrade'] = 'Xếp loại kém(sau hàng $a) : ';
$string['xml'] = ' Định dạng Moodle XML ';
-$string['yourfinalgradeis'] = 'Điểm số cuối cùng cho bài thi này của bạn là $a';
+$string['yourfinalgradeis'] = 'Điểm số cuối cùng cho đề thi này của bạn là $a';
$string['zerosignificantfiguresnotallowed'] = 'Câu trả lời đúng không thể có các hình quan trọng không có gì!';
?>

0 comments on commit 6888396

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.