Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent e6ec9e6 commit 693b574a7e4a1ef069e3950e148b03565fc63869 AMOS bot committed Jun 21, 2014
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 install/lang/tr/error.php
@@ -30,6 +30,9 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Veritabanı oluşturulamıyor.</p>
+<p>Belirtilen veritabanı yok ve verilen kullanıcının veritabanı oluşturmak için izni yok.</p>
+<p>Site yöneticisi veritabanı yapılandırmasını doğrulamalı.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Dil dizini oluşturulamıyor';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Geçici dizin oluşturulamıyor';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Bileşenler indirilemedi';
@@ -39,6 +42,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'ZIP dosyası kaydedilemedi';
$string['cannotunzipfile'] = 'Dosya arşivi açılamadı';
$string['componentisuptodate'] = 'Bileşen güncel';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Bir veritabanı hatası oluştu [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'İndirilen dosya kontrolü hatası';
$string['invalidmd5'] = 'Kontrol değişkeni yanlış - yeniden deneyin';
$string['missingrequiredfield'] = 'Gerekli alanlardan bazıları eksik';

0 comments on commit 693b574

Please sign in to comment.