Permalink
Browse files

Appended some new strings

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Oct 11, 2005
1 parent f73d82a commit 6888396c6892014a3eb450ec186eb1389ea6bbd6
Showing with 99 additions and 54 deletions.
  1. +5 −8 lang/vi_utf8/moodle.php
  2. +94 −46 lang/vi_utf8/quiz.php
View
@@ -2,7 +2,7 @@
// moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
-$string['action'] = 'Hành động';
+$string['action'] = 'Thực hiện';
$string['active'] = 'Hoạt động';
$string['activities'] = 'Các hoạt động';
$string['activity'] = 'Hoạt động';
@@ -124,7 +124,6 @@
$string['blocksuccess'] = '$a bảng vừa được thiết lập đúng';
$string['bycourseorder'] = 'Theo thứ tự cua học';
$string['byname'] = 'bởi $a';
-$string['cachecontrols'] = 'Điều khiển cache';
$string['cancel'] = 'Huỷ';
$string['categories'] = 'Các danh mục cua học';
$string['category'] = 'Danh mục';
@@ -259,7 +258,6 @@
$string['deletingolddata'] = 'Xoá dữ liệu cũ';
$string['department'] = 'Phòng ban';
$string['description'] = 'Mô tả';
-$string['deselectall'] = 'Huỷ bỏ lựa chọn';
$string['detailedless'] = 'Ít chi tiết';
$string['detailedmore'] = 'Chi tiết hơn';
$string['directorypaths'] = 'Các đường dẫn thư mục';
@@ -449,7 +447,7 @@
$string['gd2'] = 'GD 2.x được cài đặt';
$string['gdneed'] = 'GD phải được cài đặt để xem đồ thị này';
$string['gdnot'] = 'GD chưa được cài đặt';
-$string['go'] = 'Go';
+$string['go'] = 'Xem';
$string['gpl'] = 'Bản quyền của (C) 1999-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
Chương trình này là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại nó hoặc thay đổi nó
@@ -658,7 +656,7 @@
$string['mustchangepassword'] = 'Mật khẩu mới phải khác mật khẩu hiện hành';
$string['mustconfirm'] = 'Bạn cần xác nhận việc đăng nhập của bạn';
$string['mycourses'] = 'Các cua học của tôi';
-$string['name'] = ' Tên';
+$string['name'] = ' Tiêu đề';
$string['namesocial'] = 'phần';
$string['nametopics'] = 'chủ đề';
$string['nameweeks'] = 'tuần';
@@ -791,6 +789,7 @@
$string['publicdirectory2'] = 'Công bố tên site với một đường link';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Chú ý: vị trí các file ở đây có thể bị truy cập bởi bất kỳ ai';
$string['question'] = 'Câu hỏi';
+$string['questionbank'] = 'Ngân hàng câu hỏi';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Đọc thông tin từ bản sao dự phòng';
$string['readme'] = 'Đọc tôi';
$string['recentactivity'] = 'Hoạt động gần đây';
@@ -853,7 +852,6 @@
$string['sections'] = 'Các mục';
$string['select'] = 'Lựa chọn';
$string['selectacountry'] = 'Chọn một quốc gia ';
-$string['selectall'] = 'Chọn tất';
$string['selectednowmove'] = '$a file được chọn để di chuyển. Bây giờ đi tới đích và nhấn \'di chuyển các file tới đây\'';
$string['senddetails'] = 'Gửi thông tin tài khoản qua Email';
$string['separateandconnected'] = 'Separate and Connected ways of knowing';
@@ -919,8 +917,6 @@
$string['studentnotallowed'] = 'Xin lỗi bạn, nhưng bạn không thể vào cua học này như là \'$a\'';
$string['students'] = 'Học viên';
$string['studentsandteachers'] = 'Các học viên và các giáo viên';
-$string['studentviewoff'] = 'Kích hoạt khung nhìn của học viên';
-$string['studentviewon'] = 'Ngừng kích hoạt khung nhìn của học viên';
$string['subcategories'] = 'Các danh mục con';
$string['success'] = 'Thành công';
$string['summary'] = 'Tổng kết';
@@ -1033,6 +1029,7 @@
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Virút tìm thấy!';
$string['virusfounduser'] = 'File mà bạn vừa tải lên, $a->filename, được kiểm tra bởi một người kiểm tra virút và tìm thấy bị nhiễm virút! File của bạn tải lên không thành công.';
$string['virusplaceholder'] = 'Tìm thấy một virút trong file vừa được tải lên và nó được di chuyển hoặc bị xoá và người dùng được thông báo.';
+$string['visibletostudents'] = 'Cho $a nhìn thấy';
$string['webpage'] = ' Trang Web';
$string['week'] = 'Tuần';
$string['weekhide'] = 'Ẩn tuần này từ $a';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 6888396

Please sign in to comment.