Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent b8dd2bb commit 697c3ab6b6042090c99dcbe308e0659ee0b0fce5 AMOS bot committed Jul 15, 2011
Showing with 49 additions and 7 deletions.
  1. +42 −0 install/lang/az/admin.php
  2. +7 −7 install/lang/cs/error.php
View
@@ -0,0 +1,42 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle 2.1 installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+$string['clianswerno'] = 'n';
+$string['cliansweryes'] = 'y';
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Səhv, "{$a->option}" üçün səhv "{$a->value}" qiyməti';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Səhv, "{$a->option}" üçün səhv "{$a->value}" qiyməti';
+$string['clitypevalue'] = 'Qiyməti daxil edin';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'Qiyməti daxil edin, ({$a}) qiymətindən avtomatik olaraq istifadə etmək üçün Enter düyməsini basın';
+$string['cliunknowoption'] = 'Təyin olunmayan parametrlər:
+ {$a}
+Zəhmət olmasa help parametrindən istifadə edin';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'y (bəli) və n (xeyr) düyməsini basın';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'quraşdırılıb işə salınmalıdır';
+$string['environmentrequireversion'] = '{$a->needed} versiyası tövsiyyə olunur. Siz {$a->current} versiyasından istifadə edirsiniz.';
View
@@ -29,16 +29,16 @@
*/
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nelze vytvořit adresář pro jazykové soubory';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář.';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nelze vytvořit dočasný adresář';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nelze stáhnout komponenty';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nelze stáhnout soubor ZIP';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenta nenalezena';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Nelze uložit soubor MD5.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Nelze uložit soubor ZIP.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Nelze dekomprimovat soubor.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je aktuální.';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kontrola staženého souboru dopadla negativně';
-$string['invalidmd5'] = 'Neplatný MD5 hash';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Nelze uložit soubor MD5';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Nelze uložit soubor ZIP';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Nelze dekomprimovat soubor';
+$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je aktuální';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Selhala kontrola staženého souboru';
+$string['invalidmd5'] = 'Ověření selhalo - zkuste to znovu';
$string['missingrequiredfield'] = 'Chybí některé z povinných polí';
$string['remotedownloaderror'] = 'Stahování komponenty na váš server selhalo. Prověřte nastavení proxy. Vřele doporučujeme PHP rozšíření cURL.<br /><br />Nyní musíte stáhnout soubor <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> ručně, překopírovat jej do "{$a->dest}" na vašem serveru a tam jej rozbalit.';
$string['wrongdestpath'] = 'Chybné cílové umístění';

0 comments on commit 697c3ab

Please sign in to comment.